ความยุติธรรมกับปรัชญา

 

การประชุมวิชาการประจำปี 2563  
 
และเพื่อระลึกถึงรองศาสตราจารย์บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์
 
ความยุติธรรมกับปรัชญา
 
ณ อาคารวชิรมงกุฎ ห้อง 114 คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม
 
 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563

 

08.00 - 08.30 . ลงทะเบียน เปิดโครงการประชุมวิชาการประจำปี
 

08.30 -10.30 . ปาฐกถานำหัวข้อ  "ความยุติธรรมกับกฎหมาย"

โดย ศาสตราจารย์ ดร. วรเจตน์  ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 

10.30 -10.45 . พักรับประทานอาหารว่าง
 

10.45 -12.45 . บรรยายพิเศษหัวข้อ "ปรัชญากับความยุติธรรม" 

โดย รองศาสตราจารย์อุกฤษฏ์ แพทย์น้อย อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

12.45 -13.30 . พักรับประทานอาหารกลางวัน
 

13.30 -15.00  . เสวนาหัวข้อ "กฎหมายที่หมายกด : ความยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำ และความฝันอันสูงสุด"

วิทยากรร่วมเสวนา

ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สุรพศ  ทวีศักดิ์

ณัชปกร นามเมือง iLaw

อาจารย์ศิโรตน์ คล้ามไพบูลย์  ดำเนินรายการ

 

15.00 -15.15 . พักรับประทานอาหารว่าง
 

15.15 -16.45  . เสวนาหัวข้อ "กฎหมายที่หมายกด : ความยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำ และความฝันอันสูงสุด(ต่อ)
 

เวลา  16.45 . ปิดโครงการ