NLA weekly (17-23 ก.ย.2561): สนช. รับหลักการร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และผ่านกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เปิดช่องให้เอกชนไม่ต้องวางหลัประกันรื้อถอนแท่นดูแลสิ่งแวดล้อม

NLA weekly (17-23 ก.ย.2561): สนช. รับหลักการร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และผ่านกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เปิดช่องให้เอกชนไม่ต้องวางหลัประกันรื้อถอนแท่นดูแลสิ่งแวดล้อม

เมื่อ 23 ก.ย. 2561

NLA weekly (17-23 ..2561) สนช. รับหลักการร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และผ่านกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เปิดช่องให้เอกชนไม่ต้องวางหลัประกันรื้อถอนแท่นดูแลสิ่งแวดล้อม

 

ความเคลื่อนไหวสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไว้พิจารณาด้วยคะแนนเห็นด้วย 177 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง กำหนดระยะเวลาแปรญัตติ 7 วัน ระยะเวลาการดำเนินงาน 30 วัน นอกจากนี้ยังมีมติเห็นชอบกฎหมายภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยมติ เห็นด้วย 164 เสียง

 

 

18 กันยายน 2561

 

สนช. รับหนังสือจคัดค้านร่างกฎหมายบริหารราชการกรุงเทพฯ หลังกฎหมายส่อยกเลิกสภาเขตและสมาชิกสภาเขต 

 

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คนที่หนึ่ง เป็นตัวแทนรับหนังสือจาก วิชาญ มีนชัยนันท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทย ที่ยื่นคัดค้านร่างพระราชบัญญัติบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่..) .. .... ในบทบัญญัติที่ส่อว่าจะมีการยกเลิกการมีสภาเขตและสมาชิกสภาเขตโดยปริยาย  โดยนายวิชาญ ระบุว่า ในร่างกฎหมายฉบับแก้ไข มีบทบัญญัติที่ตีความไปได้ว่า หากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นจะไม่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร  จึงขอให้ สนช. พิจารณาตัดวรรค 2 ใน มาตรา 25 ออก เพื่อให้คงไว้ซึ่งสภาเขตและตำแหน่งสมาชิกสภาเขต

 

ที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา 

 

 

19 กันยายน 2561

 

สนช. รับหนังสือ ขอให้ยกเลิก ร่าง ...แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรและเรื่องสัญญาเช่าซื้อรถเกษตร-ก่อสร้าง 

 

พงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล เป็นผู้แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจาก วรกร พงศ์ธนากุล ประธานสมาพันธ์ทนายความแห่งประเทศไทยและคณะ ที่เรียกร้องไปยัง สนช. ขอให้ยกเลิกหรือไม่รับการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรที่กรมสรรพากรเสนอ เรื่องสัญญาเช่าซื้อรถใช้เกี่ยวกับการเกษตรและการก่อสร้าง โดยทางสมาพันธ์ทนายความฯ ได้ชี้ว่า การแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรที่กรมสรรพากรเสนอ เป็นกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และการที่กรมสรรพากรสร้างเงื่อนไขตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำให้ประชาชนไม่นำเงินเข้าบัญชีผ่านธนาคาร เนื่องจากต้องเสียภาษีอัตราก้าวหน้าสูงสุดถึงอัตราร้อยละ 35 อาจจะส่งผลให้ระบบการธนาคารขาดสภาพคล่องและต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่มีคนนำเงินไปฝากธนาคาร 

 

ที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา 

 

 

คณะกรรมการสรรหา กกต. นัดประชุมสรรหาเป็น กกต.เพิ่มเติมรอบ 2 ในวันที่ 20 กันยายน 2561

 

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ในฐานะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่าการเปิดรับสมัครกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รอบที่ 2 เพิ่มอีกจำนวน 2 คน ในวันที่ 20 กันยายน 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น กกต. ว่าผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ทั้งหมด 18 คน จะมีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามใดที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่ โดยคาดว่าปลายเดือนกันยายนนี้ จะสามารถได้รายชื่อ กกต. เสนอเข้าที่ประชุม สนช. ได้  

 

ที่มาสถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา 

 

 

20 กันยายน 2561 

 

สนช. มีมติรับหลักการร่าง ...คุ้มครองแรงงาน ไว้พิจารณา

 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (...) คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) .. .... ไว้พิจารณาด้วยคะแนนเห็นด้วย 177 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง 

 

ด้านพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กฎหมายมีกรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันทำงาน กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยให้ถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร รวมทั้งเพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป กำหนดให้ย้ายสถานประกอบกิจการ ให้รวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่นของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

ที่มาสถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา 

 

 

เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญ เสนอ 3 ร่าง ... หวังให้ข้าราชการบำนาญทั่วประเทศ มีรายได้เพิ่มขึ้น 

 

พีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) รับหนังสือจากชัยวัฒน์ อุดอิ่นแก้ว เลขาธิการสหพันธ์ข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทยและคณะ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) .. .... ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) .. ....และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่..) .. ....ประกอบการพิจารณาของ สนชเพื่อให้ข้าราชการบำนาญทุกสังกัดทั่วประเทศ กว่า 650,000 คน มีรายได้เพิ่มขึ้น อยู่ได้ตามสภาวะเงินเฟ้อในปัจจุบัน

 

ที่มาสถานีวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา 

 

 

21 กันยายน 2561

 

สนช. มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายปิโตรเลียม เปิดช่องให้เอกชนไม่ต้องวางหลักประกันรื้อถอนแท่นและดูแลสิ่งแวดล้อม

 

ที่ประชุมสนช. มีมติเห็นชอบร่าง ...ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม .. … ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยมติ เห็นด้วย 164 เสียง ทั้งนี้ ระหว่างที่มีการประชุมได้มี สมาชิก สนช. คนหนึ่งอภิปรายสอบถามถึงสาเหตุที่คณะกรรมาธิการ วิสามัญ(กมธ.) ได้ตัดเนื้อหาในมาตรา 4 และ มาตรา 8 ออกไป โดยมาตรา 4 เป็นบทบัญญัติว่าการให้เอกชนผู้รับสัมปทานหรือสัญญาในการสำรวจชุดเจาะปิโตรเลียม ส่วนมาตรา 8 เป็นเนื้อหาที่ว่าด้วยการให้เอกชนต้องวางเงินหลักประกันเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดปัญหาจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพราะอาจทำให้รัฐเสียประโยชน์ ดังนั้น 

 

พล...ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธาน กมธ. จึงชี้แจงว่า เหตุผลที่ต้องตัดมาตราดังกล่าวออก เนื่องจาก ผลประกอบการธุรกิจช่วงปลายสัมปทาน มักจะขาดทุน เพราะผลผลิตน้อย จึงจำเป็นต้องเอาผลการขาดทุนมาหักออกจากหลักประกันที่จะนำมาเป็นรายได้ก่อน และค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนแท่นผลิตและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทหรือผู้รับสัมปทานสามารถนำมาหักและนำมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ ได้อยู่แล้ว ร่วมถึงการนำหลักประกันมาเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีนั้นไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อนในประเทศไทย ถ้าตราเป็นกฎหมายออกไปจะเป็นตัวอย่างให้ธุรกิจสัมปทานประเภทอื่นๆ นำมาเป็นแบบอย่าง และจะเป็นปัญหาทางภาษีหรือรายได้ของรัฐต่อไปในอนาคต

 

ที่มา : มติชนออนไลน์