dumpsuan129

ข้อมูลผู้ใช้

เพศ
ภูมิลำเนา
ลักษณะการใช้ชีวิต
เหตุการณ์ร่วมสมัย
  • เหตุการณ์สึนามิจากแผ่นดินไหวบริเวณมหาสมุทรอินเดีย
  • "ไทยทีวี ช่อง 4 บางขุนพรหม" ออกอากาศครั้งแรก
  • ฉลองรัตนโกสินทร์ 200 ปี
  • "ประเทศสยาม" เปลี่ยนชื่อ เป็น "ประเทศไทย"
  • เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
  • รัชกาลที่ 8 สวรรคต
  • สยามเปลี่ยนระบอบการปกครอง จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นประชาธิปไตย
เป็นสมาชิกมาแล้ว
10 years 9 hours