Laws Monitoring

สนช. เห็นชอบเงินงบประมาณ 3 ล้านล้านบาท ให้รัฐบาล คสช. - งบกลาโหมติดท็อป 5
7 มิถุนายน 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนัดพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งตั้งวงเงินงบประมาณไว้สูงถึง 3 ล้านล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากวงเงินงบประมาณปี 2561 ประมาณ 1 แสนล้านบาท โดย สนช. มีมติรับหลักการ 197 เสียง งดออกเสียง 3 เสียงจากจำนวนผู้ร่วมประชุม 200 คน
anti-corruption logo
เพื่อปฏิรูปการปราบปรามทุจริต คสช. แก้กฎหมาย ป.ป.ช. ไปสามรอบ รอบแรกโดยออกเป็นประกาศ คสช. ส่วนอีกสองรอบผ่านทาง สนช. แต่สุดท้ายเมื่อปี 2560 ก็ต้องเขียนกฎหมาย ป.ป.ช. กันใหม่ทั้งฉบับตามรัฐธรรมนูญใหม่ สิ่งที่แก้ไขกันไปบางอย่างก็ยังเหลืออยู่ แต่บางอย่างกลับหายไปเลย
Military Income
สี่ปีภายใต้ คสช. สนช.ที่มีทหารอยู่ 145 อนุมัติ “ขึ้นเงินเดือนทหาร” สามครั้ง ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคจากเศรษฐกิจ ที่พบว่า ประชาชนไม่พอใจผลงานและเป็นสิ่งที่อยากให้ คสช. เร่งแก้ไขมากที่สุด ไอลอว์ชวนจับตา สนช. ย้อนดูการอนุมัติขึ้นเงินเดือนทหารในแต่ละครั้ง 
ร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมฯ, กฎหมายชุมนุมสาธารณะ, เสรีภาพในการชุมนุม
ตลอดเกือบ 3 ปี ที่ผ่านมา การใช้กฎหมายชุมนุมนั้นมีประสิทธิภาพมาก เพราะกฎหมายดังกล่าวเป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมในการลดทอนเสรีภาพของการชุมนุม ไม่ว่าจะเป็นการนำกฎหมายมาใช้เพื่อกดดันข่มขู่ นำมาใช้เพื่อจำกัดการชุมนุมล่วงหน้า และเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแทรกแซง การลงโทษ ผู้ที่ต้องการจะใช้เสรีภาพในการชุมนุมในยุคปัจจุบัน
พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง, สนช., ประชานิยม, งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี
19 เมษายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งจะผลต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2562 โดยกฎหมายฉบับนี้มีหลักการสำคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ ห้ามประชานิยม ต้องมีแผนการคลังระยะปานกลาง และร้อยละ 20 ของเงินงบประมาณต้องตั้งเป็นงบลงทุน ทั้งนี้ หากไม่ปฏิบัติตามมีบทลงโทษตั้งแต่โทษทางปกครองถึงส่ง ปปช. วินิจฉัย
The Court of Justice propose a darft of Anti-SLAPP law
17 เมษายน 2561 สุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรมออกมาเปิดเผยว่า สำนักงานศาลยุติธรรมมีการเสนอเเก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อป้องกันการใช้สิทธิฟ้องคดีอาญาโดยมีเจตนาไม่สุจริต โดยร่างกฎหมายดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
NLA overturn NBTC candidates
ผลการประชุมลับเพื่อลงมติเลือก กรรมการ กสทช. ชุดใหม่ของ สนช. คือ ที่ประชุม สนช. ลงมติไม่เห็นชอบผู้สมัครกรรมการ กสทช. ทั้งหมด 14 คน การลงมติของ สนช. ครั้งนี้เท่ากับเป็นการคว่ำการคัดเลือกของ คณะกรรมการสรรหา กสทช. และจะต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่
stack paper
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฉบับปัจจุบัน ใช้มากว่า 20 ปี และกำลังถูกเสนอให้แก้ไขปรับปรุง แม้หลายประเด็นมุ่งคุ้มครองการเข้าถึงข้อมูลของประชาชนมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อกังวลเรื่องกรรมการที่มาจากปลัดทุกกระทรวง และเรื่องเอกสารลับที่อาจไม่ถูกเก็บเป็นประวัติศาสตร์ 
NLA
วันที่ 22 มีนาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ… เป็นครั้งที่ 6 ออกไปอีก 60 วัน ทำให้กฎหมายดังกล่าวถูกเลื่อนการพิจารณาออกไปนานกว่า 1 ปีแล้ว นับตั้งแต่สนช.มีมติรับหลักการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ กมธ. ผู้รับผิดชอบร่างอ้างเหตุว่า ต้องการพิจารณากฎหมายอย่างรอบคอบ ประกอบกับที่ผ่านมามีเอกชนให้ความเห็นในเชิงคัดค้าน อย่างไรก็ดี  วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันกฎหมายบังคับใช้แน่ปี 2562 ย้ำ ขยายเวลาเพื่อพิจารณาลดภาษีให้เอกชนบางราย 
ในรอบสี่ปีของของรัฐบาล คสช. สนช. ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณฯ รวมทั้งสิ้นสามฉบับ ซึ่งเป็นการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมรวมเป็นเงินจำนวน 399,000,000,000 บาท โดยการพิจารณาทุกครั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วภายในวันเดียว