Articles

prayuth
แม้ พล.อ.ประยุทธ์ถอดใจลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก็ใช่ว่า อนาคตการเมืองของไทยจะสดใสขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ คสช. ร่างขึ้นนั้นได้วางกลไกเอาไว้ ไม่ให้ประเทศเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งได้โดยง่าย
Election System
ในระยะเวลา 20 ปี นอกจากจะมีรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับแล้ว ยังมีระบบเลือกตั้งถึง 4 แบบ จัดการเลือกตั้งที่นับผลจริงได้ 5 ครั้ง โดยเป็นพรรคการเมืองเดิมที่กวาดที่นั่ง ส.ส. ไปมากที่สุดทั้ง 5 รอบ ชวนดูเปรียบเทียบระบบเลือกตั้งทั้ง 4 แบบ และข้อดีข้อเสีย ก่อนจะต้องออกแบบกันใหม่อีกไม่รู้กี่รอบ
People TN
สถานการณ์ทางการเมืองต้นปี 2563 เกิดกระแสความไม่พอใจต่อการครองอำนาจแบบเผด็จการของรัฐบาล คสช.2 แผ่ขยายวงกว้างไปทั่ว ไอลอว์เสนอให้ผู้ที่กำลังทำกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยช่วยกันพิจารณาข้อเสนอเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดนี้ ในฐานะหนทางหนึ่งที่จะกลับสู่ประชาธิปไตย 
Dissolvement
ความเห็นแย้งต่อคำวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ ของศาลรัฐธรรมนูญ การ “รับบริจาคเกิน 10 ล้าน” ตามมาตรา 66 ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่มีโทษฐานยุบพรรค และไม่สามารถนำมาตรา 72 มาตีความใช้คู่กันได้ ผิดเจตนารมณ์
เปิดคำวินิจฉัยส่วนตน พบ "ประธานศาลรัฐธรรมนูญ" วินิจฉัยเป็นคุณกับคสช.
ท่ามกลางกระแสความเห็นที่แตกต่างในข้อเท็จจริงของคดี ยุบพรรคอนาคตใหม่ จากกรณีกู้เงิน 'ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ' ว่าศาลสามารถตัดสินอย่างไรได้บ้าง อยากชวนทุกคนไปสำรวจที่มาและความคิดเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ละคนในการวินิจฉัยคดีทางการเมือง เพื่อให้เห็นทิศทางของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
26-2557
ประกาศ คสช. 26/2557 ที่ยังไม่ถูกยกเลิกไป โดย คสช. จงใจคงอำนาจนี้ไว้ให้มีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ต และสั่งปิดกั้นเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องมีกระบวนการตรวจสอบโดยอำนาจศาล
เทียบ 20 ฉบับ รัฐธรรมนูญ 2560 ชนะเลิศที่สุดแห่งการแก้ไขยาก
การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 กำลังเป็นประเด็นที่คนสนใจ ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 2475 ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญมากถึง 20 ฉบับ เราจึงทำการเปรียบเทียบการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ เพื่อที่จะทำให้เห็นภาพรวมของ “กับดัก” รัฐธรรมนูญตลอดเส้นทางประชาธิปไตยของไทย 
รัฐธรรมนูญ 2560 ให้การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคเป็น “หน้าที่ของรัฐ” ตัดสิทธิของผู้บริโภคในการร้องเรียนและได้รับเยียวยาจากความเสียหายออก สิทธิของประชาชนในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อผู้บริโภคยังคงอยู่ แต่ไม่ถึงขั้นบังคับให้ต้องเกิดขึ้นให้ได้ 
Constitution 2017's Problem: Political party have less power over their MPs
รัฐธรรมนูญ 2560 ให้ ส.ส. สังกัดพรรคการเมือง แต่อีกด้านหนึ่งก็เปิดช่องให้ ส.ส. มีอิสระในการโหวตไม่ทำตามมติพรรค  และการย้ายพรรคของ ส.ส. ก็สามารถทำได้ไม่ยากนัก ทำให้พรรคการเมืองควบคุม ส.ส. ในสภาไม่ได้ และเกิดปรากฎการณ์ "ส.ส. งูเห่า" โหวตสวนมติพรรค   
Digital Government?
กฎหมายใหม่ให้หน่วยงานรัฐมีฐานข้อมูลเชื่อมโยงกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เต็มที่ ยกเลิกการถ่ายสำเนาบัตรประชาชนไปยื่นขออนุญาตและให้หน่วยงานต่างๆ เชื่อมโยงส่งข้อมูลกันเอง การชำระเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ก็ต้องให้จ่ายผ่านดิจิทัลได้