Laws Monitoring

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ยังมีร่างกฎหมายอีกจำนวนที่ยังรอให้ผู้แทนราษฎรพิจารณา และยังมีร่างกฎหมายถึง 10 ฉบับที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช้เทคนิคถ่วงเวลา ขอนำร่างกฎหมายไปศึกษาก่อน 60 วัน เช่น #สมรสเท่าเทียม #สุราก้าวหน้า ซึ่งร่างกฎหมายทั้ง 10 ฉบับนั้นยังต้องรอให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่าจะ “รับหลักการ” หรือไม่ 
Draft NPO Bill
กระทรวงพม. เปิดรับฟังความเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรฯ โดยสาระสำคัญของกฎหมาย คือ การวางมาตรการให้องค์กรภาคประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสมาคม มูลนิธิ หรือคณะบุคคลต้องเปิดเผยข้อมูลให้รัฐและสาธารณชนเข้าถึง รวมถึงต้องไม่กระทำการอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี และไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก เป็นต้น
free porn free sextoy
ภาคประชาชนกำลังเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อ 10,000 ชื่อ ผลักดันให้แก้ไขกฎหมายอาญาปัจจุบัน เพื่อให้มีการจัดระเบียบสื่อทางเพศรวมไปถึงเซ็กส์ทอยที่ถูกกฎหมายในประเทศไทย สามารถลงชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภาได้ผ่านเว็บไซต์ www.update287.org
political parties bill
25 ก.พ. 2565 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามีมติ “รับหลักการ” ร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองเพียงสามฉบับ คือร่างที่เสนอโดยครม. และร่างที่เสนอโดยส.ส.พรรคพลังประชารัฐสองฉบับ ขณะที่ร่างที่เสนอโดยส.ส.พรรคฝ่ายค้านสามฉบับ รัฐสภามีมติ “ไม่รับหลักการ” ทั้งหมด 
parliament pass bill on election of MP
24 กุมภาพันธ์ 2565 รัฐสภามีมติ "รับหลักการ" ร่างพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส. สี่ฉบับ ซึ่งแก้ไขให้สอดคล้องกับการ #แก้รัฐธรรมนูญ ระบบเลือกตั้ง
organic laws on election
24-25 ก.พ. 2565 ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีนัดพิจารณาร่า ร่างพ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. และ ร่างพ.ร.ป.พรรคการเมืองทั้งคู่จะเป็นกติกาสำคัญในการเลือกตั้งครั้งถัดไป                
Parliament approved draft torture-enforced disappearance law
23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติในวาระที่สองและสาม เห็นชอบกับร่างพ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการแก้ไข โดยลำดับต่อไป ร่างกฎหมายก็จะถูกส่งไปให้วุฒิสภาพิจารณา ก่อนจะทูลเกล้าให้ลงพระปรมาภิไธยเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการในพระราชกิจจานุเบกษา
Torture and enforced disappearance prevention act
เส้นทางของพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ได้เดินทางมาถึงวาระสอง โดยในชั้นกรรมาธิการได้มีการนำเนื้อหาของร่างของพรรคการเมืองและภาคประชาชนเข้ามารวมกับร่างที่ครม. เสนอในวาระหนึ่งด้วย ทำให้ร่างก้าวหน้าขึ้น การพิจารณาในวาระสอง จึงเป็นอีกหนึ่งวาระที่น่าจับตาว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้คณะรัฐมนตรีรับร่างกฎหมาย "สุราก้าวหน้า-สถานการณ์ฉุกเฉิน-สมรสเท่าเทียม" ไปพิจารณาก่อน 60 วัน แล้วจึงส่งกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง ซึ่งมติดังกล่าว นับว่าเป็นเทคนิกใหม่ในการ "เตะถ่วง" กฎหมายของพรรครัฐบาล
civil code biil
9 กุมภาพันธ์ 2565 สภาผู้แทนราษฎรมีมติอนุมัติให้ครม. นำร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งฯ #สมรสเท่าเทียม ไปศึกษาก่อนรับหลักการ 60 วัน ร่างกฎหมายดังกล่าวจึงยังไม่ได้พิจารณาในวาระหนึ่ง