บทคุ้มครองสิทธิทางเพศ และการอนามัยเจริญพันธุ์

ประชาพิจารณ์กฎหมายอนามัยเจริญพันธุ์

เมื่อ 18 ส.ค. 2553
ออกแบบ
2

บทคุ้มครองสิทธิทางเพศ และการอนามัยเจริญพันธุ์


มาตรา ๕ บุคคลย่อมมีสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ สิทธิทางเพศ มีสิทธิเข้าถึง และได้รับข้อมูลข่าวสาร รับการปรึกษาและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์จากสถานบริการ สาธารณสุขอย่างเหมาะสมมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการกำหนด 

มาตรา 5 เป็นเรื่องหลักการใหญ่ของกฎหมายฉบับนี้ ที่จะรับรองสิทธิทางอนามัยเจริญพันธุ์และสิทธิทางเพศของบุคคลทุกคน ไว้อย่างเป็นรูปธรรม มาตรานี้จึงมีความสำคัญมาก แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับมาตรา 5 เช่น
 
ภาคประชาสังคมเสนอให้ตัดข้อความว่า “ตามที่คณะกรรมการกำหนด” ออก เพราะเกรงว่าคณะกรรมการจะออกข้อกำหนดที่ขัดต่อสิทธิของบุคคลในอนาคต และเสนอให้เพิ่มข้อความว่า “อย่างทั่วถึง เท่าเทียม เป็นอิสระ ปราศจากความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติ”
ขณะที่มีตัวแทนจากภาควิชาการบางส่วนเสนอให้เพิ่มข้อความว่า “โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและศีลธรรมอันดี” เข้าไปต่อท้ายด้วย
 
 
 
 
 
 
 

 

Comments

คำถามที่น่าสนใจคือ เด็กๆ อายุ 11-13 ปี มีสิทธิทางเพศเท่าเทียมกับผู้ใหญ่ไหม เด็กมีสิทธิตัดสินใจเองได้ 100 เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าว่าจะเลือกเพศวิถีให้กับตัวเอง เลือกว่าจะมีเพศสัมพันธุ์หรือไม่ กับใคร เลือกที่จะตั้งใจมีบุตรหรือไม่
xizsec01's picture

นอกจากสิทธิ์ในการตัดสินใจ ผมสงสัยว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยนั้นจะทำให้เกิดผลเสียต่อระบบของร่างกายอย่างไรหรือไม่ครับ?