ฉันอยาก เสนอ/แก้ไข กฏหมายในเรื่องนี้ ...

ฉันอยาก เสนอ/แก้ไข กฎหมายในเรื่องนี้

สุดยอดความคิด

 • อยากให้มีการแก้ไข รัฐธรรมนูญ มาตรา 131 เรื่องสิทธิคุ้มครองการทำหน้าที่ของ สส

  ทำไม สส ถึงต้องมีเอกสิทธิ์เหนือประชาชน ??เมื่อทำผิดก็ควรเดินเข้าสู่กระบวนการเดียวกันกับประชาชนทั่วไป เหตุผลที่ว่าประชาชนเลือกให้เค้าเข้ามาทำหน้าที่นิติบัญญัติ จะไปตัดหน้าที่ของเค้าที่มีต่อประชาชนได้อย่างไร เหตุผลมันมีความชอบธรรมหรือไม่ ...
 • กรุงเทพฯและการปกครอง

  กฏหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่า ต้องดึงออกมาจากกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าต้องเป็นอิสระและบริหารด้วยงบของตนเอง และกฏหมายหรือกฏ กทมต้องเปลี่ยนแปลงนิดหน่อย เช่น.. ๑.   ขยายและเพิ่มอาชีพให้กับชุมชนและมีที่ทางทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง ...
 • เพิ่มภาษีเครื่องปรับอากาศ

  เพิ่มภาษีผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แล้วนำภาษีนี้ไปใช้ในกิจการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม เช่นปลูกไม้สร้างป่า ฟื้นฟูนิเวศฯ     นี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ใน
 • ป.พ.พ 420

  อยากให้มีกฎหมาย การขับขี่มอไซที่ชัดเจน ใน ป.พ.พ. 420 การประมาท ไม่ว่า จะเป็นรถใหญ่หรือหรือเล็กควรที่จะมีข้อกำหนดชัดเจนเช่น การที่มอเตอร์ไซขี่ตัดหน้ารถใหญ่จะเห็นได้ชัด ว่า รถใหญ่จะเป็นฝ่ายประมาทเสมอ มันควรจะชี้ชัดลงไปที่ ระยะห่าง ...
 • กฎหมาย คลุ้มครอง สส.

  ผมใครจะเสนอ ให้ ควรที่จะยกเลิก กฎหมายมาตตรานี้เสีย เหตุเพราะ สส.ทุกท่านนั้นได้มาซึ่งเสียงของประชาชน แต่เมื่อ ท่านเหล่านี้น ได้รับการเลือกตั้งโดยประชาชนแล้ว ท่านทั้งหลายเหล่านั้น ทำไมไม่ทำเพื่อประชาชน โดย ไม่รังแกประชาชนผู้ที่ได้เลือกท่านเหล่านั้น ...
 • แก้ไขกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรี

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 107 ข้อ 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ข้อ 3.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยให้ยกเลิกสองข้อนี้ รวมทั้งขอให้ยกเลิกสองข้อนี้ในมาตราที่กำหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรีด้วย ...
 • เสนอกฎหมายเขตปกครองตนเอง??

  มีผู้คนระดับกลางในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ออกมาพูด และนำเสนอว่า ณ ตอนนี้สิ่งที่ควรคุยกันในพื้นที่ให้มากขึ้น คือ การปกครองตนเอง แบบเขตปกครองพิเศษ มีการออกมาเพื่อให้ได้รับความน่าเชื่อถือโดยกลุ่ม นักวิชาการ ผู้นำทางความคิด Elite ...
 • ป่าไม้ของชาติ

  ป่าไม้ของชาติ... การบำรุงและรักษาหรือปลูกเพิ่มเติม เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและประชาชนซึ่งต้อง ช่วยกันปกป้องสมบัติของชาตินี้ไว้ ที่ผ่านมาภาครัฐต้องใช้เงินงบประมาณเป็นจำนวนมหาศาล และมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานแต่เป็นในรูปแบบต่างคนต่างทำ ...
 • Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing Act of 2003 (CAN-SPAM Act of 2003)

  พลักดันกฏหมาย Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography And Marketing Act of 2003 (CAN-SPAM Act of 2003) ในแนวทาง Opt-in ต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบ รบกวน ก่อกวน ด้วย SMS http://www.facebook.com/StopSMSSpamofThailand