นักสิทธิฯ ไม่ยอม เจ้าหน้าที่ทำละเมิดไม่ขึ้นศาลปกครองไม่ได้

นักสิทธิฯ ไม่ยอม เจ้าหน้าที่ทำละเมิดไม่ขึ้นศาลปกครองไม่ได้

เมื่อ 20 ธ.ค. 2553
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
ความเห็น ฉบับยื่นกฤษฎีกา.pdf210.1 KB

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลาประมาณ 9.30 น. ตัว แทนเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ได้เดินทางเข้าพบตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เทเวศน์ เพื่อยื่นหนังสือแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ..... ที่คณะกรรมการกฤษฎีกากำลังอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น

ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 บังคับใช้อยู่ ซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้ประชาชนเสียหาย ประชาชนสามารถฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐให้จ่ายค่าชดเชยได้ที่ศาลปกครอง แต่พบปัญหาการบังคับคดีในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทำให้รัฐได้รับความเสียหายเพราะศาลปกครองยังไม่มีระบบบังคับคดีที่ชัดเจน และปัญหาในทางเทคนิคอื่นๆ อีกหลายประการ คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงดำเนินการร่างกฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ขึ้นมาใหม่ ประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองคือร่างฉบับใหม่กำหนดให้การพิจารณาคดีเป็นอำนาจ ของศาลยุติธรรมหรือศาลแพ่งแทนที่อำนาจศาลปกครอง ดูรายละเอียด คลิ๊กที่นี่

เครือ ข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนจึงได้ทำความเห็นคัดค้านยื่นต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนอำนาจพิจารณาคดีให้เป็นของศาลยุติธรรม เพราะกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องทางปกครอง ไม่ใช่เรื่องทางแพ่ง การกำหนดเช่นนี้อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ก่อให้เกิดความสับสน ทั้งยังทำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้ยากลำบากขึ้น

นางสาวพูนสุข พูนสุขเจริญ ผู้ประสานงานฝ่ายวิชาการเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า การโอนอำนาจในการพิจารณาคดีจากศาลปกครองไปยังศาลยุติธรรมเป็นระบบกล่าวหาจะทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้ยากลำบากมาก เนื่องจากคู่ความมีสถานะไม่เท่าเทียมกัน ทำให้ความสามารถในการหยิบยกประเด็นขึ้นมาต่อสู้และโอกาสในการเข้าถึงพยานหลักฐานน้อยลง ขณะที่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครองเป็นระบบไต่สวนเปิดโอกาสให้ศาลสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้กว้างขวางกว่า หากถูกโอนไปยังศาลยุติธรรมจริงจะทำให้หลายคดีไม่สามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้

นางสาวพูนสุข ยังกล่าวอีกว่า หน่วยงานรัฐมีปัญหาในการเรียกชำระเงินคืนจากเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำความผิด แต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยโอนคดีมายังศาลยุติธรมเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดและจะทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

นาย โกมล จิรชัยสุทธิกุล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นตัวแทนคณะกรรมการกฤษฎีกาออกมารับหนังสือ พร้อมแสดงความเห็นว่า ประเด็นนี้มีเสียงคัดค้านมาจากหลายฝ่าย ขณะนี้อยู่ในระหว่างรับฟังความคิดเห็น ซึ่งคณะกรรมการร่างกฎหมายจะรวบรวมและนำไปพิจารณาอีกครั้งในเดือนมกราคมปีหน้า

Comments

Incredible quest there. What happened after? Good luck!