พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ให้อำนาจรัฐปิดเว็บที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย แม้ไม่ผิดกฎหมาย

พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ให้อำนาจรัฐปิดเว็บที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย แม้ไม่ผิดกฎหมาย

เมื่อ 27 ส.ค. 2563
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีข้อพิพาทกับเฟสบุ๊ก ภายหลังร้องขอให้ปิดกลุ่ม ‘รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส’ ที่ก่อตั้งโดย ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ นักวิชาการผู้ลี้ภัยทางการเมือง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งรวมไปถึงเรื่องบทบาทของสถาบันกษัตริย์กับการเมืองไทย โดยพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้  มีคำสั่งศาลขอให้เฟซบุ๊กลบเนื้อหากว่า 1,129 URL โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 20
 
 
โดย มาตรา 20 ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2560 กำหนดให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ยื่นคําร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอํานาจขอให้มีคําสั่งระงับการทําให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ อย่างน้อย 4 กรณี ได้แก่
 
(1) ข้อมูลที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ทุกประเภท เช่น การนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ตาม ม.14
(2) ข้อมูลที่เข้าข่ายความผิดตามกฎหมายอาญาในหมวดความมั่นคงฯ เช่น ป.อาญา ม.112, ม.116 หรือการก่อการร้าย
(3) ข้อมูลที่เป็นความความผิดตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(4) ข้อมูลที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (แต่ไม่ได้เป็นความผิดต่อกฎหมายใด)
 
โดยการปิดกั้นหรือลบเนื้อหา ตาม (1) และ (2) ให้เจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จะไม่สามารถสั่งให้ "บล็อค" ด้วยตัวเองได้ แต่ต้องส่งเรื่องให้รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เห็นชอบก่อน ซึ่งรัฐมนตรีคนปัจจุบัน คือ พุฒิพงษ์ ปุณณกันต์ จากพรรคพลังประชารัฐ และยื่นขอหมายศาลเพื่อปิดกั้นหรือลบเนื้อหา ตามมาตรา 20 กำหนดไว้ว่า เมื่อได้รับหมายจากศาลแล้ว เจ้าพนักงานจะทำการปิดกั้นเองเองหรือให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตทำก็ได้ 
 
ส่วนการปิดกั้นหรือลบเนื้อหา (3) ให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่เป็นผู้รับผิดชอบการบังคับใช้กฎหมายนั้นๆ หรือพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจรับผิดชอบคดีนั้นๆ ร้องขอไปยังเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ (1) และ (2) ต่อไป แต่ข้อมูลตาม (3) ถ้าหากไม่ได้รับการร้องขอมา เจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ จะเริ่มดำเนินการเองไม่ได้
 
อย่างไรก็ดี มาตรา 20 ยังเปิดช่องให้รัฐปิดกั้นเนื้อหาที่ไม่ผิดกฎหมายได้ ถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยให้มี "คณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์" ทำหน้าที่พิจารณาและเห็นชอบว่า ข้อมูลใดจะถูกปิดกั้นได้บ้าง และมอบหมายให้เจ้าพนักงานขออำนาจศาลดำเนินการปิดกั้นหรือลบเนื้อหา ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองฯ มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิตอลฯ ที่มีจำนวน 9 คน และ 3 ใน 9 ต้องมาจากผู้แทนเอกชนสิทธิมนุษยชน สื่อสารมวลชน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
เมื่อศาลได้รับคำร้องให้ปิดกั้นข้อมูลแล้ว ให้เป็นไปตามขั้นตอนของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ เจ้าของเว็บไซต์ที่ถูกขอให้ปิดกั้นอาจยื่นคำร้องคัดค้านและแสดงพยานหลักฐานโต้แย้งได้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เจ้าพนักงานอาจยื่นคำร้องต่อศาลไปก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีก็ได้