เห็นด้วยไหม ว่าควรแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

ออกแบบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ส่งเสริมสังคมสื่อสาร

เมื่อ 17 มิ.ย. 2552
ออกแบบ
1

เห็นด้วยไหม ว่าควรแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์


ออกแบบพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ใหม่ ให้ส่งเสริมสังคมสื่อสาร

Comments

bact's picture
เห็นด้วย
domaman's picture
เห็นด้วย .. และควรยกเลิกบทลงโทษอาญาด้วย