ผลงานคสช. กับปัญหาป่าไม้

หนึ่งเดือนที่ผ่านมาคสช.  ซึ่งทำหน้าที่แทนรัฐบาลออกนโยบายมากมาย ในเรื่องป่าไม้ และได้ออกคำสั่งฉบับที่ 64/2557 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน2557 ว่าด้วยเรื่อง การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานต่างๆ เร่งรัดปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดำเนินการปราบปราม และจับกุมใครก็ตามที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า รวมถึงผู้สบคบและสนับสนุนช่วยเหลือ และให้ควบคุม ตรวจสอบ กิจการแปรรูปไม้ การค้าไม้แปรรูป การนำเข้าและส่งออกไม้ที่ผิดกฎหมายตลอดแนวชายแดน ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายกระบวนการตัดไม้ทำลายป่าทุกรูปแบบในทุกหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบต้องติดตามดูแลทั้งภาคประชาชนและองค์กรชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมกันอย่างจริงจัง
 
ในวันเดียวกับที่ออกประกาศนั้น กระทรวงทรัพยากรฯจัดส่งรายชื่อผู้มีอิทธิพลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกทำลายป่า ให้แก่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีประมาณ 392 คน โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวน 110 คน เป็นเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ 4 คน กรมป่าไม้ 7 คน ข้าราชการครู 2 คน ข้าราชการกรมการปกครอง 1 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจ 33 คน เจ้าหน้าที่ทหาร 1 คน นักการเมืองท้องถิ่น 17คน กำนันและผู้ใหญ่บ้าน 45 คน ราษฎรที่เป็นนายทุนและตัวการใหญ่ 76 คน และราษฎรทั่วไป 206 คน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น118 คน อุดรธานี 56 คน นครราชสีมา 46 คน ศรีสะเกษ 28 คน มุกดาหาร 25 คน ปราจีนบุรี 18 คน กาฬสินธุ์ 15 คน จันทบุรี 11 คน เป็นต้น
 
ที่มาข่าว ไทยรัฐออนไลน์
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 คสช.ออกคำสั่งฉบับที่ 66/2557 เรื่อง เพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน ใจความของคำสั่งฉบับนี้คือ ดำเนินการประสานงานสำหรับการปราบปรามเพื่อหยุดยั้งการทำลายทรัพยากร โดยเน้นว่าการดำเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นก่อนคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าอย่างเด็ดขาด ให้ใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด ทั้งนี้ก็ยังให้กอ.รมน. เข้ามารับผิดดชอบเพิ่มเติมตามประกาศ 64/2557 ด้วย
 
หลังจากคำสั่งทั้งสองฉบับ วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ผู้ประกอบการค้าไม้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือต่างพากันปิดร้านและหยุดกิจการแปรรูปไม้ชั่วคราว เหตุเพราะหวั่นเกรงกับคำสั่งของคสช. และในวันเดียวกันนี้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปสท.) ได้ชี้แจงว่ากำลังเดินหน้าปราบปรามและฟื้นฟูป่าตามนโยบายคสช. โดยได้ระดมกวาดล้างขบวนการทำลายป่าไม้ควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่ป่าว่าในส่วนของตำรวจป่าไม้ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และปราบปรามโดยประสานงานกับกอ.รมน. และส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันปราบปราม ซึ่งป่าไม้ยังมีหลายพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ
 
 
19 มิถุนายน 2557 คสช.ได้แถลงข่าวการกวาดล้างผู้บุกรุกและทำลายป่า โดยแจ้งว่าพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในภาคอีสานยึดไม้เถื่อนได้กว่า 7,000 ท่อน และในภาคเหนือยึดไม้เถื่อนได้มากกว่า 9,000 ท่อน และในพื้นที่อื่นๆ แถบภาคใต้ได้ตรวจยึดไม้เถื่อนได้ราว 1,600 ท่อนด้วยกัน ทั้งนี้นอกจากการจับกุมไม้เถื่อนแล้ว คสช.ยังรายงานว่ายังได้ยึดที่ดินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้ไว้ด้วยเช่นกัน
 
ที่มาข่าว ไทยรัฐออนไลน์