การเมือง

  • แยกการเลือกตั้ง ให้ฝ่ายบริหาร เช่น ตำแหน่งนายกฯ มาจากการเลือกตั้งทางตรง เพื่อไม่ให้ฝ่ายนิติบัญญัติ มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับการคงอยู่หรือล่มสลายของรัฐบาล ...
  • หากมีการรัฐประหาร คณะรัฐประหารห้ามมีอำนาจเกิน 2 เดือนนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ...
  • ให้คดีคอรัปปชั่นเป็นคดีที่ไม่มีอายุความนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLaw"คุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ ...
  • สถาบันทหารอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ ...
  • มีระบบสอบคัดเลือกสำหรับผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งส.ส. ก่อนจะมีสิทธิ์ลงสมัครจริงนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • หลังเลือกตั้ง ห้ามยุบรวมพรรค เพราะเป็นทางให้เศรษฐีใช้เงินเพื่อให้มีเสียงข้างมากเป็นเผด็จการโดยรัฐสภานี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ ...
  • ลดเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคของการรวมตัวตั้งพรรคการเมืองของประชาชน เช่น ไม่จำเป็นต้องมีการจดทะเบียน มีสาขาพรรค และจำนวนสมาชิกตามที่กำหนดนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมาจากการเลือกตั้งนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ iLawคุณสามารถเสนอรายละเอียดเพิ่มและแสดงความเห็นต่อยอดที่ข้างท้ายนี้ รวมทั้งโหวตสนับสนุนประเด็นนี้ได้ติดตามความเห็นน่าสนใจอื่นๆ ได้ที่ ...
  • ใช้ระบบการเลือกตั้งทางตรงในทุกลำดับ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งทางตรง ผู้ว่าราชการจังหวัด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็มาจากการเลือกตั้งนี่คือหนึ่งในข้อเสนอจากคนเล่นเน็ตทางบ้านที่เคยตอบไว้ในแบบสำรวจของ ...
  • กระบวนการตัดสินและวางนโยบายของหน่วยงานของรัฐ จะต้องกระทำโดยเปิดเผยข้อมูลตลอดทุกขั้นตอน ต้องมีการกลั่นกรองและตรวจสอบ และให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และมีส่วนร่วม อาทิ การออกกฎกระทรวง การทำข้อตกลงใดๆ ...