งานแถลงข่าว ความคาดหวังและข้อเสนอต่อ “การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน”

 

ด้วยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนและเครือข่ายเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติและดำเนินการตาม “แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และรัฐบาลได้มีการจัดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร แม้แผนดังกล่าวจะไม่สมบูรณ์แบบและเป็นไปตามข้อเสนอแนะของภาคประชาสังคมทั้งหมด แต่หากตามแผนดังกล่าวได้มีการพัฒนาและดำเนินการตามที่กำหนดได้จริง มูลนิธิฯและเครือข่ายเชื่อว่า จะก่อให้เกิดการปกป้อง คุ้มครอง สิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะในกระบวนการคุ้มครอง เคารพ หรือเยียวยา ตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
 
การปฏิบัติตามแผนหรือการพัฒนาให้เกิดการปฏิบัติตามแผนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เพราะอาจจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดังกล่าว โดยจนถึงปัจจุบัน ยังมีเห็นถึงแนวทางของรัฐบาลในการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนได้อย่างไร ด้วยวิธีการใด ภาคประชาชนภาคประชาสังคมจะเข้าไปมีส่วนร่วมในพัฒนากรปฏิบัติตามแผนได้อย่างไร
 
ทางมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชนและเครือข่ายจึงเห็นควรที่จะจัดงานแถลงข่าว “ความคาดหวังและข้อเสนอต่อ “การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน”” พร้อมกันนี้ จะจัดให้มีการเปิดตัว คู่มือสำหรับภาคประชาชน “ตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ที่จัดทำโดยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน และเปิดตัว “เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ที่จะทำหน้าที่ในการเป็นองค์กรภาคประชาชนในการติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ของภาครัฐและภาคธุรกิจ
 
 
วัตถุประสงค์
 
1. เพื่อให้ภาครัฐและภาคธุรกิจได้รับทราบถึง ความคาดหวังของชุมชนและภาคประชาสังคม ต่อ การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และแนวทางหรือรูปแบบในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ที่ควรจะเป็นที่จะต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
2. เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐและภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
 
3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึง ขั้นตอน และกระบวนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และร่วมกันติดตามและเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกขั้นตอน
 
4. เปิดตัว “เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ที่จะทำหน้าที่ในการเป็นองค์กรภาคประชาชนในการติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ของภาครัฐและภาคธุรกิจ
 
 
 
 
วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 – 16.00 น.
ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
 
 
 
องค์กรร่วมจัด
 
1. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน (Community Resource Centre Foundation: CRC)
 
2. ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม (Thai Society of Environmental Journalists: ThaiSEJ)
 
3. คณะทำงานติดตามความรับผิดชอบของการลงทุนข้ามพรมแดน (ETOs Watch Coalition: ETOs Watch)
 
4. เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (Community and Civil Society Coalition for Business and Human Rights Watch: CCBHR)
 
 
กำหนดการ
 
13.00 – 14.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และชมนิทรรศการ
 
14.00 – 14.10 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน โดย คณะผู้จัดงาน
 
14.10 – 14.50 น. นำเสนอ "ความคาดหวังของภาคประชาสังคม ต่อ การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน"
  • ประเด็น แรงงาน โดย ตัวแทนจากเครือข่ายแรงงาน
  • ประเด็น ที่ดินและทรัพยากร โดย ตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่
  • ประเด็น การลงทุนข้ามพรมแดน โดย ตัวแทนเครือข่าย ETOs Watch
  • ประเด็น นักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดย ตัวแทนเครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
 
14.50 – 15.40 น.   นำเสนอ "แนวทางในการติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน"
 
โดย
  • ประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ โดย ตัวแทนเครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
  • ประเด็น แนวปฏิบัติที่ควรจะเป็นการปฏิบัติและการติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ ตัวอย่างจากประเทศอื่นที่มีแผนฯแล้ว โดย ตัวแทน UNDP
  • ประเด็น องค์กรที่จะต้องเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ โดย ตัวแทน UN OHCHR
  • ประเด็น แนวทางการทำงานขององค์กรที่มีหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติตามแผนฯ โดย ตัวแทน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  • ประเด็น แนวทางของส่วนราชการที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ โดย ตัวแทน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 
15.40 – 15.50 น. เปิดตัวคู่มือสำหรับภาคประชาชน “ตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” โดย มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
 
15.50 – 16.00 น. เปิดตัว “เครือข่ายชุมชนและภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” โดย ตัวแทนเครือข่ายอ่านแถลงการณ์
 
16.00 -16.30 น. เปิดเวทีซักถาม
 
16.30 น.                   ปิดงาน