ไทยสร้างไทยล่ารายชื่อ #แก้รัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง สสร. ทำรัฐธรรมนูญใหม่ ห้ามแตะหมวด 1 หมวด 2

ไทยสร้างไทยล่ารายชื่อ #แก้รัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง สสร. ทำรัฐธรรมนูญใหม่ ห้ามแตะหมวด 1 หมวด 2

เมื่อ 12 ม.ค. 2566

 

พรรคไทยสร้างไทย นำโดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรค จัดทำร่าง #แก้รัฐธรรมนูญ และเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 50,000 คน ร่วมกันเข้าชื่อเพื่อเสนอให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป โดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคไทยสร้างไทยมีสาระสำคัญสองประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรก การแก้ไขมาตรา 256 เรื่องวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำหนดให้ การให้ความเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่หนึ่งและวาระที่สาม จะต้องใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า "สามในห้า" ของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของสองสภา ส่วนประเด็นที่สอง คือ การเพิ่มหมวดการจัดทำรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยมีเงื่อนไขพิเศษว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นต้องห้ามไม่ให้แก้ไขหมวดที่ 1 บททั่วไป และ หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์
 
 
เสนอเปลี่ยนวิธีแก้รัฐธรรมนูญ ใช้เสียง “สามในห้า” ตัดเงื่อนไขเสียง ส.ว.
 
 
 
 
 
ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคไทยสร้างไทยเสนอแก้ไขมาตรา 256 เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ กำหนดให้การพิจารณาเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 500 คน และสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน ในวาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) และในวาระที่สาม (ขั้นสุดท้าย) ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อย "สามในห้า" หรือ ประมาณ 450 เสียง จากสมาชิกทั้งหมด 750 เสียง และตัดเงื่อนไขที่ต้องอาศัยเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม และเสียงจากพรรคที่ไม่มีรัฐมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรร้อยละ 20 ออก ทั้งนี้ สามารถสรุปวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันและร่างของพรรคไทยสร้างไทยได้ดังนี้
 
 
วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ
 
รัฐธรรมนูญ 2560 : (1) ส.ส. + ส.ว. เห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง และ (2) ส.ว. เห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
 
ร่างของไทยสร้างไทย : ส.ส. + ส.ว. เห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 5
 
 
วาระที่ 2 พิจารณาเรียงมาตรา
 
 
รัฐธรรมนูญ 2560 : เสียงข้างมาก
 
ร่างของไทยสร้างไทย : เสียงข้างมาก (ไม่แก้ไข)
 
วาระที่ 3 ขั้นลงมติเห็นชอบ
 
รัฐธรรมนูญ 2560 : (1) ส.ส. + ส.ว. เห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่ง และ (2) ส.ว. เห็นชอบไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และ (3) พรรคที่ไม่มีรัฐมนตรี ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
 
ร่างของไทยสร้างไทย : ส.ส. + ส.ว. เห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 5
 
 
 
เพิ่มหมวดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดย สสร. จากการเลือกตั้งของประชาชน ห้ามแก้หมวด 1-2
 
 
 
นอกจากนี้ ร่างรัฐธรรมนูญของพรรคไทยสร้างไทยยังเพิ่มหมวด 15/1 เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่กำหนดให้มีการตั้ง สสร. จำนวน 200 คน ที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต หรือระบบ "หนึ่งเขตหนึ่งคน" แต่มีเงื่อนไขพิเศษว่า การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นต้องห้ามไม่ให้แก้ไขหมวดที่ 1 บททั่วไป และหมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์ โดยให้รัฐสภาเป็นผู้วินิจฉัย
 
ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง สสร. ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประกาศใช้ จากนั้น สสร. จะต้องร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เสร็จภายใน 240 วันนับแต่วันประชุมครั้งแรก และนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อร่างโดยไม่มีการลงมติเห็นชอบ จากนั้น คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติ เพื่อถามประชาชนว่าเห็นด้วยกับร่างของ สสร. หรือไม่ หากผลประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญก็ให้ทูลเกล้าฯ ประกาศใช้ต่อไป แต่หากผลประชามติไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ ร่างนั้นก็เป็นอันตกไป
 
เข้าชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคไทยสร้างไทยผ่านระบบเข้าชื่อเสนอกฎหมายของเว็บไซต์รัฐสภาได้ที่ https://dev.parliament.go.th/einitiative/petloginbyshr.aspx (อ่านวิธีเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่านระบบเว็บสภาได้ที่นี่)