NLA Weekly (19-25 ส.ค. 60) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้อง 36 สนช.ขอให้วินิจฉัยร่างพ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ

NLA Weekly (19-25 ส.ค. 60) ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้อง 36 สนช.ขอให้วินิจฉัยร่างพ.ร.ป.ผู้ตรวจการแผ่นดินฯ

เมื่อ 28 ส.ค. 2560
21 สิงหาคม 2560 
 
กรธ.แถลงความคืบหน้ากฎหมายลูก 5 ฉบับ
 
นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า ความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ของกรธ. จำนวน 5 ฉบับ ล่าสุด กรธ.จะส่งร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ... ให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560
 
โดยกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.)นั้นจะไม่มีการเซตซีโร่ แต่ในส่วนของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องให้ คตง.ชุดที่กำลังจะเข้ามาทำงาน เป็นผู้สรรหาตัวผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 
ส่วนร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ กรธ.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยอยู่ระหว่างส่งตัวร่างฯให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา และหากพิจารณาแล้วเสร็จก็จะได้ส่งกลับมายัง กรธ.  ซึ่งคาดว่ากรธ.จะส่งให้ สนช.ได้ภายในเดือนกันยายนนี้
 
ทั้งนี้ ร่างพ.ร.ป.ที่เหลืออีก 3 ฉบับ คือ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ...  ตอนนี้ทางกรธ.ได้ปรับแก้เนื้อหา หลังจากที่ได้หารือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวน ความถูกต้อง เพื่อเสนอต่อสนช.เป็นฉบับถัดไป ส่วนร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ... และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ทั้ง 2 ฉบับนั้นเป็นกฎหมายฉบับสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาอีกครั้งภายในเดือนกันยายนนี้
 
 
23 สิงหาคม 2560
 
ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง 36 สนช. ปมไม่เซ็ตซีโร่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 
ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องกรณีที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งความเห็นของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 36 คน ที่ขอให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา 56 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ ไว้พิจารณา เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรคหนึ่ง และในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ให้สมาชิกสนช. ซึ่งเป็นผู้แทนของฝ่ายเสียงข้างน้อยที่เป็นผู้ส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจำนวน 1 คน และผู้แทนจากสมาชิก สนช. เสียงข้างมากที่ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวจำนวน 1 คน มาชี้แจงพร้อมทำความเห็นเป็นหนังสือต่อศาลรัฐธรรมนูญ
 
 
สนช.ยันไม่มีกฎหมายห้ามมีกิ๊กเข้าสภา
 
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีมีกฎหมายห้ามเจ้าหน้าที่รัฐมีคู่สมรสที่ไม่จดทะเบียน อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. ตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ ที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยเสนอกฎหมายดังกล่าวเข้ามายัง สนช. มีเพียงร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับส่วนรวม หรือ กฎหมาย 4 ชั่วโคตรเท่านั้น
 
 
สนช.เตรียมถกกฎหมายปฏิรูป "รัฐวิสาหกิจ" สัปดาห์หน้า
 
เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า สนช.จะพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ (รสก.) พ.ศ. ... ซึ่งกฎหมายนี้เป็นกฎหมายใหม่ ร่างขึ้นเพื่อปฏิรูปการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เสนอแนะให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจัดตั้งบรรษัทรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ ทำหน้าที่ในฐานะผู้ถือหุ้นในรัฐวิสากิจที่เป็นบริษัทแทน การเสนอร่างดังกล่าวเป็นการแก้ปัญหาการตั้งบุคคลหรือพรรคพวกเข้ามาเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจ และบางคนก็ไม่ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ ทำให้รัฐวิสาหกิจไม่พัฒนา ทำให้การบริหารขาดทุน
 
 
 
“วิษณุ” รับข้อดีตั้ง กรรมการปฏิรูปไม่ครบ มีเวลาพิจารณา-ภาคประชาชน ชงชื่อ กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งกรรมการปฏิรูป 11 ด้านเพิ่มเติม โดยเฉพาะบุคคลจากองค์กรอิสระว่า ตนหมายถึงเผื่อจะมีบุคคลจากองค์กรอิสระอยากมาเป็น หรือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อยากได้ โดยมีหลายองค์กร รวมถึงศาล แต่จะมาต้องรอเกษียณอายุราชการก่อน เช่นเดียวกับพรรคการเมืองได้เสนอตัวบุคคลที่ไม่ใช่นักการเมืองมาให้พิจารณาด้วย ตนเป็นเพียงผู้รวบรวมรายชื่อเท่านั้น และไม่มีปัญหาหากนายกรัฐมนตรีจะดึงคนที่เหมาะสมมาร่วมเป็นกรรมการปฏิรูป ส่วนความคืบหน้าการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 17 คนนั้น ขณะนี้ยังไม่ขอพูดถึงรายชื่อที่เป็นข่าวออกมา ที่ผ่านมามีการส่งรายชื่อมาหลายสิบคน ตนจะรวบรวมและเสนอนายกฯพิจารณาว่า เคยทำอะไร มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันอย่างไรที่โดนใจนายกรัฐมนตรี
 
 
24 สิงหาคม 2560 
 
มติ สนช. 189 เสียง เห็นชอบประกาศใช้ร่าง พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทยฯ เป็นกฎหมาย
 
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง 189 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี และงดออกเสียง 4 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 194 คน 
 
ศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธาน กมธ.ได้กล่าวว่า ภายหลัง กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว มีการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 2 มาตรา จากจำนวนทั้งหมด 8 มาตรา อาทิ กำหนดให้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงมหาดไทย  และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ และกำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน 3 คน ที่แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านกฎหมาย การแพทย์ การบริหารการกีฬาหรือวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นกรรมการ
 
 
 
ที่ประชุม สนช. ประกาศให้ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย-สหรัฐฯ ใช้เป็นกฎหมาย
 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)มีมติประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. .... ใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเห็นด้วย 184 เสียง ไม่เห็นด้วยไม่มี งดออกเสียง 5 เสียง พร้อมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ