ฉันอยาก เสนอ/แก้ไข กฏหมายในเรื่องนี้ ...

ฉันอยาก เสนอ/แก้ไข กฎหมายในเรื่องนี้

สุดยอดความคิด

 • ร่างพรบ.ภาษีที่ดินฯ ต้องหัก 2% เข้ากองทุนธนาคารที่ดิน

  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการจัดทำกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน โดยเฉพาะการเก็บภาษีในส่วนของที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า ...
 • การเสนอให้มีการรัฐประหาร เป็นความผิดอาญา

  กระแสรัฐประหารมาคุมาก ไม่เข้าใจว่าเราจะยอมรับการรัฐประหารได้อย่างไร ระบอบประชาธิปไตยจะแย่แค่ไหน ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนต้องร่วมกันแบกรับ และแก้ไขระบบด้วยตัวพลเมืองเอง แต่เรื่องนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเสนอออกมายังไง เพราะเวลาที่มีการรัฐประหาร ...
 • อยากให้มีกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะ

  อยากให้มีกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะ จะได้ไม่ต้องใช้ พรก.ฉุกเฉิน
 • นักเรียนตั้งครรภ์ ห้ามให้ออกจากโรงเรียน

  อนาคตของนักเรียนหญิงทุกคนไม่ได้ กำหนดด้วยสถาบันการศึกษา กลัวเสียชื่อสถาบันแต่ไม่กลัวเสียอนาคตของเด็ก เด็กเสียอนาคตไม่ได้เรียนเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็พอแล้ว อย่าซ้ำเติมให้ไม่ได้เรียนจนจบอีกเลยคะ ...
 • แก้ไขกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและรัฐมนตรี

  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มาตรา 107 ข้อ 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง ข้อ 3.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยให้ยกเลิกสองข้อนี้ รวมทั้งขอให้ยกเลิกสองข้อนี้ในมาตราที่กำหนดคุณสมบัติของรัฐมนตรีด้วย ...
 • หยุดใช้รธน. 50 กลับไปใช้รธน. 40 แทน

  กว่า 3 ปีนับแต่กระบวนการเริ่มร่าง ลงประชามติ และประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 2550 เต็มไปด้วยข้อถกเถียง ทั้งให้มีการแก้ไขปรับปรุง ทั้งให้ยกเลิกแล้วยกร่างใหม่ บ้างเสนอให้กลับไปใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมก่อนการรัฐประหาร คือ ฉบับ ...
 • ยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหาร

  สมควรยกเลิก จากความเห็นส่วนใหญ่ในสื่อ/สังคมออนไลน์ต่างๆ มีความเห็นตรงกัน เวลาถึง ๒ ปี ระหว่างระยะเวลาช่วงนั้นเราควรมีสิทธิที่จะเลือกดำเนินชีวิตได้ คนที่ลำบาก คนที่กำลังศึกษา คนที่ทำงาน หรือแม่กระทั่งคนที่ไม่เต็มใจ เขาก็ล้วนแต่มีสิทธ์ในชีวิตของเขา ...
 • โค กระบือ

  เกี่ยวกับการคุ้มครอง ชาวบ้านที่เลี้ยงโค กระบือ ในการที่ต้องได้รับความคุ้มครองเรื่องที่รถชนโค กระบือเวลาที่ข้ามถนน
 • ให้ทางเท้าคือทางเท้า ระยะร่นคือระยะร่น

  ให้ทางเท้าคือทางเท้า ระยะร่นคือระยะร่น ทางร่วมคือทางร่วม ทางสาธารณะคือทางสาธารณะ รัฐจัดหาที่ให้คนยากไร้ที่ละเมิดสิทธิในระยะร่นของผู้อื่น ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่ละเลยหน้าที่
 • ให้สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นเขตปกครองตัวเอง

  รัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยวที่ปกครองภายใต้โครงสร้างแบบรัฐรวมศูนย์ โดยนำรูปแบบมาจากการปกครองอาณานิคมของอังกฤษและดัทช์ในภูมิภาคนี้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ ระบอบการปกครองดังกล่าวไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมไทยที่มีความแตกต่างหลากหลาย ...