งานเพื่อน

DuiJai Report
กลุ่มด้วยใจนำเสนอรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2561 ซึ่งประกอบไปด้วย สถานการ์ด้านสิทธิเด็ก สิทธิสตรี การป้องกันการทรมาน การสังหารนอกระบบกฎหมาย และการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ไอลอว์สรุปย่อเนื้อหา และนำรายงานฉบับเต็มมานำเสนอ 
calculation
บทความจากผู้อ่าน เมื่อนักศึกษาปริญญาเอกด้านคณิตศาสตร์ เห็นว่า สูตรคำนวน ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ที่ กกต. เลือกใช้ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้พรรคขนาดเล็กมีผู้แทนที่เกินกว่าสัดส่วนของผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ให้ความไว้วางใจ เรียกร้องให้ กกต. ทบทวนปฏิบัติตามข้อกำหนดคณิตศาสตร์ที่เป็นสากล
thai flag
เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล นักสิทธิชาติพันธุ์ม้ง สรุปงานวิจัยประวัติศาสตร์ที่มาของวาทะกรรม "ความเป็นไทย" แต่ละยุคสมัย ชี้ ยุครัชกาลที่ 5 นิยมความหลากหลาย กระแสการเมืองโลกทำให้ต้องนิยามใหม่ผูกคนไทยไว้กับสถาบันกษัตริย์ในยุครัชกาลที่ 6  และเปลี่ยนกลับยุคสงครามเย็น 
โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ทดลองคำนวณ จำนวน ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และมาตรา 128 ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ผลปรากฎว่า การคำนวณที่นั่ง ส.ส. แบบมีพรรคการเมือง 16 พรรค โดยคิดเฉพาะพรรคการเมืองที่มี ส.ส. พึงมีมากกว่า 1 คน เท่านั้น น่าจะเป็นสูตรที่ถูกต้องที่สุด
party list formula
เก่งคณิตศาสตร์ก็ไม่ช่วยเท่าไร เพราะปัญหาการคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์เป็นเรื่องของการเขียนสูตรเลขด้วยภาษานิติศาสตร์ และอาจมีคนกำลังหาทางออกด้วยวิธีทางรัฐศาสตร์ เสนอสูตรที่ตายตัวอยู่แล้วให้ตีความไปได้สามแบบ หวังประโยชน์ทางการเมือง 
Munich
คนไทยในเมืองมิวนิค เยอรมนี เล่าประสบการณ์การใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และขั้นตอนที่สถานกงสุลจัดบริการ โดยจะส่งเอกสารให้ และให้กาบัตรเลือกตั้งใส่ในซองสีขาว แล้วเอาซองสีขาวใส่ซองสีน้ำตาลเพื่อส่งไปรษณ์ย์เยอรมันกลับไปสถานกงสุล ก่อนส่งกลับมาไทยให้ทัน 23 มีนาคม
คนจนที่ถูกบดบังด้วยสิ่งปลูกสร้างทางเศรษฐกิจใต้เงา คสช.
หลังจาก คสช. เข้ามาเป็นรัฐบาลบริหารประเทศ ได้เร่งผลักดันโครงการพัฒนาของรัฐทั้งทางคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจเมือง แต่ด้วยความเร่งด่วน ทำให้เริ่มโครงการโดยไม่ได้สนใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคนในพื้นที่ ซึ่งคนจนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างหลายหมื่นคน 
Environment
หลัง คสช. เข้ายึดอำนาจ คสช. พยายามกระตุ้นเศรษฐกิจและพยายามส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น การผลักดันเรื่อง "เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ" "การจัดการระบบสัปทานแร่" "การกำกับดูแลโรงงาน"  แต่ปัญหาของการพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้ คสช. ได้ลดทอนมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมลงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มทุน
Rice Field
ภายใต้รัฐบาล คสช. เน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่ๆ ซึ่งเอาที่ดินจากแหล่งอื่นมาใช้งาน จึงมีการใช้ "มาตรา44" ออกคำสั่ง และออก พ.ร.บ. หลายฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เอาที่ดินในมือรัฐ หรือในมือประชาชน มามอบให้กลุ่มทุนใหญ่ใช้ประโยชน์ได้
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง เกิดขึ้นมากว่า 16 ปี โดยการผลักดันร่วมกันของกลุ่มคนหลายส่วน ทั้งภาคประชาชน เอ็นจีโอ นักการเมือง และข้าราชการ มีเจตนาเพื่อสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับทุกคนในประเทศอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม