Laws Monitoring

emergency bill
9 กุมภาพันธ์ 2565 สภาผู้แทนราษฎร เห็นด้วยอนุมัติให้ครม. ถ่วงเวลา นำร่างพ.ร.บ.ฉุกเฉินฯ ไปศึกษาก่อนรับหลักการ 227 เสียง ไม่เห็นด้วย 157 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 0 เสียง เป็นอันว่าครม. สามารถนำร่างกฎหมายดังกล่าวไปศึกษาก่อน 60 วัน 
9 กุมภาพันธ์ 2565 สภาผู้แทนราษฎรมติให้ส่งร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ไปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อน 60 วัน ก่อนจะส่งกลับมาให้สภาพิจารณาอีกครั้ง โดยร่างกฎหมายดังกล่าว พยายามจะเปิดทางให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการผลิตสุราสามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคที่ต้องการต้มเบียร์กินเองสามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
petition for Disaster Prevention and Mitigation bill
มูลนิธิชุมชนไทยริเริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชนให้เกิน 10,000 ชื่อ เพื่อเสนอร่างแก้ไขพ.ร.บ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอแก้พ.ร.บ.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ บางประเด็น เช่น ยกระดับท้องถิ่น อนุมัติงบประมาณท้องถิ่นจัดการสาธารณภัยได้ไม่เกินครั้งละหนึ่งล้าน
draft emergency law
ส.ส.พรรคก้าวไกล นำโดยรังสิมันต์ โรม ยื่นเสนอร่างพ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ร่างพ.ร.บ.ฉุกเฉินฯ) ต่อรัฐสภา เพื่อพิจารณาประกาศใช้แทนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ยังคงใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเสนอให้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ฉบับเดิม และจะมีผลให้ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ รวมทั้งข้อกำหนด ประกาศต่างๆ ที่ออกตามอำนาจของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ทั้งหมด และให้มีมาตรการใหม่สำหรับการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ดังนี้
initiative law by bad student
กลุ่มนักเรียนเลวได้จัดทำร่างพ.ร.บ.สิทธิมนุษยชนผู้เรียนฯ เพื่อให้ประชาชนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ร่วมกันเข้าชื่อ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสามหมวด หมวดแรก สิทธิมนุษยชนผู้เรียน หมวดสอง สภาพแวดล้อมและสวัสดิภาพ หมวดสาม การมีส่วนร่วมของผู้เรียน ธัญชนก คชพัชรินทร์ หรือแบม ตัวแทนจากกลุ่มนักเรียนเลวกล่าวว่า  “เราอยากสร้างกฎหมายที่ให้เด็กเป็นประธานในประโยค เพื่อบอกว่าเด็กมีสิทธิตรงนี้ สังคมต้องจัดหาให้เขา เราคาดหวังให้คนรับรู้ถึงสิทธิที่ตัวเองมีมากขึ้นและสามารถใช้กฎหมายนี้เพื่อยืนยันสิทธิของตัวเองได้”
ปัญหาการกระทำความผิดอาญารุนแรงซ้ำ เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของสังคมไทย แม้จะมีมาตรการบางส่วนที่รับมือกับปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ครม. จึงเสนอร่างพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ ซึ่งกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดซ้ำ เพื่ออุดช่องโหว่ปัญหาเรื้อรังของสังคมไทย 
ncpo
15 ธันวาคม 2564 สภาผู้แทนราษฎร มีมติ “ไม่รับหลักการ” ร่างพ.ร.บ. #ปลดอาวุธคสช. จากภาคประชาชน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 162 เสียง ไม่เห็นด้วย 234 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 
bill to repeal NCPO's orders and decrees
8 ธ.ค. 2564 ร่างพ.ร.บ. #ปลดอาวุธคสช ซึ่งเสนอโดยประชาชนเข้าชื่อกัน 13,409 คน โดยส.ส. ส่วนใหญ่ที่อภิปรายร่างกฎหมายเป็นส.ส. จากพรรคฝ่ายค้าน มีส.ส. จากพรรคร่วมรัฐบาลเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่อภิปรายร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าว คือ สาทิตย์ วงศ์หนองเตย จากพรรคประชาธิปัตย์
bill to repeal NCPO's orders and decrees
8 ธันวาคม 2564 สภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณาร่างพ.ร.บ. #ปลดอาวุธคสช ซึ่งเสนอโดยประชาชนเข้าชื่อกัน 13,409 คน เพื่อให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งของ คสช. รวม 35 ฉบับ ที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย
draft of civil code amendment for petition
ภาคประชาชน ในนาม “ภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียม” ได้รวมตัวกันเพื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ ใช้กลไกเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อเสนอ #สมรสเท่าเทียม ภาคประชาชน