NLA Weekly (30 พฤศจิกายน 2557): รับหลักการพ.ร.บ.อุ้มบุญ, ไม่รับพยานเพิ่มคดีถอด'ยิ่งลักษณ์'

NLA Weekly (30 พฤศจิกายน 2557): รับหลักการพ.ร.บ.อุ้มบุญ, ไม่รับพยานเพิ่มคดีถอด'ยิ่งลักษณ์'

เมื่อ 1 ธ.ค. 2557
26 พฤศจิกายน 2557: ครม.เห็นชอบร่างพ.ร.บ.หอพัก
 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. .... ใช้กับหอพักสำหรับ ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรีและอายุไม่เกินยี่สิบห้าปี ฉบับที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและปรับแก้ไขแล้ว และส่งให้ สนช. พิจารณา มีสาระสำคัญ คือ 
 
กำหนดให้หอพักมี 2 ประเภท คือ หอพักชายและหอพักหญิง เพื่อป้องกันมิให้มีการปะปนกันระหว่างผู้พักชายและผู้พักหญิง หากสร้างหอพักชายและหอพักหญิงอยู่ในบริเวณเดียวกันต้องแยกอาคารและใบอนุญาตออกจากกัน 
 
สำหรับหอพักเอกชน ให้รับผู้พักได้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไม่ให้รับบุคคลทั่วไป กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องทำสัญญาเช่าเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกำหนด เพื่อให้สัญญาเช่าหอพักมีมาตรฐานเดียวกัน กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ฯลฯ ระหว่างผู้ประกอบกิจการหอพักและผู้พัก
 
 
 
26 พฤศจิกายน 2557: 'เอนก' ชงกรรมาธิการยกร่างฯ นิรโทษกรรมการชุมนุมทางการเมือง ตั้งแต่ปี 48 
 
ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ(กมธ.) พิจารณากรอบการจัดทำรัฐธรรมนูญ คณะที่ 10 ภาค 4 การปฏิรูปและการสร้างความปรองดอง หมวด 2 การสร้างความปรองดอง ในคณะกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 มีการอภิปรายเสนอแนะประเด็นเรื่องการนิรโทษกรรมขึ้นมา
 
ล่าสุด เอนก เสนอต่อ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้นิรโทษกรรมคู่ขัดแย้ง 2 ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมเดินขบวนจนนำไปสู่จลาจล ความวุ่นวายทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่โดยจะนิรโทษกรรมนับตั้งแต่ปี 2548 จนถึงก่อนเหตุการณ์ยึดอำนาจการปกครองปี 2557 โดยจะไม่นิรโทษกรรมกรณีผู้ที่กระทำความผิดที่ถึงแก่ความตาย รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ส่วนจะออกเป็น พ.ร.บ. หรือบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญจะต้องให้ กมธ.ยกร่างฯได้พิจารณา 
 
 
 
27 พฤศจิกายน 2557 : สนช. นัดประชุมเพื่อหารือกฎหมายทั้งสิ้น 8 ฉบับ โดยแบ่งเป็น
 
ร่างที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วทั้งสิ้น 5 ฉบับ
 
(1) ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนตร์)
(2) ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ)
(3) ร่างพระราชบัญญัติความลับทางการค้า  (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
(4) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงพาณิชย์)
(5) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (จัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
 
ร่างที่กำลังอยู่ในการพิจารณาวาระแรกทั้งสิ้น 3 ฉบับ
 
(1) ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... ที่เสนอโดย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(2) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
(3) ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย  ... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี
 
 
 
27 พฤศจิกายน 2557: สนช.มีมติ 177 ต่อ 2 รับหลักการร่างกฎหมายอุ้มบุญ
 
ที่ประชุม สนช. มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กฎหมายอุ้มบุญ) วาระ 1 ด้วยคะแนน 177 เสียง ไม่เห็นด้วย 2 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ 18 คน 
เพื่อกำหนดสถานะความเป็นบิดามารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของเด็ก ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ให้เหมาะสม รวมทั้งควบคุมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวกับตัวอ่อนและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ มิให้มีการนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
 
สาระสำคัญใช้บังคับการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เพื่อบำบัดรักษาภาวะการมีบุตรยาก ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (กคพ.) มีหน้าที่กำหนดนโยบายคุ้มครองส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัยทางจริยธรรม รวมทั้งควบคุมและตรวจสอบการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ กำหนดการตั้งครรภ์แทนโดยหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนจะต้องมีข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ให้กับสามีภรรยา ที่ชอบด้วยกฎหมายว่าจะให้ทารกในครรภ์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย ห้ามดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า และกำหนดบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายฉบับนี้ โดยมีโทษทั้งปรับและจำคุก ซึ่งสมาชิก สนช.อภิปรายกว้างขวางสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว
 
 
 
27 พฤศจิกายน 2557 : มติ‘สนช.’ ไม่รับหลักฐานเพิ่ม! แถลงเปิดคดีถอด‘สมศักดิ์-นิคม’ 8 มค.ปีหน้า
 
สนช. พิจารณาวาระการถอดถอนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา และนายนิคม ไวยรัชพานิช อดีตประธานวุฒิสภา กรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เรื่องที่มาส.ว.โดยมิชอบ 
 
ก่อนเริ่มการประชุม มีคำร้องขอให้สนช.16 คน ที่เคยเข้าชื่อถอดถอนมาก่อนหน้านี้งดการเข้าร่วมการพิจารณาถอดถอนในทุกขั้นตอน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายไปในทิศทางเดียวกันคือสนับสนุนให้ทั้ง 16 คนทำหน้าที่ต่อไปได้ โดยให้เหตุผลว่า การที่ 16 สนช. ซึ่งเป็นอดีตส.ว.ที่เคยเข้าชื่อยื่นถอดถอนนายนิคมและนายสมศักดิ์ต่อป.ป.ช.นั้น เป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งกฎหมายปัจจุบันกำหนดให้สนช.ต้องทำหน้าที่พิจารณาเรี่องการถอดถอน ไม่สามารถจะถอนตัวจากการพิจารณาได้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเปิดโอกาสให้สมาชิกสนช.แสดงความเห็นอย่างกว้างขวางเป็นเวลา 1 ชั่วโมง นายพรเพชรสรุปโดยใช้วินิจฉัยส่วนตัว ให้สนช.ทั้ง 16 คน ทำหน้าที่ต่อไปได้ 
 
นายนิคมกล่าวว่า เชื่อว่า ป.ป.ช.คงไม่ได้ดูหลักฐานในซีดีบันทึกการประชุมทั้ง 120 ชั่วโมง ตนจึงยื่นหลักฐานใหม่เพิ่มเติมต่อสนช. เป็นแผ่นซีดี 2 แผ่น ที่ย่อการประชุม 120 ชั่วโมง เหลือ 4 ชั่วโมง เพื่ออธิบายเหตุการณ์ทั้งหมด นายวิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. ชี้แจงว่า ยืนยันป.ป.ช.ไม่มีการปกปิด ทุกอย่างปรากฏอยู่ในสำนวนป.ป.ช.ทั้งหมด ที่ประชุมมีมติไม่ให้รับหลักฐานดังกล่าว ด้วยคะแนน 96 ต่อ 82 งดออกเสียง 14 เสียง จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดวันแถลงเปิดสำนวนของทั้งสองฝ่ายในวันที่ 8 ม.ค. 58 เวลา 10.00 น. โดยนายพรเพชรแจ้งว่า นายสมศักดิ์ไม่ประสงค์ขอเพิ่มพยานหลักฐาน 
 
 
 
27 พฤศจิกายน 2557: สนช.เห็นชอบตรากฎหมายดาราเสียภาษีฐานต่ำ แก้ไขกฎหมายลิขสิทธิ์
 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช. คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้ลงมติในวาระที่ 3 ให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ที่คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเสร็จแล้ว ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่...) พ.ศ.... (มาตรการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
 
โดยหลักการของกฎหมายการอุดช่องโหว่ของกฎหมาย ซึ่งบุคคล เช่น นักแสดง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่บริหารการเสียภาษีจากรายได้ตัวเอง โดยตั้งเป็นคณะบุคคลขึ้นมาหลายคณะ เพื่อกระจายรายได้ให้เสียภาษีในฐานที่ต่ำลง ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค. 58 ของปีภาษีถัดจากปีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
นอกจากนี้ ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่...) พ.ศ... (กำหนดความผิดเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอในโรงภาพยนต์) ร่างพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์(ฉบับที่...) พ.ศ... (คุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิ) และร่างพ.ร.บ.ความลับทางการค้า (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... ตามที่รัฐมนตรีร้องขอให้เลื่อนพิจารณาออกไป 2 สัปดาห์
 
 
 
28 พฤศจิกายน 2557: มติสนช.ไม่รับหลักฐานเพิ่ม! ในสำนวนถอด‘ยิ่งลักษณ์’
 
การประชุมสนช. เพื่อพิจารณาวาระเรื่องด่วน การถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ออกจากตำแหน่ง กรณีไม่ยับยั้งความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งจะมีการพิจารณาคำขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาจำนวนทั้งหมด 72 รายการ นายพรเพชร วืชืตชลชัย ประธานสนช. ชี้แจงข้อโต้แย้งน.ส.ยิ่งลักษณ์ว่า สนช.ไม่มีอำนาจถอดถอนนั้น เห็นว่าการบรรจุวาระถอดถอนน.ส.ยิ่งลักษณ์ ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557 และข้อบังคับการประชุมสนช.ปี2557 
 
ที่ประชุมพิจารณาคำขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหา โดยทีมทนายความส่วนตัว นำโดยนายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ชี้แจงว่า หลักฐานที่ขอให้สนช.พิจารณาเพิ่มเติมมี 72 รายการ ที่เคยยื่นเรื่องต่อป.ป.ช.ไปแล้ว แต่ป.ป.ช.ไม่ได้นำมาพิจารณาให้ เช่น มติครม. รายงานของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) รวมถึงข้อสั่งการของอดีตนายกรัฐมนตรีให้ติดตามเรื่องโครงการจำนำข้าว เพื่อแสดงให้เห็นว่า ไม่มีเวลาใดของน.ส.ยิ่งลักษณ์ที่ปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการ ขณะที่นายวิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช. กล่าวว่า เอกสารที่ส่งมาทั้งหมด ป.ป.ช.ไม่เคยปฏิเสธการพิจารณา อย่างไรก็ตามเอกสารที่ทีมทนายความส่งมาให้ป.ป.ช.มีเพียงแค่ 28 รายการเท่านั้น ไม่ใช่ 72 รายการ
 
ที่ประชุมแยกการลงมติเป็นกลุ่มๆ เอกสาร 28 รายการ ที่อยู่ในสำนวนของป.ป.ช.อยู่แล้ว ที่ประชุมลงมติไม่อนุญาตให้นำ มาพิจารณาด้วยคะแนน 165-15 เสียง งดออกเสียง 10 ส่วนเอกสารอีก 44 รายการ ที่ประชุมลงมติไม่อนุญาตให้นำมาพิจารณาเพิ่มเติมเช่นกัน ถือว่าที่ประชุมไม่อนุญาตให้เพิ่มเอกสารทั้ง 72 รายการตามที่น.ส.ยิ่งลักษณ์ร้องขอมา
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง: