เปิดกฎหมาย! ส.ส.พรรคเล็กรับเงินเกิน 3,000 บาท ไม่แจ้งประธานสภาฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

เปิดกฎหมาย! ส.ส.พรรคเล็กรับเงินเกิน 3,000 บาท ไม่แจ้งประธานสภาฯ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

เมื่อ 23 ก.ค. 2565
 
 
 
จากรายงานข่าว ที่ระบุว่า มีเอกสารหลุดว่า ส.ส.พรรคเล็กเซ็นรับเงินเดือนคนละ 100,000 บาท จากผู้มีบารมีทางการเมืองที่จ่ายเงินเดือนให้อีกก้อนหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่เงินเดือนจากราชการ นอกจากนี้ยังมีการระบุว่า การรับเงินดังกล่าวอาจจะผิดกฎหมายด้วย เนื่องจากเกิน 3,000 บาท 
 
ทั้งนี้เมื่อพลิกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 128 กำหนด 
 
"มิให้เจ้าพนักงานรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันใครได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่โดยอาศัย...กฎหมาย" 
 
นอกจากนี้ ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 ในข้อ 6 และข้อ 7 ยังกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากกฎหมายแม่ว่า 
 
ผู้ดำรงตำแหน่ง ส.ส. และ ส.ว. ห้ามรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นได้จากผู้ที่ไม่ใช่ญาติ ในแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
 
ทั้งนี้ หาก ส.ส. หรือ ส.ว. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาท ให้แจ้งต่อประธานสภาที่เป็นสมาชิก ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้สิ่งนั้นไว้
 
จากนั้นประธานสภาจะวินิจฉัยว่า มีเหตุผลความจำเป็นว่า ส.ส. หรือ ส.ว.ที่แจ้งมาสมควรได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เกิน 3,000 บาท หรือไม่ หากประธานสภามีคำสั่งว่าไม่สมควรได้รับสิ่งนั้น ก็ให้คืนสิ่งที่ได้รับแก่ผู้ให้ทันที
 
โดยการฝ่าฝืนรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาท มาตรา 128 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กำหนดโทษ "จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"
 
 
 
ที่มา
๐ เอกสารหลุด! แฉ บิ๊กจ่ายเงินเดือนเลี้ยงพรรคเล็ก https://www.facebook.com/PPTVHD36/posts/8410785232272515
๐ "ธรรมนัส"ซัด"โสเภณีการเมือง" ลั่นพรรคเล็กรับเงินไร้อุดมการณ์ ขู่ไลน์หลุด https://www.bangkokbiznews.com/politics/1016895