รัฐธรรมนูญใหม่นี้ดีไซน์เพื่อพวกเรา "ทุกเพศสภาพ"

26 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม บำรุง-รวีวรรณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ถนนเดชะตุงคะ ดอนเมือง กทม.
 
กำหนดการ 
 
9.00 - 11.30 น. ผู้หญิงเสวนา ข้อเด่น-ข้อด้อย รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2560 และรัฐธรรมนูญในแบบที่ผู้หญิงต้องการ
 
11.30 - 12.00 น. แถลงข่าว
 
คณะอภิปราย
 
• อดีต สสร. : สุนี ไชยรส, อังคนา นีละไพจิตร และ ดร. ถวิลวดี บุรีกุล
• อดีต ส.ส. และ ส.ว. : รสนา โตสิตระกูล และ มาลีรัตน์ แก้วก่า
• เครือข่ายผู้หญิง ผู้นำแรงงาน และ WeMove : ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์, ปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ, สุนทรี เซ่งกึ่ง, ธนพร วิจันทร์, อุษา เลิศศรีสันทัด, สุเพ็ญศรี พึงโคกสูง, ลม้าย มานะการ, โซรยา จามจุรี, สุจิตรา สุทธิพงศ์, แม่สมปอง เวียงจันทร์, พิณนภา พฤกษาพรรณ (มึนอ), จิระพา หนูชัย และผู้นำการเปลี่ยนแปลงอีกหลายท่าน
 
ดำเนินรายการโดย เรื่องรวี พิชัยกุล ผู้ประสานงาน WeMove 
 
ประสานงาน: สุธีลา 081-0127087