งานเพื่อน

protest against mining
รวมพลังชาวบ้านหลายพื้นที่สัมปทานเหมืองแร่เมืองเลย ค้านร่างกฎหมายแร่ฉบับ คสช.หวั่น Mining Zone จะก่อให้เกิดความล่มสลายอย่างรุนแรงต่อชุมชนทั่วประเทศได้ เพราะเปิดทางให้ทำเหมืองได้ในพื้นที่ป่าสงวน  การลดขั้นตอนการขอสัมปทานสำรวจและทำเหมืองแร่ให้สั้นที่สุดเท่าที่จะสั้นได้  เพื่อความรวดเร็วต่อเอกชนที่จะเข้ามาลงทุน  โดยเฉพาะขั้นตอนปรึกษาหารือกับประชาชนในพื้นที่สัมปทาน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตัวแทนเครือข่ายพลเมืองเน็ตยื่น 40,000 รายชื่อ (ตัวเลข ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559) ที่ร่วมกันรณรงค์ออนไลน์ผ่าน change.org “หยุด Single Gateway หยุดกฎหมายล้วงข้อมูลส่วนบุคคล” ต่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง เพื่อเรียกร้องให้ชะลอการพิจารณาร่างแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่มีปัญหาในแง่การจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงออกและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งจะรบกวนการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัย
สมัชชาสาธารณสุขปกป้องประชาธิปไตย
สมัชชาสาธารณสุขปกป้องประชาธิปไตย และกลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย ออกหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมว่า ร่างรัฐธรรมนูญลดทอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน, ระบบการเลือกตั้งบิดผันเจตจำนงของประชาชน และเป็นการสืบทอดอำนาจองค์กรที่มาจากการแต่งตั้ง
Democracy Monument
บูรพา เล็กล้วนงาม อดีตนักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการการเมือง ประมวลเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ก่อนนำไปลงประชามติ สรุปทั้งฉบับมาให้เบาๆ ใน 5 หน้า สำหรับคนที่ไม่อยากอ่านเต็มทุกมาตรา
Computer Crime
บทความจากนักศึกษานิติศาสตร์ เสนอความเห็นต่อมาตรา 15 ของพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งสร้างภาระให้กับตัวกลางมากเกินไปในการต้องลบเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย และความเห็นต่อร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่บางมุมช่วยบรรเทาปัญหาได้ แต่บางมุมก็ยังไม่ดีขึ้น
7 things you should to before go to the referendum, 7 August 2016
หลายคนยังคงสับสนและงุนงงในหลายประเด็นสำหรับการออกเสียงประชามติที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เพื่อการเตรียมความพร้อม เราข้อย้ำเตือน 7 ประเด็นก่อนเข้าคูหาลงประชามติ 
Computer Crime Act
ตัวแทนแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เครือข่ายพลเมืองเน็ต และไพรเวซี อินเตอร์เนชั่นแนล ส่งจดหมายถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยในจดหมายระบุถึงข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวที่กำลังเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.
human trafficking
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ส่งหนังสือเปิดผนึกถึง สนช. เพื่อให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ โดยเห็นว่า การตราร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมาเพียงต้องการให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยนำระบบไต่สวนมาใช้แทนระบบกล่าวหา แต่ไม่ได้ทบทวนสาเหตุของความล่าช้าในการดำเนินคดี และขาดการรับฟังความเห็นจากประชาชน
people against coup
อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้ขบวนประชาชนทำการสนับสนุนรัฐประหาร ? ทำไมขบวนประชาชนถึงไม่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับขบวนการประชาธิปไตย  หรือต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย  ขับไล่รัฐประหาร  แต่กลับต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับขบวนการชาตินิยม  นิยมอำนาจทหารและอนุรักษ์นิยมเพื่อขับไล่ประชาธิปไตยแทน ?
SMS Spam lost money
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายโดยให้นักศึกษาทำโครงงานกฎหมายเพื่อช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่ประชาชน กลุ่มหนึ่งในวิชานี่เลือกหัวข้อ "SMSกินตังค์" ซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ ผู้ประกอบการโทรคมนาคมส่ง SMS ให้แก้ผู้บริโภคโดยผู้บริโภคไม่ได้สมัครใช้บริการและเป็นเหตุให้ผู้บริโภคเสียค่าบริการ