“พรรคการเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย”

 

ภายใต้ระเบียบทางการเมืองที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นคนกำหนด ทำให้เกิดคำถามว่าอนาคตของประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไร
 
ร่วมหาคำตอบได้ที่งานเสวนา
 
“พรรคการเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย”
 
วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้อง 102 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
 
วิทยากรประกอบด้วย
 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
รศ.สมชาย ปรีชาศิลปะกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
รศ.โคทม อารียา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ iLaw