คุณอยากให้ทหารมีบทบาทอย่างไีรในสังคมไทย

ป้องกันภัยจากภายนอกประเทศอย่างเดียว
29% (25 votes)
ป้องกันภัยจากภายนอกประเทศ และแก้ไขปัญหายาเสพติด
14% (12 votes)
ป้องกันภัยจากภายนอกประเทศ แก้ไขปัญหายาเสพติด และรักษาความสงบภายในประเทศ
33% (28 votes)
ไม่ควรมีทหาร มีเพียงกองกำลังป้องกันตนเอง
24% (20 votes)
คนโหวตทั้งหมด: 85 คน
การโหวตแต่ละครั้งสามารถโหวตซ้ำได้หลังจากผ่านไป 5 นาทีแล้ว
ดูผลโหวต

Comments

ขนาดกองทัพควรจะเล็กลง เช่นเดียวกับขนาดของตำรวจที่ควรจะเล็กลงด้วย

ชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่งพิเศษต่าง ๆ ต้องลดลง ไม่ใช่ตั้งมากินเงินเดือนเปล่า ๆ

เรื่องการจราจร การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดับเพลิง ฯลฯ ควรจะแยกออกมาจากตำรวจและทหาร

ยกเลิกตำรวจตระเวนชายแดน - ชายแดนยกให้เป็นเรื่องของทหาร

ทหารอยู่ที่ชายแดน ตำรวจอยู่ในแนวหลัง อยู่ในเมือง

การแก้ปัญหายาเสพติด ให้ตำรวจดูแลเป็นหลัก และประสานกับทหารในส่วนของชายแดน

การรักษาความสงบในประเทศ ก็เช่นกัน ตำรวจเป็นหลัก

การประกาศใช้กฎหมายความมั่นคง สถานการณ์ฉุกเฉิน กฎอัยการศึก ต้องมีขอบเขตพื้นที่ อำนาจ และระยะเวลาที่กำจัด การต่ออายุต้องผ่านสภา

กองทหารต่าง ๆ ต้องย้ายออกจากกรุงเทพ-ซึ่งไม่ได้ใกล้ชายแดนเลย
(นอกจากเรื่องการปกครอง การคุมอำนาจ และการแทรกแซงแล้ว ในแง่การพัฒนาพื้นที่เมือง พื้นที่ทหารซึ่งมีจำนวนมากในกรุงเทพ ยังฉุดรั้งการพัฒนาของเมือง)

กองทัพต้องมีบทบาทจำกัด มีการเมืองและการทูตนำ การทหารทำตามนโยบาย

การจะให้กองทัพทำโน่นทำนี่เยอะ จะทำให้ลดขนาดกองทัพ และลดอำนาจกองทัพไม่ได้

การเมืองไทยก็จะวนเวียนอยู่กับการรัฐประหาร(เงียบและไม่เงียบ)เหมือนเดิมต่อไปไม่รู้จบ
และต้องยกเลิก กอ.รมน. โดยด่วนที่สุด