ร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร ให้เชียงใหม่ปกครองตัวเอง?

ร่าง พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร ให้เชียงใหม่ปกครองตัวเอง?

เมื่อ 14 ม.ค. 2554
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร.pdf483.96 KB

***ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. ... ฉบับที่ชำนาญ จันทร์เรืองเสนอนี้

ถูกยกขึ้นมาและรับฟังความเห็นหลายครั้ง จนถูกปรับปรุงไปมาก

ก่อนออกเป็นร่างฉบับใหม่ที่ใช้ล่ารายชื่อประชาชน 10,000 ชื่อเพื่อเสนอกฎหมาย***

ดูรายละเอียดร่างที่ปรับปรุงแล้วคลิกที่นี่

 

เชียงใหม่ ในฐานะเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศไทยและศูนย์กลางของภาคเหนือ กำลังก้าวขึ้นมามีความสำคัญอย่างมากทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงมีแนวคิดเรื่องการจัดการปกครองแบบพิเศษเฉพาะตัวของเชียงใหม่ เช่นเดีัยวกับที่ กุรงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา มีรูปแบบการปกครองต่างจากส่วนอื่นของประเทศ

ประกอบกับกระแสเรียกร้องให้จัดการปกครองแบบกระจายอำนาจมากขึ้น และยกเลิกการปกครองส่วนภูมิภาค ที่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ส่วนกลางอย่างเดียว ชำนาญ จันทร์เรือง นักวิชาการด้านกฎหมาย นักคิดนักเขียน จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. …. ออกแบบการปกครองเฉพาะตัวของเชียงใหม่ขึ้น ให้สังคมได้พิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร พ.ศ. …. มีหลักการที่น่าสนใจ ดังนี้

       1. ให้จัดตั้งการปกครอง เชียงใหม่มหานคร เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น (มาตรา6)
       2. แบ่งพื้นที่การปกครองเป็นเขต และแขวง ส่วนการปกครองที่เคยเรียกว่าอำเภอให้เปลี่ยนเป็นเขต และตำบลให้เปลี่ยนเป็นแขวง (มาตรา8)
       3. ให้มีสภาเชียงใหม่มหานคร มีสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครมาจากการเลือกตั้ง จำนวนของสมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครขึ้นอยู่กับจำนวนเขตเลือกตั้งที่กำหนดโดยจำนวนราษฎรประมาณหนึ่งแสนคนตามทะเบียนราษฎร (มาตรา 10-11) ทำหน้าที่พิจารณาข้อบัญญัติของเชียงใหม่มหานคร และตรวจสอบผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร (มาตรา 28)
       4. ให้มีผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร มาจากการเลือกตั้งของราษฎร (มาตรา43) ทำหน้าที่บริหารงานของเมืองเชียงใหม่มหานคร
       5. ถ้าหากการทำงานของผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครขัดแย้งกับสภาเชียงใหม่มหานคร ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครอาจยื่นข้อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาเชียงใหม่มหานครเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ (มาตรา17) สมาชิกสภาเชียงใหม่มหานครจำนวนสองในห้าของอาจยื่นญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป ให้ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครแถลงข้อเท็จจริงหรือความคิดเห็นได้ (มาตรา36)
       6. ให้มีสมาชิกสภาเขต อย่างน้อยเขตละเจ็ดคน มาจากการเลือกตั้งของราษฎรในเขต (มาตรา70)
       7. ข้อบัญญัติของเชียงใหม่มหานคร มาจาก ผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานครหรือราษฎรเข้าชื่อกันเสนอให้สภาเชียงใหม่มหานครพิจารณา (มาตรา 96-97)
       8. เชียงใหม่มหานครเป็นผู้จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์ (มาตรา108) เชียงใหม่มหานครอาจเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละสิบ (มาตรา111) เชียงใหม่มหานครอาจเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้เพิ่มอีกหนึ่งในเก้าของประมวลรัษฎากร (มาตรา112)
       9. ยกเลิกการปกครองในระบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล (มาตรา113. 127)
      10. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ยังมีอยู่ต่อไป โดยขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการเขตและผู้ว่าราชการเชียงใหม่มหานคร
 

ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการ และพัฒนาเป็นของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาตนเอง

ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลร่างกฎหมายฉบับเต็มมาศึกษาได้ หรือดูรายละเอียดได้ที่ ประชาไท ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อออกแบบกฎหมายนี้ให้เป็นร่างกฎหมายที่เกิดขึ้นโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง

 

 

Comments

คุณ chiang mai people

แหลมฉบังมันเทียบเชียงใหม่ไม่ได้อยู่แล้ว 

แต่เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางอุตสหกรรมจึงได้เป็นเทศบาลนคร และก็มีประชากรเกิน 50000 ตามกฎหมาย

แล้วมันไร้เหตุผลตรงไหนครับ

ทำไมได้แค่เชียงใหม่ล่ะ ผมว่าถ้าเชียงใหม่ทำได้

จังหวัดใหญ่ๆที่อื่นก็น่าจะทำได้แน่นอน ศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าเชียงใหม่หรอก

ก็ขอให้เชียงใหม่เป็นแบบอย่างละกันนะครับ

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ 

อย่าลืมว่า เชียงใหม่คือ เทศบาลนครแห่งแรกของไทย   แต่ตอนนี้ มีตามมาเยอะแยะ  และมีหลายที่แซงหน้าไป อย่างไรเหตุผล เช่น แม่สอด หรือ แหลมฉบัง ทั้งๆที่เทียบอะไรไม่ได้เลยกับเชียงใหม่ แต่มีรายได้จากบางหน่วยงาน

ดังนั้นควรให้เชียงใหม่เป็นมหานครมาตั้งนานแล้ว  อย่างน้อยก็เอาเทศบาลตำบล เทศบางเมืองที่อยู่ติดๆๆกันมารวมกัน หรือรวบเอา อำเภอ ที่รายล้อมมาก็ได้เพราะมีความเจริญหมดแล้ว แต่การพัฒนาไร้ทิศทางอย่างมาก 

ผมไม่ขัดอะไรที่ จังหวัดอื่นๆจะทำบ้าง แต่ควรเริ่มที่เชียงใหม่ก่อน 

และที่สำคัญ เห็นด้วยอย่างยิ่งในการให้เชียงใหม่บริหารภาษีของตนเอง แทนที่จะส่งไปส่วนกลาง อันนี้ควรใช้กับทกุจังหวัดเลยครับ

ที่จริงตัวเมืองเชียงใหม่ก็ยังถือเป็นส่วนน้อยถ้าเทียบกับเนื้อที่ของจังหวัดเชียงใหม่ การเปลี่ยนเป็นเขตพิเศษทั้งจังหวัดมันจะใหญ่ไปหรือเปล่าสำหรับการเป็นเขตมหานคร ถ้าเป็นจังหวัดอื่นอย่างเช่น ภูเก็ต สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี น่าจะเหมาะสมกว่า

ตั้งเป็นรัฐอิสระเลยมั้ยหละ ไม่มีความจำเป็นขนาดนั้น เดี๋ยว ภูเก็ต ชลบุรี ขอนแก่น หาดใหญ่ ขอ มั่งเพราะศักยภาพไม่ด้อยกว่า เชียงใหม่เลย ดีกว่าด้วยซ้ำในบาง จว.

Thailand_Need_Change's picture

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง และอย่างมากที่สุด

แต่ถ้าจะให้ดี ควรที่จะให้เชียงใหม่ บริหารและจัดการใช้รายได้ ที่จัดเก็บได้ของเชียงใหม่

ด้วยตนเอง ไม่ต้องส่งไปยังส่วนกลางอีก เพราะส่วนต่างที่ส่งไปแล้วได้รับกลับมา

ค่อนข้างจะไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่

jeremy's picture

ควรจะทำตั้งนานแล้ว