Hot Issues

Hashtag
กระแสรัฐธรรมนูญกลับมาอีกครั้ง ล่าสุดมีการจัดงานเสวนาหัวข้อ "รัฐธรรมนูญของปวงชนจากหลากหลายมิติ" โดยเชิญนักวิชาการจากหลายสาขามาสะท้อนมุมเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ขณะที่เว็บ Prachamati.org ก็เชิญชวนประชาชนติดแฮชแท็ก #ไม่เอาแล้ว เพื่อร่วมกันบอกว่ารัฐธรรมนูญแบบไหนที่ไม่เอาแล้ว?
จากปีนรั้วสภาถึง virtual sit-in
ผิดหรือไม่? ถูกหรือไม่? ที่พลเมืองเน็ตแห่กันเข้าเว็บไซต์ของรัฐจนเล่มนั้น จะเข้าข่ายปฏิบัติการที่เรียกว่า DDos attack แล้วจะผิดกฎมายตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือเปล่า? หาคำตอบกับ อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ตได้ที่นี้
The rainbow flag
เครือข่ายของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนตั้งข้อสังเกตว่า พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 อาจเป็นการ “ฟอกชมพู” ที่ดูเหมือนจะมีพัฒนาการทางความเท่าเทียมระหว่างเพศ แต่กลับมีส่วนที่ไม่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนออกความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญว่า "ไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์รัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตย" มีแต่จะทำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพ จำกัดอำนาจของผู้แทนประชาชน รวมไปถึงมีกลไกพิเศษยึดอำนาจอย่างชอบธรรม
coup cartoon ep2
การทำรัฐประหารเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย และขั้นตอนการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่มีความชอบธรรม เนื่องจากองค์กรที่เข้ามามีส่วนร่วมในการยกร่าง ไม่มีองค์กรใดที่มีจุดเชื่อมโยงกับประชาชน รวมถึงขั้นตอนการลงประชามติยังขัดหลักการลงคะแนนเสียงโดยเสรี
coup cartoon
ปัจจุบันความเคลื่อนไหวของร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรดำเนินถึงขั้นตอนที่ยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราทั้งฉบับเสร็จสิ้นแล้วและนำร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ณ ช่วงเวลานี้เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญได้ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการ  โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนมีความเห็นต่อความไม่ชอบธรรมทางประชาธิปไตยและความบกพร่องทางเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ 4 ประการ 
The Democracy Monument
ก่อนที่สภาปฏิรูปแห่งชาติจะลงมติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) มีข้อสังเกตและไม่เห็นด้วยต่อมาตรา 183 ว่าด้วยการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ เพราะเห็นว่าไม่อาจสร้างกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุล การมีส่วนร่วม ระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และภาคประชาสังคม ซึ่งเป็นหลักการสำคัญข้อหนึ่งในระบอบการเมืองประชาธิปไตย
Constitution Innovations
คำตอบของผู้ร่าง รธน. ฉบับใหม่ เรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์ยิ่งกว่า รธน. ฉบับใดๆ ในอดีต เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่สุดยอดมาก ผมพอเข้าใจเหตุผลที่สุดยอดของผู้ร่าง เพียงแต่ผมอดคิดไม่ได้ว่า คำถามของยูเป็นคำถามที่ผิดอะนะ
GMOs
ข่าวเรื่องร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพถูกถอนออกจากการพิจารณาของสภาปฏิรูปฯ ได้รับความสนใจจากผู้คนในหลายภาคส่วน มีคนวิพากษ์วิจารณ์ร่างกฎหมายฉบับนี้หลากหลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย (ร่างมาตรา 52) แต่ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่หลายข้อที่อาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดไปได้
reform before administer in USA
Lawrence Lessig ศาสตราจารย์กฎหมายที่มีชื่อเสียงในสหรัฐฯ ประกาศจะลงสมัครประธานาธิบดี เพื่อปฏิรูปเรื่องคอร์รัปชั่นและประชาธิปไตยของอเมริกา เมื่อทำเสร็จเขาจะลาออก นั่นเท่ากับว่าเขาเสนอให้คนอเมริกันทำ "ประชามติ" ผ่านการเลือกประธานาธิบดี โดยใช้การเลือกตั้งเพื่อไปสู่ปฏิรูป