NLA-weekly 16-22 ก.ย. 60 ประธาน สนช. ย้ำเลือกตั้งตามโรดแมป

NLA-weekly 16-22 ก.ย. 60 ประธาน สนช. ย้ำเลือกตั้งตามโรดแมป

เมื่อ 29 ก.ย. 2560
 
 
18 กันยายน 2560
 
กสม. เสนอให้หัวหน้า คสช. ทบทวนการใช้คำสั่งตาม ม. 44 เรื่องที่ดิน สปก. 
 
วัส ติงสิมตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้ลงนามในหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยยชน เรื่องการเสนอให้ทบทวนการบังคับใช้คำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ โดย กสม.มีความเห็นว่า การบังคับใช้คำสั่งนี้จะทำให้เจตนารมภ์ของกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป และที่ประชุมยังมีข้อเสนอแนะให้ หัวหน้า คสช. ทบทวนคำสั่งดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 มาตรา 3 วรรค 2 มาตรา 26 วรรค และความมุ่งหมายของมาตรา 44 ตาม รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
 
 
19 กันยายน 2560
 
ประธาน สนช. ย้ำเลือกตั้งตามโรดแมป
 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นตามโรดแมปที่วางเอาไว้ โดยการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นหลังจากที่ กฎหมายลูกที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้ง 4 ฉบับ ประกาศใช้ และกำหนดให้จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่การเลือกตั้งจะล่าช้าออกไป ถ้าหากมีการตั้งนคณะกรรมการร่วมหรือส่งร่างกฎหมายให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ นอกจากนี้หลังจากเสร็จพระราชพิธีสำคัญจะมีการผ่อนปรนให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือไม่นั้น ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พรเพชรยังกล่าวอีกว่า กระบววนการทำให้เกิดความปรองดองในชาตินั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่กระบวนการเลือกตั้งก็ต้องดำเนินไปตามขั้นตอน
 
ที่มา: ประชาไท 
 
 
21กันยายน 2560
 
สนช.รับหลักการร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย 
 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ล้มละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ.... ด้วยคะแนนเสียง 177 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ. 2541 ในเรื่องของนิยาม การกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ที่จะส่งผลให้ลูกหนี้เกิดการฟื้นตัวเร็ว และจัดให้มีกลไกในการติดตามจัดการ และรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการคุ้มครองเจ้าหนี้ให้มีประกันอย่างเพียงพอด้วย ในส่วนของการอภิปราย สมาชิกสนช. สนับสนุนหลักการและเสนอแนะให้มีการดำเนินการให้ครอบคลุมลูกหนี้รายย่อยด้วย เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
 
 
สนช. รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด 
 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.... ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 177 เสียง สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้คือ เพื่อให้มีกลไกในการฟื้นฟูเยาวชนที่กระทำผิด โดยให้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด จำนวน 22 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการโดยตำแหน่ง 16 คน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 6 คน ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนในการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาชนที่กระทำผิดให้สอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรม ให้คำแนะนำหรือปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียล และประกาศตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ รวมทั้ง กำหนด หรือเสนอแนวทาง และมาตรการในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด และยังกำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องไม่ใช้เครื่องพันธนาการกับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าพนักงานพินิจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
 
 
22 กันยายน 2560
 
เตรียมนำ พ.ร.บ. อีอีซีเข้า สนช. 28 กันยานี้ 
 
อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในงาน "อีอีซี แม่เหล็กเศรษฐกิจไทยเชื่อมโลก" เมื่อวันที่ 21 กันยายน ว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) แล้ว ต่อไปจะนำร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งขาติ (สนช.) เพื่อพิจารณาในวันที่ 28 กันยายน นี้ โดยมีการประเมินว่าหลังจากที่นำร่าง พ.ร.บ. อีอีซี เข้าสู่การพิจารณาจะทำให้นักลงทุนชาวต่างชาติมั่นใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้น และมีเป้าหมายที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยี 30 ราย และจะเห็นผลเป็นรูปธรรมในปีนี้