วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ 2558 กับทิศทางการปฏิรูปการเมืองไทย: ทางออกหรือทางตัน

กำหนดการและรายชื่อผู้นำเสวนา


วันพฤหัสที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 13.30-16.30น. ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12 ตึกเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.00น. ลงทะเบียน
13.20น. กล่าวเปิดงานและอธิบายวัตถุประสงค์การจัดเสวนา
13.30น. เสวนาทางวิชาการ เรื่อง วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ 2558 กับทิศทางการปฏิรูปการเมืองไทย: ทางออกหรือทางตัน

นำเสวนาโดย


ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรฒม์ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
คุณไพโรจน์ พลเพชร สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
รศ.ดร.ฉันทนา หวันแก้ว ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณนิกร จำนง พรรคชาติไทยพัฒนา
ศ.ดร.ลิขิต ธีระเวคิน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณอดิสร เกิดมงคล ตัวแทนภาคประชาสังคม

ดำเนินรายการเสวนาโดย


ผศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.30 น. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็น
16.30 น. สรุปและกล่าวปิดการเสวนา

จัดโดย


ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ผู้รับผิดชอบโครงการและประสานงาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 022187249, 022187313, 0813453007 www.csds-chula.org


ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญ2558 : http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/main.php?...