Hot Issues

5 reasons
เปิด 5 เหตุผล ที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรคว่ำการแก้รัฐธรรมนูญ ตามการยื่นเรื่องโดยที่ประชุมรัฐสภา ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อตั้งสสร. ใหม่ ตามญัตติที่ไพบูลย์ นิติตะวัน และส.ว. เป็นผู้เสนอสู่รัฐสภา
24 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ลงมติวาระสอง (ลงมติแก้ไขรายมาตรา) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....  ฉบับที่คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว โดยผลการลงมติคือ ให้คงมาตรา 3 ซึ่งเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ตามร่างแก้รัฐธรรมนูญที่รัฐสภาเห็นชอบในวาระหนึ่ง
parliament meeting
24 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสภาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จะมีการพิจารณาเรื่องด่วนซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกเสนอโดยคณะรัฐมนตรีอย่างน้อย 2 ฉบับ และมีการพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วอีกอย่างน้อย 2 ฉบับ
Parliament submits ruling to the Constitutional Court
9 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นด้วย 366 ต่อ 315 เสียง ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประเด็นปัญหาอำนาจและหน้าที่ของรัฐสภา ว่ามีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อกำหนดบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่
Parliament Door
การประชุมวาระสอง #แก้รัฐธรรมนูญ เดินหน้าต่อไปในห้องประชุมที่ปิดลับ หลังเครือข่ายรณรงค์รัฐธรรมนูญ ขออนุญาตถ่ายทอดสดการประชุมจากหน้าห้อง แต่ถูกปฏิเสธ โดยยังไม่ได้รับการแจ้งเหตุผลและคำอธิบายที่ชัดเจน แถมยังถูก รปภ. เชิญออกนอกอาคารรัฐสภาทันที
18 ธันวาคม 2563 ตัวแทนประชาชนผู้ถูกตัดสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเนื่องจากทำการย้ายบ้านก่อนการเลือกตั้งไม่ถึง 1 ปี ได้เข้ายื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นฯ มีส่วนที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ 
เพนกวิน-แรปเตอร์-เอเลียร์ สามผู้มีมลทินมัวหมองที่ถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมในปี 2563 มาร่วมกันถอดบทเรียนถึงชนวนเหตุของการชุมนุมและทิศทางการชุมนุมในอนาคต
CK 112
ปี 2555 ประชาชนเคยข้าชื่อกัน 26,968 คน ยื่นต่อรัฐสภาเพื่อเสนอให้แก้ไขความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ในมาตรา 112 ตามข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์ ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามรวบรวมเอกสารรวมทั้งสำเนาทะเบียนบ้านได้ภายใน 112 วัน สุดท้ายประธานสภาสั่งไม่รับไว้พิจารณา
STAR PRESS
กว่าร้อยองค์กรร่วมตั้ง “เครือข่ายประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม” แถลงจุดยืน ตั้ง สสร. ต้องมาจากการเลือกตั้ง 100% และต้องมีอำนาจร่างใหม่ทั้งฉบับ ถ้าไม่เป็นประชาธิปไตยประชาชนพร้อมจะไม่รับร่างนี้
Sub Committee
ขั้นตอนต่อไปของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะถูกพิจารณาในวาระที่สองโดย กมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ 45 คน มีตัวแทนจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน 13 คน พรรคร่วมรัฐบาล 17 คน และ ส.ว. 15 คน มีทั้ง ส.ว. 10 คน ที่ "ไม่" ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญที่เปิดทางให้มีการตั้ง สสร. และมี 2 คน ที่ "ไม่" ลงมติไม่เห็นชอบกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างใดเลย