NLA Weekly (12 – 18 พ.ย. 2561): สนช. ผ่านกฎหมายภาษีที่ดินฯ บังคับใช้ปี 63

NLA Weekly (12 – 18 พ.ย. 2561): สนช. ผ่านกฎหมายภาษีที่ดินฯ บังคับใช้ปี 63

เมื่อ 18 พ.ย. 2561

ความเคลื่อนไหวของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา สนช. เห็นชอบผ่าน ร่าง ...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฎหมาย บังคับใช้ปี 2563 และเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (...) การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นกฎหมาย ส่วนคณะกรรมาธิการกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เลื่อนถกปลดล็อกกัญชาไปสัปดาห์หน้า

 

ทางด้าน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศใช้ .44 ยืดเวลา กกต. แก้ปัญหาแบ่งเขตเลือกตั้ง และให้พรรคหาผู้สมัครได้จนถึงวันสมัคร

 

 

15 พฤศจิกายน 2561

 

สนช.ผ่านวาระ 3 ร่าง ...รักษาผลประโยชน์ทางทะเลฯ

 

ที่ประชุม สนช. ได้ลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 174 เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง 4 เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง 2 เสียง

 

สาระสำคัญคือ บัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมกรรมการอีก 27 คน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และมาตรการรักษาประโยชน์ของชาติทางทะเลให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 

 

 

วิป สนช. เลื่อนถกปลดล็อกกัญชาไปสัปดาห์หน้า

 

สมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เปิดเผยว่า ได้เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่เชิญตัวแทนกรมทรัพย์สินทางปัญหามาชี้แจงและทำความเข้าใจถึงปัญหากรณีที่มีบริษัทต่างชาติหลายบริษัท ทั้งจากสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ยื่นขอจดสิทธิบัตรในการนำกัญชามาใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งหากไม่เพิกถอนคำขอดังกล่าว แล้ว สนช. เดินหน้าพิจารณาร่าง ...ยาเสพติดให้โทษ ซึ่งปลดล็อกให้นำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จะส่งผลทำให้บริษัทต่างชาติที่ขอจดสิทธิบัตรดังกล่าว ได้รับรองการจดสิทธิบัตรไปโดยปริยาย และจะส่งผลกระทบต่อการที่หน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยจะทำการวิจัยค้นคว้าทางการแพทย์ กลายเป็นว่าต่างชาติจะได้ประโยชน์จากกฎหมายนี้แทน ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญหาขอกลับไปหารือ และจะมาชี้แจงต่อวิป สนช.ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ก่อนที่วิป สนช.จะตัดสินใจบรรจุระเบียบวาระร่างกฎหมายดังกล่าวในวันที่ 22 พฤศจิกายน ต่อไป

 

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ 

 

 

16 พฤศจิกายน 2561

 

สนช. เห็นชอบผ่าน ร่าง ...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฎหมาย บังคับใช้ปี 2563

 

ที่ประชุม สนช. มีมติ 169 คะแนนเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพ...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฎหมาย โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญ กำหนดให้การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

 

สำหรับการพิจารณาร่าง ...ดังกล่าว สนช. ได้ใช้เวลาพิจารณาเป็นเวลานาน โดยที่ประชุมสนช.รับหลักการในวาระ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 จากนั้นได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ซึ่งระหว่างนั้นได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาจำนวน 9 ครั้ง โดยล่าสุด คือเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 จากนั้นร่างพ...ได้กลับเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ สนชอีกครั้ง ในวาระ 2 และวาระ 3 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้น ร่าง ...ภาษีที่ดินฯ ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี 7 เดือน 16 วัน

 

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

 

สนช. รับหลักการ ร่าง ...ระเบียบข้าราชการทหาร ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 

 

ที่ประชุม สนช. มีการพิจารณาร่าง ...ระเบียบข้าราชการทหาร ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อกำหนดให้นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ ได้รับเงินเดือนระดับ .9

 

ทั้งนี้ พล..ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงสาระสำคัญร่าง ...ดังกล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงกลาโหมไม่มีการขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งชั้นยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ให้ข้าราชการทหารในกระทรวงกลาโหม โดยกำลังพลกระทรวงกลาโหมที่เป็น พล.. พล... และ พล...ที่ครองอัตราจอมพล ถูกปรับเปลี่ยนเป็น พล.., พล..., พล... อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ดังนั้นเพื่อให้มีกฎหมายรองรับการรับเงินเดือนของข้าราชการทหารที่ดำรงตำแหน่งชั้นยศ พล.., พล...,  พล... อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษที่กำหนดขึ้นใหม่ จึงจำเป็นต้องกำหนดร่าง ...ดังกล่าว เพื่อกำหนดให้นายทหารสัญญาบัตรยศ พล.., พล..., พล... อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ได้รับเงินเดือนระดับ .9 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อภาระงบประมาณ เพราะตำแหน่งดังกล่าวยังคงรับเงินเดือนในอัตราเดิมคือ ระดับ .9 ไม่ใช่การขึ้นเงินเดือน เพียงแค่เปลี่ยนชื่อตำแหน่งชั้นยศ เพื่อให้มีกฎหมายรองรับเงินเดือนของตำแหน่งเหล่านี้ ทั้งนี้ ที่ประชุม สนช.ลงมติรับหลักการวาระ 1 ด้วยคะแนน 150 ต่อ 0 งดออกเสียง 1

 

ที่มา : มติชนออนไลน์

 

คสช. ประกาศใช้ .44 ยืดเวลา กกต. แก้ปัญหาแบ่งเขตเลือกตั้งและให้พรรคหาผู้สมัครได้จนถึงวันสมัคร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยระบุว่า เนื่องจากมีการร้องเรียนเรื่องปัญหาการแบ่งเขตเรื่องตั้ง หลายคนยังแสดงความคิดเห็นได้ไม่หลากหลายครบถ้วน จึงจำเป็นต้องใช้อำนาจขยายยืดระยะเวลา ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง แก้ปัญหาการแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

 

ทั้งนี้ อนุญาตให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามข้อ 4 ของคำสั่งหัวหน้า คสชที่ 13/2561 ได้จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

 

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา