คืนความสุข

  • NCPO product
    หลังการเข้ายึดอำนาจ คสช.ประกาศจะ คืนความสุข ให้ประชาชน ผ่านนโยบายต่างๆ เช่น ปฏิรูปการศึกษา ปราบปรามยาเสพย์ติด ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ปราบปรามการพนัน ปราบปรามคอรัปชั่น ส่งเสริมพระพุทธศาสนา แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ แก้ปัญหาคนเร่ร่อน ฯลฯปัญหาต่างๆ ...