ความแตกต่าง ระหว่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฯ ปี 2560 และ 2561

ความแตกต่าง ระหว่าง พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฯ ปี 2560 และ 2561

เมื่อ 6 พ.ย. 2561
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561141.88 KB
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้ “พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561” เหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ให้เหมาะสมแก่การบริหารจัดการยิ่งขึ้น โดยถวายเป็นพระราชอำนาจในการจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพื่อให้การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินนั้นเป็นไปโดยเหมาะสมตามที่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยตามโบราณราชประเพณี
 
พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561 ถูกบรรจุระเบียบวาระการประชุมที่ 71/2561 ซึ่งไม่ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวกับไว้ในเว็บไซต์ สนช. อย่างไรก็ตาม วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็เห็นชอบ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ด้วยคะแนนเห็นชอบ 194 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีผลทำให้ “พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2560” ซึ่ง สนช. เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อปีที่แล้วต้องถูกยกเลิกไป สำหรับความแตกต่างของ พ.ร.บ.ทั้งสองฉบับมีดังนี้
 
 
เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์”
 
“พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์” ถูกประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2479 แม้จะผ่านการแก้ไขมาแล้วทั้งหมดสามครั้ง คือในปี 2484 ในปี 2491 และล่าสุดในปี 2560 แต่ พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็ยังคงชื่อเดิมเรื่อยมา จนกระทั่งในปี 2561 ที่ สนช. เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์”
 
เปลี่ยนคำนิยามให้สอดคล้องกับชื่อ พ.ร.บ.
 
เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของ พ.ร.บ.ปี 2561 ที่ใช้คำว่า “ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” จึงมีการแก้ไขนิยามศัพท์ใหม่ ได้แก่ คำว่า “ทรัพย์สินส่วนพระองค์” แก้ไขเป็น “ทรัพย์สินในพระองค์”, คำว่า “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” แก้ไขเป็น “ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” (มาตรา 4) รวมทั้งชื่อ “สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” แก้ไขเป็น “สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” (มาตรา 6)
 
แก้ความหมายคำนิยาม “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์”
 
ในคำนิยามที่ถูกเปลี่ยนชื่อไปของ พ.ร.บ.ปี 2561 มีการแก้ความหมายที่แตกต่างจาก พ.ร.บ.ปี 2560 คือ ใน พ.ร.บ.ปี 2561 คำว่า “ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์” หมายความว่า ทรัพย์สินในพระองค์และทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ ส่วน ใน พ.ร.บ.ปี 2560 คำว่า “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” หมายความว่า ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์นอกจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ (มาตรา 4)
 
 
แก้ไขเพิ่มเติม 3 มาตรา
 
1) ตัดวรรคหนึ่งของมาตรา 5 พ.ร.บ. ปี 2560 ออกไป เพราะทรัพย์สินทรัพย์สินในพระองค์และทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ถูกนิยามไวในมาตรา 4 ของ พ.ร.บ.ปี 2561 แล้ว และเพิ่มวรรคสองใหม่ให้พระมหากษัตริย์มีพระบรมราชวินิจฉัยในกรณีที่มีปัญหาว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
 
 
 
2) เพิ่มวรรคสองของมาตรา 7 คือให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นสามารถจัดการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ตามที่พระมหากษัตริย์ได้มอบหมาย แต่ถ้ายังมิได้ทรงมอบหมายให้ใครสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะมีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้น
 
 
3) มาตรา 10 เป็นเหมือนบทเฉพาะกาล คือเมื่อ พ.ร.บ.ใหม่บังคับใช้ทรัพย์สินต่างๆ ตาม พ.ร.บ.เก่า ยังคงเป็นทรัพย์สินใน พ.ร.บ.ใหม่ แต่ใน พ.ร.บ.ปี 2561 ได้เพิ่มเติมวรรคสามให้ใครก็ตามที่พระมหากษัตริย์ทรงได้เคยมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินฯ ยังคงจัดการได้ต่อไป