9 ข้อเสนอ 'สุดอึ้ง' ของ สปท.

9 ข้อเสนอ 'สุดอึ้ง' ของ สปท.

เมื่อ 29 ก.ค. 2560
หลังจากที่ไอลอว์ได้เผยแพร่รายงาน สรุปผลงานสปท. ไปแล้ว โดยรายงานดังกล่าวมีข้อสรุปว่า 1 ปี 10 เดือนที่ผ่านมา สปท. มีข้อเสนอปฏิรูปอย่างน้อย 1342 ข้อ แต่เป็นรูปธรรมเพียง 329 ข้อ อีกทั้ง บางข้อเสนอยังซ้ำไปลอกเลียนมาจากคนอื่นหรือดำเนินการไปแล้ว ทั้งที่ ตั้งงบสำหรับการทำข้อเสนอปฏิรูปไว้ถึง 'พันล้านบาท' ดังนั้น ไอลอว์จึงขอสกัดข้อเสนอมูลค่าพันล้าน (เฉลี่ยข้อเสนอละเกือบหนึ่งล้านบาท) มาให้ทุกคนดูว่า มันจะชวนอึ้งขนาดไหน ดังนี้
 
 
 
รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เรื่อง การปฏิรูปประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยใช้การประเมินเป็นตัวชี้วัด เสนอให้เปลี่ยนกระบวนการและวิธีการกำหนดตัวชี้วัด จากเดิมที่หน่วยงานแต่ละแห่งต่างกำหนดตัวชี้วัดของตัวเอง มาเป็นทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมร่วมกันกำหนดคุณค่าของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบและร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกัน 
 
ซึ่งวิธีการปฏิรูปนั้น หน้า 16 กำหนดว่า ให้สร้างพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมให้จริงจังกับการสร้างความก้าวหน้าให้องค์กรของตนและกระบวนการยุติธรรมโดยรวม
 
ในส่วนของข้อเสนอแนะ สปท. เสนอว่า ควรมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้นำองค์กรให้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารองค์กรเพื่อผลลัพธ์ (result-based performance management system)ตามตัวชี้วัดที่มาจากข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ อันเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเพื่อนำพาองค์กรไปสู่การแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม
 
 
 
รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เรื่อง ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปด้านช่องทางการประสานงาน กับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ เสนอสภาพปัญหาว่า หลังสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในปี 2549 เป็นต้นมา สื่อโซเชียลมีเดียทั้งในและต่างประเทศได้ถูกนำมาใช้เพื่อเป้าหมายทางการเมืองและการล่วงละเมิดสถาบันหลักของประเทศอย่างรุนแรง และมีปัญหาในการประสานขอความร่วมมือจากผู้ให้บริการต่างประเทศโดยเฉพาะเครือข่ายเฟซบุ๊ก ยูทูป และไลน์ เนื่องจากอยู่นอกเขตอำนาจบังคับใช้กฎหมายไทย 
 
ในรายงาน หน้า 15 จึงเสนอให้มีมาตรการเก็บภาษีจากผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการลงโฆษณา รวมทั้งภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากรจากการซื้อขายของออนไลน์ สร้างระบบตรวจสอบมูลค่าการทำธุรกิจที่แน่ชัด และในข้อ 4. ยังเสนอให้ แสวงหาความร่วมมือกันในกลุ่มมิตรประเทศ อาทิ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อร่วมมือกันสร้างพลังอำนาจต่อรองในการดำเนินการเรื่องนี้
 
 
 
รายงาน สปท. ด้านการศึกษา "การพัฒนาและบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนดี"  มีความเห็นว่า การยกเลิกการสอบ onet วิชา สังคมศึกษา พลศึกษา และศิลปะ และไม่ได้นำคะแนนมาคิดเป็นคะแนนเข้าสอบระดับอุดมศึกษา จึงทำให้นักเรียนไม่ให้ความสำคัญในการเรียนวิชาเหล่านี้ จนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กขาดจิตสำนึกในความเป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม 
 
คณะอนุกรรมการด้านการศึกษาจึง เสนอให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยการเพิ่มวิชา พลศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ สังคมศึกษา ใน 2 คาบท้ายในการเรียนทุกวันตั้งแต่ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 
และเสนอให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอนด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยการเพิ่มวิชา พลศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ สังคมศึกษา โดยเสนอให้นำคะแนนโอเน็ต ของกลุ่มวิชา พลศึกษา สุขศึกษา ศิลปะ และสังคมศึกษา มาคิดเป็นคะแนนสอบในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กขาดจิตสำนึกในความเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เสนอให้มีการจัดทำและประเมินมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ เนื่องจากยังไม่มีประเมินมาตรฐานกลางของชาติ ให้ปรับจากกเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และต้องมีระบบตรวจสอบประเมินตามกณฑ์มาตรฐานขององค์คุณธรรม โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินที่ทรวงคุณวุฒิของประเทศที่ได้รับการยอมรับ  
 
และยังเสนอให้แก้กฎหมาย พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2554 โดยเพิ่มอำนาจและหน้าที่ในกาจัดทำและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อแก้ไไขปัญหาคอรัปชั่นในประเทศไทย และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในแต่ละองค์กรให้เจ้าหน้าที่เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เสนอวิธีการปฏิรูปมาตรการในการคัดกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในหน้า 13 สปท. เสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศกำหนดระบบคุณธรรมแห่งชาติของนักการเมืองและให้ท้องถิ่นออกประกาศระบบคุณธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งของตน และให้ผู้ประสงค์
 
จะสมัครรับเลือกตั้งต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานของระบบคุณธรรมแห่งชาติ และระบบคุณธรรมท้องถิ่น เพื่อรับใบอนุญาตแสดงตนในความพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ของตนในการบริหารกิจการบ้านเมือง
 
 
 
 
รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่องการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เสนอวิธีการปฏิรูปการทุจริตการเลือกตั้งและการซื้อสิทธิขายเสียง โดยกำหนดให้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้ผู้ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองมีค่าใช้จ่ายมาก และป้องกันการซื้อสิทธิขายเสียงทางอ้อมและระบบอุปถัมภ์ ซึ่งในหน้า 7 ของรายงานเสนอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง และขณะดำรงตำแหน่ง ห้ามบริจาคช่วยงานตามประเพณีๆ เช่น งานศพ งานอุปสมทบ งานมงคลสมรส ฯลฯ ภายในเขตเลือกตั้งของตน และจะต้องมีการประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อประชาชนในเขตเลือกตั้งจะได้ไม่เรียกร้องจากบุคคลข้างต้น
 
 
 
รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เสนอแนะเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยสัมฤทธิผล ในหน้า 28 โดยให้ตนเองดำเนินการโครงการนำร่อง เช่น 
  1. จัดทำร่างหลักสูตรการศึกษาด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองที่ดีและถูกต้อง โดยให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  2. จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน ประมาณ 100 – 200 คน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาเพื่อสร้างวิทยากรให้ความรู้แก่ กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
  3. โครงการจัดสัมมนา เรื่อง “ความเป็นประชาธิปไตยของพุทธศาสนา” เพื่อให้ทราบถึง พื้นฐานด้านประเพณีวัฒนธรรมที่มีความเป็นประชาธิปไตย  
  4. ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือคู่มือที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย

 
รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เรื่องการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... หรือ ร่างพ.ร.บ.คุมสื่อ หรือ ร่างพ.ร.บ.ตีทะเบียนสื่อ ซึ่งโดยกฎหมายดังกล่าว ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 30 องค์กร ว่า เปิดทางให้อำนาจรัฐแทรกแซงการรายงานข่าวของสื่อ และมีเจตนาในการปิดปากไม่ให้ค้นหาข้อมูลเพื่อตรวจสอบโครงการต่างๆของรัฐที่ไม่ชอบมาพากล ผ่านการขึ้นทะเบียนกับองค์กรที่รัฐจัดตั้ง เช่น สภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยองค์กรที่รัฐจัดตั้งนั้น มีอำนาจในการพิจารณาออกหรือเพิกถอนใบอนุญาตนักข่าวได้ เป็นต้น
 
 
 
รายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องปฏิรูประบบการเรียนรู้เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น : คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้เสนอวิธีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนให้ 'เด็กไทยเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติฯ' ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ ‘STAR STEMS’ ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ความรู้สู่ความเป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนนี้ ยังเพิ่มเติมเนื้อหาความเป็นไทยด้วยการสอนอุดมการณ์ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ จิตวิญญาณของความเป็นครู(เมตตาธรรม ขันติธรรม ความเสียสละ ความมุ่งมั่น) ความเข้าใจในอัตลักษณ์เอกลักษณ์และกฎระเบียบของโรงเรียน ความเป็นปูชนียบุคคล (การปฏิบัติตนเป็นต้นแบบ ความซื่อสัตย์สุจริต) ความเป็นผู้มีองค์ความรู้ ความใฝ่รู้พัฒนาตน เป็นต้น