"หยุด" ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

"หยุด" ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

เมื่อ 17 เม.ย. 2554

**ขณะนี้ iLaw ได้ปิดการลงชื่อคัดค้านร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่ ที่กระทรวง ICT จะเสนอเข้าครม. โดยมีผู้เข้าร่วมลงชื่อรวมทั้งสิ้น 1,945 รายชื่อ มาจากทาง facebook http://ilaw.or.th/ และอีเมล์ [email protected] เนื่องจากนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุบสภา และการประชุมครม.ครั้งสุดท้ายไม่มีการนำ ร่างพ.ร.บ.นี้ เข้าครม.แต่อย่างใด ซึ่ง iLaw จะจับตาดูร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับนี้ต่อไป

อย่าง ไรก็ดีขณะนี้ เครือข่ายพลเมืองเน็ต, แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ iLaw ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเพื่อจัดทำร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับประชาชนขึ้น เอง โดยเปิดให้ผู้ใช้เน็ตเข้ามาร่วมกันร่างด้วย ภายใต้ชื่อกิจกรรม My computer law สามารถติดตามไว้ทางเว็บไซต์ Mycomputerlaw.in.th**

 

 

จดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เรื่อง ขอให้ร่วมกันแสดงออกเพื่อ “หยุด” การนำร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน

 


                                                   วันที่ 18 เมษายน 2554

              

เรียน ประชาชนและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
สำเนาถึง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร

เรื่อง ขอให้ร่วมกันแสดงออกเพื่อร่วมกัน “หยุด” การนำร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยไม่ฟังเสียงประชาชน


เนื่องด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ กระทรวงไอซีที ได้จัดทำร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ขึ้นมาใหม่ โดยมีแนวโน้มว่าจะเสนอร่างกฎหมายนี้เข้าสู่วาระที่หนึ่ง ซึ่งเป็นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้ทันก่อนยุบสภาสมัยนี้

ประเด็นสำคัญในร่างกฎหมายดังกล่าวถูกนำเสนอในสื่อมวลชนและเว็บไซต์ต่างๆ [ http://ilaw.or.th/node/857 ] พบว่าสาระสำคัญของร่างกฎหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้เล่นอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการที่อาจได้รับผลกระทบจากกฎหมาย มีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพเกินความจำเป็น นอกจากจะไม่ได้แก้ไขปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นในพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แล้ว ยังเพิ่มสาระสำคัญที่ยิ่งสวนทางกับการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับปัจจุบัน ได้แก่ ความพยายามเอาผิดกับตัวกลางผู้ให้บริการ ซึ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการจับแพะและการเซ็นเซอร์ตัวเอง เจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ไม่ต้องมีความรู้ความสามารถแต่มีอำนาจสูง และมีอำนาจควบคุมข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน นอกจากนี้ยังมีหลายมาตราที่เขียนไม่ชัดเจน เปิดช่องให้ตีความได้กว้างขวาง

ร่างกฎหมายฉบับใหม่นั้น พบว่าไม่ได้แก้ปัญหาเดิม แต่กลับยิ่งเพิ่มเนื้อหาหลายมาตราอันจะส่งผลให้ผู้ดูแลระบบซึ่งเป็นตัวกลางมีความเสี่ยงต่อโทษอาญาสูงขึ้น โปรแกรมหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเข้าถึงข้อมูลอาจกลายเป็นโปรแกรมผิดกฎหมาย การสำเนาข้อมูลก็เสี่ยงต่อการถูกตีความว่าผิดกฎหมาย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็ไม่มีสัดส่วนและที่มาที่เชื่อมโยงกับประชาชนเลยแม้แต่น้อย ตัวบทหลายมาตราไม่ชัดเจนเปิดช่องให้ตีความได้กว้างขวาง
ตามดุลยพินิจของผู้บังคับใช้กฎหมายฝ่ายเดียว จนสามารถกล่าวได้ว่า ร่างกฎหมายนี้จะทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทุกคนมีโอกาสทำผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว 


กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นกฎหมายสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ไม่ควรดำเนินการอย่างเร่งรีบ การไม่เปิดพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมชวนให้ตั้งคำถามได้ว่า ผลประโยชน์ที่แท้จริงตกแก่ฝ่ายใด ซึ่งการสร้างความชอบธรรมในกฎหมายสามารถทำได้โดยเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขกฎหมายอย่างเต็มที่

แม้อาจกล่าวได้ว่า กว่ากฎหมายจะออกมาได้ต้องผ่านอีกหลายขั้นตอนที่อาจเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้ก็ตาม แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขในหลักการและสาระสำคัญได้ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมเสนอแก้ไขกฎหมาย สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ โดยไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งให้เป็นภาระของอนาคต

บุคคลและองค์กรซึ่งมีรายชื่อลงนามในท้ายจดหมายฉบับนี้ ขอเรียกร้องให้ยุติการเสนอร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ....เข้าสู่กระบวนการ ทั้งนี้ ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอข้อแก้ไขหรือทำประชาพิจารณ์


 


ร่วมลงชื่อเพื่อแสดงจุดยืนในฐานะผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อ “หยุด” ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 

 1    จอน อึ๊งภากรณ์     โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
2    อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา     โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
3    ฐิตินบ โกมลนิมิ     นักข่าวพลเมือง
4    พฤษภ์ บุญมา     อ.ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ นักพัฒนาซอฟท์แวร์อิสระ
5    ประทับจิต นีละไพจิตร     นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6    สฤณี อาชวานันทกุล     เครือข่ายพลเมืองเน็ต
7    จีรนุช เปรมชัยพร    หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท
8    สัณห์ชัย โชติรสเศรณี     พลเมือง
9    ธัญ รัษฎานุกูล     พลเมือง
10    อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์     เว็บไซต์ Blognone
11    ธนกฤต เปี่ยมมงคล     โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
12    จุลศักดิ์ แก้วกาญจน์     พลเมือง
13    คิม ไชยสุขประเสริฐ     นักข่าวพลเมือง
14    เยาวลักษณ์ ศรณ์เศรษฐกุล     นักพัฒนาเว็บไซต์
15    ภาณุ บุญพิพัฒนาพงศ์     พลเมือง
16    อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล     เครือข่ายพลเมืองเน็ต
17    จรรยา ยิ้มประเสริฐ     Action for People's Democracy in Thailand
18    ดวงฤทัย เอสะนาชาตัง    พลเมือง
19    ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์     พลเมือง
20    ธนพล พงศ์อธิโมกข์     นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21    อภิรัฐ เจะเหล่า     พลเมือง
22    ณิชนันท์ ตัญธนาวิทย์     พลเมือง
23    วรจิตต์ โชติเสวตร     พลเมือง
24    ศรีสมร กิจภู่สวัสดิ์    พลเมือง
25    เอกชัย ซ่อนกลิ่น    พลเมือง
26    ภิรมย์ ภึ่งแย้ม    พลเมือง
27    วีรุทัย อยู่เหลือสุข    พลเมือง
28    ชัยธวัช ตุลาธน     พลเมือง
29    อภิชน รัตนาภายน     พลเมือง
30    มนตรี อัจฉริยสกุลชัย    พลเมือง
31    จิรภัทร เกียรติคุณรัตน์    พลเมือง
32    ธนศักดิ์ สายจำปา    พลเมือง
33    พันธุ์ภูมิ ผุดผ่อง     กลุ่มประชาคมจุฬาฯเพื่อประชาชน นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34    ราเชนทร์ มณฑา    พลเมือง
35    ภาณุวัฒน์ อภิวัฒนชัย    พลเมือง
36    วรงค์ หลูไพบูลย์    รับจ้าง/ให้บริการ
37    ยิ่งชีพ อัชฌานนท์     โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
38    จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์
39    สุทธิพงศ์ สุวัฒนธรรม     พลเมือง
40    อินทิรา วิทยสมบูรณ์    พลเมือง
41    ภาณุพงศ์ จันทกลาง    พลเมือง
42    อันธิฌา ทัศคร    พลเมือง
43    พีรพัทธ์ นันนารารัตน์     นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ Game Creative Thailand
44    นฤมล กล้าทุกวัน    พลเมือง
45    อรญา คงพูลศิลป์    พลเมือง
46    รอมแพง อริยมาศ     นักเขียน/คอลัมมันิสต์/ผู้สื่อข่าว
47    พิทยา สร้อยหลง     พลเมือง
48    วัชชพล ประทุมวัลย์    พลเมือง
49    ภาวิดา สิริอนุศาสน์     พลเมือง และนักศึกษา
50    ตฤณ ไอยะรา    พลเมือง
51    โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์    คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52    พิชญะ โมริโมโต     พลเมือง
53    ศุภวัฒน์ อินทรโชติ    พลเมือง
54    วิจักขณ์ พานิช     นักวิชาการอิสระ
55    พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ     มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
56    วรานุช ชินวรโสภาค    พลเมือง
57    ปฏิพัทธ์ สุสำเภา    พลเมือง
58    วิภาวดี พันธุ์ยางน้อย    พลเมือง
59    อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์     พลเมือง
60    วนิดา เจียมรัมย์     จิตอาสาดูแลหาข้อมูลให้เครือข่ายทางสังคมทางอินเตอร์เน็ต
61    สุธารี วรรณศิริ     นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
62    สรณัฐ ศรีอนันตคม     นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
63    ปรีดีโดม พิพัฒน์ชูเกียรติ     รับจ้างทั่วไป
64    ปิยวดี คุ้มเดช     พลเมือง
65    ดิศพล ศิริรัตนบวร     พลเมือง
66    เบญจมาศ บุญฤทธิ์     พลเมือง
67    อัญชลี อนันตวัฒน์     พลเมือง
68    เอกวิชช์ บุญถนอม     พลเมือง
69    อิสระ ศรีลาชัย     พลเมือง
70    สุนิดา อ่อนดีสวัสดิ์    พลเมือง
71    สหศักย์ เลี้ยงสมบูรณ์     พลเมือง
72    สรวุฒิ วงศ์ศรานนท์     พลเมือง
73    รัฐ ปัญโญวัฒน์    พลเมือง
74    ณรงค์ศักดิ์ พิพัฒน์สวัสดิ์     พลเมือง
75    นภวรรณ เปรมอำพล     พลเมือง
76    ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์     พลเมือง
77    ชาญชัย ชัยสุขโกศล     ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล
78    Phised Naphachaithep     resident
79    วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์     พลเมือง
80    นลินทิพย์ คุ้มทรัพย์    พลเมือง
81    สิรินาท ต่อวิริยะเลิศชัย     พลเมือง
82    นคร โพธิ์ไพโรจน์     พลเมือง
83    ปริญญา ชีวินกุลปฐม     พนักงานกินเงินเดือน
84    สมิหลา เอี่ยมอธิคม     นักศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต
85    วิศรุต พิทธยาพิทักษ์     นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
86    วิธวินท์ ไวยภาษ     พลเมือง
87    พงศ์ภฤศ เผ่าเจริญ     นักเรียน
88    จรินพร เรืองสมบูรณ์     พลเมือง
89    วิทวัส ขันคำ     พลเมือง
90    อรรถผล ปรีดบุญ     นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
91    คุณาธิป พยัคฆบุตร     โปรแกรมเมอร์
92    อุดม ไพรเกษตร     พลเมือง
93    ปกป้อง ลาวัณย์ศิริ     นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
94    ไชยวัฒน์ ทองนำ     นักเรียน
95    อรุษา ชัยชนะ     นักศึกษา
96    โสภณวิชญ์ จันทะคร     นักศึกษา
97    สุวิจักษณ์ บุญดีสกุลโชค    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
98    เจษฏา ภูพวก     พลเมือง
99    วีระยุทธ์ เพริดพราว    พลเมือง
100    เอกสิทธิ์ ชูเดชา     นักศึกษา
101    ศรวิษฐ์ โตวิวิชญ์    นักศึกษา
102    ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข     ประชาไท
103    ชวณัฐ นาคะสันต์     นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
104    สมภพ แจ่มจันทร์     นักจิตวิทยา
105    สานุ อร่ามเอกวนิช     พลเมือง
106    นนทรัตน์ สุวรรณพงศ์     นักศึกษา
107    มนัส เลิศปีติภัทร     พลเมือง
108    สุชา สุพิทยภรณ์พงศ์     พลเมือง
109    ณขวัญ ศรีอรุโณทัย     พลเมือง
110    สุทธิชัย สุทธิทศธรรม     พลเมือง
111    คมสัน สว่างเรือง     พลเมือง
112    วัฒนา สุขวัจน์ (รุ่งโรจน์ "อริน" วรรณศูทร)     นักเขียนอิสระ
113    นิพาดา ทองคำแท้     พลเมือง
114    ณัฏวุฒิ ถาวรวิศิษฐพร     นักเขียน
115    ณัฐนพ พลาหาญ     นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116    มานา ชุณห์สุทธิวัฒน์     นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
117    มธุริน จุฬพุฒิพงษ์    พลเมือง
118    รัชช์ สุวรรณนิตย์     พลเมือง
119    หัทยา ภูดี    พลเมือง
120    ณัฐพล อิ้งทม     นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
121    จเร สิงหโกวินท์     อาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
122    ปฏิญญา เสงี่ยมจิตร์     เว็บไซต์ exteen.com
123    วีรชัย เฟ้นดี้     นักเรียน
124    อมฤต เจริญพันธ์     พลเมือง
125    จักรพงษ์ สุ่มสี    พลเมือง
126    นคร วงค์เปียง    พลเมือง
127    ธนิสสร มณีรักษ์     นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
128    สุภิญญา กลางณรงค์     คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ (คปส.)/ เครือข่ายพลเมืองเน็ต
129    กิตติพิชญ์ เพ็ญจันทร์     นักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
130    ศรินนี วราทร    พลเมือง
131    พีระยุทธ เลขะวณิชย์     พลเมือง
132    Pituphong Yavirach    Digital forensics specialist consultant, Senior IT Security Consultant, Digital Forensics and Investigator
133    คเณศ กงไสยา     พลเมือง
134    สุภชาติ เล็บนาค    พลเมือง
135    ชญานิน เตียงพิทยากร    พลเมือง
136    พรสวรรค์ พากเพียร     พลเมือง
137    ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์     พลเมือง
138    โกวิท เจริญรัชตพันธุ์     พลเมือง
139    อภินันท์ ตั้งเสริมวงศ์     พลเมือง
140    กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์    พลเมือง
141    คันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง    พลเมือง
142    ไกรวุฒิ จุลพงศธร     พลเมือง
143    อาจินต์ ทองอยู่คง     พลเมือง
144    เตชิต เตชะชัยพรพจน์     นักศิกษา
145    วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง    พลเมือง
146    วิชชา สุยะรา     พลเมือง
147    ณัฐดนัย พงศ์คำด้วง    พลเมือง
148    กวิดา เหร็นเส็บ    พลเมือง
149    อภิวัฒน์ แสงพัทธสีมา     พลเมือง
150    สาวตรี สุขศรี     คณะนิติราษฎร์ / อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
151    ชำนาญ จันทร์เรือง     นักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
152    สุทธิวัฒน์ จุฑาวิจิตร    นักศึกษา
153    วรกร ฤทัยวาณิชกุล    นักศึกษา
154    อาทิตย์ ศิวะหรรษาพันธ์    ราษฏรไทย
155    ศิริเกียรติ ดาวสุโข    พลเมือง
156    บดินทร์ เทพรัตน์     พลเมือง
157    จิราพร กิจประยูร    พลเมือง
158    โชติวัน วัฒนลาภ    นศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
159    จักรพงษ์ เอี่ยมสอาด    พลเมือง
160    วิทัศน์ ฝักเจริญผล    นักศึกษา
161    ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์     ประชาชน
162    ปรมัตถ์ กังสดาลอำไพ ณ ระนอง    ทนายความวิชาชีพ อาจารย์พิเศษ พลเมือง
163    จิรศักดิ์ จักรวาฬ     นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พาคภายัพ เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)
164    ชวการ คงประเสริฐ    นักศึกษา
165    ชัยวัฒน์ ใบไม้     พลเมือง
166    พิชัยยุทธ พรรธนะแพทย์    นักเรียน
167    พงษ์ทวี ศรีลาศักดิ์     พลเมือง
168    รณกฤต ไชยกอง    พลเมือง
169    ธนเศรษฐ์ ลักขณาศรีวงศ์    นักศึกษา
170    เริงฤทธิ์ รักคณิตกร    พลเมือง
171    ปรีชา แก้วคำปา    พลเมือง
172    ปิยภัทร จำปาทอง    นักเรียน
173    อัฐ ปิยจารุนนท์    พลเมือง
174    ณัฏฐา เดชะเอื้ออารีย์ พลเมือง    พลเมือง
175    รชฏ คงชีพ     นักเรียน
176    พงศกร อุชุปาละ    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / นักพัฒนาเว็บไซต์อิสระ
177    จตุรวิทย์ ดวงมณี    พลเมือง
178    ชำนาญ ยานะ    นักศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
179    เจษฎา ก้องสาคร    พลเมือง / นักศึกษาปริญญาโท ศึกษาศาตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
180    ธนพล ฟักสุมณฑา    นักศึกษา
181    สุริยะ ครุฑพันธุ์    นักเขียน
182    สารัตน์ วงศาโรจน์    ประชาชนธรรมดา
183    วีระพันธึ์ ตรีรัตน์พันธุ์    พลเมือง
184    สถาบัน วงศ์หน่อ    ฉันคือประชาชน
185    พงษ์ศิริ ลังการ์พินธุ์    พลเมือง
186    ธนสิทธิ์ ธีร์ตระกูล    นักศึกษา
187    ชวณัส แคว้นไธสง    นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
188    Fay Aasvesna    Mother
189    วรวุฒิ แสงวิวัฒน์เจริญ    นักศึกษา
190    ณัฐพงศ์ บับพิบูลย์    พลเมือง
191    ภาณุ ตั้งพูลผล     พลเมือง
192    กิตติชัย วชิรางกูร    พลเมือง
193    สัมพันธ์ ระรื่นรมย์    ผู้ให้บริการไอที
194    สิทธิพร ราชา    พลเมือง
195    เศรษฐกิจ ประสานพานิช    พลเมือง
196    นันฑวัธน์ เธียรธนะสิน    พลเมือง
197    วสุธร สุทธาชีวะ    นักศิกษา สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
198    สมลักษณ์ ศรีลับซ้าย    พลเมือง
199    รณชัย ดำรงค์ศิลป์    นักศึกษา
200    ปิยะพล ธนอดิโรจน์    นักศึกษา
201    วรัญญู ศิลา    พลเมือง
202    อรวี จึงประเสริฐ    นักเรียน
203    ปราศรัย เจตสันติ์     นิสิตจุฬาฯ
204    ศุภฤกษ์ วินา    ผู้ใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์
205    ภัควดี วีระภาสพงษ์    พลเมือง
206    อนุราต ซิงห์ ดินด์ซา    นักศึกษา
207    อรวรรณ ยิ่งยงพัฒนา    พลเมือง
208    เทพวุธ บัวทุม    คน
209    อนุสรณ์ ติปยานนท์     พลเมือง
210    นฤมล จันทรศรี    พลเมือง
211    วินัย ผลเจริญ    พลเมือง
212    เอกราช อังกินันทน์    พลเมือง
213    พีรวิชญ์ ช่วงโชติ    ประชาชน
214    อรพรรณ เกษเกษม    พลเมืองประเทศไทย
215    สุรกมล หวังดี    ประชาชนที่กำลังถูกริดรอนสิทธิ์ ในการใช้ Computer&Internet จากรัฐบาล
216    อภินันท์ ธรรมวงศา    พลเมือง
217    เทพฤทธิ์ ญาณะก๋อง    พลเมือง
218    จิรทีปณ์ วิรัตนชัยวรรณ    นักศึกษา
219    วรรษชล ศิริจันทนันท์    พลเมือง
220    อนันต์ ฤทธิรอด    พลเมือง
221    นายอธิป น้อมศิริ     นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
222    อวยชัย ไชยถา     ประธานชมรมโอเพนซอร์สล้านนา
223    คมลักษณ์ ไชยยะ     พลเมือง
224    ณัท ภวสันต์    นักพัฒนาอิสระ
225    ตรี ฮัตเจสสัน     นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
226    ไมตรี เศรษฐบุตร     พลเมือง
227    อาธร นวทิพย์สกุล     ไพร่ใช้คอมเป็น
228    วีรวัฒน์ สุดหา     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
229    ยูฮานีเจ๊ะกา     พลเมือง
230    รักพงศ์ วงศ์ปัญญาดี     ผู้ดูแลชุมชนออนไลน์ Thaiware.com
231    พฤฒิไกร เศษศรี    เกษตรกร
232    เฉลิมขวัญ ลิปิพันธุ์พงศ์ พลเมือง    พลเมือง
233    บรรพต นุชเลี้ยง    โปรแกรมเมอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์
234    รังสิมันต์ เอกบุญมี พลเมือง    พลเมือง
235    อุเชนทร์ เชียงเสน     นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
236    วิชุดา จุลวนิชย์พงษ์     นักศึกษา
237    ณัฐฏ์ชา จุลวนิชย์พงษ์     นักเรียน
238    ชัยมงคล ศิลปักษา    พลเมือง
239    โยทะกา วิเศษวงค์ พลเมือง    ประชากรของประเทศ
240    รณภพ นาคราช    นักพัฒนาโปรแกรม
241    ต่อบุญนันท์ สมานุกร     พลเมือง
242    กล่องทิพย์ ธีรรัศมี    พลเมือง
243    ปิยนันท์ จิตต์แจ้ง    พลเมือง
244    ปรัชญา สุรกำจรโรจน์     รับจ้างทั่วไป
245    อติภพ ภัทรเดชไพศาล     พลเมือง
246    ธิติบดี รุ่งธีรวัฒนานนท์     พลเมือง
247    กิตติกร นาคทอง    พลเมืองและนักศิกษา
248    ธนกฤต สวนสัน    นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
249    ประเวศ ประภานุกูล    ทนายความ
250    รัชตชัย ขอบเงินถาวร    พลเมือง
251    พลวัฒน์ สายชนะ    นิสิตคณะวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
252    ช่อทิพย์ พิชัยวัตต์    นักศึกษา
253    พรรณธิดา ศรีสุวรนันท์    พลเมือง
254    ชัยปภัส ไวรักษ์     นักศึกษา
255    ธณัฐพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา    พลเมือง
256    ศุภฤกษ์ ศึกษาพรต    นักศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
257    สมิทธ์ สุขขี    ครู ผู้ดูแลระบบ
258    รัชพล เกียรติคุณรัตน์    นักเรียน
259    กตัญญู สว่างศรี     พลเมือง
260    นภภัทร ศรีสวัสดิ์    พลเมือง
261    เอกสิทธิ์ ปัญญาเส็ง    พลเมือง
262    พัชราภรณ์ ปันสุวรรณ     พลเมือง
263    พิสิต ศรีปราสาททอง    พลเมือง
264    ศิริวรรณ สิทธิกา     ประชาชน
265    ปิยะพร ฉัตรชัย     พลเมือง
266    ภัทรภร วาดกลิ่นหอม    พลเมือง
267    สิทธิพล เครือรัฐติกาล    พลเมือง
268    ดนัยกฤต ศรีคาน    พลเมือง
269    อำนาจ ตรีนารัตน์     Online Marketer
270    รวี สิริอิสสระนันท์     พลเมือง
271    ชานันท์ ยอดหงษ์    พลเมือง
272    จารักษ์ กริชเกียรติศักดิ์     Web developper
273    โกมลหยก จะชาลี    พลเมือง
274    ประธาน ธนานาถ    พลเมือง
275    พรพิศ ผักไหม    พลเมือง
276    ศากุน พยุงสุวรรณ    พนักงานบริษัท
277    พุฒธิพงค์ พยุงสุวรรณ    พนักงานรัฐวิสาหกิจ
278    ชัยระวี สีหไตรย์    ค้าขาย
279    อุษา สีหไตรย์    แม่บ้าน
280    วัชวิสิฎฐ์ เชิดชู    พลเมือง
281    สุวิทย์ ขะบวน    พลเมือง
282    วิทยา สีตื้อ    พลเมือง
283    เดี่ยว สีตื้อ    พลเมือง
284    ณัฐพงษ์ เชิดชู    พลเมือง
285    อิศรา กาธาตุ    พลเมือง
286    เยาวภา เรือนมูล    พลเมือง
287    บัวเตียว เกาะกลาง    พลเมือง
288    เรวัฒน์ เกาะกลาง    พลเมือง
289    เหวี่ยน ภักดี    พลเมือง
290    ทศวรรษ โชคกลาง    พลเมือง
291    สงวน หมดทุกข์    พลเมือง
292    ศรีพรรณ ยาสุปิ    พลเมือง
293    วัธรชัย ยาสุปิ    พลเมือง
294    แทน จะวะนะ    พลเมือง
295    อุไร สีนาคม    พลเมือง
296    อุไรวรรณ คันธาโย    พลเมือง
297    ลัดดา เป้าริวัต    พลเมือง
298    ธานี แสนชนะ    พลเมือง
299    สิงห์ชัย ต๊ะมุ้ง    พลเมือง
300    วิรุฬ ฟั่นเฟือย    พลเมือง
301    สมบุญ ฟั่นเฟือย    พลเมือง
302    บานเย็น ฟั่นเฟือย    พลเมือง
303    สุรัตน์ ข้ามเขา    พลเมือง
304    ทวี เจริญกุศล    พลเมือง
305    กิตติพร นวลศรี    พลเมือง
306    สิงห์แก้ว นันติวงศ์    พลเมือง
307    อุษา สีเทา    พลเมือง
308    อนงค์ พรมมินทร์    พลเมือง
309    พรมนัส เชิดชู    พลเมือง
310    คำใส อานันต๊ะ    พลเมือง
311    ยุวธิดา มณีวงศ์    พลเมือง
312    สุมนต์ พรมตา    พลเมือง
313    สุวรรณ์ ใจชุ่ม    พลเมือง
314    วิไล กาเงิน    พลเมือง
315    ทองเพียร ปัญญาดี    พลเมือง
316    กวน ปัญญาดี    พลเมือง
317    ณรงค์ ถิ่นสอน    พลเมือง
318    ถาวร ขะบวน    พลเมือง
319    เฉลิม ประสมสวย    พลเมือง
320    จำนงค์ ขู่เข็ญ    พลเมือง
321    ธวัชชัย บัวบาน    พลเมือง
322    นาลอน ดังดี    พลเมือง
323    คนิตร เชิดชู    พลเมือง
324    วรรณวิไล บุญหนัก    พลเมือง
325    เฉลิมชัย ตะก้อง    พลเมือง
326    กำพลศักดิ์ มื่นมะโน    พลเมือง
327    ทวี เจริญกุศล    พลเมือง
328    ประทุมวัลย์ ทานัด    พลเมือง
329    แฝง หมื่นสี    พลเมือง
330    สุพิน วังตา    พลเมือง
331    มีชัย เขื่อนหนึ่ง    พลเมือง
332    รักษา อุระวัง    พลเมือง
333    สมคิด ยานะแก้ว    พลเมือง
334    สายศิล ยานะแก้ว    พลเมือง
335    หวั่น กอบคำ    พลเมือง
336    อุดม เรือนมูล    พลเมือง
337    ศุภกิจ พรมตา    พลเมือง
338    ยุพาพร ทิพย์คำ    พลเมือง
339    สมบัติ เขื่อนสอง    พลเมือง
340    CJ Hinke     Freedom Against Censorship Thailand (FACT)
341    ศจีรัตน์ พุฒเรืองศักดิ์    พลเมือง
342    พงศ์สันต์ อรุณสินทวีพร    พลเมือง
343    วัฒนา ศรัทธา    นักเรียน
344    เปรมศักดิ์ หวลธรรม    นักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวืชัย
345    พลพงศ์ จันทร์อัมพร    พลเมือง
346    อานนท์ นันตา    พลเมือง
347    สุพจน์ เสงี่ยมกลาง    พลเมือง
348    วัฒนะ สมถะธัญกรณ์    พลเมือง
349    กิตติภูมิ มัธยัสถ์    พลเมือง
350    ณัฐยา บุญภักดี    มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
351    พิภพ อุดมอิทธิพงศ์    พลเมือง
352    สกลวัฒน์ พรมรัง    พลเมือง
353    พรชัย ชูเจรืญ    พลเมือง
354    คณาธิป จิตตวิสุทธิวงศ์    นักเรียน
355    ไพศาล ลิขิตปรีชากุล    พลเมือง
356    กานต์ ทัศนภักดิ์    พลเมือง
357    นิธิพัฒน์ ยูวะสนธิ    พลเมือง
358    นวรัตน์ นพหิรัญ    พลเมือง
359    ปัณณวัฒน์ โภคาวัฒนา    นักเรียน
360    พรทิพย์ ช่วยบำรุง    พลเมือง
361    พูนสุข พูนสุขเจริญ    พลเมือง
362    จิตริน คิดรอบ    นักเรียน
363    ชรินทร์ทิพย์ เหมือนมาตย์    พลเมือง
364    เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล    นักเรียน
365    ภุฌงค์ ทองเนตร    พลเมือง
366    อานนท์ ตันติวิวัฒน์    สำนักข่าวประชาธรรม
367    ภูวนาถ สิงห์ชัย    พลเมือง
368    นนทวุฒิ ราชกาวี    พลเมือง
369    ฝ้ายคำ หาญณรงค์     พลเมือง
370    ชรินทร์ทิพย์ เหมือนมาตย์    พลเมือง
371    พงศธรณ์ สระอุทัย    พลเมือง
372    พีรพัชร์ นิลนพคุณ    พลเมือง
373    พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ    พนักงานองค์กรพัฒนาเอกชน
374    พัชรี แซ่เอี้ยว    เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน
375    กิตติศักดิ์ ลีละวาณิชย์    นักเรียน
376    แสงชัย อาภรณ์รัมย์    พลเมือง
377    พิพัฒน์ เตมียวณิชย์    พลเมือง
378    ฤชานนท์ ชัยเพชร    นักเรียน
379    สุมนมาลย์ สิงหะ    พลเมือง
380    ชานันท์ ยอดหงษ์    พลเมือง
381    ลาวัลย์ เอกอุรุ    พลเมือง
382    ธันยา แก้วสุวรรณ์    นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
383    อุรศา บูรพาชีพ    พลเมือง
384    อัมรินทร์ สายจันทร์    นักกฎหมาย
385    สุภาภรณ์ มาลัยลอย    นักพัฒนาเอกชน
386    ชันษา สุพรรณเมือง    นักกฎหมาย
387    ผรัณดา ปานแก้ว    นักกฎหมาย
388    พนม บุตะเขียว    พลเมือง
389    อนุสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา    พลเมือง
390    เก่งกิจ กิติเรียงลาภ    พลเมือง
391    ภิญโญ ชัยยายอง    โปรแกรมเมอร์
392    อรรคพล เปี่ยมจิตต์    นักกฎหมาย
393    วิไล เกิดผล    พลเมือง
394    ลาวัลย์ เอกอุรุ    พลเมือง
395    วีระยศ สำราญสุขทิวาเวทย์    พลเมือง
396    ชนิดา ตุลยทิพย์    พลเมือง
397    กิตติยา สอนพระหม    พลเมือง
398    กฤชนนท์ แสดงฤทธิ์    นักกฎหมาย และนักบริหารทรัพย์สิน
399    วสุวัส คำหอมกุล    นักเขียน สื่อสารมวลชน
400    สุทธิจิตต์ รอดผัน    นิสิตปริญญาโท สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
401    ณชิต อธิเดชารัตน์    นิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
402    ปิยพงศ์ มานะพิทักษ์    พลเมือง
403    นิธิพัฒน์ ยูวะสนธิ    ประชาชน
404    อัตชัย เอื้ออนันตสันต์    พลเมือง
405    นฤมล ล้อพงศ์ไพบูลย์    พลเมือง
406    พฤทธิ์ เลิศสุกิตติพงศา    พลเมือง
407    เทวฤทธิ์ มณีฉาย    พลเมือง
408    ทรงพล คงประจักษ์    นักศึกษา
409    ฐณชา คชาชีวะ    พลเมือง
410    จักเรศ อิฐรัตน์    พลเมือง
411    โกวิท ทักราล    พลเมือง
412    ณัชธนัท จุโฬทก    นักเรียน
413    ชิดสุภางค์ ฉายวิโรจน์    พลเมือง
414    กันฑ์อเนก จันทร์จิรธร    พลเมือง
415    เกียรติศักดิ์  อนุชิตอารมณ์    นักศึกษา
416    ธาดา พิพัฒน์เจริญกิจ    นักศึกษา
417    กมลภพ จารุจิตต์    นักศึกษา
418    ปิยะพัฒน์ ทวีเงิน    นักพัฒนาซอฟต์แวร์/นักจัดรายการอิสระ
419    วิไล ตระกูลสิน    พลเมือง
420    พลิศ  ลักขณานุรักษ์    นักศึกษา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
421    คุณานนต์  อรัญกูล    พลเมือง
422    เทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์    พลเมือง
423    คุณานนต์ อรัญกูล    พลเมือง
424    ปภากร สิรสุนทร    พลเมือง
425    อุมาพร สังขะเลขา    มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
426    พีรพัฒน์ โฆษิตมาศ    นิสิตปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
427    ธนากร พูลสินกูล    พลเมือง
428    รัตน์ชัย ดำรงกิตติกุล    พลเมือง
429    วีร์ สัตยมาศ    พลเมือง
430    วรรณสิริ รงรองเมือง    พลเมือง
431    เจียระไน นะแส    นักศึกษา
432    พนิดา อนันตนาคม    พลเมือง
433    จักรพงศ์ นาทวิชัย    พลเมือง
434    อภิรัฐ เลิศพฤกษ์    พลเมือง
435    มณฑล สินธุประภา    คนเดินดิน
436    สุจิตรา อุ่นเอมใจ    พลเมือง
437    ไพบูลย์ พนัสบดี    พลเมือง
438    นุชจารี หินแปง    พลเมือง
439    สุธี รัตนชัยภิญโญ    พลเมือง
440    กรวิชญ์ ปานจับ    นักเรียน
441    จันทร์ฉาย พรายจันทร์    พลเมือง
442    นเรศ เก็จรัมย์    นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
443    นิจสุภา นาคอุไร    นักเรียน
444    โสฬส อรัญวงศ์    นักศึกษา
445    ธันย์ ฤทธิพันธ์    นักศึกษาคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
446    อภิวัฒน์ สง่ากอง    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
447    ธีรวัฒน์ สวนศิลป์พงศ์    พลเมือง
448    สัมฤทธิ์ เตชะวงศ์ธรรม    พลเมือง
449    อิศรา อุดมพาณิชย์    นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
450    ณัฐพร ฉัตรมาลัยรัตน์    พลเมือง
451    ปฐมพงศ์ แดงพรวน    นักศึกษา
452    สุวรรณ ฉัตรชัยสุวรรณ์    นักศึกษา
453    ภัทร์ชลิต จันทิมา    พลเมือง
454    อุรารักษ์ จันทิมา    พลเมือง
455    บดีวัฒน์ โชคบัณฑิต    นักศึกษา และ WebMaster
456    อัตพล มาลีรัตน์    พลเมือง
457    มงคล จิตต์ประสิทธิ์    พลเมือง
458    อนุศิษฎ์ วงศ์แสงศักดิ์    นักศึกษาปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
459    อวยพร เขื่อนแก้ว    โครงการผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม
460    สุมาลี โตกทอง    มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
461    กานต์รวี  ดาวเรือง    มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
462    โตมร อภิวันทนากร    กลุ่มมานีมานะ  หาดใหญ่ สงขลา
463    กฤตยา อาชวนิจกุล    สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
464    ศราวุฒิ  เหล่าสาย    พลเมือง
465    เพ็ญประภา  ปาคำดี    พลเมือง
466    อมรเทพ กมลศักดิ์กำจร    พลเมือง
467    จิตติมา ภาณุเตชะ    มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
468    ธัญญา ใจดี    มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
469    สุสินี วรศรีโสธร    มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
470    เรืองพันธุ์ สฤษธ์ศรี    มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
471    จารุทรรศน์ สิทธิสมบูรณ์    มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
472    อุษาสินี ริ้วทอง    นักกิจกรรมด้านเพศศึกษาและเอชไอวี/เอดส์
473    Mr. Timo Ojanen    นักวิจัย, มหาวิทยาลัยมหิดล
474    นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ    ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
475    ทฤษฎี สว่างยิ่ง    พลเมือง
476    บงกช บุญประสาน    พลเมือง
477    ไพรรัตน์ แก้ววันสา    พลเมือง
478    รชยาภรณ์ทวี ธนวัฒน์เทวากุล    พลเมือง
479    ชาติชาย คำมะมุน    พลเมือง
480    ชลทรัพย์ คำพุทธ    พลเมือง
481    โกมล วงศ์หาญ    พลเมือง
482    ชีรณัฐ เทพบุรี    พลเมือง
483    ปฐมพงษ์ เสิกภูเขียว    พลเมือง
484    ศรินยา  สิงห์ทองวรรณ    กลุ่มฅนวัยใส สารภี เชียงใหม่
485    สุดาพร นาคฟัก    กลุ่มฅนวัยใส สารภี เชียงใหม่
486    ณัฐยา บุญภักดี    มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
487    สุขวสา สิทธิวงศ์    พลเมือง
488    วิทวัส รื่นเริง    พลเมือง
489    คมเดช ธนาธิษณ์    ผู้ดูแลระบบ
490    ปิยรัตน์ ปั้นลี้    พลเมือง
491    ทิพาพร ศรีเจริญ    นักวิชาการเงินและบัญชี
492    ทศพล  จำปาเรือง    พลเมือง
493    ธนะพัฒน์ จิตรานุรักษ์สกุล    พลเมือง
494    ภควัต  นาควิจิตร    พลเมือง
495    ศตวรรษ สุทธินพสกุล    พลเมือง
496    ประทีป นพเสาร์    ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
497    อารีรัตน์ โก    พลเมือง
498    สิรวิชญ์  มูลรินต๊ะ    นักเรียน
499    กฤตภาส  มูลรินต๊ะ    นักเรียน
500    ศรัณย์ เกิดคล้าย    นักเรียน
501    สิทธิโชค  ปัญโญใหญ่    นักเรียน
502    พงศ์ภัค  เพ็ชรเจริญ    นักเรียน
503    พิชญา  เกษวิริยะการณ์    นักเรียน
504    วณิชชา วรรณสุข    นักศึกษา
505    กันย์ กังวานสายชล    พลเมือง
506    วัชร  ปาละนันทน์    นักเรียน
507    สมเพชร แก้วแจ่ม    วิศวกรคอมพิวเตอร์
508    อริญชย์ เพ็ญศรี    พลเมือง
509    กิติชัย ทังนิธิรัตน์    ผู้ดูแล mxphone.com
510    ธิติมา อุรพีพัฒนพงศ์    พลเมือง
511    อมรเทพ จินดาพล    นักเรียน
512    กรณ์ กุตัน    พลเมืองเน็ต
513    ชยุติ สถาผล    นักเรียน
514    รัฐ มูลคำ    นักศึกษา
515    อุมากร สีทอง    พลเมือง
516    สหณัฐ มณีกุล    พลเมือง
517    นวพล นาดี    นักศึกษา
518    วีระพล โสภาสุข    พลเมือง
519    วิวัฒน์ เิลิศวิวัฒน์วงศา    พลเมือง
520    พิเชฐ ยิ่งเกียรติคุณ    ผู้ช่วยประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต
521    ชนิดา คชาชีวะ    พลเมือง
522    นครินทร์ วิศิษฎ์สิน    พลเมือง
523    สัณหณัฐ เจนสาริกิจ    นักเรียน
524    นภัสนันท์ ศรีไพศาล    พลเมือง
525    นวพล พิสุทธิวงส์    นักศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
526    ไกรศร เรืองกูล    ที่ปรึกษากฎหมาย
527    วุฒวัฒน์ จันทิหล้า    จบระดับ นักศึกษา กศ.บบ ราชภัฏเลย/พลเมือง
528    ภิญญุดา ตันเจริญ    พสกนิกร
529    สรวิชญ์ เลิศเจริญฤทธิ์    นักศึกษา
530    ฉัตรเฉลิม นามวงศ์พรหม    วิศวกรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
531    ชมพูนุช พรมจิตร    พลเมือง
532    คมฤทธิ์ เกษประทุม    พลเมือง
533    ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล    ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทซอฟท์แวร์ FireOneOne
534    วรรัตน์ มีปรีชา    นักศีกษาปริญญาโทสาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
535    วีระพล โสภาสุข    พลเมือง
536    ศุราลัย รอดแพทย์    นักศึกษา
537    มนต์มรกต ศรน้อย    นักศึกษา
538    กิตตินันท์ หิรัญวงษ์    นักศึกษา
539    เจษฎากานต์ แสงรัตน์    โปรแกรมเมอร์
540    เอกอนันต์ เกตุนุติ    พลเรือน
541    ศุภกานต์ ศิริวิบูลย์    นักศึกษาแพทย์ รพ.รามาธิบดี
542    วรเมธ วรทัต    นักเรียน
543    เชิดพงษ์  จุฑามณีกุล    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
544    พงศ์ศิริ  คำขันแก้ว    นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่
545    ภราดา สายบัว    พลเมือง
546    THATCHAWUT WANGUNGKANANON    {STUDENT & MODERATOR} I', ATTENDING
547    นที รุ่งเรือง    นักศึกษา
548    วีรศักดิ์ ช่องงูเหลือม    พลเมือง
549    ชลวีร์ ศรีนวล    นักศึกษา
550    พงศกร  เขมานิฏฐาไท    นักเรียน
551    สมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาล    นักศึกษาปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
552    ธนาภรณ์ เตระทวีดุลย์    นิสิตคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
553    วรรณพัชร อุตธรรมชัย    นักศึกษา
554    วิไลวรรณ สุวรรณสม    นักศึกษา
555    พิเชษฐ รุ่งเรืองพานิช    ประชาชน
556    จักรนาท นาคทอง    พลเมือง
557    ชญานิน วิภูษณวรรณ    นักศึกษา
558    กฤตพัฒน์ วงษ์เกตุ    นักศึกษา
559    ธัชชัย โชติสรยุทธ์    นิสิตวิศวะ จุฬา
560    ธีรภัทร ยิ้มศิริกุล    นักพัฒนาเว็บไซต์ (Web Developer)
561    วรรธนิศ หอตระกูล    วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร / นักศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมการประมวลผลภาพ University of Sheffield
562    อรรณพ นูเด็น    นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
563    พัชร เกิดศิริ    Blogger
564    ปัทมาพร สุขได้พึ่ง    พลเมือง
565    ปวรรัตน์ ผลาสินธุ์    นักศึกษา
566    เด็ดเดี่ยว เหล่าสินชัย    พลเมือง
567    อธิป จิตตฤกษ์    แกนนำกลุ่ม Bangkok Thrash และ ผู้เผยแพร่งานดนตรีทาง Bittorrent มากว่า 3 ปี
568    ปุณเทพ ปุณโณทก    พลเมืองไทย
569    เพ็ญศิริ จันทร์ประทีปฉาย    คนทำหนังสืออิสระ
570    กฤษดา ถิ่นมธุรส    พลเมือง
571    รัชกฤต ลือความดี    วิศวกร
572    เอกราช มอญวัฒ    นักเขียนและนักทําหนังอิสระ
573    ณัฐ ศิริวิบูลย์    นักศึกษา/Online Marketer
574    ธนพล แผ่วงค์    นักเรียน
575    วีรฉัตร แก้วประดิษฐ์    นักศึกษา/ราษฎร
576    สรณ์นนท์ แจ่มใส    ผู้ดูแลระบบ
577    สุพจน์ สร้อยพูล    ผู้ดูแลระบบ
578    ณัฐพงศ์  สุนทรา    นักเรียนและ Internet Marketing
579    วิศรุต ภู่ไหมทอง    ประชาชน
580    อัฎสดา  ศรีสมัย    นักศึกษา
581    สมหมาย ศรีสุวรรณ์    พลเมือง
582    อุบลกาญจน์ จันทรางกูร    พลเมือง
583    อาภา ขัยนการ    ผู้ดูแลระบบ
584    ธนากร รุจิโสภณ    นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
585    นวพร อนุพงศ์ไพบูลย์     Graphic Artist
586    กีรติ พิทยาวุธวินิจ    พลเมือง
587    Kanin P.    นักธุรกิจ
588    สัณห์ธีร์    รังสิพราหมณกุล    นศ.คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
589    ณรรธราวุธ เมืองสุข    สื่อมวลชนอิสระ
590    กว่าชื่น บางคมบาง    พลเมือง
591    อังกุศ รุ่งแสงจันทร์    วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัยอนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัย
592    เอกวิทย์ เลาหทัยวาณิชย์    นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.บูรพา
593    เจนวิทย์ ปัทมรัฐจิรนนท์    นักศึกษา
594    วีระพล จันทรกูล    ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
595    พีรวัส โสมะภีร์    Network Engineer, พนักงานของ ISP รายนึงในประเทศไทย
596    คงเดช กี่สุขพันธ์    Blogger
597    ชัยวุฒิ ประเสริฐศรี    ประชาชนคนธรรมดา
598    อภิชาติ  ตรีตรุยานนท์    นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ เว็บมาสเตอร์ muggle-v.com
599    ศิรศักดิ์ ตรีรัตนพันธ์    พลเมือง
600    ธีระวัฒน์  รัตนภูมิ    คณะนิติศาสตร์ ม.นเรศวร  
601    ชัชวาลย์ ฤทธิ์ดี    ผู้ดูแลระบบ
602    ประเสริฐ โรจน์สุธีวัฒน์    พลเมือง
603    พิรุฬห์  มหาคุณากร    นักศึกษา
604    Ruengrit Loondecha    User 'n IRCer
605    บรรยวัสถ์ พิมพ์พิเศษ     เจ้าของกิจการร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
606    เอกพล แย้มขยาย    พลเมือง
607    ยอดขวัญ ทองธีระ    พลเมือง
608    อรรณพ สุวัฒนพิเศษ    พลเมือง
609    หัสพงศ์ ชมชื่นจิตต์สิน    พลเมือง
610    สิโรตม์ นุตาคม    พลเมือง
611    ทัศนศิลป์  รัตนศิริโรจน์    พลเมือง
612    ธนกร เรืองสมบูรณ์    ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / พนักงานบริษัทเอกชน
613    ธีรภัทร สงวนดีกุล    พลเมือง
614    วิทยากร แช่มกัน    พลเมือง
615    กิตติพัฒน์ ตั้งอิทธินันท์    พลเมือง
616    ถิรภัท เปรมปรีดิ์    พลเมือง
617    วรพันธ์ ช้อนทอง    พลเมือง
618    ชุมพล นนทโส    พลเมือง
619    อนุรักษ์ รังษี    พลเมือง
620    ณัฏฐ์ เทียนหอม    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
621    อิศรา วัฒนธารากุล    พลเมือง
622    อนุรัฐ ชพานนท์    พลเมือง
623    พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน    นักเขียน/อาจารย์
624    พีรณัฐ โรจนวิทย์    นักพัฒนาซอฟท์แวร์อิสระ
625    นิธินัย วีริยานันท์    ผู้ดูแลระบบ
626    เพชร มาโนช    พลเมือง
627    รุจิวัจน์  ไกรศักดาวัฒน์    พลเมือง
628    อุดมกิติ์ กองทรัพย์     นิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
629    บัณฑิต ชุมภูลัย    พลเมือง
630    อานนท์  นำำภา    สำนักกฎหมายราษฎรประสงค์
631    พชร  สาวเฮียะ    ข้าราชการ
632    สรวุฒิ กิตติคีรีชัยกุล    นักเรียน
633    ศราวุธ สังขรัตน์    ผู้ดูแลระบบ
634    พัชริดา สุขหมื่น    พลเมือง
635    สมนึก โนนจุ้ย    พลเมือง
636    ขวัญชัย  รุ่งสอาด    พลเมือง / ธุรกิจส่วนตัว
637    จิราภรณ์  แก้วเข้ม    พลเมือง / ธุรกิจส่วนตัว
638    นพพล พงศ์พูนลาภ    พลเมือง
639    ภาวิณี ชุมศรี    พลเมือง
640    นิภาพรรณ จิรานุกูล    พลเมือง
641    ธนากรณ์ จิตราภิรมย์    นักศึกษา
642    พัสกร เหลืองโสภาพันธ์    พลเมืองตาดำๆ
643    นิราศ อังคณา    นักศึกษา/พลเมือง
644    ปฤณ เทพนรินทร์    พลเมือง
645    ไพโรจน์ พฤกษ์ปาริชาติ    พลเมือง
646    นันทวัฒน์ สร้อยอัมพรกุล    โปรแกรมเมอร์
647    สุรเชษฐ สังข์ทองรัมย์    นักศึกษา
648    มงคลฤกษ์ ขำละม้าย    ผู้ดูแลระบบ IT
649    จิรพรรณ ธาตุรักษ์    ประชาชนคนไทย
650    วราภรณ์ อุทัยรังษี    พลเมือง
651    จารุวัฒน์ อภิรัตนรุ่งเรือง    นักศึกษา
652    อานันท์ ศุภวิไล    นักเรียน
653    ธีรพงศ์ ไกรอมรชัย     นักพัฒนาระบบเว็บไซต์
654    ทวีพัฒน์ แพรเงิน    มนุษย์
655    ชลัฐ เจริญพงศ์ภัค    ช่างภาพสมัครเล่น
656    ทวีชัย โชคธนาเกียรติคุณ    พ่อค้าข้าวแกงไอที
657    กฤตย์ สิงห์แก้ว    นักศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.บูรพา
658    ชัยวัฒน์ ศิริรุ่งเรือง    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
659    Niwet Thangtanapisal    System Admin
660    เสรี ตรีศักดิ์    นักเขียน/นักดนตรี
661    กุลธร ทองประดิษฐ์    นักเรียน
662    ทศพล มั่นภักดี    นักโหลดบิท
663    สุเทพ สุทธิชัยเดชา    เครือข่ายนิสิตนักศึกษาเพื่อเสรีภาพ และประชาธิปไตย
664    อัครวัฒน์ โพธิ์เล็ก    นักศึกษา
665    วิทูร เอกประสงค์วงศ์    เว็บไซต์ GTAThailand.com
666    ปกรณ์ จารุจิตติพันธ์    พลเมือง
667    ปองพล อินทนิล    พลเมืองไทย
668    เกษมศักดิ์ ผดุงเพียร    นักศึกษา
669    พอแก้ว รักษ์เธียรมงคล    นักพัฒนาเว็บไซต์
670    ประหยัด โกษาแสง    นักพัฒนาเว็บไซต์และผู้ดูแลเว็บไซต์
671    ตวงพร ปฏิปทาพานิชย์    พลเมือง
672    จุฑาทิพย์ เดชะบุญ    ผู้ดูแลเว็บไซต์
673    สุรเดช พงศ์อุดมสันต์    นักวิเคราะห์ระบบ
674    นรภัทร นิ่มมณี    นักศึกษา
675    ณัฐศักย์ เวชประสิทธิ์    นักเรียน/นักศึกษา - ผู้ดูแลระบบ/เว็บมาสเตอร์
676    สุรเดช พงศ์อุดมสันต์    นักวิเคราะห์ระบบ
677    ธนารักษ์ ขาวรัมย์    พลเมือง
678    ประสงค์ ศรีละครดี    พลเมือง
679    พีระศักดิ์  พัฒนจันทร์    ธุรกิจส่วนตัว
680    อนันต์ สมานเชื้อ    พลเมือง
681    ชัชวาลย์ พวงเขียว    พลเมือง
682    ทิพวรรณ คงแดง    พลเมือง
683    ปรัญญู  ตรีบุญเมือง    นักศึกษา ป.ตรี เอก IT
684    ..... (ยกเลิกการลงชื่อ) .....
685    อรทัย ใจลอม    พลเมืองสัญชาติไทยโดยกำเนิด
686    ฤชานนท์ อินอ่วม    นิสิตครูคณิตศาสตร์ มศว
687    นนทพัทธ์ หวลคนึง    พลเมือง
688    กิตติพล มูลพินิจ    พลเมือง
689    นิธินันท์ สิทธิวเศษ    พลเมือง
690    สิริยา ศัมภูพันธุ์    พลเมือง
691    ฐิติกา อัศวเดชเมธากุล    Web Developer, System Administrator
692    สมัชชา วรธำรง    พลเมือง
693    สิริยา ศัมภูพันธุ์    พลเมือง
694    เขมิกา จันทกลาง    พลเมือง
695    ธรรพ์ณธร ธัญญาวิวัธน์กุล    นักเรียนและผู้ดูแลระบบ newssorch.com
696    อรรถพร ศรีสมบูรณ์    นักศึกษา
697    นันทวิทย์ ชูเชื้อ    พลเมือง
698    อานุภาพ จรรยผล    พลเมือง
699    จุมพล คงแก้ว    พลเมือง
700    ณภัทร โหมานันท์    นักศึกษา
701    วรพล ใจมา    พลเมือง
702    ณัฐพงศ์ เกษมวงศ์วัฒน์    พลเมือง
703    ชัยวัฒน์ ศิริรุ่งเรือง    นักศึกษา
704    อำนาจ บุญรอด    พลเมือง
705    วิวัฒน์ชัย พันธ์วิชัย    พลเมือง
706    อำนาจ บุญรอด    Software Engineer
707    ปรัชญา ไชยนา    สามัญชน
708    ศตวรรษ กามิน    พลเมือง
709    กฤษณะศักดิ์ กันธรส    PHP Developer
710    คัมภีร์ สีดาวงษ์    นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ
711    คณิต วงศ์สุวรรณ    พลเมือง
712    เฉลิมวีระ ดอกแขมกลาง    นักวิทยุสมัครเล่น
713    แอลสิทธิ์ เวอร์การา    พลเมือง
714    ณัฐวัฒน์ ดลชัยเมธาศักดิ์    นักศึกษา
715    พรรัตน์ วชิราชัย    พลเมือง
716    เศรษฐวุฒิ กังวานสกล    พนักงาน IT บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
717    พาศน์ ปัทมเบญจกุล    พลเมือง
718    นัทคอมมาร์ท    เจ้าของกิจการร้านซ่อมคอมฯ
719    กันต์ อัศวเสนา    นักศึกษา
720    มนตรี หัตถมณฑล    IT Support
721    ณัฐพล หอมไกรลาศ    พลเมือง
722    วุฒิไกร เฉลิมช่วง    พลเมือง
723    รพีพัฒน์ ศรีปาน    พลเมือง
724    วันดี ศิระพัฒน์     พลเมือง
725    ธนวิชญ์ ประสงค์พงษ์ชัย    นักเรียน
726    วันดี ศิระพัฒน์    พลเมือง
727    จิรายุ เอกวิภพ    ประชาชน
728    ปริวัตร แก้วสถิตย์    พลเมือง
729    ชยุตม์ ทรัพย์ทวีสิน    พลเมือง
730    อินทนนท์ ศรีวัฒนานนท์    พลเมือง
731    ประกาศิต บุญวัฒนะ    นิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
732    ณัฐพงศ์ ตรรกบุตร    พลเมืองเสียภาษีเต็มขั้น
733    กิติศักดิ์ นากมนต์    นักเรียน
734    วุฒิไกร เฉลิมช่วง    พลเมือง
735    ศรวิษ เสียงแจ้ว    พลเมือง
736    วิชัย วรรธนะโสภณ    นักธุรกิจ/วิศวกร
737    ทศพล มั่นภักดี    พลเมือง
738    จักรพงศ์ รัตนเนนย์    นักพัฒนาโปรแกรม
739    ณัฐพล รัตนศรีเมธา    พลเมือง
740    ชวัลวิทย์  แป้นประเสริฐ    พลเมือง
741    ณัฐสรณ์ หน่อสูงเนิน    นักศึกษา
742    บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่นที่ 42    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
743    จิรเมธ อนันตธนรัตน์    พลเมือง
744    จักรพงษ์ เพียรมี    พลเมือง
745    สุวิทย์ วงค์หนายโกฏ    พลเมือง
746    พฤกษ์ ภู่ทอง    พลเมือง
747    จิระ บุญอุดม    พลเมือง
748    กิรติ เพ็งอุดม     พลเมือง
749    จักราวุธ ตาวงศ์    พลเมือง
750    ศรัณย์ อยู่เพชร    พลเมือง
751    จิราพล แซ่ลือ    นักศึกษา
752    Utis Sakulpakdee    พลเมือง
753    วรฉัตร  ภิรมย์กุล    พลเมือง
754    กฤษณะ  ทิวขนาน    EDP. Officer
755    สุชัจจ์ นนตกร    พลเมือง
756    สรยศ ศักดายุทธ    นักศึกษา
757    สุรินทร์ เกตุสง่า    วิศวกรโยธา
758    ธนะ วงษ์มณี    สื่อสารมวลชน
759    ศิวเวศวร์ วงษ์เจริญ    พลเมือง
760    พงศ์ภัค โชติรสเศรณี    พลเมือง
761    สินีนาถ  ธรรมยา    นักศึกษา
762    สิทธิพันธุ์ เกษมวิลาศ    นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
763    คณิต ศาตะมาน    พลเมือง
764    เอกภัทร รักความสุข    พลเมือง
765    สิริศักดิ์ เหลืองศักดิ์ศรี    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
766    เชาวพัฒน์ อินทองแก้ว    พลเมือง
767    พัลลภ ศรีศิลป์    นักศึกษา
768    จตุพล ศรีวิลาศ     พลเมือง
769    พงศกร ยืนยัง    นักเรียน
770    ต้นน้ำ พิพัฒนมงคล    นิสิตคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว
771    จักรพงษ์ อักษรคง    นักศึกษา
772    กิตติกรณ์ จันเจริญ    นักศึกษา
773    วรุตม์ ชูช่วย    นักศึกษา
774    คมกริช อินทรพัฒน์    นักศึกษา
775    ระวีวุฒิ  คล้ายโตนด    นักศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
776    วุฒิชัย วงศ์นภดล    พลเมือง
777    แน่งน้อย ธูปแช่ม    นักวิชาการ
778    NaNo2Ra     ชื่อในอินเทอร์เน็ต
779    นพรัตน์ เมืองจันทึก    นิสิตคณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
780    ธนิศร วรพจน์    นิสิตคณะนิติศาสตร์
781    ปวัน  หงษ์กา     พลเมือง
782    ณัฐ สุขสมัย    พลเมือง
783    ปัญชลิต โชติกเสถียร    พลเมือง
784    นาวิน อังคะนาวิน    พลเมือง
785    เชษฐพงษ์ พินสุวรรณ์    นักพัฒนาระบบเว็บไซต์ และ โปรแกรม
786    ธนวัฒน์ ไชยดำรงค์ฤทธิ์    พลเมือง
787    ธัชนนท์ เดล กาสติลเลียว    พลเมือง
788    ณภัทร ภวนานนท์    พลเมืองอาวุโส
789    ธีร์จุฑา แก้วทอง    นักศึกษา
790    เตือนสิริ ศรีนอก    พลเมือง
791    ณัฐพร วรากูลศิริวรรณ    นักศึกษา
792    อุทยา เจริญกิจวาณิชย์    พลเมือง
793    ณัฏฐนันท์ สุวรรณมณี    ประชาชน
794    อยู่อาน แซ่สี่    นักศึกษาภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
795    ธัญพรรษ ศิริทรงกล    นักศึกษาปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
796    พิชญา  แก้วสวรรค์    นักเรียน
797    สมบูรณ์  เกิดทองคำ    พลเมือง
798    บริภัทร กลิ่นรอด    นักศึกษา
799    ชนาวุฒิ ทะปะละ    เทคนิคคอมฯ เทคโนเชียงใหม่
800    นิรันดร์   หมีบ้านใหม่    ช่างคอมพิวเตอร์
801    สันติภาพ บุญมี     นักศึกษา
802    วิรัตน์ รุ่งเรืองมีทรัพย์    นักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
803    สุขุม ชีวาเกียรติยิ่งยง    พลเมือง
804    วงศกร  เสนาะดนตรี    พลเมือง
805    ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย    กลุ่มประชาคมจุฬาฯเพื่อประชาชน
806    สมศักดิ์ ศรีประยูรสกุล    พลเมือง
807    กณิศณพัส ลิมป์ประสพกุล    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
808    ศุภวรรณ ครบนพรัตน์    นักศึกษา
809    อดิศร ประคองพันธ์    พลเมือง
810    ชาคร ไชยปรีชา    นักเขียนอิสระ
811    ศักดิ์ดา  เทียมสมชาติ    พนักงาน-พลเมือง
812    ชาญณรงค์ ไทยเจริญ    พลเมือง
813    เฉิน อู่ฝู    เจ้าหน้าที่ชำนาญการเฉพาะ บริษัท จัดจำหน่ายสินค้าไอที
814    รัชวีร์  ชุบผา    นักเรียน
815    พงศกร นอกสภา    โปรแกรมเมอร์ , iphone deverloper
816    ธนวัฒน์ ห่านทอง    พลเมือง
817    ฐิติพงษ์ ทิวากรกฎ    นักเรียน
818    อรุณ อาตวงษ์    พลเมือง
819    วิคม โตศิริ    ว่าที่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
820    วรวรรษ  ทองดีวรกุล    นักเรียน
821    พลวัฒน์ โรจน์เฉลิมฤทธา    พลเมือง
822    เนติรัฐ สวัสดี    นักศึกษา
823    ปกรณ์ ประยงค์กุล    พลเมือง
824    อธิวัฒน์ ขวัญปาน    พลเมือง
825    ปฏิวัติ กล้าหาญ    พลเมือง
826    วิศรุต มโนทัศน์    นักศึกษา
827    Pantawat Padthaumpan    พลเมือง
828    อารยา สวัสดิ์เจริญศรี    พลเมือง
829    รัฐชาญ ปานตา    พลเมือง
830    วรพล จาตุรงคกุล    พลเมือง
831    ธนพล พฤกษ์สุนันท์    นักศึกษา
832    ภมร หวานชอบ    พลเมือง
833    ธนาธิศ นาคจันทร์    พลเมือง
834    ธนนนท์ นาคบรรพ์    พลเมือง
835    กันตพล คำหงษา    กลุ่ม IceFrog [TH]
836    ชัยยุทธ สมปรึกษา    พลเมือง
837    ธนพนธ์  วิมลศรี     พลเมืองคนไทย
838    สมณ  สีอุชิน    นักเรียนมัธยมปลาย
839    พรรณเชษฐ นิ่มสุวรรณ    ข้าราชการกลาโหม
840    ประเสริฐศักดิ์ ทังนันละ    นักเรียน
841    ชยางกูร รอดภัย    นักศึกษา
842    สมสิน ทองไกรรัตน์    นักเรียน - นักศึกษา
843    ธเนศ พฤกษ์สมบูรณ์    พลเมือง
844    สดายุ ภารกุล    วิจัยและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
845    กิตติ เมืองเกษมรัตน์    พลเมือง
846    สดายุ ภารกุล    วิจัยและพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว
847    ฐิติพงศ์ โพธิ์มี    นักศึกษา
848    เทพรัตน์ เดชพลับ    นักศึกษา/ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์แห่งหนึ่ง
849    ภานุเดช สายนาค    พลเมือง
850    พชร ฉายรักษา    พลเมือง
851    สันติภาพ โตเหมือน    พลเมือง
852    กมลทรรศน์ เวชกรณ์    นักเรียน
853    รพีพรรณ อยู่ทอง    พลเมือง
854    ธีรภาพ เรียมบุบผา    นักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
855    ผดุงศักดิ์ เกวิโก    พลเมือง
856    ภานุวัต คุณเฉลียว    ผู้ดูแลระบบ
857    เจริญ เงินขาว    พลเมือง
858    อุกกฤษฏ์ ธีรคุณากร    นักเรียน
859    วศิน  เพ็งส้ม    นักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  กรุงเทพฯ
860    พิชญะ มะลิงาม    นักศึกษา
861    รัตนชาติ ทองมนต์     ธุรกิจส่วนตัว
862    ณัฐวัฒน์ เงินศรีสิทธิ์    พลเมือง
863    อานนท์ เสียวกระแสร์    พลเมือง
864    ปชเมต ศรีอักษร    Web Programer
865    ทศพร กิจสุทธิ    นักศึกษา
866    คมสัน เทพทิพย์    เจ้าหน้าที่ it
867    รัฐศาสตร์ กลิ่นหอมดี    นักเรียน
868    กฤติณ เชิงทอง    พลเมือง
869    วิทวัส นาคเกษม    พลเมือง
870    รติชา จันทนชัย    พลเมืองคนไทย
871    จุฑารุจ โกวิชัยวิวัฒน์    พลเมือง
872    โสทรัฐ โสมณวัฒน์    พลเมือง
873    ไตรรงค์ เจริญประเสริฐกุล    พลเมือง
874    ภากร เตชะบุญประทาน    นักศึกษา
875    สมพงษ์ ช่างเรือ    พลเมือง
876    วรวัฒน์ สุวรรณ    นักศึกษาปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แอนนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
877    สุรศักดิ์ อุตมะ     พลเมือง
878    วีรยุทธ พิทักษ์เนติกุล    พลเมือง
879    วรวัฒน์ สุวรรณ    นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แอนนิเมชั่นและมัลติมีเดีย
880    ศาสตรา ภัทรวาณิชย์    Network administrator
881    ธีรวุธ บุญประกอบ    พลเมือง
882    ฐิติพงษ์ ศตสังวัตสร์    พลเมือง
883    ไพบูลย์ รัตนสุดใส    พลเมือง
884    พิชานัน พูลสูรพันธุ์    พลเมือง
885    นรนิติ์ เมธีสุทธินันท์    เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ บริษัทเอกชน
886    ชายแดน โรจนวิภาต    พลเมือง
887    วีรยุทธ พิริยะอักษรากร    เจ้าหน้าที่สารสนเทศ บ. เอกชน
888    ธนชาต แสงสกุล    พลเมือง
889    ทวีศักดิ์ ชนะกุล    พลเมือง
890    ศักดา สถิรเรืองชัย    พลเมือง
891    ตะวัน โชคไพจิตรกุล    ผู้ช่วยนักวิจัย
892    ภัทร์ นิกร    พลเมือง
893    พร้อมพงษ์ วงศ์ถาวร    พลเมือง
894    วลิตา ทองถาวร    พลเมือง
895    เอกวรรธน์  วรารัศมี    พลเมือง
896    ดลวรรธน์ ปัญญาภาณุวัฒน์    พลเมือง
897    อภิรมย์ นันติชัย    นักศึกษา
898    ฉัตรทิพย์ แซ่ลิ้ง    พลเมือง
899    รังสิมา  งามเมืองปัก    นิสิต
900    ภคิน อรุณรัตน์    นักเรียน
901    โกศลพิสิทธิ์  ปูน้อย    พลเมือง
902    กฤษณะ  คงเลิศ    นักเรียน
903    พัฒนชาติ เหลืองสุขเจริญ    พลเมือง
904    ธนากร จาบทอง    นักเรียน
905    พงศ์ภรณ์  ยืนชีวิต    พลเมือง
906    สัญญา ดิลกลาภ    ผู้ขาดอินเตอร์เน็ตไม่ได้
907    สิรวิชญ์ ตั่นฮง    นักศึกษา
908    เสกสรรค์ บัวทั่ง    นักศึกษา
909    สุวิจักขณ์ วิภาศรีนิมิต    นักเรียน
910    วุฒิพงษ์ พินิจเครติด    นักเรียน
911    สุชล แก้วประทุม    ข้าราชการ
912    วังพล พลนาวี    Animation Fansub ที่ไม่มีลิขสิทธิ์ในประเทศไทย
913    ธนกฤต   งามเลิศ    เกมเมอร์/แฟนซับเบอร์
914    จิรภัทร์ พรพรหมประทาน    พลเมือง
915    ไตรรัตน์ สุทธัง    นักเรียน,เกมเมอร์
916    เมธาวุฒิ อภิกิจเมธา    นักเรียน
917    เติมศักดิ์ สมบูรณ์สิทธิ์    นักศึกษา
918    อาทิจะรัญ  สายทอง    ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของประเทศไทย
919    ภูมิพัฒน์ จิรพิริยะกุล    นักเรียน
920    ศิริวรรณ กลิ่นจันทร์    พลเมือง
921    รัชชนนท์ ศรีคงรักษ์     พลเมือง
922    ภานุพงศ์ วิสัยดี    พลเมือง
923    ราชศักดิ์ ภู่ศรี    พลเมือง
924    วันรัก สุวรรณวัฒนา    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
925    สุรชัย ธีรสิทธิกุล    มนุษย์เดินดินธรรมดาๆ
926    ณัฐวัฒน์ แต้มเกิด    นักเรียน
927    Mr.prasit muangsai    พลเมือง
928    ศิวะภูมิ เหลาพรม    พลเมือง
929    ตันติกร อินนาคกูล    นักศึกษา
930    ณัฐชนน ชัยศิริ    พลเมือง
931    ดาบไท พิมพา    พลเมือง
932    สุทธวิทย์ พิศมัย    พลเมือง
933    วิทวัส เล็กสมบูรณ์    พลเมือง
934    ไพศาล ปริกกระโทก    นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา  เทคโนโลยีสารสนเทศ
935    กรวุฒิ อัมพรแสงทอง     ประชาชน
936    กฤต กีรติปาล    พลเมือง
937    บัญญัติ มานะกิจลาภ    พนักงานบริษัท
938    ศตวรรษ ขวัญแก้ว    นักเรียน (Gamer)
939    ณัฐพงศ์ สงฤทธิ์    นักศึกษาปริญญาโท
940    พชร อายุยืน    นักศึกษา
941    พิสิฐ คำพินิจ    พลเมือง
942    สมเกียรติ จารุพัฒนพรกิจ    พลเมือง
943    จิตรกร สอาด    นักศึกษา
944    ทศพล ขัดแปง    นักศึกษา
945    เจตวัฒน์ บูรณะสันติ์    นักศึกษา
946    อภิสิทธิ์ ดวงสุวรรณ์    นักศึกษา
947    ณัฐสิทธิ์  กุมภะ    นักเรียน
948    นนทน์ หาสิตะพันธุ์    พลเมือง
949    สุพจน์ สุทธิธรรม    พลเมือง
950    ธีรัตต์  มนัสวี    นักเรียน
951    ธีรธัช แสงจันทร์    นักศึกษา
952    กิจสุพัฒน์ อริยะวงค์    พลเมือง
953    ปรัชญา  แผ่ประเสริฐ      พลเมือง
954    สุรเกียรติ ปิยะสกุลเกียรติ    นักศึกษา
955    ธนวัต วงษ์มณีเทศ    นศ.วิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
956    ไชยสิทธินันท์ สอนเรือน    พลเรือน
957    ดลฤทธา จีนชาวนา    ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง StarMoon-Hosting
958    ณัฐภัทร ราชบรรเทา    พลเมือง
959    รัชชนนท์  ศรีคงรักษ์    พลเมือง
960    พชร เปล่งรัตน์    นักเรียน
961    ธราธร พานิชรักษาพงศ์    นักเรียน
962    ปวรปรัชญ์ ธรรมแสง    พลเมือง
963    นพรุจ วิจารณ์    พลเมือง
964    ณัฐวุฒิ อารีรักษ์    นักศึกษา
965    อาทิตย์ โชตินิสากรณ์    นักเรียน
966    ภานุวัฒน์ มณีวงศ์    พลเมือง
967    ธนโชติ เจริญทรัพย์    พลเมือง
968    วัชรวัฒน์ ยะเปียง    นักเรียนทั่วไป
969    สันติภาพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา    พลเมือง / นิสิตนักศึกษา
970    เชาวลิต ป่งแยง    พลเมือง
971    สุมิตร ชลสวัสดิ์    พลเมือง
972    วาทศิลป์ นามมุง    พลเมือง
973    สุมิตร ชลสวัสดิ์    พลเมือง
974    ธนาคาร ลิ้มแดงสงวน    นักศึกษามหาลัย
975    ภาณุพงศ์ ทิพย์สุข    พลเมือง
976    ธีรพงศ์ ถนอมถิ่นดำรง    Programmer/Graphic Artist/Sound Engineer
977    ภัทรพล ศรีรักษ์    พลเมือง
978    อภิสิทธิ์ กาเซ็ม    นักเรียน
979    อานุภาพ จันทร์โยธา    นักเรียน
980    ณัฐนากรณ์ ภู่พุ่ม    นักศึกษา ปวช.
981    กิตติภัฏ วิศาลศิริกุล    นักศึกษา
982    ภพธรรม เจริญแนว    นักเรียน
983    ธนบูรณ์ ปาลรุจิพร    พลเมือง
984    ชยาพร ปรีชาปัญญา    พลเมือง(อาจารย์สอนพิเศษ และใช้บิทในการดูละครญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาภาษาญี่ปุ่น)
985    อลงกรณ์  วิริยา    พลเมือง - นักเรียน
986    กฤษดา พรรัตน์ธนพงศ์    นักเรียน
987    ศิวนาถ ธัญญพิชชาบุญ    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
988    สมพงค์ วงษ์พันธ์     พลเรือน
989    นาฤทธิ์ สุดเฉลียว    พลเรือน
990    จิรวัฒน์ ใจหงอก     นักศึกษา
991    ธนากร  ฟูเต็มวงศ์    นักศึกษา
992    ศรันธ์ ใจดี    เจ้าของเวป www.ithdz.com
993    วัชรพล ภู่สุวรรณ    พลเมืองที่รักในประชาธิไตยและคณะราษฎร์
994    วุฒิชัย สกุลรัตโนภาส    พลเมือง
995    พรรณราย วงศ์ละึคร    นักเรียน
996    ธันวา ด่านประชันกุล    นักเรียน
997    ธนานนท์ บุญครอง    นักเรียน
998    วิวัฒน์ พัฒนาศรีรัตน์    พลเมือง
999    ศิริธร บุญธรรม    พลเมือง
1000    วัยสิทธิ์ จันทร์กาบ    ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1001    ธีรนันท์ ยวงทอง    นักเรียน
1002    อนุราต ซิงห์ ดินด์ซา    นักศึกษา
1003    มานะ ไชยวรรณ์    นักพัฒนาเว็บไซต์
1004    ธนบดี ตั้งเจริญชัย    นักศึกษาปี 2
1005    ภัทรภูมิ สิริมุรธา    ประชาชนชาวไทย
1006    พีรพันธุ์ พันธนาคง    เยาวชน
1007    พรชัย แสงสว่าง    พลเมือง
1008    ธนากร ฟูเต็มวงศ์    นักศึกษา
1009    รชกร จาบรัมย์    นักศึกษา
1010    ศุภวิทย์ วรรณภิละ    ผู้ดูแลระบบฯ
1011    Petchpaitoon Krungwong    Project Sale Manager(IBM Software)
1012    อภิรักษ์ ปนาทกูล    programmer
1013    กุสุมา กูใหญ่    นักศึกษาปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยปารีส 2 ประเทศฝรั่งเศส
1014    นพ สุขาภิรมย์    ทนายความ
1015    กิตติศักดิ์ อุธรแสง    นักศึกษา
1016    กฤษณะ ไพบูลย์ภิญญาเลิศ    นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1017    ทรงวุฒิ หิรัญมาพร    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
1018    รชตะ วัฒนวงศ์    นักศึกษา College of Computer Science and Technology Harbin Engineering University
1019    สมพล ศรีบุญเรือง    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1020    พงศธร แผ่วสูงเนิน    นักเรียน / นักศึกษา
1021    นิอร  หมู่พยัคฆ์    พลเมือง
1022    พงศธร จิตคำ    นักเรียน
1023    ธวัชชัย กลิ่นเกลี้ยง    นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1024    กชพร  โยทองยศ    นักเรียน
1025    สรญา เบญจเวชอำรุง    พลเมือง
1026    พัฒวุฒิ แสงสุ่ม    พลเมือง
1027    เกริกวิษณุ์ ศราวิช    พลเมือง
1028    อดิศร  เพียรชอบ    นศ. วิยาการคอม มข.
1029    ชาติชาย ดิลกลาภ    พลเมือง
1030    อาทิตย์ แซ่หยาง    พลเมือง
1031    สรพงษ์ หิรัญสกุลชัย    พลเมือง
1032    นชา ตันตระกูล    พลเมือง
1033    ชนานันท์ ดาบจันทร์    นักศึกษา
1034    พาห์น ยิ่งมี    พลเมือง
1035    พาวิน ปุจฉาธรรม    นักศึกษา
1036    อังคาร คณะศิริวงค์     พลเมือง
1037    วิสุทธิ์ ศรึอ่อน    นักศึกษา
1038    กานต์กมล ทองทิพย์    พลเมือง
1039    ธัชพล  ซึมใส    นักศึกษา
1040    ชวรุณ  บุษรักษ์    นักศึกษา
1041    ทากาคาสึ อาเบะ     พลเมือง
1042    คุณาวุฒิ  ณ เชียงใหม่    พลเมือง
1043    ธนารัตน์ ถูกจิตต์    นักศึกษาวิชาทหาร
1044    จุติมา ผาลี    พลเมือง
1045    ธนยศ ทวิชศรี    Web Designer
1046    สุทธิพันธุ์  สาลีติด    วิศวกร
1047    นัฏพงศ์  เรียงใหม่    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศกรรมซอฟแวร์และความรู้ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1048    ณัฏฐพล มาร์ลิน อดัมส์    นักศึกษาวิทยาลัยดุริยศิลป์พายัพ
1049    ปริญญา  ธรรมจุลสถิตย์      นักเรียน
1050    ณัฐพงศ์ สำเภาพงษ์    นักเรียน
1051    ชนะ สุขเรือน     นักเรียนม.ต้น
1052    ฐากูร  ช้างแก้ว    พลเมือง
1053    นลินี นวลทอง    พลเมือง
1054    สนั่น เกื้อกูลศาสนกิจ    พลเมือง
1055    อภิรพล ดีวิตร์    นักศึกษา
1056    ณัฏฐ์ รังสร้อย    นักศึกษา
1057    ณัฐวัตร สุขดำรงปรีชา    นักพัฒนา Software/ผู้ดูแลระบบ
1058    เนติ สกุลพานิช    นักเรียนนักศึกษาผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เป็น 1/4 ของชีวิต
1059    ขจรศักดิ์  นามบำรุง    นักเรียน
1060    ปรางค์นัฐกร นาคะวัจนะ    พลเมือง
1061    ศุภพิชญ์ อิพภูดม    นักศึกษา
1062    ณัฐพงศ์ เมฆวิภาต    นักเรียน
1063    พรหมเทพ อภิชาติพัฒนศิริ    นักศึกษา/ช่างภาพอิสระ
1064    วิหค ประเสริฐ    แนวร่วมวัฒนธรรม
1065    อรรถพล งามสง่า    นักศึกษา
1066    พงษ์ขจร วริวงษ์    นักเขียน
1067    ชนินทร์  สินเทาว์    นักศึกษา
1068    พงษ์ขจร วริวงษ์    นักเขียน
1069    คมทัต พุ่มหมัน    นักเรียน/นักศึกษา
1070    เสนีย์ ศิลปชัย    ทหาร ชายแดนใต้
1071    ศิระกร ลำใย    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกซ์แห่งประเทศไทยในงาน Thailand ICT Contest Festival 2011
1072    ชนิสา  นัันทจิตร    นักเรียน
1073    นราธิป  วิจบ    นักเรียน/พลเมือง
1074    ปุณยวัจน์ ภูววัฒนาเศรษฐ์     พลเมือง
1075    ศิขริน  อินทรชู    นักศึกษา
1076    ฉัตรมงคล เกตุสระ    นักเรียน
1077    ยุทธชัย สิพกิจ    พลเมือง
1078    ฉัตรมงคล เกตุสระ    นักเรียน
1079    วรพล เจียรากร    นักศึกษา
1080    ศิลวิทย์ วิรัตนาสรรญ์    ทหารเกณฑ์ ทำงานบนห้องธุรการ
1081    พรรณณรงค์  เศวตเศรนี    พลเมือง
1082    พชร นันทอาภา    นักเรียนมัธยมปลาย WebMaster www.thai2pro.co.cc
1083    สุธนา สุวรรณถาวร    พนักงานทั่วไป
1084    เฉลิมชัย โทสวนจิตร    นักเรียน
1085    ภุชงค์ ประสงค์เลิศ    เจ้าหน้าที่ IT บ. เอกชน
1086    อัมพิกา ประจันตะเสน    นักเรียน/นักศึกษา
1087    โกศล  จุลสัตย์    พลเมืองประเทศไทย
1088    วิทวัส คิ้วสูงเนิน    พลเมือง
1089    วิรุฬห์ มีเงิน    นักเรียน
1090    ธนธรรศ โชติกลาง     นักเรียนมัธยมปลาย
1091    ณัฐวุฒิ บุญเกรียงชัย    นักเรียน
1092    นิธิพัทธ์ ไชยรา    นักศึกษา
1093    พิศาล  วจนะศิลา    นักศึกษา
1094    ธนชิต ทนงสุทธิ์    นักเรียน
1095    รักษ์สินธิ์  แสงรุจี    นักเรียน/นักศึกษา
1096    นาราภัทร อัญชนานันท์    นักเรียน
1097    พิเชษฐ เหมจักษุธรรม    นักศึกษา ป.ตรี ภาควิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ - พัฒนาซอร์ฟแวร์/ผู้ดูแลระบบ/เว็บมาสเตอร์
1098    อนุวัฒน์ อังกุลดี       นักศึกษา
1099    สหรัถ บุญญาปฏิภา    พลเมือง นักเรียน สมาชิก เว็ป โจกเกอร์เกม ชื่อ NOR 007
1100    ณัฎฐ์ปกรณ์ วารีดี    นักศึกษาปริญญาตรี เอกวารสารและสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมครับ
1101    ชวกร กุลประโยชน์    เว็บไซต์ exteen.com
1102    มนต์นภพ สุมาลี    ในฐานะผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
1103    ธวัชชัย  ชุมพลสุข    นักเรียน
1104    ทิฆัมพร กราวพรรักษา    นักศึกษาโปรแกรมวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1105    โสภณ เพชรนิล    นักศึกษา
1106    ณัฏฐกร วรภิรมย์    นักศึกษา
1107    ทันตา  เลาวิลาวัณยกุล    ผู้ประสานงานคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)ภาคเหนือ
1108    พสิษฐ์ เอื้อกุศลสมบูรณ์    นักศึกษา
1109    ปนนท์ วรศักดิ์โยธิน    พลเมือง
1110    กฤษณะ แสงเพ็ชร    วิศวกร ดูแล network computer
1111    ยศวรรธน์ ปลื้มมล    พลเมือง
1112    ไชยยศ เลื่อมประเสริฐ    พลเมืองไทย
1113    ธนปกรณ์ อุ่นศรี    นักเรียน
1114    Worapon Anantapong    นักเรียน
1115    สุดารัตน์ จันทร์หนัก    นักเรียน
1116    กัลยกร เกษเมธีการุณ    นักเรียน
1117    ขวัญชัย ปวนปินตา    พนักงานไอที และแบบบ้าน 3D โรงงานบุญเจริญไม้ไทย ประสานงานแฟนคลับ สโมสรเชียงรายยูไนเต็ด ฝ่ายบุคลากรเชียร์ webmaster : www.css-fc.com  www.bwthai.com
1118    ธนกฤต   ยิ้มแย้ม    นักศึกษา / Freelance
1119    สุภสินี ภูมณี    นักศึกษา
1120    ราม วิญญา    นักเรียน
1121    นภัทรศกร ชินสมบูรณ์    นักเรียน/นักศึกษา
1122    คมกฤษณ์ เลิศประเสริฐ     โปรแกรมเมอร์
1123    ธีรภัทร ศรีทรงเมือง    พลเมือง
1124    อภิชาติ  มาลัย    นักศึกษา
1125    อัครวัฒน์ ด่านนภา    กิจการส่วนตัว
1126    นครินทร์ วุฒิเผ่า    นักศึกษา
1127    ปิยะณัฐ  ทิพเนตร    พลเมือง
1128    ภูริณัฐ วาจีสัตย์    นักเรียน
1129    ปิยะพงษ์ พุทธประมวล    นักเรียน/นักศึกษา
1130    กตแก้ว ดวงประดับ    นักเรียน
1131    พาสุข เสาสาย    นักเรียน/นักศึกษา
1132    รังสี ที่รักษ์    พลเมือง
1133    สาธิต  เล้าประเสริฐ    Webmaster บริษัทเอกชน แห่งหนึ่ง
1134    พงศกร จิตแผ้ว    นักเรียน/นักศึกษา
1135    เชาวกูล ทันทะวา    นักศึกษา
1136    ฉกาจพล ฉิมพงษ์    พลเมือง
1137    ณัฐพล เลื่องกิจการ    นักเรียน/นักศึกษา
1138    ปรดิษฐ์ ดาวมณี    พลเมือง
1139    ปทุมมาศ อิทธิพรหมาสตร์    นักเรียน
1140    ยุทธชัย  ภูจารึก    นักศึกษา
1141    ธนะศักดิ์  ก๋งเจริญ    นักเรียน / นักศึกษา
1142    จิตรภณ สืบกุศล    นักศึกษา
1143    เมธัส สังข์สุวรรณ    นักศึกษา
1144    อดิสรณ์ เลสัก    นักศึกษา
1145    นริณทรา อินทราชูรินทิพย์    พลเมือง
1146    กันต์ธร อดิเศรษฐกุล    พลเมือง
1147    ชัชพิสิฐ  แก้ววาตะ    นักศึกษา
1148    ชาครีย์  สิมกิ่ง    นักเรียน
1149    ณฤดล สุขเคหา    นักศึกษา
1150    ชาครีย์ สิมกิ่ง    นักเรียน
1151    ณัฐวัฒน์ สิทธิชัย    นักเรียน
1152    วราดล  ศรีวงษา      พลเมือง
1153    ศุภาพิชญ์ มารยาท    นักเรียน
1154    วัสน์พล แก้วจรัสธนากุล    พลเมือง
1155    ปราชญ์ จันทร์ศิริวัฒนา    พลเมือง
1156    พิทยาธร พูลมาศ    นักศึกษา
1157    ปราณ วาณิชยานนท์    นักเรียน
1158    ณิชกุล เพ็ญสวัสดิ์    นักศึกษา
1159    อลิน หาญเจริญ    นักเรียน
1160    ภัทร เข็มวงศ์ทอง    นักศึกษา
1161    สุรีวัส ชุตินันท์ดีนิธิ    นักศึกษา
1162    ยศมล ทองอ่อน    นักเรียน
1163    วสวัตติ์ พึ่งทอง    นักศึกษา
1164    ปิยพันธุ์ นารถเมธี    พลเมือง
1165    กนกพร ตองอ่อน    นักเรียน
1166    พชรัฐ ผาแก้ว    นักเรียน/นักศึกษา
1167    บุศรินทร์ภรณ์ ตันอุ่สิน    นักเรียน
1168    อัจฉริยะ  ปิยะวิชยานนท์    นักเรียน
1169    ณัฐพงศ์ พะตัน    นร./นักศึกษา
1170    ภูริต ลาภรัตนประภา    นักศึกษา
1171    ลัทธวิทย์ สุภารมย์    นักเรียนมัธยม
1172    จิณณวัตร ลิ่วเวหา    พลเมือง
1173    สิริทัศน์ สุวัฒนภักดี    พลเมือง
1174    วรัญญู อาชญาทา    นักเรียน / นักศึกษา
1175    อัคเดช มูลสาร         นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1176    ชญาวัต สุเมธาพันธุ์    นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา
1177    ณัฐพร สมภา    นักศึกษา
1178    นาคินทร์ สิมมาลี    ประชาชนและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
1179    วราทิตย์ ปสันตา    นักเรียน ม.ปลาย
1180    ประณต  เสนารักษ์    นักศึกษา
1181    ทรงชัย  เสนารักษ์    นักเรียน
1182    รินลีเนียร์ มินาโตะ อริครีเกียร์    นักเรียน/นักศึกษา
1183    กุลธิดา หมุนสุข    นักเรียน
1184    สุธินี  ม่วงแก้ว    นักเรียน/นักศึกษา
1185    วันเฉลิม  นานอก    นักศึกษา
1186    วชิรพันธ์ อนามธวัช    นักเรียน
1187    ธีรภัทร์  สิงห์ทอง       นักเขียนอิสระ
1188    ดวงกมล ท้วมทอง    พลเรือน
1189    ปิติศักดิ์ กักอาวรณ์    นักศึกษา
1190    นพพล อินทร์สุข    นักศึกษา
1191    ปาณัท  ตุ้มท่าไม้    พลเมือง
1192    นงนภัส นนท์ภัทรสกุล    นักศึกษา
1193    หัตถเกศ เลิศชัยประเสริฐ     นักเรียน
1194    จุฬาลักษณ์ ทะนุพันธ์    นักเรียน
1195    นัฐพล อชโชติพงศ์     นักศึกษา
1196    พิศุทธิ์ เดชดำเกิงชัย    พลเมือง
1197    เจตนิพัทธ์ ลาภโชติกาญจน์    ประชาชนตาดำดำ
1198    เพลินพิศ นิลคำวงศ์    พลเมือง
1199    นพเกล้า อมรรัตนวิจิตร    นักศึกษาสำนักนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1200    ไอริณ วิไลรัตน์    นักเรียน
1201    ณัษฐพงษ์ อู่สิริมณีชัย    นักเรียน
1202    นลพรรณ นุนพนัสสัก    นักเรียน
1203    ณัฐพล วงค์แจ้ง    พนักงานบริษัทเอกชน
1204    ฐิติรัตน์ ชนไพโรจน์    นักศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลับพายัพ
1205    นายชยานันต์  สัทธรรมนุวงศ์    พลเมือง
1206    ปฐมพล  ชัยชนะ    นักเรียน
1207    พงศธร จงอางจิตต์    นักเรียน
1208    กฤชากร พุทธจันทร์    นักศึกษา
1209    นฤพงศ์ อัมพรพงษ์    เจ้าหน้าที่ IT บริษัทเอกชน
1210    วัชร เทียนศิริ    นักเรียน/นักศึกษา
1211    นิติธร ลาพิมล     นักศึกษา
1212    ณัฐวุฒิ สิงห์อยู่    นักเรียน,นักศึกษา
1213    ชานนท์ สุขุมเดชะ    นักเรียน
1214    วรพล รินสถิตนนท์    นักพัฒนาเว็บไซต์
1215    สิรกาญจน์ สุวรรณศิลป์    พลเมือง
1216    วิวรรธน์ ชินานุพันธ์    นักเรียน
1217    สุริยา โกสุธรรม    นักศึกษา ป.โท
1218    สุกฤษฎิ์ พชรภากุล    นักศึกษา
1219    Chatchai Laiwongcharoen    พลเมือง
1220    กิตติพันธ์ เกียรติวิมล    นักศึกษา
1221    นภณรงค์ อยู่คงดี    นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1222    ณัฐพงศ์ ศรีมาตย์    นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1223    ณรงค์ศักดิ์ เต้าชุ้น    ประชาชนและผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
1224    ขจรศักดิ์ สิทธิฉัตรทอง    นักเรียน
1225    วุฒิชัย สุขตะโก    ประชาชน
1226    คชภัค ผ่องกิจกุล    ปุถุชน
1227    สุทธิพร พุ่มศรี    นักศึกษา
1228    สามารถ พันธุ์จบสิงห์    นักเรียน/นักศึกษา
1229    ปัณณธร เพ็ญมณี    นักเรียน
1230    พีรวิชญ์  ชาญโลหะ    นักศึกษา
1231    จักรพันธ์  บุญมาก     ช่างคอมพิวเตอร์
1232    กันตพงศ์ โทแก้ว    นักเรียนม.ปลาย
1233    กันทิมา  ชาญวิรัตน์     ประชาชนคนรักเน็ต
1234    ธนกร สรญา    พลเมือง
1235    ติณณ์ณพล กิตติกุลเพิ่มสิน    นักศึกษา
1236    ณพล ไวยครุฑธา    นักเรียน
1237    นพรุจ  หิญชีะระนันทน์     นักเขียนอิสระ
1238    กิตินันท์ นนท์นิตยนันท์    นักศึกษา
1239    มงคล อู๋สูงเนิน    ครูคอมพิวเตอร์ สังกัด สพฐ.
1240    ภูมิวิทย์ จตุรงคสัมฤทธิ์    นักศึกษา
1241    ปฏิภาณ  ชั่งภู่    นักเรียน
1242    พีราวัจน์ ระยับพันธุ์    พลเมือง
1243    วีระ  คล้ายศรี     นักศึกษา
1244    ไพศาล วงศ์มะณี    พลเมือง
1245    ภุมรินทร์  จอมเกาะ    นักเรียน
1246    กมลวัชร คงแสงบุตร    พลเมือง
1247    สัญญา ทองภู่    พลเมือง
1248    สรวิศ วิวัฒนานุสรณ์    พลเมือง
1249    ชรินทร ทัศนิยม    นักเรียนมัธยมต้น/ผู้เข้าแข่งขันการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์
1250    ณัฐภูมิ ตั้งมงคล    พลเมือง
1251    ณัฐวุฒิ ศักดิ์นา    นักศึกษา/Gamer
1252    อุดมศักดิ์ วงษ์ศิริ    ประชาชน
1253    ทวิชัย เจตะบุตร    พลเมือง
1254    ปกรณ์ นาคทิพย์วรรณ    เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคคอมพิวเตอร์
1255    ณัฐชัย  จุลกาญจน์    นักเรียน
1256    ณัฐนันท์ วงษ์พันสวัสดิ์    นักศึกษา
1257    วรธัช อินทรภิรมย์    นักศึกษา
1258    นิติธร แสงทอง    นักศึกษา
1259    หฤษฎ์ มหาทน    พลเมือง
1260    ภัทรมณี อาศรมเงิน    นักเรียน
1261    กฤตภาส วัฒนาไพศาลตระกูล    Gamer&Writer
1262    ศรัณ นิโครวัฒนยิ่งยง    วิศวกรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1263    ศรีศักรินทร์ สุรดะนัย    นักศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศ
1264    เมธา ปุ๋ยเจริญ    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1265    กอร์ป ศรีทานันท์    นักเรียน
1266    จิตจารุ เผือกโพธิ์ทอง    พลเมือง
1267    กษมา วิชชุปราชญา    พลเมือง
1268    ธนากร ฟูเต็มวงศ์     นักศึกษา
1269    อนวัชร มัทมลฑล    นักศึกษา
1270    กฤชนันท์ สืบซึ้ง    ธุรกิจส่วนตัว
1271    สุวเชษฐ์ เรืองแย้ม    พลเมืองธรรมดา
1272    ปัฐนกวินท์ ชูชื่น    นักศึกษา
1273    ธนภทร กิติไกรเลิศ    กลุ่มชมรมยูกิรุ่นที่ 1 [PSC]
1274    ไชยันต์ สุราช    พลเมือง
1275    วทัญญู สิงห์คาร    นักเรียน
1276    พันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ    พลเมือง
1277    จิรศักดิ์ กรรเจียกพงษ์    พลเมือง
1278    ศิวะณัฐ โฮมวงค์    นักศึกษา
1279    กฤษณะ ยืนยง    นศ. คณะ ICT ม.ศิลปากร
1280    ธิติวุฒิ ชมภูประเภท    นักเรียน
1281    กมลพรรณ สืบซึ้ง    นักศึกษา
1282    กาญจนา จันทร์วิเมลือง    พลเมือง
1283    ธีระ สุฮารา    นักศึกษา
1284    ฉัตรนภา จันทรระเทศ    นักศึกษา
1285    วศิน ธงถาวรสุวรรณ    นักเรียน
1286    คีตะกวี พันธุ์เพ็ง    พลเมือง
1287    ณัฐพล สัญจรดี    พลเมือง
1288    วงพงษ์ พิพิทธพงษ์    พลเมือง
1289    อริสา สุภัคศิระกล    นักเรียนมัธยม
1290    พิบูลย์ พันสิง    นักศึกษา
1291    รัสกรณ์กิต   นิยมญาตฺธนกิตต์    พลเมือง
1292    วีรพล ไทยประโคน    พลเมือง
1293    ภัทรพงษ์ พูลทอง    พลเมือง
1294    วัชรินทร์ สีสวรรค์    นักเรียน
1295    โชคชัย ภุมดวงเมศ     ผู้ใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์
1296    ธนวิชญ์ มานิตย์โชติพิสิฐ    ประชาชน
1297    ธนายุต อินโอภาส    เว็บมาสเตอร์
1298    ตันติกร แก่งศิริ    พลเมือง
1299    วิธูสิริ รอดสมบูรณ์    นักเรียน
1300    ศุภโชค เจนวาริน    นักศึกษา วิทย์คอม
1301    มนตรี ส่องแสง    พนักงานบริษัท
1302    ศักรินทร์ แจ้งประจำ    ครูอัตราจ้างสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนระดับมัธยม
1303    ปกรณ์ จิตรานุรักษ์เจริญ    นักเรียน
1304    สุธี ธาดาจารุมงคล    พลเมือง
1305    ประวีณ บุญสูง    นักศึกษา
1306    วีระวัฒน์ สีโสดา    พลเมือง
1307    ยุทธวัฒน์  มงคลการ    นักศึกษา
1308    เศรษฐวุฒิ คุ้มเดช    นักศึกษา
1309    อนุชิต ดียิ่ง    นักศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
1310    ธนวัฒน์ หลักดี    พลเมือง
1311    จิรพนธ์ ธนศานติ    ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ตหอพัก
1312    สิรวัฒน์ พิมพาภรณ์    นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1313    เอกสิทธิ์ เถกิงศักดากุล    ในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่ง
1314    อธิษฐ์พัฒน์  ชะนะมณี    พลเมือง
1315    พีรพัฒน์ อโศกธรรมรังสี    พลเมือง
1316    อลงกรณ์   ปานแก้ว    พลเมือง
1317    ชญานิน วังซ้าย    พลเมือง
1318    รติรส  แผ่นทอง    นักเรียน
1319    Wirote Boonpattrawong    A Thai citizen
1320    Prachya Phetananya    Android Developer
1321    ภาคภูมิ ศานติศัรณย์    เจ้าของสถานีข่าว TechBreaker www.techbreaker.com
1322    กานต์ บุญปาลิต    พลเมือง
1323    อรรถพร ชาญประโคน    พลเมือง
1324    ยินดี ทองเนียม    นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
1325    ธนนันท์ เวียงห้า    นักเรียน
1326    นฤพนธ์ ซื่อกำเนิด    นักเรียน/นักศึกษา
1327    เพิ่มศักดิ์ อิทธิวีระชาติ    พลเมือง
1328    สมชาย ศิริวัฒนกิจกูล    พลเมือง
1329    ปกรณ์ วราพงศกรกุล    พลเมือง
1330    กิตติเดช บุญเพียร    นักศึกษา
1331    ทศพล ทรรศนกุลพันธ์    นิติศาสตร์ ม.ช.
1332    สหพล เวชสิทธิ์    นักศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1333    บัณฑิต  ศิริโรจน์    Engineer Computer
1334    ชีวะ  ทัศนา    อาจารย์มหาวิทยาลัย
1335    สุดใจ ขันธุล    พลเมือง
1336    กรวิชญ์ กวี    พลเมือง
1337    เอกพงษ์ จงพ่วงกลาง    นิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เีชียงใหม่
1338    อริศา วงศ์สง่า    นักเขียน/พนักงานบริษัท
1339    ยุทธชัย  บุญเจริญ    พนักงาน
1340    สุรชัย อ่ำบุญชู    พนง.บ.เอกชน
1341    เสาวณี พรหมอินทร์    พลเมือง
1342    ภาณุพงศ์ เทียนทอง    ผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เนต
1343    อภิสิทธิ์ สายทอง    พลเรือน
1344    ณัฐสิรี  อินทรักษ์    นิสิตปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ / พลเมือง
1345    Supreecha Rattanaruek    พลเมือง
1346    ชุติมา กิตตินนท์    นักศึกษา
1347    เพียงออ พาชื่น    นักศึกษา
1348    สุรชัย ประมูลชัย    พลเมือง
1349    พิมพ์พนิต  เททะสังข์    นักศึกษามหาวิทยาลัย
1350    ชัชวาล เอียดศิริพันธ์     พลเมือง
1351    ชฎาพงศ์ นิตย์โชติ    นักศึกษา
1352    คเชนทร์ นนทะโคตร์    วิศวกรโทรคมนาคม จบจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1353    นันทพล  ดิลกเจริญ    นักศึกษา
1354    ไชยพศ สุขไข่    นักออกแบบเว็บไซต์
1355    พูนเพชร ล้วนเจริญ    เด็กที่ใช้อินเตอร์เน็ตคนนึง
1356    สารทูล ศรีวรพรรณ์    พลเมือง
1357    พงศธร ตรีชินะพงศ์    พลเมือง
1358    เสน่ห์ จงจิตร    พลเมือง
1359    ธัชพงศ์ อนุชิตานุกูล    นักศึกษา
1360    ประเสริฐ อดิศักดิ์วัฒนา    นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1361    ธนัตถ์ เทพพิทักษ์    พลเมือง
1362    อาชา บุญวีระ    พลเมือง
1363    นเรศชัย เอกมโนชญ์ชัย    พลเมือง
1364    อนวัช  เกรียงไกรเดช    นักศึกษา
1365    อาทิตย์ วันชัยนาวิน    พลเมือง
1366    มาวิน ตุลานนท์    นายแบบ
1367    อนุพงษ์   พรหมเมศ    นักเรียน ป.3
1368    ภูํธนัช ชูศรี     นักศึกษา
1369    ชนะชน หมอหวัง    นักศึกษา
1370    สุวิทย์ โชติธรรมพิทักษ์    พลเมือง
1371    นัฐปกรณ์ สุวรรณพันธ์    นิสิต  ม.เกษตรศาตร์
1372    นาถพงศ์ อัมพรอร่ามเวทย์    Webmaster Pramool.com
1373    กิตติศักดิ์ ทะริยะ    นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1374    นนธิวัฒน์ สำเร็จศิลป์     นักศึกษา
1375    กฤติรัฐ เหลืองปฐมชัย    Programmer
1376    ธนพล สุภาวโชติ    นักออกแบบ
1377    อรพินธ์ พจน์พริ้ง    พลเมืองเฒ่า
1378    อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ     ประชาชน
1379    โอม อุดมวนิช    ผู้ให้บริการ Internet ในหอพัก
1380    ธัชชัย พุ่มพวง     พลเมือง
1381    สุดที่รัก ใกล้ชิด    พนักงานบริษัทวิจัยตลาด
1382    นรุตม์ โตวิจิตร    นักศึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1383    มนตรี กาญจนพรกุล    นักศึกษา
1384    กฤชกร จิตรประเสริฐ    นักเรียน
1385    ณัฐวัตน์ ท่าพยาพัฒนกุล    พลเมือง
1386    นนทกานต์ ตรันเจริญ    นักศึกษา
1387    สุรเกียรติ เสริมศิริกาญจนา    นักศึกษา
1388    Chatree Wongkittiwimol    อดีตวิศวกร computer ปัจจุบัน คนธรรมดาหาเช้ากินค่ำ ผู้เสียภาษีอากรเลี้ยงนักการเมืองเลว + ตำรวจชุยๆ + ข้าราชการห่วยๆ
1389    อธิพงษ์ ชัยวงค์แก้ว    พนักงานบริษัท
1390    ทองใบ  ด้วงคำีสี    พลเมือง
1391    อาทิตย์ ภูมินิลรัตน์    พลเมือง
1392    Apirat Baobyi    Up load
1393    เอกมล อ่อนทอง     นิสิตชั้นปีที่ 4  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก
1394    จักรกริช  ศิวารินทร์    นักศึกษา
1395    พุทธิพงศ์ สุขสด    เจ้าของร้านคอมฯ
1396    นาเอก เลาหะวัฒนะ    พลเมือง
1397    กาณต์พิศชา อดิศักดิ์วัฒนา     พลเมือง
1398    อานนท์ พฤกษา    พลเมือง
1399    กรรณิการ์ อดิศักดิ์วัฒนา    พลเมือง
1400    นพดล อดิศักดิ์วัฒนา    พลเมือง
1401    อนิวัฒน์ สุวรรณวิจิตร    นักศึกษา
1402    วราภรณ์ แซ่เจน    ธุรกิจส่วนตัว
1403    ภัทรพล ผ่ิองแผ้ว    นักศึกษาครับ
1404    เจมส์ สุขสมบูรณ์    นักเรียนมัธยมต้น/พลเมือง
1405    พัชรพงษ์ พงษ์พานิช    นักเรียนมัธยมปลาย
1406    วัชรพงศ์ ชาสุรีย์    พลเมือง
1407    อนันทชัย ตนประเสริฐ    นักเรียน
1408    เกษมสันต์ คงศาลา    นักเรียน
1409    สาริศ เบญจญาติ    นักศึกษา
1410    อำนาจ คิญชกวัฒน์    พลเมือง
1411    นลัทพร  รูปหมอก    นักเรียน
1412    วรเชษฐ์ ไชยสงค์    พลเมือง
1413    ภัทรวีร์ มิสาโท    นักศึกษาปริญญาโทคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1414    ฐิติพงค์ เมฆหมอก    นักศึกษา
1415    อนุศร บุญประสงค์    bloger
1416    พงษ์ธรรม  ปันสุวรรณ์    ประชาชน
1417    สรวิชญ์ สายศร    พลเมือง
1418    ชัยรัตน์ พูลสวัสดิ์    ทนายความ
1419    วรวุฒิ ศรีอุทิศ    นักศึกษา
1420    จิรบูรณ์ นาคทอง    พลเมือง
1421    ศุภชัย เลิศวิชา    พลเมือง
1422    ศุภโชค  ภักดีมีชัย    นักศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 2
1423    ณัฐพงษ์  บุญสง่า    เจ้าของร้านคอม
1424    กริช รักษ์พนม    วิศวะ คอม
1425    วัชระ คล้ายกรานต์    เว็บมาสเตอร์
1426    พัฒนพงษ์ วงษ์สุวรรณ    พลเมือง
1427    ธนพงศ์ อนันตเสถ    พลเมือง
1428    เตชทัช อนันตโยธิน    พลเมือง
1429    กษิดิศ เอกประเสริฐ    พลเมือง
1430    พิมพ์ชนก คุ้มครอง    นักศึกษา
1431    seksith sintuprasop    พลเมือง
1432    จีรยศ ธูปเมืองปักษ์    ครู
1433    พิพัฒน์ ฉัตรวิริยาวงศ์     พลเมือง
1434    ทีปกร วุฒิพิทยามงคล    เว็บมาสเตอร์
1435    สุขุม ทรัพย์อวยสุข    พลเมือง
1436    ชนิตา วรรณพัฒน์    นักเรียน
1437    จิรายุ ยิ่งถาวรสุข    พลเมือง
1438    รัชตะ ทองรวย    ประชาชน
1439    ภัคพล ปานสิทธิชัย    นักศึกษา
1440    ดุลยาภัฎฐ์ ศรียี่ฟุง    นักเรียน
1441    วราภรณ์ วิมุกตะลพ    นักศึกษา
1442    พงศกร ไทยนิยม    นักศึกษา
1443    กานน กมลวิจิตร    พลเมือง
1444    ธัญญามาศ  ยะมาวิรัญ    นักเรียน
1445    พรกมล อินทอง    ประชาชน
1446    ชานนทร์ รอดทัพ    นักศึกษา
1447    วิชาญ อินทะปาน    พลเมือง
1448    สุพพตา  บัวเอี่ยม    พลเมือง
1449    เพชรรัตน์ ปัญญาภาณุวัฒน์    พลเมือง
1450    ชยุต ปัญญาภาณุวัฒน์    พลเมือง
1451    คมชลัท เหงือกงาม    พลเมือง
1452    ไพลิน เกิดทั่ง    พลเมือง
1453    สุรศักดิ์ พันธภิบาล    พลเมือง
1454    รุจรพี นวชัย    พลเมือง
1455    นลิน เอกมณีสุนทร    นักเรียน
1456    อริยะ ถนัดภาษา    ประชาชน
1457    ศิริวัฒนา รักสถิตกุล    นักศึกษา
1458    นันทวัฒน์ ดาทอง    พลเมือง
1459    วิสุทธิ์ เหมือนแตง    พลเมือง
1460    ณัฐณิชา ชีวะเศรษฐธรรม    พลเมือง
1461    เด่นพิพัฒน์   ใจตรง    Web Developer,Content Strategist
1462    สุนทร พรรุ่งเรืองกุล    นักศึกษา
1463    ชัยฤทธิ์ อันสุข    Webmaster
1464    Suksant Sae Lor    Systems Software Engineer / Postdoctoral researcher
1465    ธนมาส จาริยศิลป์    นักเรียนนักศึกษา
1466    จิระวัฒน์ ถนอมเล็ก    พลเมือง
1467    พิชาธร เอกอุ่น     ว่าที่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1468    ธนวิทย์ งามศักดิ์    นักศึกษา
1469    อรรถกิจ  เพิ่มเพียร    นักศึกษา
1470    ณัฐพล พลโยราช    อนาคตข้าราชการ กทม.
1471    รัฐเษก โกมลไพศาล    นักเรียนมัธยมต้น และ Programer
1472    อดิศร พรหมเพียงช้าง    พลเมือง
1473    ปัณณิกา พูลสวัสดิ์    นักเรียน
1474    ดำรง ฦาชา     พลเมือง
1475    ปิติกานต์  บัวโต    นักศึกษา
1476    บุญสมุทร บัวภักดี    พลเมือง
1477    สืบตระกูล สิทธิยศ    นักศึกษา
1478    ธนาพงษ์ สุภาสุด    พลเมือง
1479    อนุชิต สุวรรณรัตน์    พลเมือง
1480    สมพล โล่ห์ขุนพรหม    พลเมือง
1481    ปีติภัทร  กรุษประยูร    นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1482    ศิลป์ เส้งวัน    พลเมือง
1483    ดนกอลี ชายเหร็น    พลเมือง
1484    Keerati Tansawatcharoen    Developer
1485    สุขุม ทรัพย์อวยสุข    นักเรียนม.ต้น
1486    ชีวิต  มั่นเกตุวิทย์    นักเรียน
1487    สุวรี ชาวเหนือ     นักศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว เเละเด็กเสริ์ฟที่ใช้เน็ตประจำ
1488    จิรายุทธ์ วงศ์แดง    นักศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์
1489    แสงจันทร์  เมธาตระกูล    ประชาชน
1490    ศุภชัย โยมะบุตร    นักศึกษาและwebmaster
1491    ยศกร ปลอดจินดา    นักเรียนมัธยมต้น
1492    ทรงกลด บางยี่ขัน    พลเมือง
1493    บัญชา สุขสนาน    โปรแกรมเมอร์
1494    ฉัตรชัย  เกื้อกูล    นักศึกษาและเว็บมาสเตอร์
1495    ธีรเมธ รัศมีวิจิตรไพศาล    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1496    สุรศักดิ์ พันธภิบาล    นักศึกษา administrator เว็บไซต์ทั่วไป
1497    ลัคนทิน สายแก้วเทศ    นักเรียน
1498    รัตติยา อมรพิทักษ์    พลเมือง
1499    Vichan Intaparn    พลเมือง
1500    มวลกฤษฏ์ เชี่ยววัฒนากุล    นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1501    ทนงศักดิ์ วรรณศรี     พลเมือง
1502    วสวัตติ์ พึ่งทอง     พลเมือง
1503    อัครินทร์ อัครชัยธัญศิริ     นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมซอฟต์แวรฺ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1504    ชนะภัย ดาวเจริญ     พลเมือง
1505    สรวงมนัส  เทียมเมือง       โปรแกรมเมอร์
1506    ศราวุธ ชาตาดี     คนใช้คอมทำงาน
1507    พีรภาคย์ มงคลรัตน์    พลเมือง
1508    ศรัณย์ สุประภารพงษ์     นักเรียน
1509    กณวรรธน์ กลับกลายดี      เว็บไซต์ GooAB.Net
1510    วรวุฒิ แซ่ชุง     พลเมือง
1511    กรกต พรมเมือง     พลเมือง
1512    อัคริมา สงแป้น     นักเรียน
1513    พิทักษ์  ญานะ     นักศึกษา
1514    ณัฐจารีย์ ดำรงค์     นักเรียน
1515    กรณ์ หวังรัตนทุมมา     นักศึกษา
1516    เกียรติศักดิ์ รัตนบรรเจิดกุล     พลเมือง
1517    ภาณุมาศ ช่างบุ     นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1518    เนติพันธ์ สมจิตต์     นักเรียน
1519    ธนวัฒน์ เริ่มฤกษ์     พลเมือง
1520    ประดิษฐ์  ลัมยศ     พลเมือง
1521    Praewawal  Komchai     นักเรียนมัธยมต้น / Animation Fansub / System Administrator
1522    ทนงศักดิ์ วรรณศรี     พลเมือง
1523    สยุมภู แย้มพงศ์     นักศึกษา
1524    พงศ์สิริ ทรงรูป     นักศึกษา
1525    อับดุลรอเสะ ลาเต๊ะ     พลเมือง
1526    อภิวัฒน์   เผือกเพี้ยน     นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1527    วรัชญ์  จันทาโภ     นักศึกษา
1528    วิภูษิต คงแก้ว     ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลทับปุด
1529    สัคพงศ์  วรานุพร     นักศึกษา
1530    ณัฐพงษ์  รอดเมือง     พลเมือง
1531    อนันต์ แซ่ลิ้ม     นักศึกษา
1532    อภิชาติ แสกรุง     นักศึกษา
1533    กรวินท์  วินิชาคม      นักศึกษา
1534    สรรเสริญ กึกก้อง     นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1535    ปรีดิ์ พิมพ์สุวรรณา     พลเมือง
1536    อลงกรณ์ ทรัพย์นภาพร     นักเรียน
1537    วรชัย พึ่งโำพธิ์เจริญพันธ์      นักธุรกิจ
1538    เดียว อินทรพลับ     พลเมือง
1539    โชคชัย อัศยเผ่า     ผู้ดูแลระบบ
1540    สมพงษ์ บุญประเสริฐ     นักศึกษา
1541    สยาม  ทองนาค     พลเมือง
1542    ธนเสฎฐ์ สมบัติรุจิรา     นักศึกษา
1543    พงศธร เลขะกุล     พลเมือง
1544    ลัภน์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา     webmaster
1545    ธรณินทร์ ไชยะคำ     พลเมือง
1546    Kraisorn Thongsuk     Developer
1547    นนท์ บัณฑิตวงษ์     พลเมือง
1548    ขนิษฐา หล่อลักษณ์     พลเมือง
1549    สิทธิ แทนประเสริฐสุข     พลเมือง
1550    พรพล ผ่านภพ     นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1551    วิชญะ ชลอำนวย     ครู
1552    จาริก เวชานนท์     พลเมือง
1553    วาริศ ยูถนันท์     พลเมือง
1554    วรพงษ์ จำปาสัก     โปรแกรมเมอร์และเว็บมาสเตอร์
1555    ไตรรัตน์ อยู่สถิตย์     นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1556    ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ลำดวน     ประชาชนไทยผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
1557    เกียรติขจร  ใยมะเริง     นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1558    เอกลักษณ์ ชุนงาม     พลเมือง
1559    ทัศนีย์ ตั้งจิตศานติ์     พลเมือง
1560    จิตติมา กรเลิศวานิช     พนักงานบริษัท
1561    อโนชา คำดี    พลเมือง
1562    ชนิสร เหง้าจำปา     นักศึกษา
1563    สุรพล ปานขาว     พลเมือง
1564    อัครเดช ศรีสง่า     โปรแกรมเมอร์อิสระ
1565    นัทธ์ชนัน กัลปนา     นักศึกษา
1566    วิกรม นุติธีระวัฒน์     พลเมือง
1567    สุริยันต์  สุวรรณปักษ์     พนักงานบริษัท
1568    ภานุพงศ์   แสนสุวรรณา     นักศึกษา
1569    ภูมิกวิน เหล่าศิริรัตน์     นักเรียน/นักศึกษา
1570    บริวัตร ลี้ไพศาลศิลป์     นักศึกษา
1571    วศิน พรหมสนธิ     กรรมกร
1572    ดำรงศักดิ์ แซ่เอี๊ยว     นักศึกษา 
1573    พฤตวรรณ ทรัพย์ถนอม     พลเมือง
1574    กนิษฐ์สรา สิงหพงศ์     พลเมือง
1575    ภูิมิสยาม สุริยเสรี     Webmaster Thaigarrysmod.in.th
1576    ชลัช อิทธิชัยวรกุล     พลเรือน
1577    ชโนดม มานะหวังพิพัฒน์     ผู้ประกอบกิจการร้านเน็ต
1578    พงศธร  กมลเพชร     พลเมือง
1579    อภิสิทธิ์ เสียงดัง     นักเรียน
1580    ศิริโชค  มีใจ     นักเรียน
1581    ณัฐวุฒิ แรงจริง     นักเรียน
1582    ภูธเรศ ยาประเสริฐ     นักเรียน
1583    ธนวัฒน์ ขาวงาม     นักเรียน
1584    ธนโชติ  วงค์ดวง     นักเรียน
1585    ปฐมพงษ์ แหลมจริง     นักเรียน
1586    วรวุฒิ  หลงบางพลี     นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
1587    ชัยวัฒน์  ใจดี      นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
1588    ช้องนาง วิพุธานุพงษ์     นักศึกษา
1589    ชนัญญา เจ้งวัฒนพงศ์     พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1590    อลงกรณ์ นวลจันทร์     พลเมือง
1591    ชวลิต วิศวสุขมงคล     พลเมือง
1592    พชร  เจริญพรวรนาม     พลเมือง
1593    ณัฐนันท์ จันทร์ขวาง    นักเรียน
1594    บุรินทร์ เดี่ยวรัตนกุล    นักศึกษา
1595    วิทวัส เจริญควนิช    นักศึกษา ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์
1596    สาคร ประทาพันธ์    พลเมือง
1597    จิรภัทร์ วิรุณราช    ผู้ดูแลระบบ
1598    เปี่ยมกิจ จันทร์เปี่ยม    พ่อค้า
1599    พจนี  โต๊ะทับทิม    ประชาชน
1600    สุเทพ  ภิญโญสวัสดิ์สกุล    ประชาชน
1601    ปราจีน สีลารัต    พลเมือง
1602    จักรพงษ์ คงมาลัย    พลเมือง
1603    อดิศักดิ์ เหล่าศิริรัตน์    ธุรกิจส่วนตัว
1604    วินัย อยู่ดี    พลเมือง
1605    กฤชชิน  อุดมศักดิ์พิบูลย์    พลเมือง
1606    กุลวรรธน์ เชาวนวาที    นักศึกษา
1607    วงศกร แก้วบท    นักศึกษา วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1608    ชยากร กุลยนต์    นักศึกษา
1609    วรวุฒิ แก้วเข้ม    พนักงานบริษัทฯ เอกชน
1610    ฐาปนพงศ์   ยีขุน    นักเรียน
1611    อภิชาติ โมราวรรณ    นักศึกษา
1612    ศุภโชค ชุ่ยหิรัญ    นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
1613    รัชดาพร สายอินต๊ะ    นักศึกษา
1614    เจษฎาภรณ์ มิลินโชติพงศ์    พลเมือง
1615    ชัยวัตร ตรีเดช    นักเรียน
1616    จิรพัฒน์ บุญจง    นักเรียนมัทยมปลาย
1617    กิติโชติ อมรรัตนบงกช    พนักงานบริษัทฯ
1618    ณัฐพงษ์  สุนทรเดช    พลเมือง
1619    พชรณพ ดิษฐสาคร    นักศึกษา
1620    กนกอร พรมสุริย์    แม่บ้านโปรแกรมเมอร์
1621    ดนุภัทร ถือตรง    นักศึกษา
1622    กุลกิตติ์ เตชะธนิตานนท์    นักศึกษา
1623    ชัยรัตน์ สำเภาทอง    พลเมือง
1624    วรุฒ กิตยาการ    นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
1625    เปรม พรมพิงค์     พนักงานบริษัทเอกชน
1626    ศศิธร เปียชวด    นักเรียน
1627    เกียรติศักดิ์ เทพสุริยะ    นักศึกษา
1628    โคอิจิ อรรถวิเชียร    ผู้ดูแลระบบสถานศึกษาเอกชน
1629    ศตวัฑฒ์ สัตยาบรรพ    พนักงานมหาวิทยาลัย
1630    ภูวิศ แก่นคำ    พลเมือง
1631    ภานุวัฒน์ ศิริประโคน    นักศึกษา
1632    พงศกร วิทยกิจ    นักศึกษา
1633    เหลียวหลักวงศ์ ดิเจริญ    พลเมือง
1634    ติณณภพ  เลาหะโรจน์    ผู้ต่อต้านนักการเมือง ข้าราชการขี้ฉ้อ
1635    ณัฐพล พรมภักดี    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
1636    พงศ์เทพ ทาคำนิล    เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
1637    ภทรวงศ์ วงศ์สว่าง    พลเมือง
1638    ปิยะภูมิ แสงรีย์    พลเมือง
1639    รัชชานนท์ ไชยชนะ    Webmaster Addphrae.com
1640    ประกลกฤษ แสงชูวงศ์    พลเมือง
1641    บุญฤทธิ์ ทัพโพธิ์    พลเมือง
1642    อภิชาติ   เกียรติเลิศวรากุล    พนักงานบริษัท
1643    ฤทัยวรรณ  วงศ์ณะรัตน์    พลเมือง
1644    จักรี  จันทะขันธ์     นักศึกษามหาวิทยาลัย
1645    เกดิต สื่อกลาง    พลเมือง
1646    นิพิท นาคพงษ์    Web Application Developer
1647    ศิรินทิพย์   สายใยทอง    นักเรียน
1648    เจนจิรา บัวขาว    อาจารย์ภาควิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมานานกว่า 10 ปี
1649    ชัชวาล จรัสวสันต์    นักศึกษา
1650    พรณรงค์ ยังรุ่งโรจน์    พลเมือง
1651    สปัญญา ศรีสุข    นักศึกษา
1652    อัฐ นามสมญา    พลเมือง
1653    ชัยณรงค์ วงค์เกิดสุข    ผู้ให้บริการร้าน Internet & Games
1654    เมธิศ  รัตนไชย    นักศึกษา
1655    ภูวดล เรณุมาร    ผู้ดูแลระบบ และข้าราชการทหาร
1656    ฤทธิชัย จันทร์ทอง    นักศึกษา/พลเมือง
1657    ธงชาติ อินทร์เทศ    พลเมือง
1658    วารินทร เศรษฐบุตร    พลเมือง
1659    ศุภชัย วงค์มูล    พลเมือง
1660    สุรชัย ตรงงาม    โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม ( ENLAW)
1661    สหณัฐ วุฒิวงศ์วรากร    พลเมือง
1662    ภรณ์ทิพย์ มั่นคง    ประชาชน
1663    จารุวัฒน์ เกยูรวรรณ    โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
1664    ปัญญา สุรกำจรโรจน์    พลเมือง
1665    อินทัช สินพูนภักดิ์    พลเมือง
1666    กวิตา ดวงแก้ว    พลเมือง
1667    สุธีรัช วิญญูหัตถกิจ     พลเมือง
1668    พิจิตรา เข็มเพ็ชร    พลเมือง
1669    ภัสด์ พุทธาพิพัฒน์    พลเมือง
1670    ธนัดดา ร่วมทรัพย์    พลเมือง
1671    สมชัย วีรประเสริฐสกุล    พลเมือง
1672    ธีรพงษ์ ประดับศรี    พลเมือง
1673    แพรวา สินพูนภักดิ์    พลเมือง
1674    กรกช ลิ่มวรพันธ์    พลเมือง
1675    วีรเกียรติ ศุกรกฤติ    พลเมือง
1676    สุวรรณ พุฒพันธ์    พลเมือง
1677    พิกุล เสงี่ยมงาม    Red EU
1678    ธนพัฒน์ คนองนึก    นักศึกษา
1679    พงษ์ศิริ ไวยิ่ง    พลเมือง
1680    วรากร  สุมาลี    พลเมือง
1681    ภัทรพล ยินดี    พลเมือง
1682    เตชภณ  ศรีทอง    พลเมือง
1683    นเรศ โยธา    นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
1684    ปฏิเวช อู่พิทักษ์    พลเมือง
1685    ธีรภัทร บุราสิทธิ์    นักเรียน
1686    ณัชนันท์  สุริยา    นักศึกษา
1687    อภินัน แสงอรุณ    นักศึกษา
1688    พิเชษฐ์  ศรีชวลิตกุล    พลเมือง
1689    สุภัชชา  เก้าลิ้ม    นักเรียน
1690    ธีรวงศ์  ชมโอสถ    นักศึกษา
1691    อดิพงษ์ วรรณยศ    นักศึกษา
1692    ธนดล เครือวงค์น้อย    นักศึกษา
1693    พรชัย อัจฉริยะปัญญา    พลเมือง
1694    วศิน พิพัฒน์ทั้งสกุล    พลเมือง
1695    วาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล     พลเมือง
1696    ศุภกิจ บัวซ้อน    ประชาชน
1697    รณกฤต ยิ้มปิ่น    นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1698    อาวุธ สุวัฒนพันธ์    พลเมือง
1699    จิรายุส อุสาหะ    นักเรียน
1700    กิตติศักดิ์ ไพศรีสาร    นักเรียน
1701    ภัสรศักย์ นิลประพันธ์    พลเมือง
1702    กิจชฏา พลเยี่ยม    พลเมือง
1703    ณรงค์พล ประยูร    พลเมือง
1704    กันญาภัค พึ่งทอง    นักเรียน
1705    อำนวย สายปัญญาใย    นักศึกษา
1706    พรทิพย์ แก่นนาคำ    พลเมือง
1707    เสรี เกษสกุล    พลเมือง
1708    ทัตดนัย เกียรติคุณรัตน์    นักศึกษา
1709    จิรายุ ณ ถลาง    พนักงานบริษัท
1710    เมทัส เสวีระ    พลเมือง
1711    เสกสรรค์ สวนสีดา    พลเมือง
1712    ชนิดา ผูกอารมณ์    พนักงานบริษัท
1713    ณัฐพล พุ่มห่วง    นักศึกษา/ผู้ดูแลระบบ
1714    มานพ  บุญเจริญ    นักศึกษา
1715    สมเจตต์  จวนแจ้ง    พลเมือง
1716    ชุมพล จิตวิริยนนท์    พลเมือง
1717    พงษ์นรินทร์ จำนงค์ทอง    พลเมือง
1718    นวปฎล เย็นฤดี    พลเมือง
1719    จำเริญ ค้ำคูณ    พลเมือง
1720    วุฒิชัย ทองมี    พลเมือง
1721    ณัฐวุฒิ   ม่วงน้อย    นักศึกษา
1722    ธนวรรษ ภูมิประพัทธ์    นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยนเรศวร
1723    ไกวัลยธรรม พูลเจริญ    นักพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ
1724    ศุภกฤษ์  กิจนัทธี    ผู้เสียเงินเพื่อใช้เนต
1725    ยุทธพิชัย  ลำเนานาน    นักเรียน
1726    อรณัฐ วิเชียรเพชร    นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
1727    ดำรงศักดิ์ สััตบุตร    ยุวทูตทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2553 (กระทรวงพาณิชย์)
1728    จิรเดช สุนลี    พลเมือง
1729    ชฎิล สารบูรณ์    นักศึกษา
1730    เจษฎากร สมิทธิอรรถกร    Web Developer, Programmer
1731    Anurak Changram    Web Developer, BitTorrent Deverloper, Programmer
1732    สิทธาเทพ บุตรราช    ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอีกคนหนึ่งจาก GZ Company
1733    เกื้อวงศ์เผ่า ประจันตวนิช    นักเรียน
1734    ปกรณ์ ทองศรีพงษ์     ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต และ นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1735    มนัสศักดิ์ โคตรณรงค์    นักเรียน ม.ปลาย
1736    ธนัท  งดงามสกุล    นักศึกษา
1737    สุขสันต์  แซ่เตียว    พลเมือง
1738    ณัฏฐนันท์  บัวลา    นักศึกษา
1739    พงศนันท์ จันทโรทัย    นักเรียน ม.ปลาย
1740    อธิชัย  ชื่นอารมย์    นักศึกษา
1741    โตษณาการ รักขาว    พลเมือง
1742    นิพพิชฌน์ ฉันทะปรีดา    นักศึกษา
1743    ทศพล ทองสุกดี    นักเรียนม.ปลาย
1744    กฤชพล ปฏิมาสุนทร    นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1745    วีรวัฒน์ ขวัญเนตร    พลเมือง
1746    นิรุตต์ ไชยชมภู    พลเมือง
1747    วิธาน บุญเกิด    พลเมือง
1748    เชิงชาย รัตนชัย    พลเมือง
1749    อดิเทพ  ช้างยอด     นักศึกษา
1750    thawatchai NIM    ผู้บริหาร
1751    สุทธิรักษ์ เทพทอง    พลเมือง
1752    จิระเดช สุชาดา    เจ้าของเว็บ http://itmoamun.com
1753    วสันต์ มั่นกลาง    พลเมือง
1754    ไกรกมล  หิรัณย์ไพสิฐกุล    พลเมือง
1755    ศกลพงศ์  กอบอาษา    ทหาร
1756    ศักดิ์ชัย นวมะตานนท์     วิศวกรรมซอฟต์แวร์
1757    สมหวัง รัตนพงศ์วัฒนา    นักศึกษา
1758    นรนาถ เวษฎาพันธุ์    นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1759    ศักดิ์ดา สมยา    พลเมือง
1760    ภุฌงค์  ทองเนตร    พลเมือง
1761    อภินันท์  บุตรสาระ    อาชีพอิสระ
1762    นฤมิตร วิจิตรวาริช    คนไอที (ทำงานด้านไอทีมา 21 ปี)
1763    พงศ์คณิต อุดมสินานนท์    นักเรียน
1764    ณัฐพล วงษา    พลเมือง
1765    จุฑาวุฒิ พิชเยนทรโยธิน    พลเมือง
1766    โยธวีร์ ชื่นบรรลือสุข    พลเมือง
1767    วิทวัส โสภณศรี    ประชาชน
1768    พงศธัช ตรีวิสูตร    พลเมือง
1769    กฤษฎา  รุ่งคูหา    นักศึกษา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1770    โอภาส  เหลียวสุที    พลเมือง
1771    ยุทธนา โคตรปัจจิม    พลเมือง
1772    พรเทพ อุทารสกุล    นักศึกษา
1773    ณัฏฐพล นิลหยก    พลเมือง
1774    ชัยยุทธ สุก๋า    พลเมือง
1775    วุฒิพงศ์ บุตรจันทร์    พลเมือง
1776    ทศพล แสงพลอยศรี    นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
1777    กิติศักดิ์ ถาวรรัตน์    พลเมือง
1778    คมสัน พงศ์พุทธชาติ    นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
1779    สัจจะ กุลศิริ    พลเมือง
1780    พิทยา บุษยาวัฒนสูตร    พลเมือง
1781    บราลีวรรณ ต๊ะสาร    ประฃาชน
1782    พิทักษ์พงศ์   ผาแก้ว    นักศึกษา มทร. ล้านนา เชียงใหม่
1783    ธเนศ  อ่ำสำอางค์    นักศึกษา ปวส 2
1784    ภัทวัฒน์ เสมอวงษ์    นักศึกษามหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ SIIT
1785    ประพนธ์ กรโคกกรวด    พลเมือง
1786    เชนิน ผลาไชย    ประชาชนชาวไทย
1787    ฐิติชัย โควาวิสารัช    พลเมือง
1788    Sujin Inpanam    พลเมือง
1789    จิตเรศ  พรหมนะรา    พลเมือง
1790    มานะ อิสลาม    พลเมือง
1791    ชัยยุทธ พิทักษ์รุ่งเรือง    พลเมือง/พนักงานออฟฟิต
1792    ศักดิ์สิทธิ์ มหาราช    พนักงานบริษัท
1793    ณัฐชัย วงษ์พิทักษ์    Network Engineer
1794    ชัชชัย ตรีสิทธิ์    พลเมือง
1795    นันธวัฒน์ อุตมะพันธุ์    พลเมือง
1796    ทองแดง ห่านศรีวิจิตร    พลเมือง
1797    ไพศาล สากุล    พลเมือง
1798    กิติศักดิ์ จริยโสภาคย์    พลเมือง
1799    ทนงค์ศักดิ์ ชามั่ง    พลเมือง
1800    สุนิล อีจอง    พลเมือง
1801    กฤษณ์ คุรุกิจ    พลเมือง
1802    ธงไชย  สันติถาวรยิ่ง    นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1803    ธรรมรัตน์ วุฒิวัย    พลเมือง
1804    จักรพงค์ ชาวเกาะ    พลเมือง
1805    พงศกร อักณราศิวะโรจน์    พลเมือง (เจ้าของเว็บบิท)
1806    พยุงเกียรติ อุ่นเรือน    พลเมือง
1807    ไชยวัฒน์ งามสันติพงศา    นักเรียน / นักศึกษา
1808    ไชยะ ยอดสนิท    พลเมือง
1809    รุ่งรัตน์ กิจติคุณ    พนักงานบริษัท
1810    อานนท์  วิไลทรัพย์    นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
1811    วัชระ จันทวี    พลเมือง
1812    วายุ สวนเกษตร    พลเมือง
1813    ชนะกฤช มะเริงสิทธิ์    นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ราชมงคลตะวันออก
1814    ธนัท ลีลาสกุลธรรม    พลเมือง
1815    ศุภกิตติ์ กิตติศรีสุวรรณ    พลเมือง
1816    ณัฐนันท์ รัตนชื่อสกุล    นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1817    ชาญวิทย์ บัวพิมพ์    พลเมือง
1818    กฤชรักษ์  วรชนนภากาศ    นักศึกษา
1819    พัสกร ธะประวัติ    พลเมือง
1820    ชัชพงศ์  เมฆกมล    นักศึกษา/Blogger
1821    วินัย ฉันทารุนัย    พลเมือง
1822    นิรัช ชัยหา    นักศึกษา มรน TE NPRU
1823    ชาคริต นวลมณี    พลเมือง
1824    สิทธิพงษ์ แสนบุญศิริ    พลเมือง
1825    เธียร ทองวงศ์    พลเมือง
1826    อภิสิทธิ์ ลำใย    นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1827    สมคิด ฤทธิธรรม    พลเมือง
1828    ดิสพงษ์ ดีพร้อม    พลเมือง
1829    พงศกร บูรณะพิทักษ์    เจ้าของกิจการร้านคอม
1830    นิรณัย แจ้งมงคล    พลเมือง
1831    ชิสณุพงศ์ สีวลีพร    พลเมือง
1832    ชูเกียรติ กุศลสถิตย์    พลเมือง
1833    ศศิวรรณ ธนภัทราพร    พลเมือง
1834    สายนที  บุญกว้าง    พลเมือง
1835    อานันท์ พุทธรักษา    นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์
1836    เสวก พันสิง    พลเมือง
1837    สิรวิชญ์ สุวรรณขจร    นักเรียน
1838    นันทพร เตชะประเสริฐสกุล    พลเมือง
1839    Kessuda Chatayanondh    นักการศึกษาทางเลือก
1840    เอกพล พนหมยศ    พลเมือง
1841    กัมปนาท จำเนียร    พลเมือง
1842    อัจฉรีย์ วัฒนวิโรจน์กุล     พลเมือง
1843    บัญชา พิมพ์สารี    คอมธุฯ ม.ศรีปทุม
1844    สุรวัน ตันติรีราศิลป์    พลเมือง
1845    ธนากร การศัพท์     พลเมือง
1846    วรวุฒิ มาลาเล็ก    พลเมือง
1847    อมรเทพ เลิศทัศนวงศ์    Programmer
1848    ธนัญธง จตุรภัทรพร    นักศึกษา
1849    ณัฐพล เหลืองจินดา    พลเมือง
1850    Zephyrus Averie    Student/collegian/citizen
1851    อรรณพ   นนทะชัย    Gamer
1852    พิรุณ คุณานพรัตน์    อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
1853    กรณ์ฐธัน ภัทรทวีทิพย์    พลเมือง
1854    พงศ์ฤทธิ์ จินะธรรม    นักเรียน
1855    คณิศร สุธรรม    นักเรียน/นักศึกษา
1856    ปิยรักษ์ แ่ก่นทอง    นักเรียน
1857    ณัฐชุดา  บุตรศีร    พลเมือง
1858    พงษ์ธร หนูฤทธิ์    โรงเรียนดาวนายร้อย
1859    สิรวิชญ์ สุวรรณขจร    นักเรียน
1860    วรธน เกสแก้ว     นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1861    ชัยอนงค์ โพธิ์บุญปลูก    พลเรือน
1862    ชัยอนันต์ โพธิ์บุญปลูก    พลเรือน
1863    เปมิกา สายคำเคือง    พลเรือน
1864    ภูเบศร์ บุญพิคำ    พลเมือง
1865    อวิรุทธิ์ วัฒนา    พลเมือง
1866    จักรี เลิศสุวรรณ    พลเมือง
1867    ณัฐวัชร อมรเลิศพานิช    นักศึกษา
1868    บุญชู ปิ่นตุรงค์    พลเมือง
1869    ปารินทร์ จรรยารักษ์    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดียแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี)
1870    สุรชัย ดิศวัฒน์    พลเมือง
1871    ไพศาล ท่าทราย    พลเมือง
1872    เกียรติปวิษฐ์ ศรีเทียน    พลเมือง
1873    วรพล เครืออ่อน     พลเมือง
1874    ภูริต หน่อแก้ว    พลเมือง
1875    กิติพงษ์ สระบัว    นักเรียนวิชากฎหมาย นิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์
1876    ธเนศ เลาหะพิพัฒน์ชัย    นักศึกษา
1877    ปรีชา แสงทับทิม    พลเมือง
1878    อภิชาติ ศิริอุทัยกร    พลเมือง
1879    ฐฏวัฒน์ อินทุดม    พลเมือง
1880    กนกศักดิ์ ทินกร    พลเมือง
1881    นิกร โคตรจุล    พลเมือง
1882    ธีรพจน์ ลิขิตกาญจน์    พลเมือง
1883    สุรินทร์ หงษ์แก้ว    พลเมือง
1884    ดิทชา พุ่มสุวรรณ์     พลเมือง
1885    ทีรัวัด ถาว่อง    พลเมือง
1886    หาญณรงค์ จวงเจิม     พลเมือง
1887    นิชาภา ยศทองงาม    พลเมือง
1888    ภูดิศ จันทยานนท์    นักเรียน
1889    ศรุต  จันทรไกร    วิศวกรระบบเครือข่าย
1890    พิศนุช แซ่ล้อ    พลเมือง
1891    เอกสิทธิ์ เทียมทัน    พลเมือง
1892    จิรชัย อาจวิเศษ    พลเมือง
1893    ธนภูมิ สุภาพ     พลเมือง
1894    ปารินทร์ จรรยารักษ์    นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดียแอนิเมชั่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม(วิทยาเขตชลบุรี)
1895    เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์    พลเมือง
1896    ภูวดล สุโรพันธ์    ประชาชน
1897    ธนวรรณ ทอธราเมธา    นักเรียน
1898    วิริยะ หงษ์คำ    พลเมือง
1899    บุสบงกช สิริศักดานุสรณ์    นักศึกษา
1900    ภัทรกิต ฤทธิ์มหา    นักศึกษา
1901    ชัชวาลย์ คูธนบดี    นักศึกษา
1902    พงษ์ศักดิ์ กองเงิน    พลเมือง
1903    วรจิตร บุญบำรุง    พลเมือง
1904    วงศกร ทองเกรียว    พลเมือง
1905    ศราวุธ กัญญา    พลเมือง
1906    นัฐพงศ์ สุวรรณรัตน์    นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1907    กฤษณ์ เหล่าอุตสาหะ     พลเมือง
1908    กฤษดา ห้วยหงษ์ทอง     นักเรียน
1909    ณภัทร ปวงจันทร์คำ    ช่างคอมอิสระ
1910    ณัฐนิชา ปวงจันทร์คำ    ช่างคอมอิสระ
1911    อิทธิเดช พ่วงศร     พลเมือง
1912    พงศกร ธรรมยศ    พลเมือง
1913    พรชัย เจริญรี    พลเมือง
1914    ธนาคูณ แต้มคม    พลเมือง
1915    ธวัชชัย บุญยะรังสรรค์    พลเมือง
1916    ศราวุธ  ตันต้อง    นักศึกษามหาวิทยาลัย
1917    อัครราช บุณยเรือง    พลเมือง
1918    ดนัย ม่วงบำรุง    นักเรียน
1919    นราธิป พิบูลย์    นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
1920    นิคม หยุมปัญญา    พลเมือง
1921    ธนาพล ชูชาติไพศาล    บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสากรรมจังหวัดชลบุรี
1922    ทศพล ทองสุำกดี    พลเมือง
1923    พิชชา ล้ำเลิศเดชา    พลเมือง
1924    พลวัชร์ บุญประสิทธิ์     พลเมือง
1925    นพพล ตรีมงคลชัยเสรี    พลเมือง
1926    สมโชค  คล้ายทอง    นักวิชาการสาธารณสุข
1927    ศิวิมล คำนวล     ธุรกิจส่วนตัว
1928    ธนะวิทย์ ฤทธิรัตน์    นักเรียน
1929    ถาวรศักดิ์ มณีสาร    ธุรกิจส่วนตัว
1930    บรรลือศักดิ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม    พลเมือง
1931    วสันต์ ชัยวนิช    พลเมือง
1932    ชัชวาลย์ คูธนบดี    นักศึกษา
1933    ธราธร บรรจง    พลเมือง
1934    อุกฤษฎ์ ฐากูรบุตร    นักเรียน
1935    อานนท์ เอี่ยมสำอางค์     พลเมือง
1936    ณัฐวุฒิ อินถา    ประชาชน
1937    ธนวัฒน์ กลัดประพันธ์    นักศึกษา
1938    จามิกรณ์ เดชศาสตร์    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ประกอบการ e commerce
1939    เบญจมาภรณ์ เดชศาสตร์    บัณฑิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้ประกอบการ e commerce
1940    จาตุรงค์ เดชศาสตร์    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิและผู้ประกอบการ e commerce
1941    เบญจมาศ เดชศาสตร์    พลเมืองไทย
1942    วินัย สุกรีรักษ์วิทยา    นักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร และผู้ประกอบการ e commerce
1943    ติวานนท์ หอมหวล    นักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
1944    Thanavat Kaewngoen    พลเมือง
1945    Prakrit Duangsutha    พลเมือง

(เริ่มรวบรวมรายชื่อเมื่อ เวลา 20.30 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2554 อัพเดทรายชื่อล่าสุดเมื่อ 15.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2554)

 

 

ช่วยกัน “หยุด” ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดย

  • ช่วยกันลงชื่อด้วยการแจ้งชื่อสกุลใน comment ท้ายนี้ หรือส่งรายชื่อของคุณมาได้ที่ [email protected]
  • ช่วยกันบอกต่อและรวบรวมรายชื่อจากเพื่อนๆ และช่วยกันส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อนของเพื่อนรับรู้
  • สำหรับผู้ที่ไม่อยากเปิดเผยตัวตนชื่อสกุลจริง เพียงแค่กด like ในเฟซบุคหน้านี้ก็ได้ http://on.fb.me/StopCCA11
  • เสนอไอเดียสร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนที่มีต่อร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ;)

"หากคุณเป็นบล็อกเกอร์ หรือผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถเลือกแบนเนอร์ที่ต้องการ copy code html ในกล่องไปวางไว้ในเว็บได้เลย"

  • ป้ายแบบที่ 1 - ขนาด 486x60 พิกเซล
  • หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  • ป้ายแบบที่ 2 - ขนาด 234x60 พิกเซล
  • หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
  • ป้ายแบบที่ 3 - ขนาด 180x150 พิกเซล
  • หยุด ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

 

มาตรา 14, 15 และ 16 ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550

ตัดทิ้งทั้งหมด
95% (5894 votes)
คงไว้เหมือนเดิม
3% (159 votes)
แก้ไขบางส่วน (โปรดอธิบาย)
2% (148 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 6203 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว

Comments

poonjung's picture

ลงชื่อด้วยค่ะ

นางสยาม เมืองยิ้ม

๋JIRAWAT PANATHONG นักศึกษามหาวิทยาลัย

Before: The Kingdom of Thailand 

After: Socolist f*cuking Thaksinland 

เริ่มเห็นภาพกันยัง

ผม    นนท์ธิวัฒน์ สดพุด    ร่วมคัดค้าน

นนท์ชัย ธรรมวงศ์  /  DLder ..

ผมก็ไม่เห็นด้วย และขอคัดค้าน ในความไม่เป็นธรรม และข้อกฏหมายข่มเหงประชาชนเกินไป

ร่างกฏหมายต่างๆ ออกมาเพื่อเอื้อประโยชน์ของ ICT ทั้งนั้น อ้างส่วนละเมิด แต่ตัวเองก็ละเมิด

สิทธิประชาชน กฏหมายทืี่กำกวมแบบนี้ ไม่อยากได้ โปรดพิจารณาใหม่ด้วยครับ เราไม่ยอม

อีกคน

โดย ประชาชนไทย 

อยู่ที่ ประเทศไทย  ประเทศแห่งประชาธิปไตย

ลงชื่อด้วยครับ    วนวัฒน์ คำป้อง    webmaster 

ขอต่อต้าน พรบ.ฉบับนี้ด้วยคนครับ  ถ้าโลกในอินเตอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ไม่มีให้ประชาชนได้ใช้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรที่ทำให้มนุษย์รู้สึกเป็นอิสระและเสรีภาพอีกแล้ว  เพราะทุกอย่างต้องคอยควบคุม จำกัด กักกันเสียทุกอย่าง  ถ้าคุณโง่ก็อย่าดึงให้คนอื่นเขาโง่ด้วยสิ

ร่วมด้วยช่วยกัน

ลงด้วยค่ะ

ร่วมหยุดด้วยคน

อภิสิดหัวควยจิงๆ

ลงนาม  กวีกร ปิติปรีดากุล  พลเมือง

งานเข้า

จริง ๆ มันเผด็จการมาตั้งแต่กฏหมายที่บังคับให้ใส่หมวกกันน็อคแล้วครับ

ใส่ไม่ใส่หนักหัวใคร ทำไมต้องปรับ??  ไอ้พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็ไปในทางเดียวกัน แนวทางบังคับ

ไม่ฟังเสียงใคร ประมาณว่าหาทางสร้างรายได้เสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบังคับ

ใช้กฏหมายฉบับนี้ อีกหรือเปล่า????

ลงชื่อด้วยคนครับ เผด็จการมากไอซีที

ณัฐนันท์ ธาราเกษม นักศึกษา

ลงชื่อด้วยครับ

คุณ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ คุณก็อย่าเล่น facebook นะครับ...  

เพราะคุณก็ผิดตาม ร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ แล้วเหมือนกัน...

เห็นด้วยครับ...โลกเค้าไปถึงไหนแล้ว นักวิชาการพวกโบราณเต่าล้านปีควรหมดไปได้แล้ว

ลงนามด้วยครับ เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนที่ไม่มีสตางค์บ้าง

เห็นด้วยกับกฎหมายนี้   ประชาชนจะได้ไม่รู้เรื่องที่มันไม่ดีเกี่ยวกับพวกอำมาตย์   ปิดหูปิดตานั่นแหละดีแล้ว  ถ้าคนไทยไม่เลิกขี้สงสัย ก็จะมีอย่างนี้อีกเรื่อยๆ

ขอลงชื่อ   นายธนวัฒน์  แกมขุนทด  พลเมือง

Juss's picture

ไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยครับ

ไม่เห็นด้วย เพราะ ชาวบ้านจะต้องมาใช้ คอมพิวเตอร์ที่มีราคาแพงมาก จะทำให้การพัฒนาหล้าหลังไปอีกนาน

ไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ. นี้

คัดค้าน แต่เชื่อว่าคงผ่านแน่นอน   เขาไม่สนใจประชาชน  เขามีเสียงจัดตั้ง ลากตั้ง  ประเทศโดนโจมตียังไม่สนใจเลย

อ่านดูแล้ว กฎหมา ชัดๆ

ถ้าจะเอาผิดจริงๆ จะเว้น isp ไว้ทำมัยครับ พวก True TOT 3bb ต้องจับให้หมด แล้วก็

ปิดประเทศไปซะ!!!

โคตรแม่กะจะให้ประชาชนหันกลับมาใช้พิราบสื่อสารแทนรึงัยนะ?

กลัวชาวบ้านเขาจะรู้ทันเกมพวกอำมาตย์ไปซะหมด แล้วจะกดหัวประชาชนลำบากละซิ

คิดได้แค่นี้นะ สมอง

ถุ๊ยส์!!!

ยิ่งทำแบบนี้นะ ชาวบ้านยิ่งตาสว่างเร็วขึ้นและมากขึ้นทวีคูณ

ระบอบประชาธิปไตยประเทศใหนวะ

นี่มันระบอบอำมาตยาธิปไตย ชัดๆ

เผด็จการจงพินาศ ประชาชนจงเจริญ ประชาธิปไตยจงเจริญ!

ไม่เห็นด้วยครับ เพราะเป็นโลกของข้อมูลข่าวสารในยุคนี้

สายฝน รอดอุปโป  คนใช้เน็ตทุกวัน

ชยา  วงศ์ประสิทธิ์   ร่วมค้ดค้าน พรบ.ฉบับนี้ด้วย

มีไว้คั่นหูจิง ๆ คนร่างกฎหมายนี้

ธเนศ เจตนาวิชโมกข์ ขอลงชื่อไม่เห็นด้วยอีกคนครับ

ทำอะไรเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ให้มีหวยออนไลท์ ไม่อยากให้มีการพนันในประเทศ ยกเลิกสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเลย ยกเลิกสนามม้านางเลิง ยกเลิกการถ่ายทอดฟุตบอล จะได้ไม่มีพนันบอล ปิดทรูมูฟไปเลยส่งเสริมให้มีการเล่นพนันเพราะถ่ายทอดสัญญาณฟุตบอล ปิดสนามกีฬาทุกแห่งเพราะกีฬานำมาพนันได้ ยุบกระทรวงการกีฬา เพราะส่งเสริมให้ประชาชนเล่นการพนัน ปิดด่านกัมพูชา คนไทยจะได้ไม่ไปเล่นการพนันที่กัมพูชา ห้ามให้มีการถ่ายทอดกีฬาทุกชนิด ยกเลิกการสอนคณิตศาสตร์คนไทยจะได้คิดเลขไม่เป็นไม่ต้องพนันกันเพราะไม่รู้ว่านี่คือเลขอะไร ยกเลิกการใช้เงินในประเทศกลับไปแลกของกันเหมือนเมื่อหมื่นปีที่แล้ว

เห็นด้วยอย่างยิ่ง

Web Creator & Student  : คงทำให้อะไรอะไรยากขึ้นไปอีก ตอนนี้คงยังไม่เห็นด้วยครับ... หลายๆอย่างขัดหูขัดตา เช่น ปิดเวปบิทเพราะมี VDO ลามกบางไฟล์ในเวป แต่ไม่ปิดเวปบิทเพราะมีการละเมิดทรัพสินทางปัญญา.............................

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ลงนามไม่เห็นด้วยทั้งหมดครับ

 

ศิระ หาญชนะ

Monkeyz's picture

นายคณากิต วิทยศิลป์

ประชาชนประเทศไทยภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยครับผม

ไม่เห็นด้วยครับ จะทำให้คนไทยล้าหลังไปอีก จะใช้คอมในราคาแพงขึ้น คนจนไม่มีโอกาสใช้คอมเลย USA ยิ้ม เข้าทางทุกอย่าง

VirusCoMz  /  นักเรียน

ลงชื่อด้วยคนค่ะ

ปรียาพร แก้วดี

นักศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สิ้นคิดแล้วยังอยากออกกฎหมายบ้าบอให้คนอื่นต้องปวดหมองไม่ให้พัฒนาทันเพื่อนบ้าน คอยแต่คอรัปชั่น,โกงกิน,แล้วไม่ให้ชาวบ้านบอกต่อทางอินเตอร์เนต  ออกกฎหมายควบคุมคนไม่รู้ให้ติดคุก

หนึ่งเสียงครับ  ไม่เห็นด้วยอย่างแรง 

จุตินันท์ ไวถนอมสัตว์ นักศึกษามหาวิทยาลัย

ร่วมคัดค้านด้วยคน

จุตินันท์ ไวถนอมสัตว์ นักศึกษามหาวิทยาลัย

ลงชื่อด้วยค่ะ

นพวรรณ ทองเจริญ

เรื่องการร่างพรบ.นั้นอันที่จริงต้องให้เจ้าของประชาธิปไตยหรือประชาชนร่วมเเสดงความคิดเห็นหรือร่วมร่างด้วยครับ ผม ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม มีความเห็นว่า มีหลายมาตราที่ผมค่อนข้างไม่เห็นด้วยครับ

4ทหารเสือท่านมาปฎิวัติซะก่อน ไม่รอการพัฒนาโดยรัชกาลที่ 7 ทำให้วันนี้ประชาธิปไตยดูไม่เหมือนประชาธิปไตยเอาซะเลยครับ 

ชื่อ  พิจิตรา  ยิ้มทอง   นักศึกษาค่า  ^^

ร่วมด้วยช่วยกันนะจ้าา

ควรดูข้อมูลให้รอบคอบกว่านี้ครับ ดูเหมือนเป็นเครื่องมืออะไรบางอย่างที่ดูไม่โปร่งใส
เต็มภูมิ ดุริยะรักษ์ พลเมือง

ร่วมลงชื่อด้วยคนครับ  นราธิป  ภาสศุภร  นักศึกษาครับ