Hot Issues

วันนี้ (3 มกราคม 2562) วิษณุ เครืองาม ในฐานะประธานจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เข้าประชุมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เพื่อชี้แจงขั้นตอนการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปอธิบายให้กกต. เพื่อให้ กกต.พิจารณาว่า จะสามารถจัดการเลือกตั้งได้หรือไม่ อย่างไร 
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาและองค์กรเครือข่าย ชวน 25 พรรค ร่วมกันลงนามในสัญญา เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรี สุจริตและเที่ยงธรรม โดยการทำสัญญานี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งและบรรทัดฐาน ให้กับสถาบันพรรคการเมืองบนรากฐานประชาธิปไตย อีกทั้งยังลดความขัดแย้งในการเลือกตั้งลง 
เสวนา Thammasat Resolution Talk: ตั้งโจทย์-ตอบอนาคต วาระการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การกระจายอำนาจและปฏิรูประบบราชการ” พูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและความหวังของการกระจายอำนาจและการปฏิรูประบบราชการไทย นักวิชาการชี้ว่าปัญหาทั้งสองเป็นเรื่องเดียวกัน และการกระจายอำนาจยังเกี่ยวพันกับเรื่องเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คน 
อ.สมชาย
สมชาย ปรัชาศิลปกุล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขียนบทความวิพากษ์ สนช. ที่พิจารณากฎหมายเพิ่มเบี้ยประชุมศาล ว่าการประชุมแต่ละครั้ง ได้เงินมากกว่ากรรมกรทำงานทั้งเดือน
นักเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิในด้านต่างๆมาสะท้อนประสบการณ์ในการชุมนุมภายใต้พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ 2558 (พ.ร.บ.ชุมนุมฯ) โดยมองว่า ข้อบังคับตามพ.ร.บ.ชุมนุมฯ สร้างความยุ่งยากและอุปสรรคในการชุมนุม ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่มีความเข้าใจตัวบทเพียงพอ และมีแนวโน้มจะตีความอย่างกว้างขวาง สร้างความกังวลใจต่อผู้ใช้สิทธิว่า จะสามารถใช้เสรีภาพอย่างไรได้บ้าง  
สำนักข่าว The MATTER, Minimore และ Boonmee Lab ร่วมกันเปิดตัวสื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย ในชื่อว่า ‘ELECT’ (elect.in.th) ตั้งเป้าให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับประชาชน เพื่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
forestry
ศูนย์กฎหมายสิทธิชุมชน แม่ฮ่องสอน เผยแพร่รายงานกระตุ้นเตือนปัญหาผลกระทบจากปฏิบัติการ “ทวงคืนผืนป่า” ภายใต้รัฐบาล คสช. ท่ามกลางบรรยากาศไปสู่การเลือกตั้ง หวัง ผู้ที่จะเป็นตัวแทนของคนชายขอบและพรรคการเมือง จะช่วยผลักดันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง 
Look at three period of Thai Democracy, Why it fail?
สถาบันพระปกเกล้าจัดงานประชุมวิชาการประจำปี นักวิชาการสามคนนำคุยเรื่อง บทเรียนประชาธิปไตยที่ล้มเหลวทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก รวมถึงทำนายอนาคตการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งปี 62 ทั้งสามคนยังเห็นพ้องกันว่า กติกาแบบใหม่จะนำไปสู่รัฐบาลที่อ่อนแอ
ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผย ผลการตรวจสอบ 'คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2558' ข้อ 12 เรื่องห้ามชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ว่า คำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญ 2560 และคำสั่งนี้ไม่ได้เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนจนเกินสมควร รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตามคำสั่งดังกล่าวถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
เครือข่ายประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เสรี เป็นธรรม และมีผลในทางปฏิบัติ (Free, Fair & Fruitful Election) หรือ FFFE จัดเวทีเสวนา เรียกร้องให้ กกต. เป็นกลาง สนับสนุนพรรคการเมือง ไม่อยู่ใต้อาณัติคสช. ชี้ กติกาการเลือกตั้งยังสุ่มเสี่ยงทำการเลือกตั้งไม่เสรีและเป็นธรรม ประกอบกับบทบาทของ คสช. ยังมีส่งผลต่อการเลือกตั้งและพรรคการเมือง