Narong

ข้อมูลผู้ใช้

เพศ
ภูมิลำเนา
ลักษณะการใช้ชีวิต
เหตุการณ์ร่วมสมัย
  • เหตุการณ์ 9/11 เครื่องบินชนตึกเวิร์ลเทรด
  • "ประเทศสยาม" เปลี่ยนชื่อ เป็น "ประเทศไทย"
  • เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519
  • สยามเปลี่ยนระบอบการปกครอง จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นประชาธิปไตย
เป็นสมาชิกมาแล้ว
11 years 32 สัปดาห์