เสวนา “ความหวังของระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่”

 

 

กำหนดการ

เสวนา “ความหวังของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่”

วันอาทิตย์ที่ 30สิงหาคม พ.ศ. 2558

เวลา 11.00น. – 14.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลป์กรุงเทพฯ)

 

10.30 – 11.00 น. ลงทะเบียน

11.00 – 11.20 น. แนะนำวัตถุประสงค์การจัดงาน และช่องทางการมีส่วนร่วมผ่านเว็บไซต์ Prachamati.org

11.20 – 13.00 น. เปิดประเด็นพูดคุยหัวข้อ “ความหวังของระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่”

วิทยากร

โคทม อารียา  สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปูนเทพ ศิรินุพงศ์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศราวุฒิ ประทุมราช  สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

อธึกกิต แสวงสุข  สื่อมวลชน             

ชลัท ประเทืองรัตนา  นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

ดำเนินรายการโดย ประทับจิต นีละไพจิตร

 

13.00-14.00 ผู้เข้าร่วมงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และซักถามข้อสงสัย