Laws Monitoring

Royal decree on digital platform
พ.ร.ฎ.แพลตฟอร์มดิจิทัลฯ บังคับบริษัทแพลตฟอร์มต้องแจ้งการทำธุรกิจให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) ทราบ และต้องแต่งตั้งตัวแทนในไทยโดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด
Where is the new contagious decree?
ครม.เห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ศ….. เพื่อที่ต่อไปจะได้ไม่ต้องประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก แต่จากการสืบค้นมติคณะรัฐมนตรีทื่เว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 17.00 กลับไม่พบรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพ.ร.ก.โรคติดต่อ ฉบับสำคัญ
drafted constitutions amendment chapter 2: the king
10 ส.ค. 2564 รศ. ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 พระมหากษัตริย์ สาระสำคัญ คือ การจัดตำแหน่งแห่งที่รวมไปถึงบทบาทและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ และจัดระบบงบประมาณสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สภาผู้แทนราษฎรอนุมัติและองค์กรอื่นเข้ามาตรวจสอบได้
Local Participation
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยประชาชนมี พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รับรองสิทธินี้อยู่ อย่างไรก็ตาม สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแก้ไขใหม่ โดยให้สามารถเข้าชื่อออนไลน์และให้ อปท. สนับสนุนประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
หลัง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ได้ปลดล็อคให้ "พืชกระท่อม" ออกจากยาเสพติด จึงทำให้กระท่อมสามารถเพาะปลูก บริโภค หรือจำหน่าย ได้ แต่เพื่อให้มีมาตรการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และเพื่อไม่ให้มีการบริโภคใบกระท่อมมากเกินสมควรอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายเฉพาะอย่างร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมขึ้นมา
Torture and enforced disappearance prevention act
สภาวะที่รัฐไม่มีกฎหมายภายในรับรองกรณีการซ้อมทรมานและอุ้มหาย กลายเป็นช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอำนาจยังคงลอยนวลพ้นผิด แต่ในที่สุดร่างพ.ร.บ. ป้องกันการทรมานและอุ้มหายฯ ไม่ว่าจะที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี กรรมาธิการกฎหมายฯ พรรคประชาชาติ พรรคประชาธิปัตย์ ทั้งหมดสี่ฉบับ ก็ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โดยทั้งสี่ฉบับมีรายละเอียดต่างกัน
12 years
ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญากำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภา เสนอเปลี่ยนช่วงอายุเด็กที่กระทำความผิดแล้วได้รับยกเว้น ไม่ต้องรับโทษ จากเดิมที่ขีดเส้นไว้ที่ 10 ปี เพิ่มเป็น 12 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ CDC 
Royal fiscal 2021
18 – 21 สิงหาคม 2564 สภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 วาระสอง ส.ส. บางส่วนอภิปรายงบประมาณเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และส.ส. บางรายเสนอให้ปรับลดงบประมาณของ “ส่วนราชการในพระองค์” อันเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรง 
fiscal year 2021
18 สิงหาคม 2564 เสียงข้างมากของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 มีมติเห็นชอบกับวงเงินรวมงบประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท และเห็นชอบกมธ. เสียงข้างมาก ที่เพิ่มรายการค่าใช้จ่ายเยียวยาโควิด-19 ขึ้นมาในงบกลาง 16,362 ล้านบาท
Annual Appropriations Bill
18-20 ส.ค. 2564 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2565 วาระสอง ลงมติรายมาตรา และวาระสาม โดยการพิจารณาในครั้งนี้จะเป็นนัดสำคัญที่ "เคาะ" ตัวเลขงบประมาณแต่ละหน่วยงาน และ "เคาะ" ว่าจะโยกงบที่ตัดจากหลายหน่วยงานไปโปะงบกลาง รายการรับมือโควิด-19 หรือไม่