Laws Monitoring

Protect International Organizations
สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ.เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศฯ ซึ่งจะกำหนดเอกสิทธิ์และความคุ้มกันอย่างเป็นทางการให้กับองค์การระหว่างประเทศที่จะมาตั้งสำนักงานในไทย และบุคลากรของหน่วยงานดังกล่าว รวมถึงการประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุมประหว่างประเทศด้วย
Consistory Act
ในสมัยของ สนช. สภาแต่งตั้งจาก คสช. พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ได้รับการแก้ไขถึงสองครั้ง และกระบวนการพิจารณาทั้งสองครั้งก็ใช้เวลาเห็นชอบเป็นกฎหมายภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ในด้านเนื้อหาสาระการแก้ไขเพิ่มเติมสองครั้งมีสาระสำคัญคือการเพิ่มอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการแต่งตั้งผู้บริหารคณะสงฆ์
NLA members
สมาชิก สนช. และ ครม. มาจากการแต่งตั้งใครก็ได้ในตอนแรก แต่เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 บังคับใช้ คุณสมบัติของผู้ใช้อำนาจก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วย ทำให้สมาชิก สนช. และ ครม. มีเรื่องต้องถูกตรวจสอบมากขึ้น แต่ยังยกเว้นให้เป็นข้าราชการไปด้วย นั่งในสภาไปพร้อมกันได้
Vote ECC
12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.17 น. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เริ่มประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 7 คน การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมลับและลงคะแนนเสียงลับ โดยที่ประชุม สนช. มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง กกต. จำนวน 5 คน และไม่เห็นชอบ จำนวน 2 คน  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดประชุมให้ความเห็นชอบผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ หลัง กกต. ชุดเก่าถูก 'เซ็ตซีโร่' หรือถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 แต่ตลอดกระบวนการสรรหา คสช. พยายามเข้ามามีบทบาทกับองค์กรอิสระ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอยู่หลายครั้ง
ร่างพ.ร.บ.ทั้ง 5 ฉบับ เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการตุลาการและกรรมการในองค์กรอิสระ โดยจ่ายเงินเดือนย้อนหลังให้แก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและกรรมการองค์กรอิสระด้วย  ทั้งนี้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 9 ธันวาคม 2557 เรื่อง การยกระดับรายได้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ     
สนช. เห็นชอบเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท ให้รัฐบาล คสช. - งบกลาโหมติดท็อป 5
7 มิถุนายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนัดพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตั้งวงเงินงบประมาณไว้สูงถึง 3 ล้านล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากวงเงินงบประมาณปี 2561 ประมาณ 1 แสนล้านบาท โดย สนช. มีมติรับหลักการ 197 เสียง งดออกเสียง 3 เสียงจากจำนวนผู้ร่วมประชุม 200 คน
anti-corruption logo
เพื่อปฏิรูปการปราบปรามทุจริต คสช. แก้กฎหมาย ป.ป.ช. ไปสามรอบ รอบแรกโดยออกเป็นประกาศ คสช. ส่วนอีกสองรอบผ่านทาง สนช. แต่สุดท้ายเมื่อปี 2560 ก็ต้องเขียนกฎหมาย ป.ป.ช. กันใหม่ทั้งฉบับตามรัฐธรรมนูญใหม่ สิ่งที่แก้ไขกันไปบางอย่างก็ยังเหลืออยู่ แต่บางอย่างกลับหายไปเลย
Military Income
สี่ปีภายใต้ คสช. สนช.ที่มีทหารอยู่ 145 อนุมัติ “ขึ้นเงินเดือนทหาร” สามครั้ง ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคจากเศรษฐกิจ ที่พบว่า ประชาชนไม่พอใจผลงานและเป็นสิ่งที่อยากให้ คสช. เร่งแก้ไขมากที่สุด ไอลอว์ชวนจับตา สนช. ย้อนดูการอนุมัติขึ้นเงินเดือนทหารในแต่ละครั้ง 
ร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมฯ, กฎหมายชุมนุมสาธารณะ, เสรีภาพในการชุมนุม
ตลอดเกือบ 3 ปี ที่ผ่านมา การใช้กฎหมายชุมนุมนั้นมีประสิทธิภาพมาก เพราะกฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการลดทอนเสรีภาพของการชุมนุม ไม่ว่าจะเป็นการนำกฎหมายมาใช้เพื่อกดดันข่มขู่ นำมาใช้เพื่อจำกัดการชุมนุมล่วงหน้า และเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแทรกแซง การลงโทษ ผู้ที่ต้องการจะใช้เสรีภาพในการชุมนุมในยุคปัจจุบัน