สนช. "ประยุทธ์" แค่เบอร์สอง แพ้ยุค "อานันท์"

สนช. "ประยุทธ์" แค่เบอร์สอง แพ้ยุค "อานันท์"

เมื่อ 17 ส.ค. 2558

 

 

 

จากที่ iLaw เปิดเผยผลการศึกษา การทำงานหนึ่งปี ของ สนช. ในช่วงรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่ามีร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนรวม 108 ฉบับ ทั้งนี้ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แล้วผ่านการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวน 105 ฉบับ คสช.

อย่างไรก็ดี มีประเด็นให้ชวนคิดต่อว่า แล้วสภานิติบัญญัติแห่งชาติในรัฐบาลอื่นๆ ทำงานแตกต่างกันหรือไม่ เราจึงขอหยิบการศึกษาวิจัยในอดีตมาเปรียบเทียบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

งานวิจัยเรื่อง บทวิเคราะห์กฎหมายที่บัญญัติในยุครัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน ของ ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (พฤศจิกายน 2541) พบว่า
ในการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในช่วงสมัยรัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน (มีนาคม 2534 - เมษายน 2535) มีร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติจำนวนรวมถึง 189 ฉบับ

งานวิจัยโครงการปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของไทยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (กรกฎาคม 2555) เปิดเผยสถิติที่น่าสนว่า ในช่วงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นับเฉพาะตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547
- 19 กันยายน 2549 มีร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี แล้วผ่านการพิจารณาในรัฐสภาภายในยุคเดียวกันจำนวน 7 ฉบับ

ในช่วงรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ (1 ตุลาคม 2549 - 29 มกราคม 2551) มีร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีแล้วผ่านการพิจารณาในสภานิติบัญญัติแห่งชาติภายในยุคเดียวกันจำนวน 95 ฉบับ

ในช่วงรัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไม่มีร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีผ่านการพิจารณาในรัฐสภา

ในช่วงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (17 ธันวาคม 2551 - 5 สิงหาคม 2554) มีร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีแล้วผ่านการพิจารณาในรัฐสภาภายในยุคนเดียวกันจำนวน 29 ฉบับ