Highlight >
 constitution amendment electoral system
10 ก.ย. 64
10 กันยายน 2564 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 สำเร็จเป็นครั้งแรก การแก้ไขครั้งนี้เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้ง โดยหัวใจของการแก้ไขคือ การแก้ไขให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบ และให้มี ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100
PM resign
17 ก.ย. 64
สถานการณ์โควิด-19 พรากชีวิตหรือความสุขของผู้คนทั่วโลกไป เหมือนภาพสะท้อนการทำงานของรัฐบาล หลายประเทศที่จัดการกับวิกฤติไม่ได้ "ผู้นำ" ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการที่ล้มเหลว และเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาทำหน้าที่แทน
Local Participation
14 ก.ย. 64
การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยประชาชนมี พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รับรองสิทธินี้อยู่ อย่างไรก็ตาม สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแก้ไขใหม่ โดยให้สามารถเข้าชื่อออนไลน์และให้ อปท. สนับสนุนประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
Senate results
13 ก.ย. 64
รัฐสภาเห็นชอบแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 สำเร็จเป็นครั้งแรก ให้มีบัตรเลือกตั้งสองใบ และให้มี ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน โดยกลุ่มของ ส.ว. ที่มาจากการสรรหาคัดเลือกของคสช. เพราะการลงมติในครั้งนี้เป็นไปอย่างอิสระ มีการลงมติในทิศทางที่แตกต่างกัน
putting children into a custody requires human dignity
12 ก.ย. 64
การปรากฏตัวขึ้นของกลุ่มผู้ชุมนุม “ทะลุแก๊ซ” เมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้นำไปสู่การปะทะอย่างต่อเนื่องระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ณ บริเวณแยกดินแดง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีการจับกุมผู้ชุมนุมซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชนจำนวนมาก ทั้งนี้
electoral system
10 ก.ย. 64
10 กันยายน 2564 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเห็นชอบร่าง #แก้รัฐธรรมนูญ “แก้ระบบเลือกตั้ง” ให้กลับไปใช้บัตรสองใบ ซึ่งมีความ “คล้ายคลึง” กับระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 อย่างไรก็ตาม ทั้งสองระบบเลือกตั้งก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเสียทีเดียว
 constitution amendment electoral system vote
10 ก.ย. 64
การลงมติ #แก้รัฐธรรมนูญ ครั้งนี้ เห็นชอบ 472 เสียง ไม่เห็นชอบ 33 งดออกเสียง 187 เสียง และยังได้รับเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ถึง 149 เสียง นับว่าเป็นปรากฎการณ์ "พลิกโผ" ที่หลายฝ่ายคาดกันว่าร่าง #แก้รัฐธรรมนูญ จะถูกคว่ำด้วยเสียงของส.ว.