Hot Issues

Admin Court People Go
อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ ชี้ คำสั่งศาลปกครองในคดีเดินมิตรภาพ วิเคราะห์ว่กฎหมายไม่ได้เป็นแต่เพียงเครื่องมือของรัฐในการกดขี่ประชาชน แต่ในบางบริบท บางสถานการณ์ ประชาชนสามารถพลิกกลับและใช้กฎหมายควบคุมรัฐได้เช่นกัน จึงเป็นชัยชนะของทุกคน
We Walk Seminar
วงพูดคุยระหว่างทางการเดินเท้าจากกรุงเทพฯ ไปถึงขอนแก่น สัปดาห์แรกพูดคุยเรื่องระบบบัตรทองและรัฐสวัสดิการ ท่ามกลางบรรยากาศที่ปิดกั้น นิมิตร์ เทียนอุดม กล่าวว่า หากเราเรียกร้องไม่ได้ รัฐสวัสดิการก็จะเกิดไม่ได้ สังคมที่จะเป็นรัฐสวัสดิการต้องเป็นสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและสังคมที่มีส่วนร่วม
Waanpong Yodmuang
งานเสวนาสาธารณะสตรี ที-ทอล์ค ครั้งที่ 2 วรรณพงษ์ ยอดเมือง กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเยาวชนอยู่ใน สนช. อีกทั้งสัดส่วนของ สนช. ก็มีผู้หญิงเพียง 12 คน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีความหลากหลายทางเพศอยู่ในนั้น นโยบายที่จะเอื้อให้กับเยาวชนและความหลากหลายทางเพศจึงเกิดขึ้นได้ยาก 
We Walk
สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ เขียนบทความถึงวัฒนธรรมการใช้กฎหมายของไทย ชี้ กิจกรรม Wewalk เดินมิตรภาพ ประชาชนกำลังต่อสู้เพื่อจะใช้กฎหมายควบคุมเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ปล่อยให้การใช้และการตีความเป็นหมายเป็นอำนาจของรัฐฝ่ายเดียว
Decharut Sukkamnerd
ในงาน ‘รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : 10 ปีที่จากไป’ จัดโดยสมัชชาคนจนและองค์กรเครือข่าย ดร.เดชรัตน์ สุขกำเนิด หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับอนาคตคนจน” 
somchai
ในงาน’รำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : 10 ปีที่จากไป’ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญใช่บุญทำ ความทุกข์ยากใช่กรรมแต่ง” และเรื่องที่สอง ‘รัฐธรรมนูญที่กินไม่ได้แต่ทำให้ท้องอิ่ม’ ชี้ รัฐธรรมนูญต้องเป็นความหวัง แต่ฉบับนี้คนไม่รู้สึกว่ามีหวัง
Public Gathering Act
หากยังมีใครเชื่อว่าพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ เป็นกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองผู้ชุมนุมอยู่อีก เขาผู้นั้นก็คงจะหูหนวกและตาบอดสนิท เทียบไม่ได้กับชาวบ้านธรรมดา ๆ ที่มองเห็นโลกตามความเป็นจริงเสียยิ่งกว่า ดังเสียงของชาวบ้านคนหนึ่ง พูดเอาไว้ว่า “ก่อน คสช. ทำการรัฐประหาร  พวกนายทุนหรือบริษัทฟ้องคดีเรา  แต่พอหลัง คสช. รัฐประหาร  รัฐกลับเป็นผู้ฟ้องคดี
แถลงค้าน ร่าง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับใหม่ ไม่แก้ปัญหาและขัดจุดประสงค์การทำ EIA
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 หรือ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมฯ ฉบับใหม่เสร็จสิ้น และส่งต่อให้เข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ไปแล้วนั้น วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ศูนย์ประชุมพญาไทพลาซ่า จึงมีการจัดเสวนาเรื่อง “วิเคราะห์ ร่าง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม กับ เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ 2560” โดยมีผู้ร่วมพูดคุยประกอบด้วย ดร.สมิทธ์ ตุงคะสมติ อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พมิล เครือข่ายนักวิชาการ EHIA อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
Apichart
รศ.ดร.อภิชาติ สถิตนิรามัย นักเศรษฐศาสตร์การเมือง อภิปรายว่า รัฐต้องส่งเสริมเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม และต้องมีมาตรการควบคุมเอกชนที่ได้รับการส่งเสริม พร้อมชี้ยุทธศาสตร์ชาติตอนนี้เป็นพียงพิมพ์เขียวของชนชั้นนำกลุ่มเล็กๆ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะออกจากอุโมงค์นี้ได้ยาก 
National Strategic Plan with The Future of Thailand
กรรณิการ์ กิจติเวชกุล รองประธานกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอ ว็อทช์) อภิปราย ‘ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตประเทศไทย’ ในการประชุมวิชาการประจำปีสถาบันพระปกเกล้า ‘ประชาธิปไตยไทย: ความท้าทายใหม่ อุดมคติ สิ่งที่เป็นจริง' วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560