รายชื่อข้าราชการที่ถูกแต่งตั้ง-โยกย้ายหลังรัฐประหาร

รายชื่อข้าราชการที่ถูกแต่งตั้ง-โยกย้ายหลังรัฐประหาร

เมื่อ 13 มิ.ย. 2557

 

 

 

  รายชื่อข้าราชการที่ถูกแต่งตั้งโยกย้ายหลังรัฐประหาร  

<คลิกดูข่าว-ประกาศฉบับเต็มได้ที่เลขฉบับคำสั่ง>

วันที่
ออกคำสั่ง

เลข
ฉบับคำสั่ง
ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งเดิมตำแหน่งใหม่
24/5/2557คำสั่ง
ฉ. 07/2557
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ย้ายไปปฏิบัติราชการ
ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

24/5/2557คำสั่ง 
ฉ. 07/2557
พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ายไปรับตำแหน่งรักษาการ
แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
24/5/2557คำสั่ง
ฉ. 08/2557
ธาริต เพ็งดิษฐ์อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
24/5/2557คำสั่ง 
ฉ. 08/2557
พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
24/5/2557คำสั่ง 
ฉ. 09/2557
พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
24/5/2557คำสั่ง 
ฉ. 09/2557
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รองปลัด
กระทรวงกลาโหม
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ปลัดกระทรวงกลาโหม
28/5/2557คำสั่ง 
ฉ. 27/2557
ธงทอง จันทรางศุปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลดจากตำแหน่ง 
แต่
ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่
ในสำนักนายกรัฐมนตรี
28/5/2557คำสั่ง 
ฉ. 27/2557
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลรองปลัด
กระทรวงมหาดไทย
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
28/5/2557คำสั่ง 
ฉ.28/2557
ชูเกียรติ รัตนชัยชาญเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
28/5/2557คำสั่ง
ฉ.28/2557
ดิสทัต โหตระกิตย์รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ย้ายไปรับตำแหน่ง
รักษาราชการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา

11/6/2557คำสั่ง 
ฉ.62/2557
สุวิจักขณ์ นาควัชระชัยเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
ย้ายไปปฏิบัติราชการ
ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
11/6/2557คำสั่ง 
ฉ.62/2557
จเร พันธุ์เปรื่องรองเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ
ผู้แทนราษฎร
11/6/2557คำสั่ง 
ฉ.62/2557
อรรถพล ใหญ่สว่างอัยการสูงสุด

ย้ายไปปฏิบัติราชการ
ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

11/6/2557คำสั่ง 
ฉ.62/2557
ตระกูล วินิจนัยภาครองอัยการสูงสุดย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ผู้รักษาราชการแทนอัยการสูงสุด
11/6/2557คำสั่ง
ฉ. 62/2557
สุรชัย ศรีสารคามปลัดกระทรวง ICTย้ายไปปฏิบัติราชการ
ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
11/6/2557คำสั่ง 
ฉ.62/2557
เมธินี เทพมณีผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง ICT
19/6/2557คำสั่ง ฉ.70/2557ประวิทย์ เคียงผลอธิบดีกรมการจัดหางานย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
19/6/2557คำสั่ง ฉ.70/2557สุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงพลังงานย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
เป็นอธิบดีกรมการจัดหางาน
20/6/2557หนังสือ
คำสั่งมติ
ที่ประชุมคสช
พันโทนายแพทย์เอนก ยมจินดาผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
20/6/2557หนังสือ
คำสั่งมติ
ที่ประชุมคสช.
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
27/6/2557คำสั่งฉ. 77/2557พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็น
ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม ตามข้อ 1 (1) เป็นพิเศษเฉพาะราย
27/6/2557คำสั่งฉ. 77/2557อรรถพล ใหญ่สว่างอัยการสูงสุดย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด ตามข้อ 1 (2) เป็นพิเศษเฉพาะราย
27/6/2557คำสั่งฉ. 77/2557ธาริต เพ็งดิษฐ์อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
27/6/2557คำสั่งฉ. 77/2557ธงทอง จันทรางศุปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
27/6/2557คำสั่งฉ. 77/2557สุรชัย ศรีสารคามปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
27/6/2557คำสั่งฉ. 77/2557พันตำรวจเอกทวี สอดส่องเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
27/6/2557คำสั่งฉ. 77/2557สุวิจักขณ์ นาควัชระชัยข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่ง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
27/6/2557คำสั่งฉ. 77/2557พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รองปลัดกระทรวงกลาโหมย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ปลัดกระทรวงกลาโหม
27/6/2557คำสั่งฉ. 77/2557ตระกูล วินิจนัยภาครองอัยการสูงสุดย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อัยการสูงสุด
27/6/2557คำสั่งฉ. 77/2557หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุลรองปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
27/6/2557คำสั่งฉ. 78/2557เมธินี เทพมณีผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
27/6/2557คำสั่งฉ. 78/2557ภานุ อุทัยรัตน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
27/6/2557คำสั่งฉ. 78/2557จเร พันธุ์เปรื่องรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
27/6/2557คำสั่งฉ. 78/2557พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตต์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
27/6/2557คำสั่งฉ. 78/2557ศรีรัตน์ รัษฐปานะปลัดกระทรวงพาณิชย์ ย้ายไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1(1) เป็นพิเศษเฉพาะราย
27/6/2557คำสั่งฉ. 78/2557ชุติมา บุณยประภัศร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์
27/6/2557คำสั่งฉ. 78/2557พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
ตามข้อ 1(2) เป็นพิเศษเฉพาะราย
27/6/2557คำสั่งฉ. 78/2557ประยงค์ ปรียาจิตต์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
27/6/2557คำสั่งฉ. 78/2557ราฆพ ศรีศุภอรรถอธิบดีกรมศุลกากรย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ตามข้อ 1(3) เป็นพิเศษเฉพาะราย
27/6/2557คำสั่งฉ. 78/2557สมชัย สัจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมศุลกากร
27/6/2557คำสั่งฉ. 78/2557กฤษฏา จีนะวิจารณะที่ปรึกษา
ประจำสำนักเศรษฐกิจการคลัง
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลัง
27/6/2557คำสั่งฉ. 79/2557ปรีชา กันธิยะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามข้อ 1 เป็นพิเศษเฉพาะราย
27/6/2557คำสั่งฉ. 79/2557สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญปลัดกระทรวงพลังงานย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
 ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามข้อ 1 เป็นพิเศษเฉพาะราย
27/6/2557คำสั่งฉ. 79/2557ทศพร ศิริสัมพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามข้อ 1 เป็นพิเศษเฉพาะราย
27/6/2557คำสั่งฉ. 79/2557อภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามข้อ 1 เป็นพิเศษเฉพาะราย
27/6/2557คำสั่งฉ. 79/2557อภินันท์ โปษยานนท์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
27/6/2557คำสั่งฉ. 79/2557อารีพงศ์ ภู่ชอุ่มเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ปลัดกระทรวงพลังงาน
27/6/2557คำสั่งฉ. 79/2557กำจร ตติยกวีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
27/6/2557คำสั่งฉ. 79/2557กมล รอดคล้ายรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557 สมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นพิเศษเฉพาะราย
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557โชติ ตราชูลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นพิเศษเฉพาะราย
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557สุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นพิเศษเฉพาะราย
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557ประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557สร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์  รองปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557 มิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ รองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557เกษมสันต์ จิณณวาโส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557จตุพร บุรุษพัฒน์อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557ภาวิณี ปุณณกันต์ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557 สุพจน์ โตวิจักรชัยกุล เลขาธิการสำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ
(สบอช.)
เลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557ประสงค์ พูนธเนศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจดำรงตำแห่งอธิบดีกรมสรรพากรอธิบดีกรมสรรพากร
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557กุลิศ สมบัติศิริผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557พีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รองปลัดกระทรวงพลังงาน
30/6/2557คำสั่งฉ.81/2557สุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงานอธิบดีกรมจัดหางาน
4/7/2557คำสั่งฉ. 84/2557พันตำรวจเอกสุชาติ วงศ์อนันต์ชัยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ
ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ตามข้อ 1 เป็นพิเศษเฉพาะราย
4/7/2557คำสั่งฉ. 84/2557วิทยา สุริยะวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์
4/7/2557คำสั่งฉ. 84/2557กอบเกียรติ กสิวิวัฒน์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม
4/7/2557คำสั่งฉ. 84/2557พลตำรวจเอกพงศพัศ พงษ์เจริญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ายกลับไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4/7/2557คำสั่งฉ. 84/2557เพิ่มพงษ์ เชาวลิตรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557ชุมพล ฐิตยารักษ์รองปลัดกระทรวงพลังงานผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557ทรงภพ พลจันทร์อธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลังงานผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557สมนึก บำรุงสาลีอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557ประมวล จันทร์พงษ์อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นพิเศษเฉพาะราย
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557เสมอใจ ศุขสุเมฆผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานย้ายไปปฏิบัติหน้าที่รองปลัดกระทรวงพลังงาน
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557คุรุจิต นาครทรรพรองปลัดกระทรวงพลังงานย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมเชื้อเพลิงพลังงาน
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557วิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557วีระพล จิรประดิษฐกุลหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557ชวลิต พิชาลัยผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557นพพล ศรีสุขอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นพิเศษเฉพาะราย
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์อธิบดีกรมป่าไม้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นพิเศษเฉพาะราย
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557สุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุลเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ายไปปฏิบัติหน้าที่รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557ชลธิศ สุรัสวดีผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมทรัพยากรทะเลทางชายฝั่ง
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557ธีรภัทร ประยูรสิทธิรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชอธิบดีกรมป่าไม้
7/7/2557คำสั่งฉ.87/2557เกษมสันต์ จิณณวาโสรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
19/7/2557คำสั่ง ฉ.95/2557สุรศักดิ์ เรียงเครืออธิบดีกรมการค้าต่างประเทศผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษเฉพาะราย
19/7/2557คำสั่ง ฉ.95/2557สมชาติ สร้อยทองอธิบดีกรมการค้าภายในผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
19/7/2557คำสั่ง ฉ.95/2557ดวงพร รอดพยาธิ์ที่ปรึกษาการพาณิชย์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
19/7/2557คำสั่ง ฉ.95/2557จินตนา ชัยยวรรณาการรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าต่างประเทศอธิบดีกรมการค้าภายใน
21/7/2557คำสั่ง ฉ.98/2557ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
21/7/2557คำสั่ง ฉ.98/2557พสุ โลหารชุน ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมรองปลัดกระทรวงคมนาคม
21/7/2557คำสั่ง ฉ.98/2557ศรศักดิ์ แสนสมบัติอธิบดีกรมเจ้าท่าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
21/7/2557คำสั่ง ฉ.98/2557จุฬา สุขมานพผอ.สนข.อธิบดีกรมเจ้าท่า
21/7/2557คำสั่ง ฉ.98/2557พีระพล ถาวรสุเจริญรอง ผอ.สนข.ผอ.สนข.
16/4/2558คำสั่ง ฉ. 6/2558สุทธศรี วงษ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา
16/4/2558คำสั่ง ฉ. 6/2558พินิติ รตะนานุกูลเลขาธิการสภาการศึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
16/4/2558คำสั่ง ฉ. 6/2558กําจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
16/4/2558คำสั่ง ฉ. 6/2558บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูรเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
16/4/2558คำสั่ง ฉ. 6/2558อดินันท์ ปากบาราผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
16/4/2558คำสั่ง ฉ. 6/2558รัตนา ศรีเหรัญรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
23/4/2558คำสั่ง ฉ. 9/2558พิชิต นิลทองคําจัดหางานจังหวัดชลบุรี และผู้อํานวยการ สํานักบริหารแรงงานต่างด้าวสิ้นสุดการทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
1/5/2558คำสั่งเฉพาะ 1/2558พลตรีอภิรัชต์ คงสมพงษ์รองแม่ทัพภาคที่ 1ประธานกรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
8/5/2558คำสั่ง ฉ. 12/2558ปานเทพ กล้าณรงค์ราญประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 แม้กำลังจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ เพื่อให้ครบกำหนดวาระพร้อมกับกรรมการอีก 4 คน
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558สุวัตร สิทธิหล่อปลัดกระทรวงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณอธิบดีกรมการท่องเที่ยวปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558พัฒนาชาติ กฤติบวรอธิบดีกรมพลศึกษาปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษาปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558สาธิต รังคศิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ราฆพ ศรีศุภอรรถผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ป้อมเพชร วิทยารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญประจําภาค 7 กระทรวงการคลังปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ศุภกิจ ริยะการ (สิริพงษ์ ริยะการธีรโชติ) สรรพากรพื้นที่นราธิวาส จังหวัดนราธิวาสปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558พายุ สุขสดเขียวสรรพากรพื้นที่ปัตตานี จังหวัดปัตตานีปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558มานิตย์ พลรัตน์สรรพากรอําเภอ สํานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตาก จังหวัดตาปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ปัญญา ศิลปะเกษตรจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558อุดร ชมาฤกษ์เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558บุญชอบ สุทธมนัสวงษผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558แก่นเพชร ช่วงรังษีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558กิตติภพ ตราชูวณิช ผู้ตรวจราชการกรมการปกครองปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558นพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558เวชสุวรรณ อาจวิชัยหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหารปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558นิรันดร์ บุญสิงห์หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุรินทร์ปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558พรต ภูภักดิ์ นายอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ภัลลพ พิลานายอําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558สมภพ ร่วมญาติ นายอําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558อรรณพ อกอุ่นนายอําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558วีรชาติ ผ่องโชตินายอําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558 พลตํารวจโท สุรพล ทวนทองจเรตํารวจสํานักงานตํารวจแห่งชาติปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ประเสริฐ อภิปุญญากรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ สํานักงาน กสทช.ปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ชาติ กันล้อมนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตําหนัก อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558เดชาวุธ เสนยะนายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําตก อําเภอนาน้อย จังหวัดน่านระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558สนธยา มีสถิตย์นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลําเลียง อําเภอกระบุรี จังหวัดระนองระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558มนตรี ถ้ำเล็บมือนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558สริภพ ภูนิสัยนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558วรวุฒิ ยิ้มจันทร์รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทองเอน อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ประทีป ยั่งยืนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางเมือง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
 
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ภัทรพล จำปารัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
 
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ทรงชัย นกขมิ้นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
 
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558มนตรี บุญสุยานายกองค์การบริหารส่วนตําบลแกใหญ่ อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
 
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558สมภาร เคนหาญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
 
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ทนงทรัพย์ ถนอมจิตต์นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจิกเทิง อําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
ระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
 
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558สุวรรณ เมฆบุตรนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคันไร่ อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
 
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558วงศ์พิสุทธิ์ ดํารงค์สิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่องเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
 
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558สุนี ปูนกลางนายกเทศมนตรีตําบลใหม่ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
 
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ปัญญา เขียวธงนายกเทศมนตรีตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
 
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558รัชนาท ภูผินผานายกเทศมนตรีตําบลทุ่งฝน อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
ระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราว
 
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558มณีรัตน์ ดวงกุณาปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหนองเดิ่น อําเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬย้ายไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558ฟ้าใส เสนาธรรม (ชยพล เสนาธรรม) ปลัดเทศบาลตําบลบ้านแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ย้ายไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด
15/5/2558คำสั่ง ฉ. 16/2558นพคุณ พรหมพุทธารองปลัดเทศบาลตําบลต้นธง อําเภอเมืองลําพนู จังหวัดลําพูนย้ายไปช่วยราชการที่ศาลากลางจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตั้งอยู่หรือสถานที่ราชการอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกําหนด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558สุวัตร สิทธิหล่อปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ปรึกษาพิเศษ สํานักนายกรัฐมนตรี
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558ขวัญชัย วงศ์นิติกรอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558ไชยวัฒน์ พันธ์นรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกําแพงเพชร กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558รังสรรค์ มณีเล็กรองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558ศุภชัย สมัปปิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558วินัย สวัสดิวรเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558ชัยรัตน์ กรรณิการ์อัยการผู้เชี่ยวชาญ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๘ สํานักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558พันตํารวจเอก นิรันดร์ อดุลยาศักดิ์ผู้บัญชาการสํานักคดีเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรมปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558พัชณีย์ ยงยอดผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558ศุภยุทธ สาครบุตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์พลังงาน กระทรวงพลังงานปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558สุทธิ ศิลมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558ชูศักดิ์ ต้ังศิริไพบูลย์ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558สมพร ดํานุ้ยผู้อํานวยการโครงการชลประทานอุดรธานี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558ยุทธนา นวมะชิติผู้อํานวยการโครงการชลประทานสตูล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558ชัยฤกษ์ เมษสุวรรณผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑๖ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558ธงชัย จินตนาวงศ์วิศวกรใหญ่ด้านบํารุงรักษา กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558สุใหญ่ หลิ่มโตประเสริฐนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558ปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสงขลา กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558พิมพ์มาส รังสรรค์สฤษดิ์ผู้อํานวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ จังหวัดสงขลา กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด
25/6/2558คำสั่ง ฉ. 19/2558นิวัจน์ พิมเสนผู้อํานวยการโรงเรียนนิคม ซอย ๑๐ จังหวัดสตูล กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการในตําแหน่งประจําสํานักงาน ปลัดกระทรวงในกระทรวงที่สังกัด

 

 

 

 รายชื่อข้าราชการที่ถูกย้ายนอกเหนือคำสั่งคสช. 

<คลิกดูประกาศฉบับเต็มได้ที่ชื่อหน่วยงานที่ออกคำสั่ง

วันที่ออกคำสั่งหน่วยงานที่ออกคำสั่งเลขฉบับชื่อ-นามสกุลตำแหน่งเดิมตำแหน่งใหม่
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
305/2557นายกวีพร จันทน์ขาวผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเราผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557น.ส.เยาวมาลย์ จ้อยจุฬี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดฉะเชิงเทรา
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายสนั่น ทองจีน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 1
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายสันติ จิตต์ปราณีชัยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายอดิศักดิ์ สาสนัส ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 4 ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 3
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายสมพล กาญจนโสภณ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการสำนักไต่สวนการทุจริตภาคการเมือง 4
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายพิเศษ นาคะพันธุ์ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี.
10/7/2557สำนักงานคณกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายสุกิจ บุญไชยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบทรัพย์สินภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายนิวัติไชย เกษมมงคลผู้อำนวยการสำนัก
บริหารงานกลาง 
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายทวีป แดงวิสุทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตรังผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
10/7/2557สำนักงานคณกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายมงคล สาริสุต ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายหิรัณย์เศรษฐ เหยี่ยวประยูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม
10/7/2557สำนักงานคณกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายพุทธา ศรีคำภา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเพชรบุรี
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นางพรเพ็ญ คมสัน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายพีร์ ฉัตรกันภัยผู้อำนวยการ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายสุธรรม คุ้มทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองคายผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)
305/2557นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่
10/7/2557สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
305/2557นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสกลนคร  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี.
22/7/2557สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
369/2557 พล.ต.ต.สุธีร์ เนรกัณฐี รอง ผบช.น.
รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1
(ผบก.น.1) ตามคำสั่ง ตร.ที่ 263/2557 
-
22/7/2557สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
369/2557พล.ต.ต.จิตติ รอดบางยาง รอง ผบช.น.รอง ผบช.น.รักษาราชการแทน
ในตำแหน่ง ผบก.น.1 

 

 

 

 

  ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายและปรับโครงสร้างข้าราชการ  
< คลิกดูประกาศฉบับเต็มได้ที่ชื่อเรื่อง >

ประเภทการประกาศวันที่เลขที่ฉบับเรื่อง
ประกาศ22/5/255716/2557ให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีชั่วคราว
ประกาศ29/5/255748/2557 การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศ30/6/255775/2557ผู้รักษาการประธานกรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
และการขออนุญาตโครงการใหม่
หรือการทำธุรกรรมที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท ของรัฐวิสาหกิจ
ประกาศ10/7/255785/2557การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
ประกาศ10/7/255786/2557การได้มาซึ่งสมาชิกกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว
ประกาศ10/7/255787/2557การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ
ประกาศ10/7/255788/2557การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ10/7/255789/2557หลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ประกาศ21/7/255797/2557แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ

 

 


 


 

ประเภทเรื่องน่าสนใจ: