Laws Monitoring

ภาคประชาสังคมพยายามขับเคลื่อนผลักดัน พ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อโครงสร้างการบริหารการจัดการ สิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมและทั่วถึงคนทุกกลุ่ม ความพยายานั้นดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จนักเพราะฝ่ายการเมืองในแต่ละสมัยไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือกระบอกปืนต่างก็ไม่เอาด้วย
Seminar Medicine Act
ประเด็นการแบ่งประเภทยา การผลิตยาให้ได้มาตรฐาน การคำนึงถึงอันตรายจากการใช้ยาชุด และการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขาย ในร่างพ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ เป็นข้อกังวลของเครือข่ายเภสัชศาสตร์ภาคอีสาน จึงแถลงเรียกร้องให้แก้ไขเพื่อให้รัดกุมมากขึ้น
ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ "กฎหมายอุ้มบุญ" เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันครั้งใหญ่ หลังปรากฏข่าวการทวงสิทธิความเป็นแม่จากการ "รับจ้าง อุ้มบุญ” แก่คู่สามี-ภรรยา ชาวออสเตรเลีย 
Border Measure
FTA Watch กระตุ้นเรียกร้องสังคมให้จับตา ความพยายามผลักดันร่างพ.ร.บ.ศุลกากรโดยสนช. ซึ่งให้อำนาจเต็มแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจยึดสินค้าขาเข้า ทั้งที่สินค้าบางประเภทต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบ หวั่นกระทบสิทธิเข้าถึงยา