จับตา สนช.

Referendum Bill 2016
ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ ที่จะกำหนดกติกาการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีข้อน่าสนใจเช่น การกำหนดโทษหนักถึง 10 ปี สำหรับการโพสต์ที่ผิดข้อเท็จจริงหรือปลุกระดม ก่อนการทำประชามติ 7 วัน ห้ามมีการเปิดเผยผลโพลที่เกี่ยวกับการออกเสียง กำหนดอายุผู้มีสิทธิออกเสียงไว้ที่ 18 ปี ส่วนการแสดงความคิดเห็นและรณรงค์สามารถทำได้ แต่ต้องเป็นไปตามที่ กกต.กำหนด
กฎหมายกองทุนยุติธรรมกับหกปัญหาที่หลงเหลือก่อนบังคับใช้จริง
อีกไม่กี่วันก็จะครบ 180 วัน หลังประกาศกฎหมายกองทุนยุติธรรมในราชกิจจานุเบกษา และมีครบ 180 วันแล้ว ถึงจะมีผลบังคับใช้จริง แต่ทว่า ความหวังของคนที่ขาดทุนทรัพย์ไว้ใช้ต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมจากกองทุนดังกล่าวจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหน เมื่อปัญหาในกฎหมายยังหลงเหลืออยู่
Mining Bill
ร่าง พ.ร.บ.แร่ เข้าสู่วาระการประชุม สนช. 11 มี.ค.59 เป็นการปรับปรุง พ.ร.บ.แร่ พ.ศ.2510 และ พ.ร.บ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 เหตุผลการแก้ไขเนื่องจากเนื้อหากฎหมายเดิมบางส่วนไม่เหมาะสมกับปัจจุบัน แม้มีการแก้ไขแต่เนื้อหาหลายส่วนยังคงมีปัญหา เพราะดูจะเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนมากกว่า 
NLA Watch
การพิจารณากฎหมายในยุค คสช. เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในชั้นของ สนช. ที่เมื่อกฎหมายใดผ่านเข้าสภาไปได้ก็มักจะไม่มีการคัดค้านหรือแก้ไขมากนัก ไอลอว์ชวนจับตากฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชน เช่น ร่าง พ.ร.บ.แร่ ที่ตัดช่องทางประชาชนค้านเหมือง ร่าง พ.ร.บ.ยา ที่ให้ผู้ไม่ใช่เภสัชกรจ่ายยาได้ ก่อนที่กฎหมายเหล่านี้จะผ่าน สนช. และมีผลบังคับใช้จริง
Crimical Code Amendment
ในยุครัฐบาลคสช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาไปแล้ว 4 ครั้ง เป็นเรื่องวนเวียนอยู่ที่ความผิดเกี่ยวกับเพศถึงสามครั้ง ทั้งเพิ่มโทษปรับฐานข่มขืนเด็ก เพิ่มความผิดฐานข่มขืนศพ ครอบครองเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก และเพิ่มเงื่อนไขการรอลงอาญาให้ง่ายขึ้น
amendment interim constitution
ร่างรัฐธรรมนูญ(ชั่วคราว) 2557 ฉบับที่สอง มีการแก้ไขในห้าประเด็นเพื่อทำให้กระบวนการออกเสียงประชามติมีความชัดเจนขึ้น เช่น การแก้ไขประเด็นการนับเสียงข้างมากในการอออกเสียงประชามติ ฯลฯ  ขณะที่ถ้าประชามติไม่ผ่านจะทำอย่างไรนั้นยังไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
nuclear plant
ร่างพ.ร.บ.นิวเคลียร์ ที่สนช.กำลังพิจารณา ชัดเจนว่าเปิดช่องตั้งสถานประกอบการฯ ผลิตพลังงานนิวเคลียร์ได้ แต่หลักเกณฑ์การควบคุมหลายเรื่อง เช่น การทิ้งกากกัมมันตภาพรังสี ยังไม่ชัดต้องรอดูกฎกระทรวง แม้กำหนดให้ต้องทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังไม่ใช่ EIA
anti-corruption court
คณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายใหม่ ให้จัดตั้งศาลพิเศษสำหรับพิจารณาคดีทุจริตเป็นการเฉพาะ แต่ยังไม่ชัดว่าวิธีพิจารณาคดีจะแตกต่างจากศาลปกติอย่างไร และศาลใหม่นี้ไม่ได้พิจารณาคดีทุจริตของนักการเมือง เพราะเป็นอำนาจของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่แล้ว
The civil court
พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับที่ 28 ปี 2558 กำหนดให้โอนคดีที่มีลักษณะเป็นคดีสิ่งแวดล้อม จากศาลชั้นต้นอื่นไปยังศาลแพ่งได้ แต่ยังมีข้อถกเถียงว่าการโอนคดีจะเป็นการเพิ่มภาระ หรือส่งเสริมความเป็นธรรมตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่
Freezing Thai Cultures
แม้ว่าร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จะตัดบทลงโทษกรณีทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมรดกทางวัฒนธรรมออกไป แต่กฎหมายฉบับนี้ก็มีความน่ากังวลว่าจะตีความครอบคลุมสิ่งใดบ้าง เพราะคำว่าวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้มีความหมายกว้างและเป็นนามธรรมมาก