จับตากฎหมายจาก สนช.

จับตากฎหมายจาก สนช.

เมื่อ 27 ต.ค. 2557

 

 

จับตากฎหมายจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

กฏหมายที่กำลังมีการเตรียมเสนอ ต่อ สนช.

 
หมายเหตุ ร่าง พ.ร.บ.ที่มีเครื่องหมาย * อยู่ข้างหลังสามารถคลิกเพื่อเข้าไปหน้าสรุปหรือบทวิเคราะห์กฏหมายนั้นได้
 
ลำดับกฎหมายเสนอโดยสถานะสาระสำคัญ
1ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย*กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ป้องกันและปราบปรามสื่อรูปแบบต่างๆ ที่จะกระตุ้น ส่งเสริม หรือยั่วยุให้เกิดพฤติกรรมอันตราย โดยกำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สามารถเข้าตรวจค้น ยึด หรืออายัดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการยุติธรรม)สำนักงานศาลยุติธรรม ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการ ศาลยุติธรรมคณะ ให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมและการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม
3ร่าง พ.ร.บ.มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา กระทรวงยุติธรรมครม.เห็นชอบกำหนดเกี่ยวกับผลของการไกล่เกลี่ยคดีอาญา เช่น ผู้เสียหายจะฟ้องคดีมิได้จนกว่าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการจะมีคำสั่งให้ดำเนินคดีต่อไป การไกล่เกลี่ยไม่ตัดอำนาจพนักงานสอบสวนที่จะทำการสอบสวนต่อไป 
4ร่าง พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดให้เมื่อมีการไกล่เกลี่ยคดีอาญา ผู้เสียหายจะฟ้องคดีไม่ได้จนกว่าพนักงานสอบสวนจะมีคำสั่งให้ดำเนินคดีต่อไป ถ้าผู้เสียหายฟ้องคดีอยู่ก่อนแล้วให้ศาลรอการพิจารณาคดีนั้นไว้ 
5ร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา*สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครม.อนุมัติหลักการตั้งคณะกรรมการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา และตั้งกองทุนเพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการ พร้อมกำหนดบทลงโทษ หากมีการกระทำที่ส่งผลให้พุทธศาสนาเสียหาย
6ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)สำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดและคู่ความอาจยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้พิจารณาอนุญาตให้ฎีกาภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาอาจอนุญาติให้ฎีกาได้เมื่อเห็นว่าปัญหาตามฎีกานั้นเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ
7ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดให้ศาลอาจรอกำหนดโทษหรือรอการลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดซึ่งจะถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือกักขังหรือปรับและเพิ่มเติมเงื่อนไขในการคุมความประพฤติ
8ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญให้ใช้ระบบไต่สวน
9ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจกองประจำการ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติครม.เห็นชอบ
กำหนดให้ตำรวจกองประจำการมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของราชอาณาจักร 
กำหนดอัตราเงินเดือนให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารมาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อประจำการครบกำหนดแล้ว ให้ปลดจากกองประจำการเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
10ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ครม.อนุมัติหลักการกำหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ด้วยการจัดทำแผนระดับชาติว่าด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล 
11ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครม.อนุมัติหลักการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
12ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์*กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครม.อนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การให้มีคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
13ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล*กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครม.อนุมัติหลักการ

เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้หรือเปิดเผย  และข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ สิทธิของเจ้าของข้อมูล หลักเกณฑ์การร้องเรียน และการให้มีคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

14ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครม.เห็นชอบเป็นการกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ และการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
15ร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครม.อนุมัติหลักการเป็นการจัดตั้งกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้มีคณะกรรมการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
16

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (การบังคับคดี) 

กระทรวงยุติธรรมครม.อนุมัติหลักการ คุ้มครองให้ผู้ซื้อห้องชุดจากการขายทอดตลาดไม่ต้องรับผิดค่าใช้จ่ายส่วนกลางก่อนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ เพราะความรับผิดดังกล่าวเป็นของเจ้าของห้องชุดคนเดิม และเพื่อวางแนวทางให้นิติบุคคลอาคารชุดต้องดำเนินการเพื่อขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิเหนือห้องชุดดังกล่าวจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด
17ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา) สำนักงานศาลยุติธรรมครม.อนุมัติหลักการ กำหนดให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งโดยมิชักช้าและให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ในคดียาเสพติดมีผลเป็นที่สุด ฯลฯ 
18ร่าง พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการแก้ไขเพิ่มเติมการจัดสรรเงินที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่ง แต่ส่วนสำคัญคือเงินรางวัลจะไม่น้อยลงไปกว่าเดิม คือจะอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 60 รายได้ของรัฐจะถูกปรับลดลงจาก 28% เหลือ 20% ส่วนต่างที่เหลือนำไปจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดซื้อสลากเลขไม่สวยและสลากที่ขายไม่หมดกลับคืน เพื่ออุดช่องโหว่ในการจำหน่ายเกินราคา
19ร่างพ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่ อ.บางพลี อ.เมืองสมุทรปราการ และอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการกระทรวงคมนาคมครม.เห็นชอบเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่อ.บางพลี อ.เมืองสมุทรปราการ และอ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ภายในแนวเขตตามแผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายท้ายพ.ร.บ.นี้ ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ โดยให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน 
20ร่าง พ.ร.บ.อาหารกระทรวงสาธารณสุขครม.เห็นชอบกำหนดให้การผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ต้องจัดให้มีระบบคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และสถานที่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด  รวมถึงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การขอขึ้นทะเบียนอาหารควบคุมพิเศษ และการขอจดแจ้งรายการอาหารควบคุม
21ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร [มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)]กระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการ
เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดราคาซื้อขายสินค้าแบบสมยอมกัน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลี่ยงภาษีได้ โดยได้เพิ่มบทบัญญัติในประมวลรัษฎากร ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจปรับปรุงรายได้ และรายจ่าย รวมทั้งกำหนดอายุความในการขอคืน และกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันยื่นเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันต่อเจ้าพนักงานประเมิน 
 
 
22ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ความผิดเกี่ยวกับเพศ) กระทรวงยุติธรรมครม.อนุมัติหลักการแก้ไขคำนิยาม “กระทำชำเรา”, กำหนดฐานความผิดเรื่องการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา ท่าทาง เสียง ภาพ เอกสาร ข้อมูลทางอิเลคทรอนิกส์ ที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญ หวาดกลัว เกิดความอับอาย, แก้ไขโทษปรับอาญาในลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
23ร่าง พ.ร.บ. การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครม.อนุมัติหลักการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ ซึ่งมีสารที่เป็นอันตรายเป็นส่วนประกอบ เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เป็นต้น โดยให้ผู้ผลิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกำจัดซาก และผลักดันให้ผู้ผลิตเพื่อปรับปรุงออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
24ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตกระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการนำกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องสรรพสามิตทั้ง 7 ฉบับมารวมเป็นฉบับเดียวกัน เพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี พร้อมทั้งให้กำหนดการประเมินภาษีจากนี้ ณ ราคาขายปลีก เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นธรรมมากขึ้น และปรับปรุงอายุความในการประเมินภาษีจาก 2 ปี เป็น 3 ปี 
25ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตกระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการเป็นการนำกฎหมายทั้ง 7 ฉบับมารวมกันในฉบับเดียว ประกอบด้วย กฎหมายสรรพสามิต กฎหมายภาษีสรรพสามิตเรื่องของไพ่ สุรา ยาสูบ พิกัดสรรพาสามิต การจัดสรรพเงินจากภาษีสรรพสามิต และการจัดสรรเงินจากภาษีสุรา โดยร่างฯ ฉบับนี้จะยกเลิก พ.ร.บ.เดิมในอดีตทั้งหมด 46 ฉบับ
26ร่าง พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการเพิ่มบทบัญญัติเพื่อให้อำนาจแก่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องเป็นสมาชิกขององค์กรผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับสมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมด และกำหนดบทบัญญัติเพื่อรองรับการจดทะเบียนจัดตั้ง “องค์กรผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กำกับดูแลสมาชิก” แทน
27ร่าง พ.ร.บ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครม.อนุมัติหลักการยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551, กำหนดให้จัดตั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการ กำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ โดยมีคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 11 คน 
28ร่าง พ.ร.บ.หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติครม.อนุมัติหลักการกำหนดหมายเลขกลางเพียงหมายเลขเดียวเพื่อใช้ขอความช่วยเหลือคือ 911 โดยไม่คิดค่าบริการและหากโทรก่อกวนจะมีความผิด ทั้งนี้หมายเลข 191 ยังคงใช้ได้แต่จะดึงข้อมูลมาที่หมายเลข 911
29ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ครม.เห็นชอบ 
30ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติการเปิดทำการศาลปกครองในภูมิภาค) ศาลปกครองครม.อนุมัติหลักการศาลปกครองในภูมิภาคจะเปิดทำการเมื่อใดให้ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศป. ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันเปิดทำการ, ประธานศาลปกครองสูงสุดโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ศป. มีอำนาจออกประกาศเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลปกครองชั้นต้น, กำหนดให้บรรดาเงินต่าง ๆ  ในคดีที่ค้างจ่ายอยู่ในศาลปกครองหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีถ้าผู้มีสิทธิมิได้เรียกเอาภายในห้าปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิให้ตกเป็นของแผ่นดิน
31ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ในท้องที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรีครม.อนุมัติหลักการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน  เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนที่และบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติ เพื่อให้กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของ กทพ. โดยมีผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และให้เจ้าหน้าที่เวนคืนเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนภายในระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
32ร่าง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียนการปรับปรุงค่าธรรมเนียม)คณะรัฐมนตรีครม.เห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” เพื่อกำหนดให้หมายความถึงเสียงด้วย, แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณารับจดทะเบียนและเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว, ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายชุด, กำหนดให้แยกโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าทั้งหมดหรือบางอย่างได้
 
33ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 คณะรัฐมนตรีครม.เห็นชอบยกเลิก พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม, กำหนดให้สมาคมการค้าที่ได้จดทะเบียนตาม พ.ร.บ.สมาคมการค้า พ.ศ. 2509 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากประสงค์จะเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทราบภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ และเมื่อได้แจ้งแล้วให้ถือว่าสมาคมดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์
34ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการรวมกันเป็นสมาคมของบุคคล) คณะรัฐมนตรีครม.เห็นชอบกำหนดให้การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันย่อมกระทำได้ แต่ต้องมิใช่การหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน การก่อตั้งสมาคมให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, สมาคมต้องใช้ชื่อที่มีคำว่า “สมาคม” และคำว่า “จดทะเบียน” ประกอบกับชื่อของสมาคม
35ร่าง พ.ร.บ.กำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด สมาคม และมูลนิธิ คณะรัฐมนตรีครม.เห็นชอบผู้ใดใช้คำว่า “สมาคม” และคำว่า “จดทะเบียน” ประกอบกับชื่อในดวงตรา ป้ายชื่อ จดหมาย ใบแจ้งความ หรือเอกสารอย่างอื่นเกี่ยวกับธุรกิจโดยมิได้เป็นสมาคมที่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท และปรับอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทจนกว่าจะเลิกใช้, ผู้ใดใช้คำว่าสมาคมในการดำเนินกิจการเพื่อหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน ไม่ว่าจะเป็นสมาคมที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
36ร่าง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครม.อนุมัติหลักการ
ปรับปรุงนิยาม “เครื่องมือแพทย์” และเพิ่มนิยาม “อุปกรณ์เสริม” และ “ผู้จดแจ้ง” เพื่อสอดคล้องกับความตกลงอาเซียน, เพิ่มอำนาจรัฐมนตรีในการออกประกาศกำหนดการจัดระดับความเสี่ยงของเครื่องมือแพทย์, แก้ไขเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ได้แก่ ยกเลิกมาตรการตรวจสอบผ่านด่านกรณีส่งออกเครื่องมือ-แก้ไขระยะเวลายื่นคำขอตามความเหมาะสม
 
แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551
37ร่าง พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครม.เห็นชอบ กำหนดให้ผู้ประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมต้องรับผิดชดใช้ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เป็นผลจากการดัดแปลงพันธุกรรมที่ไม่อยู่ในบัญชีปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ยกเว้นพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เสียหายเอง
38
 
 
กระทรวงสาธารณสุขครม.อนุมัติหลักการห้ามโฆษณาอาหารสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก และตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแล 
39ร่าง พ.ร.บ.ระบบการชำระเงินกระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการ
สถาบันใดก็ตาม เมื่อโอนเงินเสร็จสิ้นตามกระบวนการแล้ว ต่อมาภายหลังมีคำสั่งของศาลมาว่าล้มละลาย  จะเพิกถอนสิ่งที่โอนไปแล้วกลับมาไม่ได้ เพราะถือว่าได้ดำเนินการจนสิ้นสุดไปแล้ว
 
40ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพบุคลากรการกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครม.อนุมัติหลักการจัดตั้งสภาวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน องค์กรทางการกีฬา เช่น สมาคม สโมสร ชมรม ฯลฯ โดยสภาวิชาชีมีหน้าที่รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ, กำหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพ, รับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ฯลฯ 
41ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครม.อนุมัติหลักการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่ถูกยกเลิกตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 88/2557 เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
42ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร กระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการ
ให้อำนาจผู้มีหน้าที่รายงานส่งข้อมูลทางภาษีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจและให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจมีอำนาจในการส่งข้อมูลดังกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามความตกลงได้, 
เป็นกฎหมายกลางที่ทำให้ไทยสามารถปฏิบัติตามความตกลงในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีกับรัฐบาลประเทศต่างๆ อาทิ ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย-สหรัฐฯ เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุง การปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดำเนินการตาม FATCA
43ร่าง พ.ร.บ.การสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขครม.อนุมัติหลักการปรับปรุงกฎหมายการสาธารณสุข โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปรับปรุงอำนาจผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานระดับพื้นที่ในการระงับเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพิ่มเติมอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ เพิ่มเติมอำนาจของรัฐมนตรีในการกำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการที่ต้องศึกษาหรือประเมินผลประกอบการอนุญาต และกำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
44ร่าง พ.ร.บ.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ครม.อนุมัติหลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 โดยขยายขอบเขตของหลักทรัพย์และสถาบันการเงินเพื่อให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมสามารถช่วยเหลือ SMEs ได้กว้างขึ้น และเพิ่มอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ของบรรษัทฯ 
45ร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณสำนักงบประมาณครม.อนุมัติหลักการ 
46ร่าง พ.ร.บ.การเงินการคลังของรัฐกระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการ 
47ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการแก้ไขให้คณะกรรมการธนาคารออมสินเป็นผู้กำหนดวงเงินค่าใช้จ่าย ประกาศงบดุล และประกาศฐานะการเงินโดยย่อของธนาคารออมสินประจำไตรมาสภายในหกเดือนต้นของปีถัดไป ประกาศรายงานประจำปีว่าด้วยธุรกิจซึ่งธนาคารออมสินได้จัดทำในระหว่างปี และให้ธนาคารออมสินสามารถได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือจากแหล่งอื่นได้
48ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด กระทรวงยุติธรรมครม.อนุมัติหลักการเป็นการรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และวิธีพิจารณาคดียาเสพติด รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง มารวมไว้ในฉบับเดียวกัน พร้อมทั้งปรับปรุงบทบัญญัติในกฎหมายดังกล่าวให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
49ร่าง พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากกระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนกระบวนการจ่ายคืนเงินฝากแก่ผู้ฝากเงิน กระบวนการดำเนินงานของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และขยายวงเงินความคุ้มครองเงินฝากเป็นการชั่วคราวและลดลงอย่างเป็นลำดับขั้น
50ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540กระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการปรับปรุงนิยามคำว่า “ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย”  แก้ไขโครงสร้างและขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
51ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ครม.อนุมัติหลักการ
เป็นการปรับปรุงกฎหมายในส่วนเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การควบรวมบริษัท การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อลดอุปสรรคและเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 
52ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยแม่โจ้กระทรวงศึกษาธิการครม.อนุมัติหลักการเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือออกนอกระบบ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดระบบการศึกษามากขึ้น
53ร่าง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 โดยแก้ไขขอบเขตของ “หนี้สาธารณะ” ให้ครอบคลุมเฉพาะหนี้ที่กระทรวงการคลังมีอำนาจบริหารจัดการและรับผิดชอบโดยไม่รวมหนี้ของหน่วยงานในภาคการเงิน และหนี้เงินกู้ของหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลความเสี่ยงทางการคลัง ปรับปรุงองค์ประกอบและเพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
54ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศครม.อนุมัติหลักการ
กำหนดให้การให้ความคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศหรือการประชุม
ระหว่างประเทศต้องทำความตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้และให้เท่าที่จำเป็น
55ร่าง พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด กระทรวงยุติธรรม กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด โดยมีรมว.ยุติธรรม เป็นประธาน เจ้าหน้าที่พนักงานกรมพินิจห้ามใช้เครื่องพันธนาการใดๆ กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานควบคุม เว้นแต่มีความจำเป็น
56ร่าง พ.ร.บ.โรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมครม.อนุมัติหลักการแก้ไขเพิ่มเติมให้โรงงานจัดทำการประกันภัย   หรือกองทุนสำหรับเยียวยาความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก กำหนดเกี่ยวกับการขอนุญาต เพิ่มบทลงโทษ
57ร่าง พ.ร.บ.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคำสั่งศาลในคดีอาญาสำนักงานศาลยุติธรรมครม.อนุมัติหลักการกำหนดให้ศาลอาจมีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลใดเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย 
58ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวีธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระการดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด และวินัยตุลาการปกครอง)ศาลปกครองสูงสุดครม.อนุมัติหลักการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดสี่ปีนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว, กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงของตุลาการศาลปกครอง อาจมีมติให้งดเลื่อนตำแหน่ง งดเลื่อนเงินเดือน หรือภาคทัณฑ์
59ร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตรายกระทรวงอุตสาหกรรมครม.อนุมัติหลักการ
ยกระดับคณะกรรมการวัตถุอันตราย ขึ้นเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตรายแห่งชาติ, กำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับการควบคุมวัตถุอันตราย, แก้ไขเพิ่มเติมอายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนจากเดิมไม่เกิน 6 ปี เป็น ไม่เกิน 10 ปี, เพิ่มบทลงโทษ, 
รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบมีอำนาจออกประกาศยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ สำหรับวัตถุอันตรายที่ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และการพัฒนา
60ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ)กระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการปรับปรุง 4 เรื่อง 1. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 2. การหักภาษีและนำส่งภาษีทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3. การจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ และ 4. การนำส่งข้อมูลธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
61ร่าง พ.ร.บ.เงินทดแทนกระทรวงแรงงานครม.อนุมัติหลักการปรับปรุงแก้ไขขอบเขตการใช้บังคับให้ครอบคลุมถึงลูกจ้างของส่วนราชการ, เพิ่มเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง, ลดการจ่ายเงินเพิ่มกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบหรือจ่ายไม่ครบจำนวน และแก้ไขบทกำหนดโทษ
62ร่าง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์ครม.อนุมัติหลักการแก้ไขนิยาม คำว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” ให้ครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียในการไต่สวนการหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน และกำหนดให้มีบทบัญญัติในเรื่องมาตรการตอบโต้การหลบเลี่ยงมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดหรือการอุดหนุน เป็นหมวดใหม่
63ร่าง พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครม.อนุมัติหลักการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ผู้ว่าฯ กทม.และประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าไปด้วย, เพิ่มผู้นำเครือข่ายชุมชน นักวิชาการ ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าเป็นคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับพื้นที่
64ร่าง พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครม.อนุมัติหลักการกำหนดให้มีกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย, เพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนกรณีได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคล
65ร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษกระทรวงอุตสาหกรรมครม.อนุมัติหลักการกำหนดให้ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด หนองคาย นราธิวาส เชีนงราย นครพนม กาญจนบุรี เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตามร่าง พ.ร.บ.นี้, อนุญาตให้ผู้ประกอบการได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ การยกเว้นหรือการลดหย่อนภาษี การนำคนต่างด้าวเข้ามา,
66ร่าง พ.ร.บ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรมครม.อนุมัติหลักการแก้ไขให้ กนอ. มีอำนาจอนุมัติตามกฎหมาย จากเดิมที่มีอยู่ 3 ฉบับ เป็น 9 ฉบับ เพื่อให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมสอดคล้องกับร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
67ร่าง พ.ร.บ.กักพืชกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครม.อนุมัติหลักการแก้ไขนิยามคำว่า “พืช” โดยตัดถ้อยคำว่า ผึ้ง รังผึ้ง ออก, แก้ไขส่วนของคณะกรรมการ เช่น เพิ่มอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้แทน และเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือผู้แทน 
68ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ, จัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่มีอายุ 5 ปี, จัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจและพัฒนารัฐวิสาหกิจในฐานะผู้ถือหุ้นเชิงรุก 
69ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครม.อนุมัติหลักการ
แก้ไขเพิ่มเติม.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ.2551 อาทิ บัญญัติให้ พ.ร.บ.นี้ไม่ใช้บังคับแก่ “สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีมาตรฐานบังคับไว้ภายใต้กฎหมายอื่นแล้ว”, แก้ไขให้สินค้าเกษตร หรือขนาดหรือลักษณะของกิจการของการผลิต ส่งออก หรือนำเข้าสินค้าเกษตร อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ เป็นต้น 
70ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมครม.อนุมัติหลักการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเข้ามาในราชอาณาจักร และหลักเกณฑ์การนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อนำมาประกอบหรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อรองรับ AEC, กำหนดอายุของใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น, ปรับอัตราโทษ และปรับปรุงกระบวนการลงโทษทางอาญาให้ใช้การเปรียบเทียบคดีได้ 
71ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (การไต่สวนมูลฟ้อง หลักเกณฑ์การยื่นอุทธรณ์ และค่าธรรมเนียม) สำนักงานศาลยุติธรรมครม.อนุมัติหลักการ
กำหนดหลักเกณฑ์การตั้งทนายความให้แก่จำเลยและให้สิทธิจำเลยแถลงให้ศาลทราบถึงพยานหลักฐานที่ควรเรียกมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง, เพิ่มบทบัญญัติการกำหนดกรณีที่ศาลอาจพิจารณาและสืบพยานลับหลังจำเลยได้ 
 
72ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครม.อนุมัติหลักการเป็นการอนุวัติตามข้อตกลง ASEAN MRA on TP,  ให้มีคณะกรรมการรับรองสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีอำนาจประเมินสมรรถนะของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เช่น บุคลากรแผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกประกอบอาหาร เป็นต้น และออกหนังสือรับรองสมรรถนะ 
73ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาครม.เห็นชอบยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติในกฎหมายอื่นที่มีหลักการในลักษณะเดียวกันกับบทบัญญัติดังกล่าวมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 
74ร่าง พ.ร.บ.การผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครม.อนุมัติหลักการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทั้งฉบับ เโดยการกำหนดประเภทของผังเมืองออกเป็นผังในระดับนโยบาย ได้แก่ ผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด และผังระดับปฏิบัติ ได้แก่ ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และให้มีการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองในพื้นที่ของตน 
75ร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสภาความมั่นคงแห่งชาติ ครม.อนุมัติหลักการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเรียกโดยย่อว่า “นปท.” โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกฯ เป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และมาตรการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
76ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ กระทรวงกลาโหมครม.อนุมัติหลักการพ.ร.บ.นี้ไม่ใช้บังคับแก่อาวุธที่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ. 2550, กำหนดให้อาวุธซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 37 ลงวันที่ 21 ต.ค. 2519 มีไว้ในครอบครองโดยได้รับอนุญาตตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 37 ให้ถือว่าเป็นอาวุธซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.นี้ 
77ร่าง พ.ร.บ.การค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงกระทรวงพาณิชย์ครม.อนุมัติหลักการกำกับการส่งออก ผ่านแดน ถ่ายลำ และการเป็นคนกลางซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
 
78ร่าง พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืนกระทรวงมหาดไทยครม.เห็นชอบแก้ไขผู้ออกใบอนุญาตและผู้ขอใบอนุญาต, กำหนดมาตรการควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืนชนิดร้ายแรง, กำหนดมาตรการควบคุมดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรง เช่น บั้งไฟ ตะไล
79ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครม.อนุมัติหลักการ
แก้ไขนิยามคำว่า “วิสาหกิจ” และ “องค์การเอกชน” ให้ครอบคุลมถึงภาคการเกษตร, ให้ใช้เกณฑ์จำนวนรายได้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาด้วย 
80ร่าง พ.ร.บ.พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกกระทรวงอุตสาหกรรมครม.อนุมัติหลักการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการบริหารจัดการ การพัฒนาพื้นที่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกรวม 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
81ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมยางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครม.อนุมัติหลักการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยางโดยเพิ่มผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 
82ร่าง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครม.อนุมัติหลักการ
ให้เจ้าของที่ดินสามารถโอนที่ดินให้ทายาทโดยธรรม, เพิ่มให้ ส.ป.ก. มีอำนาจในการจัดซื้อที่ดินนอกเขตปฏิรูปที่ดินได้ โดยไม่ต้องประกาศเขตปฏิรูป
ที่ดิน, ยกเลิกการห้ามจำหน่ายหรือก่อให้เกิดภาระติดพันใดๆ ในที่ดิน
83ร่าง พ.ร.บ.สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงยุติธรรมครม.อนุมัติหลักการให้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เป็นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้
84ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (การกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)กระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีหรือไม่มีค่าตอบแทน ให้เจ้าพนักงานผู้รับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมใช้ราคาขายที่ผู้มีเงินได้พึงประเมินแสดงหรือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า เป็นเงินได้พึงประเมินของผู้นั้น
85ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครม.อนุมัติหลักการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการสถานบำบัดมีอำนาจให้ความยินยอมในการบำบัดรักษาทางกายแทนบุคคล (ผู้ป่วย) รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพจิต แบบมีส่วนร่วม โดยเชื่อมโยงกันทั้งระดับชาติ จังหวัด และท้องถิ่น
86ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ กระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการตั้งคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาและกำกับดูแลระบบบำเหน็จบำนาญของประเทศให้มีความครอบคลุมและมีเอกภาพ
87ร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ กระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการจัดตั้ง “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับ” กำหนดให้ผู้ประกอบการทุกรายที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นบันได
88ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย กระทรวงการคลังครม.อนุมัติหลักการจัดตั้งกองทุนรวมฯ เพื่อจัดหาแหล่งทุนใหม่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ และสนับสนุนให้โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐได้รับการพัฒนามากขึ้นโดยไม่ก่อให้เกิดหนี้สาธารณะ
 
 
* คสช./ครม.อนุมัติหลักการ หมายถึง ฝ่ายบริหารรับร่างกฎหมายแล้วส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อ 
** คสช./ครม.เห็นชอบ หมายถึง คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จส่งให้ฝ่ายบริหารเห็นชอบก่อนส่งให้ สนช.
 
 
กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช.
 
ลำดับกฎหมายเสนอโดยสถานะสาระสำคัญ
1ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล*สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รอรับหลักการกำหนดมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยห้ามผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองหรือความดูแลของตน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคล
2ร่าง พ.ร.บ.ความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันกระทรวงคมนาคมกรรมาธิการกำหนดให้เจ้าของเรือต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายจากมลพิษน้ำมัน และต้องมีการเอาประกันภัยหรือจัดหาหลักประกันความเสียหาย
3ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกระทรวงการคลังรับหลักการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
4ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (การบังคับคดีปกครอง) ศาลปกครองสูงสุดรับหลักการเพิ่มอำนาจให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดออกระเบียบบังคับคดีปกครอง และระเบียบกำหนดให้ปฏิบัติตามคำบังคับตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แม้จะมีการอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว รวมถึงกำหนดให้ศาลปกครองมีอำนาจออกคำสั่งให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชำระค่าปรับ ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครอง
5ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมรับหลักการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ โดยให้ผู้ว่าการ รฟม. เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และให้มีการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนภายใน 10 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
6ร่าง พ.ร.บ.แร่*กระทรวงอุตสาหกรรมรับหลักการเพิ่มอำนาจข้าราชการในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตการทำเหมืองแร่ และลดขั้นตอนการพิจารณาให้เร็วขึ้นเพื่อสะดวกสำหรับผู้ประกอบการ นอกจากนี้การทำเหมืองแร่ในพื้นที่ป่า พื้นที่หวงห้ามหรือพื้นที่พิเศษที่เคยห้าม ก็ให้สามารถทำได้ เอกชนที่ชนะการประมูล ไม่จำเป็นต้องทำ EIA และ EHIA
7ร่าง พ.ร.บ.ปิโตรเลียมกระทรวงพลังงานรับหลักการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 โดยเพิ่มระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือ PSC และระบบสัญญาจ้างสำรวจและผลิตเข้าไป นอกเหนือจากเดิมที่ใช้เพียงระบบสัมปทาน และให้การกำกับดูแลยังคงอยู่ภายใต้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อให้สิทธิ์สำรวจปิโตรเลียมในอนาคตมีความหลากหลายมากขึ้น
8ร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมกระทรวงพลังงานรับหลักการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เพื่อกำหนดผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น และกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ในระบบการทำสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
9ร่าง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม*กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับหลักการเป็นการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของ กสทช. ให้ยกเลิกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 
10ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว รับหลักการแก้ไขนิยามเกี่ยวกับเด็กจากเดิมที่ว่า บุคคลอายุไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ เป็น บุคคลที่มีอายุ 10 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์, . แก้ไขกรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุเด็กและปรากฏภายหลังว่าเด็กนั้นมีอายุไม่เกิน 10 ปี ในขณะกระทำความผิดและเด็กอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจหรือองค์การอื่นใด ให้สถานพินิจหรือองค์การดังกล่าวรายงานให้ศาลทราบ เพื่อให้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวเด็กและให้พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
11ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รับหลักการ 
12ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (มาตรการปรับปรุงการยกเว้นเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน)กระทรวงการคลังรับหลักการเพื่อให้สอดรับกับการจัดเก็บภาษีการรับมรดก ปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อบุตรหนึ่งคนตลอดปีภาษี  โดยให้คิดเฉพาะเงินได้ที่ได้รับมาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
13ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (การจัดทำแบบจำลองด้านเครดิต)กระทรวงการคลังรับหลักการแก้ไขเพิ่มเติมให้สถาบันการเงินที่บริษัทข้อมูลเครดิตรับเข้าเป็นสมาชิกสามารถนำข้อมูลของลูกค้าตนที่ได้รับจากบริษัทข้อมูลเครดิตตามมาตรา 20 ไปใช้ในการจัดทำแบบจำลองด้านเครดิตได้ โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน, แก้ไขบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล โดยต้องมีการพิสูจน์ว่ากรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ได้รู้เห็นหรือยินยอมหรือไม่ได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้น
14ร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตกระทรวงการคลังรับหลักการเป็นการนำกฎหมายทั้ง 7 ฉบับมารวมกันในฉบับเดียว ประกอบด้วย กฎหมายสรรพสามิต กฎหมายภาษีสรรพสามิตเรื่องของไพ่ สุรา ยาสูบ พิกัดสรรพาสามิต การจัดสรรพเงินจากภาษีสรรพสามิต และการจัดสรรเงินจากภาษีสุรา โดยร่างฯ ฉบับนี้จะยกเลิก พ.ร.บ.เดิมในอดีตทั้งหมด 46 ฉบับ
15ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานรับหลักการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษความผิดที่กระทำต่อแรงงานเด็ก 
16ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรับหลักการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไของค์การการค้าโลก (WTO) เช่น ยกเลิกกิจการผลิตเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ การบังคับใช้วัตถุดิบในประเทศ, เพิ่มระยะเวลาการยกเว้นภาษีสูงสุดจากเดิม 8 เป็น 13-15 ปี ขึ้นกับประเภทกิจการ
17ร่าง พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับหลักการกำหนดให้มีกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย, เพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนกรณีได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคล
18ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง) กระทรวงยุติธรรมรับหลักการกำหนดให้อำนาจการบังคับคดีและความรับผิดของเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและดุลพินิจโดยศาลยุติธรรมเท่านั้น ไม่อาจถูกฟ้องให้ต้องรับผิดต่อศาลปกครองได้ และลดขั้นตอนให้ระยะเวลาในการบังคับคดีมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุญาตจากศาลก่อน ฯลฯ
19ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากรกระทรวงการคลังรับหลักการ 
20ร่าง พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรงสำนักงานคณะกรรมการผู้ครองผู้บริโภค (สคบ.)รับหลักการให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงฯ ต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้มีการวางหลักประกันรวมทั้งหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเพื่อชดเชยความเสียหายแก่ผู้บริโภค กำหนดบทลงโทษกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงฯ โฆษณาเกินจริง
21ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา รับหลักการ 
22ร่าง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้าการะทรวงพาณิชย์รับหลักการตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า วาระ 6 ปี, ให้มีการทบทวนเกณฑ์ผู้ประกอบธุรกิจที่มีอำนาจเหนือตลาด อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 5 ปี และให้รัฐวิสาหกิจอยู่ภายใต้การบังคับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย หรือนโยบายของรัฐ, กำหนดให้การรวมธุรกิจอันอาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ ต้องแจ้งคณะกรรมการก่อนการรวมธุรกิจและส่งงบการเงินให้ตรวจสอบต่อเนื่อง 3 ปี 
23ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกระทรวงสาธารณสุขรับหลักการยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 กำหนดอายุขั้นต่ำของผู้ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยาสูบ จากเดิม 18 ปี เป็น 20 ปี, ห้ามแบ่งขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ แยกเป็นมวน, ห้ามขายผ่านรูปแบบของพริตตี้ ห้ามขายในวัด สถานบริการ สาธารณสุข สถานศึกษา สวนสาธารณะ, ห้ามโฆษณาในรูปแบบเป็นผู้สนับสนุนการประกวด และการแข่งขัน, กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินเป็นส่วนประกอบ เช่น มอระกู่ มอระกู่ไฟฟ้า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
24ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขรับหลักการห้ามโฆษณาอาหารสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก และตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแล 
25ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีและฉ้อโกงภาษีตามข้อเสนอ FATF) กระทรวงการคลังรับหลักการกำหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจออกคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าบุคคลใดกระทำความผิดฐานหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอคืนภาษีอากรอันเป็นเท็จ
26แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด)สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  รับหลักการแก้ไขเพิ่มเติมกรณีการอายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือการกักขังแทนค่าปรับ, ปรับปรุงโทษ ความผิดฐานทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกทำร้ายรับอันตรายสาหัส, ปรับปรุงอัตราโทษปรับในภาค 2 ความผิด โดยเพิ่มอัตราโทษปรับในสัดส่วนอัตราโทษจำคุกหนึ่งปีต่ออัตราโทษปรับสองหมื่นบาท
27ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (การเพิ่มตำแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น)สำนักงานศาลปกครองรับหลักการเพื่อให้ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นสามารถเลื่อนขึ้นไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดได้, เพิ่มบทบัญญัติให้มีตำแหน่งผู้ช่วยตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
28ร่าง พ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม กระทรวงศึกษาธิการรับหลักการให้มีการจัดตั้ง “สถาบันภูมิราชธรรม” เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เป็นนิติบุคคลมีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ และอยู่ในอุปถัมภ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 
กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ สนช.
 
 
ลำดับกฎหมายเสนอโดยสถานะสาระสำคัญ
1ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร*กระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษา
แก้ไขพ.ร.บ.ศุลกากร เดิม กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อพิจารณากำหนดราคาของนำเข้ากำหนด ถิ่นกำเนิดของของที่จะนำเข้า กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการนำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการศุลกากร
2ร่าง พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2557
สำนักงานศาลปกครอง

 ประกาศราชกิจจานุเบกษา

แก้ไขข้อความของ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ เดิม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (กศป.) ให้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากมีความกังวลว่าการยกเลิกรัฐธรรมนูญ 2550 จะทำให้กศป.ต้องสิ้นสุดลงหรือไม่
3 ร่าง พ.ร.บ.การถวายความปลอดภัยกระทรวงกลาโหม
 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

แก้กฎหมายปี 2549 จากการ "รักษาความปลอดภัย" เป็น "ถวายความปลอดภัย" ทหารและตำรวจมีหน้าท่ีในการถวายความปลอดภัยตามที่สมุหราชองครักษ์กําหนด
4ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขคำประกันและจำนอง)*กระทรวงยุติธรรม
 
คุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก้ผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง เจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้แทนลูกหนี้ได้ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ค้ำประกันรู้ก่อนภายใน 60 วันนับแต่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้
5ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 63)*กระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษา
กำหนดให้การขอคืนภาษีเงินได้ที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย ให้ยื่นคำร้องขอคืนได้ภายในสามปี นับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลายื่นรายการภาษี
6ร่าง พ.ร.บ.การ
กลับไปใช้ในสิทธิในบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กระทรวงการคลัง
 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ขยายสิทธิให้ข้าราชการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนำญข้าราชการ และผู้รับบำนาญอยู่ในวันก่อนวันที่บทบัญญัติ หมวด 3 ใช้บังคับ สามารถกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนำญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 ได้
7ร่าง พ.ร.บ.แก้ไข
เพิ่มเติม พรก.พิกัดอัตราศุลกากร
กระทรวงการคลัง
 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

แก้ไขพ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกกร ให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มีอำนาจกำหนดอัตราศุลกากรตามราคาหรือตามสภาพได้ ให้อธิบดีกรมศุลกากรมีอำนาจกำหนด ถิ่นกำเนิดของของที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ และตีความพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อจำแนกประเภทของของล่วงหน้ำก่อนการนำของเข้ามาในราชอาณาจักร 
8ร่าง พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขมาตรา 25 พ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน ให้ทายาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งเสียชีวิตภายหลังจากที่ได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุพิการทุพพลภาพมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอด 
9ร่าง พ.ร.บ.รถยนต์คสช.ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขปรับเกณฑ์น้ำหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลให้เพิ่มขึ้นจาก 1,600 กก. มาเป็น 2,200 กก. ให้อำนาจนายทะเบียนในการเข้าตรวจสถานที่และยึดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ค้างชำระภาษี และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมและบทกำหนดโทษ 
10ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบกคสช.ประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับปรุงน้ำหนักของรถบนตร์ส่วนบุคคลจาก 1,600 กก. เป็น 2,200 กก. เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตรถในปัจจุบันที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมาก เพื่อคุ้มครองผู้ใช้บริการการตรวจสภาพรถให้ได้รับความเป็นธรรม และปรับปรุงบทกำหนดโทษ
11ร่าง พ.ร.บ.การรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศกระทรวงคมนาคมประกาศราชกิจจานุเบกษาให้มีกฎหมายที่กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดในเรื่องการรับขนคนโดยสารระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะตามที่ได้มีการทำความตกลงระหว่างประเทศ
12ร่าง พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัดกระทรวงพาณิชย์ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขพ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด กำหนดให้มีคณะกรรมการชั่งตวงวัด กำหนดการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจชั่งตวงวัด และการควบคุมเครื่องชั่งตวงวัด กำหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษทางอาญา และปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม
13ร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่ง
*
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินการให้ความคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และให้จัดตั้งสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
14ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการกระทรวงคมนาคมประกาศราชกิจจานุเบกษาเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสดิ์ ในท้องที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (ที่ดินจำนวน 26 แปลง)
15ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร (
ว่าด้วยการอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน)
กระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไข พ.ร.บ.ศุลกากร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินพิธีการศุลกากรที่ใช้กับพื้นที่ควบคุมร่วมกัน
16ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์*กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดหลักเกณฑ์ป้องกันการทำรุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพื่อให้สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ทั้งในระหว่างการเลี้ยงดู การขนส่ง การนำสัตว์ไปใช้ ในงานหรือใช้ในการแสดง
17ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการ
พัฒนาฝืมือแรงงาน
กระทรวงแรงงานประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฯ เพื่อกำหนดสาขาอาชีพ หรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ กำหนดให้ค่าธรรมเนียมหรือค่าทดสอบตกเป็นเงินของกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบกิจการซึ่งจ้างงาน ฯลฯ
18 ร่าง พ.ร.บ.สถาน
พยาบาลสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไข พ.ร.บ.สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533 ในบทนิยาม แก้ไขคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาต กำหนดให้ผู้รับอนุญาตแสดงรายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม ฯลฯ
19ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก (ปรับปรุงหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำปี)กระทรวงคมนาคมประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เพื่อยกเว้นการขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล และยกเว้นภาษีรถประจำปีให้มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐ วัด มัสยิด มูลนิธิ สภากาชาดไทย 
20ร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ*กระทรวงยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำร้อง และศูนย์รับคำขออนุญาตตามกฎหมายต่างๆ ให้ยื่นได้ ณ จุดเดียว กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของหน่วยราชการให้ชัดเจน 
21ร่าง พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครองกระทรวงยุติธรรมแก้ไขพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับบทบัญญัติเกี่ยวกับการอนุญาตที่กำหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ โดยแก้ไขหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอและกำหนดระยะเวลาในการทำคำสั่ง ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายอื่นกำหนดระยะเวลาในเรื่องนั้นไว้
22ร่าง พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์ การทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงบทกำหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
23ร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

แก้ไขพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
(1) หลักเกณฑ์การนำเข้า ส่งออก สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
(2) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 55)
(3) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียม
24ร่าง พ.ร.บ.งาช้างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดมาตรการควบคุมการค้าหรือการครอบครองงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการแปรรูปงาช้าง เพื่อมิให้มีการนำงาช้าง ที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายมาปะปน กับงาช้างตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาCITES ที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามในฐานะประเทศสมาชิก
25ร่าง พ.ร.บ.การรับขนทางอากาศระหว่างประเทศกระทรวงคมนาคมประกาศราชกิจจานุเบกษาให้มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติระหว่างประเทศ 
26ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ*กระทรวงคมนาคมประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับปรุง พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2521 ให้ผู้ควบคุมอากาศยานไทยและเจ้าหน้าที่มีอำนาจรับแจ้งและรับตัวบุคคลผู้กระทำความผิดในอากาศยานในระหว่างการบิน เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความผิดที่กำหนดในอนุสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี กำหนดความผิดที่ผู้โดยสารได้กระทำในอากาศยานในระหว่างการบินต่อผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ผู้โดยสารและต่อทรัพย์สิน
27ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก (ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์)*กระทรวงยุติธรรม

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

แก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่พบการกระทำความผิด สามารถส่งใบสั่งไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ (แก้ไขมาตรา 140 วรรคหนึ่ง)
28 ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก (กำหนดสัญญาณจราจรเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ใช้ไฟฉายเรืองแสงในการแสดงสัญญาณจราจรได้)*กระทรวงยุติธรรม

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

แก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก โดยกำหนดอุปกรณ์เพื่อช่วยในการแสดงสัญญาณจราจร (เพิ่มมาตรา 24 วรรคสาม) และกำหนดข้อสันนิษฐานในกรณีผู้ขับขี่ไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มีเหตุอันควร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142)
29ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร  (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)*กระทรวงการคลัง

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

1) เพิ่มนิยามคำว่า "คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล" หมายความว่าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระทำการร่วมกันอันมิใช่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
 
2) กำหนดให้เงินส่วนแบ่งของกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคล ไม่ได้รับการยกเว้นจากเงินได้พึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้
30ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงหนัง)*กระทรวงพาณิชย์ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไข พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพิ่มความผิดเกี่ยวกับการทำซ้ำโดยการบันทึกเสียงหรือภาพหรือทั้งเสียงและภาพจากโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพิ่มบทกำหนดโทษสำหรับความผิดดังกล่าว (เพิ่มมาตรา 28/1 และมาตรา 69/1) เพิ่มข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการทางการมองเห็น คนพิการทางการได้ยิน คนพิการทางสติปัญญา (เพิ่มมาตรา 32 วรรคสอง (9))
31ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ)*กระทรวงพาณิชย์ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไข พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 เพิ่มบทนิยามคำว่า “ข้อมูลการบริหารสิทธิ” “มาตรการทางเทคโนโลยี” และ “การหลบเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยี” เพิ่มข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์กรณีการจำหน่ายต้นฉบับหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์ กรณีการทำซ้ำที่จำเป็นในระบบคอมพิวเตอร์ เพิ่มอำนาจศาลให้สั่งริบสิ่งที่ได้ทำขึ้นหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์
32ร่าง พ.ร.บ.
ความลับทางการค้า
กระทรวงพาณิชย์ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไข พ.ร.บ.ความลับทางการค้า พ.ศ. 2545 ในประเด็นองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และวิธีการประชุมของคณะกรรมการ และยกเลิกลักษณะต้องห้ามของกรรมการ และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ
33 ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง(การดำเนินคดีแบบกลุ่ม)* ฉบับที่ 26 พ.ศ.2558กระทรวงยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อกำหนดกระบวนกำหนดเพิ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่ม ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียหายจำนวนมากในการดำเนินคดีครั้งเดียว
34ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (กำหนดความผิดเกี่ยวกับเพศ)*คสช.ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขความผิดเกี่ยวกับเพศและความผิดต่อเสรีภาพที่มีอายุเด็กเป็นองค์ประกอบความผิด โดยกำหนดไม่ให้ผู้กระทำความผิดอ้างความไม่รู้ของอายุของเด็กเพื่อให้พ้นความรับผิดทางอาญาได้
35ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินกระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจกำหนดข้อยกเว้นในการให้สินเชื่อแก่กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้มีตำแหน่งเทียบเท่า หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของสถาบันการเงินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวได้ โดยเฉพาะกรณีก่อนรับตำแหน่ง
36ร่าง พรบ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์)กระทรวงพาณิชย์ประกาศราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นส่วนราชการระดับกรมในกระทรวงพาณิชย์
37ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
(จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
กระทรวงการต่างประเทศประกาศราชกิจจานุเบกษายกฐานะสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นเป็นกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
38ร่าง พ.ร.บ.
ราชบัณฑิตย์สภา
ราชบัณฑิตยสถานประกาศราชกิจจานุเบกษาให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตย์สภา และกำหนดให้รายได้ ที่ได้รับจากการให้บริการทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษาอบรมสามารถนำไปใช้จ่ายในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตย์สภาโดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
39ร่าง พ.ร.บ.
กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร
กระทรวงกลาโหมประกาศราชกิจจานุเบกษาขยายหลักสูตรการสอนของสถาบันการศึกษาวิชาการทหารจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอก และให้สภาการศึกษาวิชาการทหารมีอำนาจให้ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงและประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่นักเรียนวิชาการทหาร
40ร่าง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศราชกิจจานุเบกษาลดขั้นตอนการจัดรูปที่ดินให้สามารถดำเนินการได้เร็ว และส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินการ รวมทั้งนำหลักการของกฎหมายว่าด้วยคันและคูน้ำมากำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้และยกเลิกกฎหมายดังกล่าว
41ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (กำหนดนิยามคำว่า "เจ้าพนักงาน")*คสช.ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดนิยามคำว่า “เจ้าพนักงาน” ให้รวมถึงบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ไม่ว่าจะประจำหรือชั่วคราว เพื่อให้มีความชัดแจ้งและลดข้อโต้แย้ง พร้อมทั้งเพิ่มลักษณะความผิดเกี่ยวกับศพ ความผิดเกี่ยวกับการคุกคาม และปรับปรุงอัตราโทษปรับสำหรับความผิดลหุโทษ
42ร่าง พ.ร.บ.การทวงถามหนี้กระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ต้องจดทะเบียนประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ เนื่องจากปัจจุบันมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อลูกหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถ้อยคำที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การขู่เข็ญ การใช้กำลังประทุษร้าย
43ร่าง พ.ร.บ.ประกันวินาศภัยกระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้างบริษัทผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทประกันภัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย รวมทั้งให้มีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัยเพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
44ร่าง พ.ร.บ.ประกันชีวิตกระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมโครงสร้างบริษัทผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทประกันภัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของธุรกิจประกันภัย รวมทั้งให้มีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยจากกองทุนประกันชีวิตเพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
45ร่าง พ.ร.บ.สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดการกำกับดูแลและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศต่อไป
46ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมการออกใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ และใบรับรองอื่นที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ การเลิกกิจการและการโอนกิจการ รวมทั้งเรื่องการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์เพื่อประโยชน์ด้านคุณภาพอาหารสัตว์และคุ้มครองผู้บริโภค
47 ร่าง พ.ร.บ.
ยกเลิก พรบ.การชลประทานราษฎร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พุทธศักราช 2482

48ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมฯ เพื่อแบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
49ร่าง พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกีฬาจังหวัด รวมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งสมาคมกีฬา
50ร่าง พ.ร.บ.การประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ประชาชนหรือชุมชนประมงท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมให้สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำได้คุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัยเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค
51ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์*กระทรวงวัฒนธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการผลิต การพัฒนา และการเผยแพร่สื่อ ที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาสื่อ
52ร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ*กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
53ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจกระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และกำหนดหลักเกณฑ์ในการเรียกเก็บเงินจากสถาบันเงินของรัฐเข้ากองทุน เพื่อนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
54ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาเนื่องจาก คสช. มีประกาศเรื่องการแต่งตั้งบุคคลในหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน และคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แต่การแต่งตั้งดังกล่าวได้มีการยกเลิกคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการดังกล่าว เป็นเหตุให้คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด มีอำนาจหน้าที่ทำนองเดียวกัน ก่อให้เกิดความสับสน จึงต้องตรากฎหมายฉบับนี้ให้มีความชัดเจน ว่าใครปฎิบัติหน้าที่อย่างไร 
55ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศราชกิจจานุเบกษาให้มี คกก.นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่เสนอนโยบายและแผนการบริหารจัดการ ให้มีการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนชายฝั่งและ อปท.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และกำหนดกลไกและมาตรการในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
56ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540กระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมให้การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องโอนทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดไปยังนิติบุคคลเฉพาะกิจ แต่สามารถใช้วิธีให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินจากนิติบุคคลเฉพาะกิจแทนได้
57ร่าง พ.ร.บ.
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงศึกษาธิการประกาศราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งสถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยกำหนดให้มีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ต่ำกว่ำปริญญา และฝึกอบรมด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ซึ่งรูปแบบการจัดการศึกษาให้คำนึงถึงการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง
58 ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม*กระทรวงสาธารณสุขประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับปรุงอำนาจหน้าที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการออกข้อบังคับสภาในเรื่องใบอนุญาต รวมทั้งกำหนดเรื่องอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต เพื่อให้การประกอบวิชาชีพมีคุณภาพและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค
59ร่าง พ.ร.บ.สวนป่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและจูงใจมีการปลูกสร้างสวนป่าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้ของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือด้านป่าไม้ของอาเซียน
60ร่าง พ.ร.บ.หอพัก*กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้หอพักมี 2 ประเภท คือ หอพักชายและหอพักหญิง และหอพักเอกชนกำหนดให้รับผู้พักได้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากผู้พักดังกล่าวสามารถดูแลตนเองได้พอสมควร
61ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์*กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียกอีกอย่างว่า กฎหมายอุ้มบุญ มุ่งสนับสนุนผู้ต้องการมีบุตรด้วยการอุ้มบุญอย่างถูกกฎหมาย ทั้งคู่สามีภรรยา คนโสด และกลุ่มเพศที่สาม โดยที่พ.ร.บ.จะคุ้มครองทั้งผู้ว่าจ้าง ผู้รับตั้งครรภ์ และเด็กที่เกิดมา ให้ได้รับสิทธิต่างๆ จากพ่อแม่ทางพันธุกรรม 
62ร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร*กระทรวงกลาโหมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ศาลจังหวัดทหารมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได้ทุกบทกฎหมาย เว้นแต่คดีที่จำเลยมียศทหารชั้นสัญญาบัตร และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทหารมีอำนาจสั่งควบคุมผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหารได้ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจำเป็น 
63ร่าง พ.ร.บ.ประกันสังคม* (ฉบับที่ 4) กระทรวงแรงงานประกาศราชกิจจานุเบกษาขยายขอบเขตการบังคับใช้ให้ครอบคลุมลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ กำหนดการคำนวณค่าจ้างรายวันในการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ รวมทั้งเพิ่มหลักเกณฑ์และอัตราเงินสมทบที่รัฐจะออกให้แก่ผู้ประกันตน
64ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับอัตราเงินเดือนให้เหมาะสม เป็นธรรม ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
65ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหารคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับอัตราเงินเดือนให้เหมาะสม เป็นธรรม ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
66ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการรัฐสภาคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับอัตราเงินเดือนให้เหมาะสม เป็นธรรม ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
67ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับอัตราเงินเดือนให้เหมาะสม เป็นธรรม ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
68ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินเดือนประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับอัตราเงินเดือนให้เหมาะสม เป็นธรรม ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
69ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศราชกิจจานุเบกษาเพิ่มอำนาจทางปกครองให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในการเข้าไปตรวจตรา และหากพบการกระทำความผิดค้ามนุษย์ ให้ปิดสถานประกอบกิจการ โรงงาน อาคาร หรือสั่งห้ามใช้เรือและยานพาหนะ เป็นการชั่วคราว
70ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น  ประกาศราชกิจจานุเบกษายกเลิกกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น จำนวน 11 ฉบับ
71ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ*สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ผู้ชุมนุม แจ้งวัน เวลา และสถานที่ชุมนุมต่อหัวหน้าสถานีตำรวจในท้องที่ ห้ามชุมนุมในสถานที่ราชการ ห้ามชุมนุมในพื้นที่ระยะรัศมี 150 เมตร จากสถานที่ประทับของพระบรมวงศ์นุวงศ์ ฯลฯ และห้ามการจัดปราศรัย เดินขบวน หรือการเคลื่อนย้าย ในช่วงเวลา 22.00น.- 06.00น. 
72ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต *ป.ป.ช.ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ป.ป.ช.มีอำนาจในการจับกุม ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผยทรัพย์สินด้วย ให้ความผิดฐานคอร์รัปชั่นมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต และไม่มีอายุความ
73ร่าง พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจต้องไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
74ร่าง พ.ร.บ.การจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเลกระทรวงคมนาคมประกาศราชกิจจานุเบกษาเปิดโอกาสให้เจ้าของเรือสามารถจัดหาเรือใหม่เพิ่มเติมและพัฒนากองเรือของตนเองได้โดยใช้ทรัพย์สินที่เป็นเรือที่อยู่ระหว่างการต่อหรือสร้างมาเป็นหลักประกันแก่ผู้ให้สินเชื่อ และเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการต่อเรือและธุรกิจพาณิชยนาวีของประเทศ 
75ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์*กระทรวงศึกษาธิการประกาศราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือออกนอกระบบ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดระบบการศึกษามากขึ้น
76ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการประกาศราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือออกนอกระบบ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดระบบการศึกษามากขึ้น
77ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต*กระทรวงศึกษาธิการประกาศราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือออกนอกระบบ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดระบบการศึกษามากขึ้น
78ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น*กระทรวงศึกษาธิการประกาศราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือออกนอกระบบ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดระบบการศึกษามากขึ้น
79ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (สื่อลามกอนาจารเด็ก)*จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร กับคณะประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกเป็นความผิดเฉพาะการมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า เพื่อการแจกจ่าย  หรือเพื่อการแสดงอวดแก่ประชาชน
80ร่าง พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอัตราไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้างสามารถจ่ายเงินสะสมในอัตราที่สูงขึ้นได้โดยที่นายจ้างไม่จำต้องจ่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้น
81ร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้จัดตั้งองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ บริหารจัดการกองทุนพัฒนายางพารา ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
82ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับค้ำประกันและจำนอง)* ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ผู้ค้ำประกันที่เป็นนิติบุคคลสามารถผูกพันตนเพื่อรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมได้ รวมทั้งสามารถทำข้อตกลงล่วงหน้ายินยอมให้มีการผ่อนเวลาได้ หากเป็นสถาบันการเงินหรือประกอบอาชีพค้ำประกันเพื่อสินจ้างเป็นปกติ
83ร่าง พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก*กระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดมูลค่ามรดกที่ต้องเสียภาษีการรับมรดก ผู้ได้รับมรดกเกิน 50 ล้านบาท ต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 
84ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรกระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อจัดเก็บภาษีเงินได้จากการรับให้ เพื่อให้สอดคล้องกับภาษีมรดก
85ร่าง พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์กระทรวงสาธารณสุขประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ผู้รับใบอนุญาต เจ้าของหรือผู้ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่กำหนด และกำหนดอายุความเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว รวมทั้งการให้ผู้ต้องรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายแล้ว มีสิทธิในการไล่เบี้ยเอาจากผู้ที่มีส่วนในการทำให้เกิดความเสียหายด้วย
86ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลายกระทรวงยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษาลดขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย  โดยกำหนดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอรับชำระหนี้ เพื่อให้การพิจารณาคำขอรับชำระหนี้มีความรวดเร็วขึ้น
87ร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศราชกิจจานุเบกษาให้อำนาจของเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกี่ยวกับการอนุญาต การออกใบอนุญาต ใบแทนใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การมีคำสั่งไม่อนุญาต  และการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และแก้ไขเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการยกเว้นค่าธรรมเนียม 
88ร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอางกระทรวงสาธารณสุขประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับปรุงมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยผู้บริโภค และกำหนดให้การโฆษณาเครื่องสำอางจะต้องไม่ใช้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค
89ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศราชกิจจานุเบกษายกเลิกการกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาพฤติการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการดำเนินการแทนของบุคคล หรือตามคำสั่ง หรือภายใต้การควบคุมของบุคคลที่ถูกกำหนด ที่ต้องมีพฤติการณ์ดังกล่าวอยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกำหนด
90ร่าง พ.ร.บ.โรคติดต่อคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
91ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (แก้ไขเพิ่มเติมการอุทธรณ์ฎีกา)*สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดและคู่ความอาจยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อขอให้พิจารณาอนุญาตให้ฎีกาภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาอาจอนุญาติให้ฎีกาได้เมื่อเห็นว่าปัญหาตามฎีกานั้นเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะ
92ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้เจ้าของอาคารบางประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ในกรณีที่บุคคลนั้นได้รับความเสียหาย
93ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กระทรวงศึกษาธิการประกาศราชกิจจานุเบกษาควบรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกัน 
94ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการยุติธรรม)คณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา18 ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 โดยให้แก้มาตรา 18(1) ให้ประธานศาลอุทธรณ์ทำหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการข้าราชการศาล ยุติธรรม(ก.ศ.) จากเดิมที่เป็นรองประธานศาลฎีกาอาวุโสสูงสุด และมาตรา18(3) แก้ไขถ้อยคำตามระบบข้าราชการจากที่เคยใช้การจัดระดับมาตรฐานกลาง (ซี11ระดับ) เป็นการจัดระดับประเภทตำแหน่ง (4ประเภท) และให้มีการแก้ไขบทเฉพาะกาลให้ผู้ที่เป็นก.ศ.เดิม ยังทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าครบวาระ
95ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการกระทรวงคมนาคมประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ ให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง – สมุทรปราการ โดยให้ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน
96ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความในศาลแขวงคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 เพื่อให้พนักงานอัยการผู้มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมายมีอำนาจอนุญาตให้ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแขวง ซึ่งไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ทันภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
97ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 เพื่อให้พนักงานอัยการผู้มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการภาคซึ่งอัยการสูงสุดมอบหมาย มีอำนาจอนุญาตให้ฟ้องคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้ต้องหา ซึ่งไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลได้ทันภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
98ร่าง พ.ร.บ.การผังเมืองกระทรวงมหาดไทย และคุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี กับคณะประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติม ร่าง พ.ร.บ. ผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งเดิมมีการกำหนดระยะเวลาการกำหนดผังเมืองรวม 5 ปี ซึ่งเป็นจุดอ่อนให้มีผู้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ จึงแก้ไขร่างดังกล่าวให้ไม่มีกำหนดระยะเวลาโดยไม่กำหนดการหมดอายุ
99ร่าง พ.ร.บ.เหรียญพิทักษ์เสรีชนกระทรวงกลาโหมประกาศราชกิจจานุเบกษาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ทางราชการมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของบุคคลดังกล่าว
100ร่าง พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดมาตรการในการกำกับดูแลสินค้าที่นำผ่านให้มีความรัดกุมมากขึ้น ป้องกันการใช้วิธีนำผ่านเป็นช่องทางลักลอบส่งออกหรือนำเข้าสินค้าและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของรัฐ 
101ร่าง พ.ร.บ.การให้สิทธิแก่ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติบางกรณีและการโอนเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีชราภาพไปยังกองทุนการออมแห่งชาติคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับปรุงระบบการออมเพื่อการดำรงชีพยามชราภาพ โดยให้อยู่ในการกำกับดูแลของหน่วยงานเดียวกัน, เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติที่มีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่สมัครเป็นสมาชิก มีสิทธิเป็นสมาชิกต่อไปได้อีก 10 ปีนับแต่วันดังกล่าว, กำหนดให้โอนเงินของผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคมที่แสดงความจำนงโอนมาเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ  มาเป็นเงินสะสมในบัญชีรายบุคคลของสมาชิกรายนั้น แต่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
102ร่าง พ.ร.บ.แรงงานทางทะเลกระทรวงแรงงานประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้การจ้างแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
103ร่าง พ.ร.บ.การบริหารทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับปรุงการให้อำนาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน โดยพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนด้วย
104ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ* ประกาศราชกิจจานุเบกษารองรับการนำทรัพย์สินทีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาใช้เป็นประกันการชำระหนี้ในลักษณะที่ไม่ต้องส่งมอบการครองครองแก่เจ้าหนี้ และสร้างระบบการบังคับหลักประกันที่มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
105ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย*สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ผู้ซึ่งประสงค์จะประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยจะต้องขอรับใบอนุญาต และจะต้องจัดตั้งในรูปบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
106ร่าง พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินกระทรวงมหาดไทยประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดจดทะเบียนรับรองการทำประโยชน์ ที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภค หรือบริการสาธารณะ โดยห้ามโอนที่ดินสาธารณูปโภคนั้นให้กับผู้อื่น เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
107ร่าง พ.ร.บ.คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็นกระทรวงพาณิชย์ประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับปรุงการจัดเก็บสินค้า การให้เช่าเก็บสินค้าให้มีระบบ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อสร้างหลักประกันและความเชื่อมั่นต่อประชาชน และป้องกันความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจ
108ร่าง พ.ร.บ.จดทะเบียนเครื่องจักรกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้เครื่องจักรที่จะจด ทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ จากผู้ตรวจสอบเครื่องจักรเอกชนซึ่งได้รับใบอนุญาต และให้การอนุญาตหรือการไม่อนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด
109ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำคู่ความโดยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคำคู่ความไปยังต่างประเทศ)สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ประธานศาลอุทธรณ์มีอำนาจโอนคดีที่อาจกระทบต่อการอนุรักษ์หรือการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นที่สำคัญจากศาลชั้นต้นไปยังศาลแพ่ง และให้ศาลแพ่งซึ่งรับคดีไว้พิจารณาพิพากษามีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณานอกเขตศาลได้
110ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542กระทรวงพาณิชย์ประกาศราชกิจจานุเบกษายุบเลิกสำนักงาน ก.ส.ล. และตลาด ให้รมว.พาณิชย์ออกเป็นประกาศ โดยให้มีผลเป็นการยกเลิก พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในวันถัดจากวันที่ประกาศรัฐมนตรี กำหนดให้ยุบเลิกสำนักงานและตลาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
111ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 22) ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้หลักประกันทางธุรกิจเหนือสิทธิเรียกร้องตกเป็นของผู้รับโอนเมื่อมีการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นไปเช่นเดียวกับกรณีของสิทธิจำนอง จำนำ หรือค้ำประกัน
112ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2558 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
โอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น เป็นบางรายการ ไปตั้งจ่ายเป็นงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
113พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน +3 คณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อจัดตั้งสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน +3 โดยเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีเป้าหมายเฝ้าระวังและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของภูมิภาค และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินแบบพหุภาคีตามกรอบอาเซียน +3 พร้อมกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานฯ ได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในการดำเนินงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ในประเทศไทย
114ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขนิยามคำว่า “ความผิดมูลฐาน” “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด” และ “สถาบันการเงิน”, เพิ่มลักษณะการกระทำที่เป็นความผิดฐานฟอกเงิน, แก้ไขเพิ่มเติมการรายงาน การแสดงตน การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และการสั่งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
115ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 15)สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อกำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
116ร่าง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม*กระทรวงยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้มี “กองทุนยุติธรรม” เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าถึงความยุติธรรม การประกันตัวบุคคล การช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทาง กฎหมายแก่ประชาชน
117ร่าง พ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 14 วรรคสี่ของพ.ร.บ.โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ.2551 ผู้บัญชาการโรงเรียนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี โดยระหว่างนี้ห้ามมิให้โยกย้ายผู้บัญชาการโรงเรียน เว้นแต่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
118ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร) ฉบับที่ 29 พ.ศ.2558 ประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อนขายทอดตลาดห้องชุดใน อาคารชุด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้ นิติบุคคลอาคารชุดแจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเพื่อการออกหนังสือ รับรองการปลอดหนี้ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำบอกกล่าว และเมื่อขายทอดตลาดแล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกันเงินที่ได้จากการขายทอด ตลาดไว้เพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระจนถึงวันขายทอดตลาดแก่นิติบุคคลอาคารชุด ก่อนเจ้าหนี้จำนองและให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ ซื้อ โดยไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้
119
ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานของสมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ.ศ. 2551
กระทรวงการต่างประเทศประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้อาเซียน สถานที่ ทรัพย์สินและสินทรัพย์ของอาเซียน การสื่อสารในทุกรูปแบบและบรรณสารของอาเซียน พนักงานของสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนถาวรของรัฐสมาชิกอาเซียน เจ้าหน้าที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของอาเซียนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สมาชิกซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย ได้ รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎ บัตรอาเซียน และความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้
120ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ*สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้จัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษขึ้น และให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณ์มาจากศาลชำนัญพิเศษ ได้แก่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ศาลคดีภาษีอากร ศาลแรงงาน ศาลล้มละลาย และศาลเยาวชนและครอบครัว ฯลฯ
121ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม *สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอำนาจออกประกาศเปิดทำการสาขาของศาลชั้นต้นในท้องที่อื่น รวมทั้งมีอำนาจกำหนดสถานที่ตั้งของศาล แผนกหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของศาล รวมทั้งสาขาของศาลชั้นต้นได้ ฯลฯ
122ร่าง พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง*สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)ประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้อำนาจประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมในการกำหนดค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของพยานที่ศาลเรียกมาให้ความเห็น
123ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)*สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย กรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานหรือศาลยุติธรรมอื่น คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้เป็นที่สุด ฯลฯ
124ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)*สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยกรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศหรือศาลยุติธรรมอื่น คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้เป็นที่สุด ฯลฯ
125ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)*สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย กรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอำนาจของศาลล้มละลายหรือศาลยุติธรรมอื่น คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้เป็นที่สุด ฯลฯ
126ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)*สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัย กรณีมีปัญหาว่าคดีใดจะอยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรหรือศาลยุติธรรมอื่น คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษให้เป็นที่สุด  ฯลฯ
127ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)*สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีเยาวชนและครอบครัวอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ นอกจากนี้ให้การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา ฯลฯ 
128ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฏีกา)*สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคหรือศาลอุทธรณ์ภาคแผนกคดีผู้บริโภค ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
129ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตาม ตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์ คำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)*สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ศาลหรือเจ้าพนักงานที่สั่งปล่อยชั่วคราวมีอำนาจสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ในกรณีที่ผู้นั้นยินยอม
130ร่าง พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง*กระทรวงกลาโหมประกาศราชกิจจานุเบกษาให้กำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารในการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบ ฝึกวิชาทหาร ปฏิบัติราชการ หากหลีกเลี่ยงขัดขืนต้องระวางโทษอาญา กำหนดสิทธิค่าตอบแทน สวัสดิการ ให้กับกำลังพลสำรอง ทั้งนี้ หากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นกำลังพลสำรองในวันลาเพื่อรับราชการทหารตามพ.ร.บ.นี้จะมีโทษ
131ร่าง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา*กระทรวงยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องกักขังที่อาจจะทำอันตรายต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือกรณีที่ถูกควบคุมตัวไปนอกสถานที่กักขัง / ให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจตรวจสอบจดหมาย เอกสารและสกัดกั้นการสื่อสาร / กำหนดการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังหญิงมีครรภ์ ให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาล /  เพิ่มอัตราโทษสำหรับผู้ต้องกักขังที่ถูกปล่อยตัวไปกรณีมีเหตุฉุกเฉินแล้วไม่กลับมารายงานตัว ฯลฯ 
132ร่าง พ.ร.บ.ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กระทรวงศึกษาธิการประกาศราชกิจจานุเบกษา
จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการ และจัดการศึกษาชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุข
133ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตกระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
134ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศกระทรวงพลังงานประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้ยอมรับนับถือว่าทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศเป็นนิติบุคคล และให้ถือว่ามีภูมิลำเนาในประเทศไทย, กำหนดให้ทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ สถานที่ ทรัพย์สิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเพียงเท่าที่รัฐบาลได้รับและใช้บทแห่งความตกลงนั้นหรือความตกลงที่รัฐบาลจะได้ทำต่อไปกับทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
135ร่าง พ.ร.บ.องค์การมหาชน ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขนิยามคำว่า "กรรมการ", ให้อำนาจ ครม. กำหนดหลักเกณฑ์ว่ากิจการบริการสาธารณะใดควรตั้งเป็นองค์การมหาชน และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและกำหนดระเบียบแบบแผนกรณีที่มีปัญหาการซ้ำซ้อน หรือขัดแย้งในการดำเนินกิจการขององค์การมหาชนกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ฯลฯ
136ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (วาระการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ) สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ และเมื่อดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ให้ได้รับการประเมินผลงาน ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ และประเมินสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดำรงตำแหน่งต่อไป
137ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ผ่านวาระที่สามแก้นิยามคำว่า “เด็ก” ให้หมายถึง บุคคลอายุเกินกว่าสิบปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์, เมื่อพนักงานสอบสวนรับตัวเด็กหรือเยาวชนที่ถูกจับมาแจ้งข้อกล่าวหาและถามปาก คำให้แล้วเสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง, คดีที่ไม่มีผู้เสียหาย ให้สามารถใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาได้, เพิ่มข้อยกเว้นในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของเด็กหรือเยาวชนให้สามารถดำเนินการ ตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาได้,กรณีจำเป็นให้ผอ.สถานพินิจ พนักงานคุมประพฤติ หรือนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตอำนาจได้
138ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับความผิดทางอาญา) กระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมกรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรา 69 โดยการฝ่าฝืนหน้าที่ในการแนบเอกสารพร้อมการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ต้องระวางโทษปรับ, แก้ไขให้การกระทำความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีอากรตามมาตรา 37 ครอบคลุมถึงการขอคืนภาษีอากรอันเป็นเท็จ, แก้ไขบทกำหนดโทษเกี่่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่มให้ครอบคลุมถึงการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอันเป็นเท็จ 
139ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม*กระทรวงวัฒนธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขชื่อจากร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เป็น พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาระสำคัญคือ กำหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมและรักษา กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพฯและประจำจังหวัด 
140ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)กระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นการถาวร ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
141ร่าง พ.ร.บ. ธนาคารแห่งประเทศไทย (แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ)กระทรวงการคลังประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมให้คณะกรรมการ ธปท.คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน และคณะกรรมการระบบการชำระเงินสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง หากมีกรรมการพ้นจากตำแหน่งนอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการคัดเลือกประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ธปท.
142ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26 เกี่ยวกับการโอนคดี) สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขมาตรา 26 กล่าวคือ ถ้าคดีนั้นอาจมีการขัดขวางการไต่สวนมูลฟ้องหรือกระทบต่อประโยชน์ของรัฐ จากเดิมโจทย์หรือจำเลยสามารถร้องขอให้โอนคดีไปศาลอื่นผ่านทางอธิบดีศาลฎีกา เปลี่ยนเป็นให้โจทย์หรือจำเลยร้องขอต่อประธานศาลฎีกาแทน
143ร่าง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น*กระทรวงสาธารณสุขประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดนิยามคำว่า “วัยรุ่น” หมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 10 -19 ปีบริบูรณ์, วัยรุ่นมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์อย่างถูกต้อง และสถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน, ให้มีคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีหน้าที่เสนอนโยบายต่อ ครม. และกำหนดโทษผู้ไม่ทำตามคำสั่งคณะกรรมการ
144ร่าง พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้มีคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาต, ให้ใบอนุญาตมีอายุ 10 ปี และกำหนดบทลงโทษหากฝ่าฝืน พ.ร.บ.นี้ 
145ร่าง พ.ร.บ.ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญาคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับปรุงบทบัญญัติบางประการในกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญายังไม่สอดคล้องกับการให้ความร่วมมือระหว่างประเทศในปัจจุบัน เช่น ผู้ประสานงานกลางไม่สามารถส่งคำร้องขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศไปให้เจ้าพนักงาน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอได้ ไม่มีอำนาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือทรัพย์สินใดไปให้ต่างประเทศเพื่อประโยชน์ในการสืบสวน สอบสวน การฟ้องคดี หรือการพิจารณาคดีในศาลหากประเทศนั้นยังไม่ได้ร้องขอ 
146ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกระทรวงศึกษาธิการประกาศราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือออกนอกระบบ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดระบบการศึกษามากขึ้น
147ร่าง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า (ในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด)คณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “เครื่องหมาย” เพื่อกำหนดให้หมายความถึงเสียงด้วย, แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การพิจารณารับจดทะเบียนและเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว, ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายชุด, กำหนดให้แยกโอนหรือรับมรดกสิทธิในเครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าทั้งหมดหรือบางอย่างได้
148
 
 ประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมการกำหนดวิธีการยึดทรัพย์ หรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับ การปรับปรุงอัตราเงินในการกักขังแทนค่าปรับ
149ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (การบังคับคดีปกครอง) ศาลปกครองสูงสุดประกาศราชกิจจานุเบกษาเพิ่มอำนาจให้ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดออกระเบียบบังคับคดีปกครอง และระเบียบกำหนดให้ปฏิบัติตามคำบังคับตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แม้จะมีการอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว รวมถึงกำหนดให้ศาลปกครองมีอำนาจออกคำสั่งให้หน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องชำระค่าปรับ ในกรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครอง
150ร่าง พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมประกาศราชกิจจานุเบกษาเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างกิจการรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ โดยให้ผู้ว่าการ รฟม. เป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน และให้มีการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนภายใน 10 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
151ร่าง พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงมหาดไทยประกาศราชกิจจานุเบกษา 
152ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน*กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศราชกิจจานุเบกษายกเลิก พ.ร.บ. ขอทาน พ.ศ. 2484 และตั้งคณะกรรมการควบคุมการขอทาน โดยกำหนดลักษณะการขอทานว่า การกระทำที่ให้ผู้อื่นมอบทรัพย์สินให้โดยไม่ได้มีการทำงานตอบแทนหรือด้วยทรัพย์สินใด ส่วนการแสดงดนตรีในที่สาธารณะโดยขอรับทรัพย์สินตามผู้ฟังสมัครใจ ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน นอกจากนี้ได้กำหนดโทษสำหรับผู้ใช้บังคับ ขู่เข็ญ จ้างวาน ยุยง ส่งเสริม กระทำด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นขอทาน
153ร่าง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกระทรวงยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษายกระดับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นองค์อิสระในระดับใกล้เคียงกับป.ป.ช. และปรับปรุงสถานะของสำนักงาน ป.ป.ท.ให้ส่วนราชการระดับกรมที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี, กำหนดให้ ป.ป.ท.มีระยะเวลาพิจารณาเรื่องที่ได้รับร้องเรียนให้เสร็จภายใน 3 เดือนหลังจากรับการกล่าวหา และมีอำนาจฟ้องคดีได้เอง หากพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง
154ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กระทรวงยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษาให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และกำหนดให้เลขาธิการ ป.ป.ท. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
155ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษาจัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นในศาล อุทธรณ์, วิธีพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ให้ใช้ระบบไต่สวนเพื่อความรวดเร็ว, ไม่นับอายุความหากมีการหลบหนีคดี, เปิดช่องให้สืบพยานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์จากต่างประเทศได้ หากศาลอุทธรณ์พิพากษาประหารชีวิตหรือคำพิพากษาของคดีส่งผลกระทบต่อสาธารณะ สามารถส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาได้
156ร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชียคณะรัฐมนตรีประกาศราชกิจจานุเบกษา 
157ร่าง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้คณะกรรมการควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติเป็นคณะกรรมการประจำจังหวัดสำหรับจังหวัดที่มีป่าสงวนแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดมาตรการในการควบคุม ดูแล การส่งเสริมการปลูกป่า และการฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนด ฯลฯ
158ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย (การฟื้นฟูกิจการ)กระทรวงยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขให้มีกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยลูกหนี้จะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูได้เฉพาะหนี้ที่เกิดจากการดำเนินกิจการ ซึ่งเป็นหนี้กับเจ้าหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท ส่วนกรณีลูกหนี้ที่เป็นบริษัทจำกัดจะต้องมีจำนวนหนี้ไม่ถึง 10 ล้านบาท โดยลูกหนี้จะต้องทำรายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการ สินทรัพย์ หนี้สิน และวิธีการฟื้นฟูกิจการ
159ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมกระทรวงสาธารณสุขประกาศราชกิจจานุเบกษาให้อายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภา โดยให้มีอายุไม่เกิน 5 ปี, กำหนดให้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน สาขาทันตกรรม และใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรมที่ยังมีผลอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มีอายุต่อไปอีก 5 ปี นับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
160ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
161ร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการประกาศราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือออกนอกระบบ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดระบบการศึกษามากขึ้น
162ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กระทรวงศึกษาธิการประกาศราชกิจจานุเบกษา
เปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือออกนอกระบบ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการจัดระบบการศึกษามากขึ้น
163ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขจากฉบับพ.ศ.2547 เปลี่ยนคำว่า “เลื่อนขั้นเงินเดือน” เป็นคำว่า “เลื่อนเงินเดือน” และ “ลดขั้นเงินเดือน” เป็นคำว่า “ลดเงินเดือน” เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงระบบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญจากระบบขั้นเป็นร้อยละของฐานในการคำนวณตามช่วงเงินเดือน นอกจากนี้ แก้ไขเพิ่มเติมให้มีคณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
164ร่าง พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขโดยเพิ่มการจัดการศึกษาด้านทัศนศิลป์, กำหนดให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบ ศ.) สามารถจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นสูง หรือสถาบันอื่นในประเทศหรือต่างประเทศ หรือขององค์การระหว่างประเทศได้, เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของ สบศ. ให้มีอำนาจอนุมัติการเปิดสอน และให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สบศ. รวมถึงแก้ไขการจัดโครงสร้างการบริหารในสำนักงานอธิการบดีและสำนักงาน วิทยาเขต
165ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้องค์การทรัพย์สินและบรรณสารขององค์การ ผู้แทนของภาคีองค์การ และเจ้าหน้าที่ขององค์การได้รับเอกสิทธิ์ สิทธิยกเว้น และความคุ้มกันในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยหรือเข้ามาในประเทศไทย เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับองค์การ
166ร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศราชกิจจานุเบกษายกเลิก พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 และพ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2508 เพื่อใช้บังคับแก่การดำเนินการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ และไม่ใช้บังคับแก่ยานพาหนะทางทหารของต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
167ร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559สำนักงบประมาณประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น รายการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช วงเงินรวม 22,106,555,000 บาท
168ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้มีการจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
169ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้สำนักเลขานุการแอปเทอร์มีวัตถุประสงค์ในการสำรองข้าวไว้ในยามฉุก เฉินเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหารเพื่อมนุษยธรรม  ในกรณีเกิดภัยพิบัติ  รวมถึงความยากจนในประเทศสมาชิกแอปเทอร์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร และขจัดความยากจน  และดำเนินกิจกรรมอื่นที่สอดคล้องกับความตกลงแอปเทอร์
170ร่าง พ.ร.บ.จราจรทางบก (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ) สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้เจ้าของรถไม่ชำระค่าปรับ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งหนังสือไปยังนายทะเบียนให้ผู้มาติดต่อขอชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้น ไปรายงานตัวต่อพนักงานสอบสวนและให้นายทะเบียนงดรับชำระภาษีประจำปีสำหรับรถคันนั้นไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนว่าได้มีการชำระค่าปรับแล้ว, เพิ่มวิธีการและสถานที่ชำระค่าปรับตามใบสั่งกรณีไม่มีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือวิธีการอื่นโดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงิน
171ร่าง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยประกาศราชกิจจานุเบกษาเพิ่มความเป็นวรรคสามในมาตรา 4 ของพ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516 ดังนี้ หากในปีใดเงินงบประมาณรายได้ประจำปีที่ กทม.หักสมทบเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ไม่เพียงพอ ให้ กทม.จัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในปีนั้นได้เท่าที่ เกิดขึ้นจริง
172ร่าง พ.ร.บ.การให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษากำหนดให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีอาญา รวมถึงให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การอำนวยความยุติธรรม  และเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด
173ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษายกฐานะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาและจัดตั้งขึ้นเป็นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคขึ้นโดยกำหนดให้เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
174ร่าง พ.ร.บ.พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมให้สถาบันสามารถของบประมาณประจำปีจากสำนักงบประมาณได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อความคล่องตัว, แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสถาบัน ให้ครอบคลุมถึงมาตรวิทยาทางด้านเคมีและชีวภาพ และให้ทำหน้าที่ดำเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 
175ร่าง พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญากระทรวงยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 เพื่อให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งผู้เสียหายหรือทายาทผู้รับความเสียหายให้ทราบถึงสิทธิการขอรับค่าตอบแทน
176ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศราชกิจจานุเบกษา
แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์โดยเพิ่มให้มีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  และผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ, แก้ไขหลักเกณฑ์และลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
177ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศราชกิจจานุเบกษาปรับปรุง พ.ร.บ.ว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 กำหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตสำหรับผู้ประสงค์จะประกอบกิจการฆ่าสัตว์, ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์มีอำนาจตรวจโรคสัตว์ทั้งก่อนและหลังการฆ่าสัตว์ แล้วยังมีอำนาจในการสั่งงดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์ไว้เพื่อตรวจพิสูจน์ได้ 
178ร่าง พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ*สำนักงานสภา ความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ประกาศราชกิจจานุเบกษายกเลิก พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2502 และ พ.ร.บ.สภาความมั่นคงแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 กำหนดบทนิยามคำว่า “ความมั่นคงแห่งชาติ”, กำหนดให้มีสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภา, กำหนดอำนาจหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ พิจารณา เสนอแนะ และให้ความเห็นในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในมิติด้านความมั่นคง พิจารณาและกำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
179ร่าง พ.ร.บ.คุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมประกาศราชกิจจานุเบกษายกเลิก พ.ร.บ. วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522 และ พ.ร.บ. วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 พนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่สืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจในเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ ฯลฯ พิจารณาใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ใดในการติดตามผู้กระทำผิด กำหนดให้มีการดำเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
180ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
181ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กระทรวงการคลังผ่านวาระที่สามให้นำมาตรการลงโทษทางแพ่งมาใช้กับผู้กระทำความผิดควบคู่กับมาตรการลงโทษทางอาญา และปรับปรุงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดฐานความผิดในส่วนของการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติเพื่อรองรับการเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับตลาดทุนโลก 
182ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ผ่านวาระที่สามแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์ ให้รมว.มหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยและเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ซึ่งเดิมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม), ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และกองทุนสำหรับผู้เดินทางไปประกอบกิจการฮัจย์ ของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไปเป็นกองส่งเสริมกิจการฮัจย์ที่จะได้จัดตั้งขึ้นในกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
183ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินกระทรวงการคลังผ่านวาระที่สามปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยน พ.ศ.2485 เพิ่มหลักเกณฑ์ควบคุมเงินตราที่เป็นเงินบาทขาเข้าประเทศ และกำหนดมาตรการควบคุมตราสารทางการเงินผ่านแดน รวมทั้งมีบทกำหนดโทษการฝ่าฝืนร่างพ.ร.บ.นี้ ให้ความผิดตามกฏหมายว่าด้วยศุลกากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอำนาจในการตรวจค้น ยึด หรืออายัดของได้
184ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามหรรณพ เดชวิทักษ์ กับคณะผ่านวาระที่สามแก้ไขหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา กรณีที่จำเลยไม่ได้ถูกคุมขังจะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้ ต่อเมื่อแสดงตนต่อศาลในขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลให้ขยายเวลาแสดงตน
185ร่าง พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกระทรวงสาธารณสุขผ่านวาระที่สามห้ามการโฆษณาวัตถุออกฤทธิ์, กำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานในการตรวจสอบสถานที่ทำการของผู้รับอนุญาต ตรวจค้น ยึด นำวัตถุออกฤทธิ์เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ, กำหนดให้รัฐมนตรีมีอำนาจประกาศกำหนดชื่อและจัดแบ่งประเภทวัตถุออกฤทธิ์ การเพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงชื่อหรือประเภทวัตถุออกฤทธิ์ การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ 
186ร่าง พ.ร.บ.สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขผ่านวาระที่สามแก้ไขนิยามคำว่า “ผู้อนุญาต” ให้หมายถึง  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย, แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจรัฐมนตรีในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานการบริการของสถานพยาบาล ซึ่งดำเนินการโดยรัฐ, แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานพยาบาล
187ร่าง พ.ร.บ.สถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทยกระทรวงศึกษาธิการผ่านวาระที่สามกำหนดให้สถาบันการพยาบาล สภากาชาดไทย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพการพยาบาล และมีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในกำกับของสภากาชาดไทย
188ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผ่านวาระที่สามเพิ่มมาตรการครอบคลุมถึงอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และให้ยกเลิก พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
189ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ป.ป.ช.ผ่านวาระที่สามเปลี่ยนนิยามคำว่า “พนักงานไต่สวน”จากเดิมที่แต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นแต่งตั้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในสาขากระบวนการยุติธรรมที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ป.ป.ช. กำหนด, ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเป็นผู้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง 
190ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานผ่านวาระที่สามแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษความผิดที่กระทำต่อแรงงานเด็ก 
191ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากระทรวงการคลังผ่านวาระที่สามปรับปรุงจากฉบับปี 2541 โดยให้ตั้งคณะอนุกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุน เพื่อติดตาม ตรวจสอบและกำกับดูแลให้การชำระเงินคืนกองทุน และให้นายจ้างผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่หักเงินได้จากพนักงานหรือลูกจ้างเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนฯ
192ร่าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยกระทรวงคมนาคมผ่านวาระที่สาม 
193ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนผ่านวาระที่สามแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไของค์การการค้าโลก (WTO) เช่น ยกเลิกกิจการผลิตเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ การบังคับใช้วัตถุดิบในประเทศ, เพิ่มระยะเวลาการยกเว้นภาษีสูงสุดจากเดิม 8 เป็น 13-15 ปี ขึ้นกับประเภทกิจการ
194ร่าง พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกระทรวงมหาดไทยผ่านวาระที่สามปรับแก้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 โดยกำหนดให้รัฐหรือเอกชนเป็นผู้เก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายใต้การควบคุมของราชการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และห้ามมิให้มีผู้ใดดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน กำจัด หรือหาประโยชน์จากการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น 
195ร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษพล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ กับคณะผ่านวาระที่สาม 
196ร่าง พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรากระทรวงยุติธรรมผ่านวาระที่สามกำหนดลักษณะความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา กำหนดมิให้ใช้บังคับแก่สถาบันการเงิน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต กำหนดอัตราโทษเพิ่มขึ้นกรณีผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกำหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
197ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงมหาดไทยผ่านวาระที่สามแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9 (2) และมาตรา 36 ของ พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อขยายขอบเขตการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ ธปท. โดยให้ ธปท. สามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศได้และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ธปท. กำหนด 
198ร่าง พ.ร.บ.ราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมผ่านวาระที่สามกำหนดให้ทุกเรือนจำใช้คำขึ้นต้นว่า “เรือนจำ” อันเป็นการยกเลิกทัณฑสถาน และทัณฑนิคมเพื่อกำหนดประเภทของเรือนจำชัดเจนยิ่งขึ้น, กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น, พัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบ, กำหนดให้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
199ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผ่านวาระที่สามนำร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ 3 ฉบับ มารวมไว้อยู่ในฉบับเดียวกัน เช่น นำ ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาไว้เป็นหมวดที่ 1 นำร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาไว้เป็นหมวดที่ 4 และนำร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มาไว้เป็นหมวดที่ 5 และได้ปรับปรุงการจัดการกองทุนต่างๆ ตามร่างกฎหมายเดิมให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น
200ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์*กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านวาระที่สามแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ การให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นหน่วยงานกลาง ตลอดจนการให้สำนักงบประมาณ (สงป.) และกระทรวงการคลัง (กค.)  สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ
201ร่าง พ.ร.บ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกระทรวงกลาโหมผ่านวาระที่สามแก้ไข พ.ร.บ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.2510 ในส่วนที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของสภาทหารผ่านศึก
202ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) ผ่านวาระที่สามปรับปรุงหลักเกณฑ์การหักค่าใช้จ่าย การหักลดหย่อน การกำหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีเงินได้ การกำหนดเงินได้พึงประเมินที่ต้องยื่นรายการสำหรับบุคคลธรรมดาและอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
203ร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กระทรวงการคลังผ่านวาระที่สามมีผลบังคับทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง) และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และกำหนดตั้งคณะกรรมการ 5 คณะมาตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส โดยมีบทลงโทษชัดเจน