ข้อเสนอที่วิ่งสู่คสช. หลังการยึดอำนาจ

ข้อเสนอที่วิ่งสู่คสช. หลังการยึดอำนาจ

เมื่อ 11 มิ.ย. 2557
ระยะสองเดือนนับแต่รัฐประหาร ภาคประชาชน กลุ่มธุรกิจ หรือหน่วยงานภาครัฐ หลายกลุ่ม เข้ายื่นข้อเสนอให้ คสช. เพื่อแก้ไขกฎหมายหรือเสนอให้ดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มตน 
 
ปรากฎการณ์นี้ มีประเด็นที่น่าสนใจว่า "กระบวนการ" เหล่านี้นำไปสู่ "ผลลัพธ์" ที่ดีจริงหรือไม่
 
ในสมัยประชาธิปไตย หากประชาชนจะเสนอกฎหมาย ก็มีวิธีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภาได้ หากประชาชนได้รับความไม่เป็นธรรม ก็ยื่นร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือฟ้องศาลเพื่อยุติข้อพิพาท เส้นทางกว่าจะได้ผลลัพธ์ดังหวัง มีกระบวนการจำนวนมากที่ต้องฝ่าฟัน  
 
เมื่อรัฐประหาร หลายกลุ่มเลือกยื่นข้อเสนอต่อผู้มีอำนาจสูงสุด ด้วยเห็นว่า เป็นกระบวนการที่ “มีความหวัง” กว่ากลไกปกติ แต่ก็ต้องแลกกับการเดินข้ามกลไกที่ “นำไปสู่” ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อแลกกับความเสี่ยงบางอย่าง เช่น กลไกปกติอาจไม่ได้ทำงานตามที่หวัง อาจมีการฉ้อฉล หรือล่าช้า และรักษาผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มมากกว่าประชาชน เป็นต้น
 
iLaw ลองรวบรวมข้อเสนอ (เท่าที่ทราบ) ที่กลุ่มต่างๆ ยกขึ้นมาภายหลังการรัฐประหาร วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ด้วยรูปแบบการผลักดันข้อเสนอต่างๆ เพื่อชวนให้ผู้อ่านร่วมทบทวนถึงความจำเป็นเร่งด่วนของข้อเสนอ ผลกระทบต่อกระบวนการผลักดันที่พึ่งพาผู้มีอำนาจสูงสุด และชวนไตร่ตรองดูว่า ข้อเสนอลักษณะใด ที่ไม่จำเป็นต้องรอรับฟังข้อคิดเห็นจากส่วนต่างๆ ของประเทศ ตามแบบที่ระบอบประชาธิปไตยออกแบบเอาไว้และเป็นที่ยอมรับในทางสากล 
 
นี่คือบางส่วนของข้อเสนอที่มีต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในระยะสองเดือนของการทำรัฐประหาร 
 
 
หน่วยงานที่ได้ทำข้อเสนอต่อ คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีดังนี้
 
วันที่ชื่อหน่วยงานข้อเสนออ้างอิง
27/5/25577 องค์กรเอกชน

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

การพิจารณาให้อนุกรรมการกลั่นกรองโครงการลงทุน สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักซึ่งค้างอยู่หลายโครงการ และสร้างความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างประเทศให้กลับมาโดยไว

เว็บไซต์ SMEs Report
29/5/2557คณะกรรมการสมานฉันท์
แรงงานไทย (คสรท.) 
วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.
 
ให้พิจารณา พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. ... ฉบับประชาชน เพราะจำเป็นต้องมีมืออาชีพเข้ามาบริหาร และให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสิทธิบัตรประกันสังคมใบเดียวรักษาโรงพยาบาลได้ทุกแห่ง
 
เว็บไซต์
สำนักข่าว
อิศรา
 เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) 

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พ.ศ.2554 เพื่อหวังสร้างหลักประกันทางรายได้ต่อคนไทยยามชราภาพ

เว็บไซต์
สำนักข่าว
อิศรา
 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เสนอกลไกทางการเมือง อาทิ สภาปฏิรูป ซึ่งสมาชิกจะต้องไม่จำกัดกลุ่มสีทางการเมือง และช่วยสร้างความปรองดอง และให้มีสภานิติบัญญัติ หรือสภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งสมาชิกที่ไม่จำกัดกลุ่มสีทางการเมือง เน้นสร้างความปรองดอง โดยเสนอให้ปรับปรุงรัฐธรรมนูญเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต และให้ใช้ได้จริง
 
นอกจากนี้ ยังเสนอว่า นโยบายสาธารณะ หรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ต้องโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
 
เว็บไซต์
ไทยรัฐ
30/5/2557ตัวแทนชาวสวนยางพารา จ.ตรัง

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

1.ทวงถามค่าปัจจัยการผลิตช่วยเหลือชาวสวนยางที่ยังตกค้างประมาณ 400 ล้านบาท
2.ให้แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ให้ยางอยู่ที่กิโลกรัมละ 90 บาท
3.เมื่อปฏิรูปการเมือง ให้เกษตรกรชาวสวนยางทุกจังหวัดเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบอาชีพชาวสวนยางแบบยั่งยืน

เว็บไซต์ สถาบันวิจัยยาง
4/6/2557สภาผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไทย (สววท.) และนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขอความชัดเจนเพื่อบรรเทาปัญหาแก่สมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงทั้งที่ขึ้นทะเบียนการทดลองออกอากาศ ประกอบธุรกิจหรือที่แจ้งความประสงค์ไว้รอขึ้นทะเบียน และวิทยุชุมชนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีไม่ต่ำกว่า 1,000 สถานี พร้อมสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม

เว็บไซต์ 
สววท.
 นักวิชาการด้านน้ำและสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้มีคำสั่งยกเลิกโครงการลงทุนตามแผนบริหารจัดการโครงการน้ำ 350,000 ล้านบาท เพราะการตั้งโครงการไม่ชอบด้วยหลักวิชาการ ไม่โปร่งใส และเห็นว่าควรยุบสำนักนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ด้วย ส่วนโครงการลงทุนเร่งด่วนเฉพาะหน้า ควรให้กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ เข้ามาดำเนินการแทนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.)

เว็บไซต์
Thaipbs
5/6/2557องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เสนอให้คสช. แก้ปัญหาด้านคอร์รัปชั่นดังนี้ 

1. ปัญหาเรียกรับสินบนในการออกใบอนุญาต

2. ร่วมมือกับนานาชาติ เพื่อแก้ปัญหาคอร์รัปชันและสร้างมาตรการทางกฏหมายติดตามจับกุมลงโทษคนโกงอย่างมีประสิทธิภาพ

3. แก้ปัญหาประชาชนโดนเอารัดเอาเปรียบ ด้วยการตรา พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... ที่ผ่านกรรมาธิการร่วมของรัฐสภาชุดล่าสุดแล้ว

4.สร้างความไว้วางใจและมีส่วนร่วมของประชาชน โดยออกกฏหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ

5.แก้ปัญหาที่ต้นตอและช่วยให้มาตรการอื่นๆ ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปรับปรุง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

6. ให้รัฐเป็นผู้นำในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่น ด้วยการให้งบประมาณเพื่อการรณรงค์ทางสื่อสาธารณะอย่างมียุทธศาสตร์และต่อเนื่องอย่างน้อย 5 ปี โดยให้องค์กรวิชาชีพภาคเอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.

7. แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในรัฐวิสาหกิจ จากการตั้งพวกพ้องนักการเมืองเป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ

8.ควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานรัฐ โดยกำหนดให้ต้องชี้แจงเหตุผลและเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์
กรุงเทพธุรกิจ
 กลุ่มจับตาการ
ปฎิรูปพลังงานไทย

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

1.ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองโดยเท่าเทียมกับภาครัฐและภาคธุรกิจ

2.ให้ยกเลิกการขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) กับประชาชน

3.ให้ยกเลิกโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปที่อ้างอิงราคาสมมติว่านำเข้าจากสิงคโปร์ โดยให้ยกเลิกการเก็บค่าพรีเมียม

4.ให้ปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ โดยให้มีตัวแทนของภาคประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรงต่อการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา พลังงานของประเทศไทย

เว็บไซต์ Thaipublica
6/6/2557กองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขอความเป็นธรรมโดยให้ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ช่วยไกล่เกลี่ยคดีที่ทางแกนนำกลุ่มกองทัพประชาชนและเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทย (กคป.) ถูกฟ้องร้องจำนวน 5 คดี เป็นคดีแพ่ง 2 คดี และอาญา 3 คดี อาทิ คดีการขัดขวางการเลือกตั้ง เป็นต้น

เว็บไซต์
เดลีนิวส์

 ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่องกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง (กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง)

เว็บไซต์
Smartsme
7/6/2557สมาคมชาวนาไทย

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ต้องการให้ลดต้นทุนการผลิตให้กับชาวนา เพิ่มพูนผลผลิต ช่วยเหลือในด้านราคาปัจจัยการผลิต เรียกร้องให้มีนโยบายเฉพาะหน้าระยะสั้นมาช่วยเหลือชาวนา เพราะ ขณะนี้ชาวนาเกี่ยวข้าวแล้ว แต่ไม่มีนโยบายรับจำนำข้าวหรือประกันราคาข้าวมารองรับ

เว็บไซต์
Voice TV
 องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค (ภาคประชาชน)

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

1. ขอให้คสช. กำหนดมูลค่าคูปองสนับสนุนการรับชมทีวีดิจิตอล ไม่เกิน 690 บาท ตามราคาตั้งต้นประมูล เนื่องจากต้นทุนไม่ถึง 500 บาท 
2. ขอให้ กสทช. จัดการขั้นเด็ดขาดกับผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลเถื่อนไม่ให้มีการดำเนินการ พร้อมเร่งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายกล่องทีวีดิจิตอลให้แก่ผู้บริโภคทราบ 
3.หยุดเก็บบัตรประชาชนจากผู้บริโภค ผู้บริโภคต้องไม่ร่วมมือให้สำเนาบัตรประชาชนเพื่อให้ไปรับคูปองแทน  เพราะมีคนขอเป็นตัวกลางในการไปรับคูปองแทน ซึ่งสามารถนำไปแอบอ้างเพื่อทำธุรกรรมการเงินบางอย่างได้

เว็บไซต์
indy
consumers
9/6/2557กลุ่มชมรมมัคคุเทศก์
จีน 200 คน

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เร่งแก้ไขปัญหาไกด์เถื่อนหลอกชาวต่างชาติที่มีนักการเมืองบางกลุ่มหนุน

เว็บไซต์
ผู้จัดการ
10/6/2557เครือข่ายคนพิการ

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เสนอให้มีร่างกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติกิจการสลากเพื่อสังคม พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย /10 มิ.ย. 57)

เว็บไซต์
มูลนิธิพัฒนาคนพิการ
11/6/2557ชมรมนักกฎหมายพิทักษ์ผลประโยชน์รัฐ

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขอให้สั่งการไปยัง ป.ป.ช. ให้เร่งดำเนินการไต่สวนคดีของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กรณีทุจริตโครงการสวนยางและน้ำมันปาล์ม และคดีอื่นอีก 7 คดี อย่างเร่งด่วน

เว็บไซต์
INN News
12/6/2557เครือข่ายผู้เสียหายจากการแพทย์

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เสนอให้มีร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการแพทย์

เว็บไซต์
Voice TV
 เครือข่ายผู้เดือดร้อนจากแก๊ส และน้ำมันแพงเชียงใหม่  

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

1.ขอให้มีการระงับการให้สัมปทานปิโตรเลียมจนกว่าจะแน่ใจว่าประเทศชาติ และคนไทยจะได้รับผลประโยชน์สูงสุด

2.ให้ลดราคาน้ำมันโดยเลิกภาษีสรรพสามิต และเงินกองทุนน้ำมัน กับลดราคาก๊าซ และค่าไฟฟ้า เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวัน และต้นทุนสินค้าให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะคนยากจน

3.ให้ตั้งคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาโครงสร้างราคาพลังงานทั้งน้ำมัน ก๊าซ และไฟฟ้า และขอให้คณะกรรมการพิจารณาระบบการแบ่งปันผลประโยชน์จากการขุดเจาะปิโตรเลียม รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายปิโตรเลียม ทั้งนี้ ต้องมีตัวแทนจากภาคประชาชนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งในคณะกรรมการ และกรรมการทุกคนจะต้องเป็นอิสระจากผลประโยชน์ของบริษัทน้ำมัน หรือนอมินีของบริษัทที่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และทางอ้อม

4.เร่งให้มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรม และมีความจริงใจไม่ให้มีการผูกขาดอยู่เฉพาะนักการเมือง และนักลงทุนรายใหญ่ แต่ให้ชาวบ้านได้มีสิทธิ

เว็บไซต์
ผู้จัดการ
 เครือข่ายผู้ปลูก-ผลิตลำไยเหนือ

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขอให้หัวหน้า คสช.ตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาตลาดลำไย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาลำไยปี 2557 
 
นอกจากนี้ ไทยยังประสบปัญหาที่ประเทศจีนมีมาตรการเข้มงวดเรื่องสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในผลลำไยสด ขอให้กรมวิชาการเกษตรและผู้ประกอบการช่วยกันพิจารณาแก้ไขโดยเร่งด่วน และให้สถาบันเกษตรกรใช้ขบวนการสหกรณ์รวบรวมผลผลิตลำไยอบแห้งทั้งเปลือก ทำระบบประกันคุณภาพ ให้มีการประสานการเจรจาการค้าและมีการแลกเปลี่ยนสินค้า ทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการหรือชุมชนสหกรณ์ของประเทศจีนหารือผู้ร่วมทุนดำเนินการตลาดในประเทศจีน
 
เว็บไซต์
hedlom
news
 นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ตรวจสอบการทุจริตในสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างช่วงที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของนายสุวิจักษ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาฯ อาทิ โครงการจัดซื้อจัดจ้างนาฬิกาแขวนผนังราคา 70,000 บาท โครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น เครื่องละกว่า 70,000 บาท 

เว็บไซต์
เดลีนิวส์
14/7/2557สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เสนอมาตรการที่เกี่ยวกับกสทช. ได้แก่ ให้มีการตรวจสอบงบประมาณเหมือนหน่วยงานรัฐทั่วไป และให้รายได้จากการประมูลทุกประเภทของ กสทช. ส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ยังเสนอให้ปรับกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง บอร์ด กสทช., เลขา กสทช. และซูเปอร์บอร์ด กสทช. (คณะกรรมการติดตามประเมินผล กสทช.) เพราะมีปัญหาหลายจุด เช่น การแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ ไม่มีการคานอำนาจกันระหว่างบอร์ดกับเลขาธิการ
 
นอกจากนี้ ยังเสนอให้กำหนดอายุขั้นต่ำของบอร์ดและเลขา กสทช. ที่กฎหมายระบุว่าต้องไม่น้อยกว่า 35 ปี ในขณะที่องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญมักกำหนดไว้ที่ไม่น้อยกว่า 45 ปี จึงอาจไม่เหมาะสมในเรื่องวัยวุฒิและวุฒิภาวะได้
 
เว็บไซต์
blognone
16/6/2557ตัวแทนกลุ่มกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จ.พระนครศรีอยุธยา

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เนื่องจากนายอำเภออุทัยจะย้ายที่ว่าการอำเภอไปที่แห่งใหม่ ซึ่งมีลักษณะคับแคบกว่าเดิม รวมถึงประชาชนเดินทางไม่สะดวกในการติดต่อราชการ และเกรงว่าจะมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง

เว็บไซต์
ไทยรัฐ
 ตัวแทนกลุ่มคนพิการทางสายตา

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการหางานและอาชีพ เนื่องจากไม่มีอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเอง และที่ผ่านมาได้ไปยื่นขอโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายครั้ง ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลใด

เว็บไซต์
ไทยรัฐ
 กลุ่มชาวบ้านจาก ต.บ้านสวน , ต.บ้านหลุม และ ต.ตาลเตี้ย อำเภอเมือง จ.สุโขทัย กว่า 300 คน

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากเตาเผาขยะ บริเวณบึงใหญ่ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.สุโขทัย ตามมูลค่าโครงการ 1,200 ล้านบาท โดยตัวแทนชาวบ้านได้ส่งมอบรายชื่อกว่า 2,900 คน ที่ไม่เห็นด้วยและร่วมคัดค้าน

เว็บไซต์
กรุงเทพธุรกิจ
18/6/2557สภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

1.มีแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว เพื่อป้องกันปัญหาความไม่ต่อเนื่องของนโยบายเศรษฐกิจเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาล
 
2.แปรรูปรัฐวิสาหกิจจะต้องทำให้เป็นจริง ประโยชน์ของการแปรรูปมีมากมาย เช่น เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ลดก่อหนี้สาธารณะ เพิ่มรายได้ให้กับภาครัฐ ตัดปัญหานักการเมืองใช้รัฐวิสาหกิจเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว
 
3.เพิ่มการออมเงินระยะยาวในภาคครัวเรือน ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีภาคบังคับด้านการออม ถึงแม้จะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่ก็ยังเป็นภาคสมัครใจ (ยกเว้นบริษัทใหม่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) การที่สังคมไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกวัน หากยังไม่มีการออมภาคบังคับ ในระยะยาวอาจจะมีปัญหาด้านการเงินกับคนไทยวัยเกษียณ
 
4. สนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพราะมีเครื่องมือทางการเงินให้เลือกระดมทุนหลากหลาย มีความโปร่งใส เพราะ ก.ล.ต. คอยตรวจสอบการดำเนินงานหรือผู้บริหารของบริษัทตลอดเวลา และหนีภาษีได้ลำบาก
 
5. พัฒนาบุคลากรในตลาดทุนให้ไปสู่ระดับสากล ใช้วิธีสร้างแรงจูงใจ เช่น ต้นทุนการพัฒนาบุคคลบางประเภท สามารถนำไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) 
เว็บไซต์
กรุงเทพธุรกิจ
19/6/2557ตัวแทนชาวนาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขอให้ คสช. สั่งหยุดการดำเนินคดีกับเกษตรที่เป็นหนี้เร่งด่วนไว้ก่อนและให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้าไปดำเนินการแก้ไข พร้อมให้มีการปฏิรูปกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเพื่อขจัดการแทรกแซงของฝ่ายการเมือง

เว็บไซต์ Newsplus
 วัชระ เพชรทอง

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

รื้อคดี “เอกยุทธ อัญชันบุตร” ให้หน่วยงานราชการอื่นสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิดแทน สตช.

เว็บไซต์
สำนักข่าวไทย
 เครือข่ายยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย
(ทีแบน) 

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เสนอให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศ ต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อน และขอความร่วมมือและรณรงค์ไปยังภาคเอกชนเปิดให้เกิดการมีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย 

เว็บไซต์
บ้านเมือง
20/6/2557ภาคีเครือข่าย 10 องค์กรเอกชนกระบี่

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน ขนาด 800 เมกะวัตต์ ที่จะมีการก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการทำประชาพิจารณ์

เว็บไซต์
ผู้จัดการ
 ชาวราชบุรี

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

คัดค้านโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ สายนครปฐม – ชะอำ

เว็บไซต์
transborder
news
 นางพิณภา
พฤกษาพรรณ
และเครือข่ายกะเหรี่ยงฯ

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้ช่วยติดตามตัวบิลลี่

21/6/2557แฟนบอลห้าหมื่นคน

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขอให้ถอดถอนนายวรวีร์ มะกูดี นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์
มติชน
25/6/2557สภาพัฒนาการเมือง

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้มีการตั้งสภาพลเมือง 77 จังหวัด และเปิดเวทีสร้างความรู้แก่ประชาชนควบคู่กันไป เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเมืองการปกครอง ให้เกิดความตื่นตัว รู้จักสิทธิ ความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ก่อนนำไปสู่การปฏิรูป

เว็บไซต์
323road
 องค์กรเครือข่ายต้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้พิจารณาปัญหาอาชญากรรมสัตว์ป่าเป็นประเด็นเร่งด่วน 

เว็บไซต์
WWF
Global
 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาล

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เรียกร้องให้รปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นสลากเพื่อสังคม โดยเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลและกฎหมายเพื่อคนพิการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ฉบับ

1. ร่าง พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
2. ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ โดยเฉพาะการนำหนังสือไปทำซ้ำหรือดัดแปลง ถือว่าไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
3. ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

เว็บไซต์
ผู้จัดการ
 ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ฟ้องร้อง พ.ท.รัฐเขต แจ้งจำรัส อดีตอนุกรรมการธิการวุฒิสภา ผู้ที่แจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งคดีแพ่งและอาญา ที่ให้ข้อมูลเท็จว่าบริษัทลักลอบขุดเจาะน้ำมันในแปลงสัมปทานปิโตรเลียมไปจำหน่ายให้กับบริษัท ปตท. ซึ่งไม่เป็นความจริงและสร้างความเสียหายทางภาพลักษณ์ให้กับบริษัทฯ 

เว็บไซต์
Thaipbs
26/6/2557ชาวบ้าน จ.สระบุรี กว่า 40 คน

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

คัดค้านการทำเหมืองแร่ทองคำหลังบริษัทเอกชนยื่นเรื่องขอสำรวจพื้นที่ ส.ป.ก.เพื่อขอสัมปทานทำเหมืองแร่ โดยระบุว่าหากทำเหมืองแร่จะทำให้ชาวบ้านกว่า 10,000 ครัวเรือน ซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงโคนมและทำการเกษตร ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์
สำนักข่าวไทย
 นายอำเภอ อ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขอให้พิจารณาเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้ชาวบ้านจำนวนกว่า 600 แปลง หลังจากชาวบ้านไม่มีโฉนดที่ดินมากกว่า 25 ปี

เว็บไซต์
สำนักข่าวไทย

 นายเพียร ชัยทิพย์ เลขาธิการพรรคพลังอุดร

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เสนอแนวทางการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำที่จะต้องเกิดประโยชน์ต่อประเทศมากที่สุด โดยกล่าวว่า พรรคพลังงานอุดร มีนักการเมืองใหม่และมีแนวทางใหม่ ไม่มีสีและฝ่าย

เว็บไซต์
สำนักข่าวไทย
 ตัวแทนชาวบ้าน ม.4 ต.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

แก้ปัญหานายทุนบุกรุกสร้างบ้านพัก รีสอร์ตบนชายหาดสาธารณะ ความยาว 7 กิโลเมตร

เว็บไซต์
สำนักข่าวไทย
 TDRI

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

นิรโทษกรรมผู้เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานต่างด้าวในระบบ พร้อมแนะแนวทางจัดการให้เบ็ดเสร็จ ให้การจัดระบบแรงงานต่างด้าวช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานแท้จริง และสร้างรูปธรรมล้างภาพติดลบการใช้แรงงานทาส/ค้ามนุษย์ ที่ไทยถูกจับตามาต่อเนื่อง

เว็บไซต์
Thaipublica
27/6/2557คณะนักวิชาการ

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ทบทวนโครงสร้างและระบบการประเมินผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (EIA/EHIA) ที่สร้างความขัดแย้งในสังคมอย่างกว้างขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เว็บไซต์
change
 สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย
วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.
 
1.จัดตั้งสำนักงานลูกจ้างส่วนราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม และให้มีการจัดตั้งสภาปฏิรูปลูกจ้างส่วนราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ ลูกจ้างส่วนราชการ 
2.ต้องการให้เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) และลูกจ้าง สพฐ. ที่ปฏิบัติ หน้าที่ครบ ๓ ปี ได้รับการประเมินคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการหรือพนักงานราชการ
 
เว็บไซต์
kruwandee
30/6/2557นายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทย

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

กำหนดการพัฒนาโคเนื้อทั้งระบบให้เป็นวาระแห่งชาติ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ

เว็บไซต์
ผู้จัดการ
 กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด (สคจ.) 

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ทวงถามเงินเยียวยาเร่งด่วน หลังได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อหัวหน้า คสช. มาแล้ว 2 ครั้งแต่ยังไม่มีความคืบหน้า จากกรณีที่สมาชิกสหกรณ์ประสบความเดือดร้อน

เว็บไซต์
ผู้จัดการ
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

แก้ไขปัญหาภาวะขาดแคลนไฟฟ้าซึ่งประสบต่อเนื่องมา 50 ปี อีกทั้งไม่มีถนนลาดยางเพื่อการสัญจร ทั้งที่ในตำบลมีสถานที่ราชการทั้งโรงเรียน สถานีอนามัย รวมถึงมีประชากรกว่า 2,200 ครัวเรือน จาก 12 หมู่บ้าน 

เว็บไซต์
ผู้จัดการ
 ชาวบ้านจากตำบลโนนหมากนุ่น อ.โคกสูก จ.สระแก้ว

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขอความเป็นธรรมต่อ คสช. ภายหลังมีบริษัทเอกชนของไทยและกัมพูชาเข้ามานำพื้นที่ทำนาไปเปิดตลาดจุดผ่อนปรนแบบถาวร โดยไม่สอบถามหรือติดต่อขอซื้อแปลงนากว่า 100 ไร่

เว็บไซต์
ผู้จัดการ
 กลุ่มประชาชน
ผู้รักชาติ

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ คัดค้านคสช.

ขอให้ทบทวนการแต่งตั้งกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชุดใหม่ ประกอบด้วย นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายพรชัย รุติประภาและนายคุรุจิต นาครรพ เนื่องจากภาพพจน์ของนายปิยสวัสดิ์ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม

เว็บไซต์
สำนักข่าว
อีไฟแนนซ์ไทย
 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและเครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชน 
 
วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ คัดค้านคสช.
 
ยุติโครงการจัดซื้อรถโดยสารNGV และให้ทบทวนร่างเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) ใหม่ทั้งหมด เนื่องจากการจัดซื้อครั้งนี้มีปัญหา ไม่คุ้มค่าการลงทุน และ ป.ป.ช.ตรวจสอบแล้วพบความไม่ถูกต้อง
 
จึงเสนอให้เปิดกว้างให้ใช้รถเครื่องยนต์ดีเซล ไม่ควรกำหนดสเปครถเมล์เป็นเชื้อเพลิง NGV ทั้งหมด เพราะในระยะยาวการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลถูกกว่า อีกทั้งราคา NGV ที่ต่ำในปัจจุบันเกิดจากการอุดหนุนของภาครัฐ ขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาให้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และไม่ควรจำกัดขนาดรถที่ 12 เมตรอย่างเดียวเพื่อบริการที่หลากหลาย 
 
และยังเสนอให้เปิดกว้างทั้งรถนำเข้าทั้งคัน หรือรถนำเข้าเฉพาะคันซึ่งมาประกอบตัวถังในประเทศแข่งขันได้ทั้งหมด เพื่อป้องกันการฮั้วของโรงงานประกอบในประเทศ และไม่มีปัญหาแรงงานกำลังการผลิตไม่เพียงพอ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อคุณภาพรถได้ โดยให้ทยอยประมูลทีละล็อตเพื่อเปรียบเทียบราคา และเปิดกว้างทั้งแบบเช่า และซื้อ โดยรวมค่าซ่อมบำรุงให้ชัดเจนด้วย ซึ่งจะสามารถเปรียบเทียบราคาที่ดีที่สุดได้ ในอนาคต ขสมก.จะไม่มีภาระค่าซ่อมและลดพนักงานลงได้
 
เว็บไซต์
ผู้จัดการ
1/7/2557กลุ่มผู้ค้าสลาก ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสรายบุคคล

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เร่งพิมพ์สลากเพิ่มให้แก่ผู้ค้า เพื่อให้การจัดสรรสลากเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น รวมถึงกระจายสลากให้ถึงมือผู้ค้ารายย่อยโดยตรง

เว็บไซต์
Springnewstv
 อดีต ส.ส.ประชาธิปัตย์

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ไม่ให้เก็บภาษีย้อนหลังผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว

เว็บไซต์
MSN News
2/7/2557กลุ่มลูกจ้างประจำ กทม. เกือบ 100 คน 

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เรียกร้องสิทธิ กรณีถูกปรับลดเงินเดือนย้อนหลัง 3 ปีอย่างไม่เป็นธรรม และไม่มีเหตุผล ซึ่งส่งผลให้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนต้องตกเป็นหนี้สิน

เว็บไซต์
patrolnews
 ตัวแทนกลุ่มบริษัทการบินเอกชน และกลุ่มสหภาพแรงงานนักบินเฮลิคอปเตอร์

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขอความช่วยเหลือ กรณีมีแรงงานต่างชาติประกอบอาชีพนักบิน เฮลิคอปเตอร์ ที่เข้ามาทำการบินในประเทศไทย ทั้งนี้ มีบริษัทที่เป็นนอมินีให้นักบินต่างชาติมาขับเครื่องบินภายในประเทศ ซึ่งเป็นอาชีพสงวนในไทยและห้ามคนต่างชาติทำ จึงถือว่าไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย และเป็นการกดขี่นักบินไทย

เว็บไซต์
เดลีนิวส์
 ชาวบ้านจาก ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขอให้ช่วยเหลือ หลังจากถูกกรมป่าไม้ ให้ออกจากพื้นที่สัมปทานป่ายูคาลิปตัสซึ่งหมดสัปทานบัตร โดยระบุว่าชาวบ้านเข้าไปจับจองพื้นที่ทำกิน ปลูกสร้างบ้านเรือนถาวร ตั้งแต่ปี 50 

เว็บไซต์
newsplus
 หอการค้าไทย

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

กำหนดแผนเตรียมพร้อมแรงงานในภาคอุตสาหกรรมระยะ 5-10 ปี ลดขั้นตอนและกำหนดเวลา และค่าใช้จ่ายในการจัดหาแรงงานอย่างชัดเจน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์คัดกรองรับสมัคร และขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติจากประเทศต้นทาง และขึ้นทะเบียนนายหน้าหาแรงงานอย่างจริงจัง เนื่องจากเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์

เว็บไซต์
ผู้จัดการ
3/7/2557ดำรงค์ พิเดช สมาชิกพรรคทวงคืนผืนป่าไทย

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้คสช.เข้าตรวจสอบโครงการสำรวจป่า สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ พบเงื่อนงำทุจริต ผลาญงบกว่า 2 พันล้านโดยเปล่าประโยชน์

เว็บไซต์
Kapook
 ชาวบ้านที่ได้รับผล
กระทบจาก
เหมืองแร่ 
จังหวัดพิจิตร 

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

แก้ไขผลกระทบเหมืองทองคำ จ. พิจิตร ที่มีมากว่า 10 ปี

เว็บไซต์
Blog
OK nation
4/7/2557กลุ่มประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในเรื่องที่ดิน

เว็บไซต์
Sanook
 กลุ่มลูกจ้างประจำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เรียกร้องสิทธิในกรณีที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนข่าวสารการพาณิชย์ โดยขอความเป็นธรรมให้ได้สิทธิตามกฎหมายคือ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะเกษียณอายุ

เว็บไซต์
Sanook
6/7/2557นายกสมาคมการประมง จ.สมุทรสาคร  

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติบนเรือ แยกขาดจากกิจการประมงบนฝั่ง พร้อมให้ซื้อประกันสุขภาพได้ 3 ช่วงเวลาทั้ง 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี ชี้แรงงานต่างชาติบางส่วนทำงานไม่นานก็หนีทำงานบนฝั่ง

เว็บไซต์
ผู้จัดการ
 8 เครือข่ายองค์กรสุขภาพ

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ปลดบอร์ดและ ผอ.องค์การเภสัช  ฐานทำยาขาด ไม่ผลิตยากำไรน้อย แถมส่อทุจริตการสร้างโรงงานใหม่

เว็บไซต์
สำนักข่าวประชาธรรม
7/7/2557สภาการสาธารณสุขชุมชน

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้ คสช. สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2556 อย่างจริงจัง และเร่งให้จัดตั้งกองทุนสุขภาพขึ้นใหม่ ในแต่ละเขตพื้นที่

เว็บไซต์
ผู้จัดการ
 นักการศึกษา
ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

เสนอนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้ 
1.ร่วมพัฒนาโรงเรียนดี / อาชีวะดี / ครูดี / สื่อดี ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์ทันที 77 จังหวัด ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

2.Education for All and All For Education นำร่องการจัดการศึกษาที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในจังหวัดที่พร้อม

3.ก่อร่าง “สภาปฏิรูปการศึกษาไทย” ให้เป็นองค์กรอิสระ โดยมี “สำนักงานปฏิรูปการศึกษา” เป็นหน่วยปฏิบัติการระยะยาว

เว็บไซต์
posttoday
8/7/2014นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์
ภาคตะวันตก 

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ คัดค้านคสช.

1.ให้สถานีวิทยุชุมชนที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ใบครุฑแดง สามารถออกอากาศได้ตามปกติ ส่วนสถานีใดที่มีประวัติสร้างความขัดแย้ง ขอให้ดำเนินการเฉพาะสถานีนั้นๆ

2.ขอให้สถานีวิทยุชุมชนที่เป็นของวัดและของสถาบันการศึกษา ได้รับการอนุญาตออกอากาศทันที เนื่องจากเป็นสถานีเผยแพร่พระพุทธศาสนา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน นักเรียน นักศึกษา ไม่มีการสร้างกระแสให้เกิดความขัดแย้งใดๆ

3.การที่สถานีวิทยุชุมชนไม่สามารถออกอากาศได้ ส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ เนื่องจากที่ผ่านมา สื่อวิทยุชุมชนให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและสามารถเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี รวดเร็ว และทั่วถึง

4.สถานีวิทยุชุมชนทุกแห่ง ยินดีให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการเปิดเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น. และเวลา 18.00 น. พร้อมถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนัก เป็นประจำทุกวัน

เว็บไซต์
สำนักข่าว
เนชั่น
 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ คัดค้านคสช.
คัดค้านคำสั่งของสาธารณสุขที่ลดบทบาทการตรวจสอบถ่วงดุล โดยการให้ สปสช. ไม่มีส่วนร่วมในการปฎิรูประบบสาธารณสุข

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.
เสนอให้เพิ่มงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวให้สอดคล้องกับภาวะที่มีผู้ป่วยมากขึ้น โดย สปสช. คำนวณว่า ถ้าได้รับงบเท่าเดิม จะทำให้ผู้ป่วยนอกไม่ได้รับบริการ 20 ล้านครั้ง และผู้ป่วยในก็จะหายไป 5 ล้านครั้ง ซึ่งนั่นเป็นประเด็นที่ว่าประชาชนจะเข้าไม่ถึงบริการ เพราะงบไม่พอ

เว็บไซต์
ผู้จัดการ
9/7/2014มูลนิธิเพื่อนหญิง และเครือข่ายสตรี 4 ภาค

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีน้องเพลงและน้องแก้ม รวมถึงยกเลิกการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ พร้อมปฏิรูประบบการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ

เว็บไซต์
Mthai
 สมาคมผู้ค้าสลากเลขท้าย

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้เปิดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากประเภทใดก็ได้ด้วยเครื่องจำหน่ายสลาก เพื่อแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาแบบยั่งยืน

เว็บไซต์
INN News
 ผศ.สุรวาท ทองบุ
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และกรรมการคุรุสภา 

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

แยกทบวงอุดมศึกษา ออกจาก ศธ. ให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อดูแลการศึกษาทุกด้านทุกวิชาชีพ ปรับปรุงการบริหารจัดการของ ศธ.ใหม่
 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรแยกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาออกจากกัน ยุบรวมสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เข้าด้วยกัน เพราะการดำเนินงานซ้ำซ้อน ขาดความรับผิดชอบที่ชัดเจน
 
ยุบรวมคณะกรรมการที่มีอยู่มากมายและมีฐานะเท่าๆ กัน โดยปรับปรุงองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการขึ้นมาใหม่ ให้มีคณะกรรมการสูงสุดของชาติเพียงชุดเดียว เพื่อทำหน้าที่กำหนดแผนนโยบายการจัดการศึกษาในทุกระดับ
 
ควรยุบเลิกเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้จังหวัดและอำเภอร่วมกันรับผิดชอบ โดยกระจายอำนาจทุกด้านไปสู่ระดับจังหวัด อำเภอ ร.ร. และยกระดับให้ร.ร.เป็นนิติบุคคล จัดสรรงบฯ ตรงให้กับร.ร.และนักเรียน ไม่ใช่ให้ในรูปแบบงบฯ รายหัว โดยสัดส่วนงบฯ ของส่วนกลางไม่ควรเกินร้อยละ 20 อีกร้อยละ 80 ให้ร.ร. อำเภอ และจังหวัด
เว็บไซต์
ครูไทย
 กลุ่มนักวิชาการนักการศึกษา
ภาคประชาสังคม

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้ปรับปรุงกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยให้มีสภาเพื่อคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา จัดตั้งหน่วยงานหรือสถาบันวิจัยระบบการศึกษา จัดตั้งกองทุนที่ออกพันธบัตรเพื่อสังคมหรือการศึกษา (Social/Education Bond) โดยผู้ซื้อคือเอกชนที่จะทำ CSR 
 
เสนอให้ออกกฎหมายนำเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่มีผู้มารับ และ/หรือ บัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน มากกว่า 15 ปี มาจัดตั้งกองทุน สนับสนุนกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) โดยใช้เฉพาะดอกผล หรือดอกเบี้ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินต้น
 
เสนอให้การทำงานรับใช้สังคมในชนบท ถือเป็นการทดแทนการเกณฑ์ทหาร เช่น ชายไทยที่ไม่อยากเกณฑ์ทหาร แต่มีความรู้ความชำนาญด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาต่างๆ อาสาไปสอนหนังสือในชนบท เป็นต้น 
 
เสนอให้ปรับปรุงหรือยกเลิกสำนักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพราะการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ. เป็นการเพิ่มภาระงานให้แก่สถาบันการศึกษา
 
เสนอให้ผลักดันพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยของรัฐที่จะออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 
ในแง่ของ "สื่อ" เสนอให้สนับสนุนงบประมาณเสริมจนสื่อน้ำดีสามารถอยู่ได้ แข่งขันได้ในภาคธุรกิจ
เว็บไซต์
แนวหน้า
10/7/2014นายณวัฒน์
อิสรไกรศีล
พิธีกร และนางงามจากเวทีมิสแกรนด์

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้ คสช. เพิ่มโทษขั้นสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตและลงโทษโดยทันทีเป็นกรณีเร่งด่วนต่อผู้กระทำความผิดคดีข่มขืน รวมถึงการรณรงค์ให้เพิ่มระบบความปลอดภัยในทุกจุดทั่วประเทศ รณรงค์และให้ความรู้ต่อผู้หญิงถึงวิธีการป้องกันตัวเมื่อถูกภัยคุกคามผ่านทางสถานีโทรทัศน์ วิทยุ และโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง และขอให้ คสช. ออกแถลงการณ์เชิงนโยบายเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่คิดก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบเกิดความรู้สึกเกรงกลัวต่อการกระทำความผิด

เว็บไซต์
ไทยรัฐ
 ชาวบ้านลุ่มน้ำชี

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

1.ให้แก้ปัญหาที่เกิดจากการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ำชี 
2.ให้จ่ายค่าชดเชยผลกระทบที่เกิดจากการสร้างเขื่อน
3.ให้ฟื้นฟูระบบนิเวศ วิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำชี
 
เว็บไซต์
ผู้จัดการ
13/7/2014นายวีระพงศ์ วงแหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.
 
จัดหารถใหม่ จัดหาอู่รถเมล์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถติดตั้งสถานีเอ็นจีวีได้ด้วย และอยากให้ คสช.มอง ขสมก.เป็นองค์กรที่ให้บริการสังคมเป็นรัฐสวัสดิการ ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องไม่แสวงหากำไรและให้ คสช. เข้ามาจัดการไม่ต้องถึงกับทำให้มีกำไรมากเหมือนกับที่อื่น แค่ให้เลี้ยงตัวได้
 
เว็บไซต์
ประชาชาติ
14/7/2014คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้ส่งเสริมการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เช่น การผลักดันการค้าชายแดน ส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเอสเอ็มอี ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาโครงข่ายคมนาคม และแก้ไขกฏระเบียบที่เป็นอุปสรรค์ในการประกอบธุรกิจ เช่น ให้ต่ออายุมาตรการกระตุ้นการลงทุนของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายภาคแดนใต้ที่จะหมด ธ.ค.นี้ ต่อไปอีก 3 ปี เช่น มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้เกิดการลงทุนต่อเนื่อง 

เว็บไซต์
Now26TV
 
 
มูลนิธิเพื่อนช้าง

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้คสช.ดำเนินการเอ็กซเรย์และทลายการนำช้างเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างไทย เนื่องจากมีช้างจำนวนกว่าพันเชือก ที่ไม่สามารถระบุที่มาที่ไปได้ จึงกังวลว่าจะเป็นการนำช้างป่ามาเป็นช้างบ้านเพื่อขายทอดตลาดและเอางา

เว็บไซต์
กรุงเทพธุรกิจ
15/7/2014น.ส.ไอริณ ศรีแกล้ว หรือ เปิ้ล ไอริณ นักแสดงชื่อดัง

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้ดำเนินการตามกฎหมาย และปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ ค้าประเวณี ในสถานบริการต่างๆ ในย่านถนนรัชดา เพชรบุรีตัดใหม่ คลองตัน ราชเทวี แ โดยขอให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดกับเจ้าของ ผู้ประกอบการและผู้ขายบริการ เพื่อเป็นการคืนศักดิ์ศรีให้สตรีไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินคดี เพื่อเป็นเยี่ยงอย่าง

เว็บไซต์
กรุงเทพธุรกิจ
 เครือข่ายผู้หญิง
30 องค์กร (ขบวน
ผู้หญิงปฏิรูประเทศไทย) 

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้ผู้หญิงมีบทบาทในกระบวนการปฏิรูปประเทศ โดยองค์กรและคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญสนับสนุนให้มีทิศทางและเนื้อหาหลักในร่างมาจากข้อเสนอที่เป็นผลลัพท์จากการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ ถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง และการให้ประชาชนร่วมตัดสินใจ โดยให้รัฐธรรมนูญและ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องใช้กระบวนการประชามติเพื่อให้ประชาชนให้ความเห็นอีกครั้งก่อนประกาศใช้

เว็บไซต์
ไทยรัฐ
 กลุ่มสมัชชาคนจน (สคจ.)  

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ คัดค้านคสช.

ให้ยุติการอพยพ ไล่รื้อบ้าน  ชาวบ้านเก้าบาตร ตำบลรำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจาก คสช.  ได้มีคำสั่งคสช. ฉบับที่ 64/2557 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2557  เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้จึงเป็นเหตุให้ กอ.รมน. จังหวัดบุรีรัมย์  ใช้เป็นข้ออ้างดำเนินการอพยพ ไล่รื้อ ข่มขู่ คุกคาม กลั่นแกล้ง ใส่ร้ายป้ายสีชาวบ้าน 

เว็บไซต์
ฐานเศรษฐกิจ
1ุ6/7/2014กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้นำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ไปขับเคลื่อน ได้แก่ การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพ, การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ, การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ, การปฏิรูประบบการเงินการคลังและระบบหลักประกันด้านสุขภาพ และการปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

เว็บไซต์
Posttoday
 นายอาทิตย์ เวชกิจ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

แก้ไขระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างด้านสาธารณูปโภคจากการตั้งงบประมาณแบบปีต่อปีเป็นตั้งงบประมาณนาน 5 ปีขึ้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาครัฐลงทุนด้านบริหารจัดการพลังงานกับ ESCO ได้ง่ายขึ้น 

เว็บไซต์
ประชาชาติ

17/7/2014สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้ทบทวนและตรวจสอบสัญญาสัมปทาน โครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร  เนื่องจากผู้รับสัมปทานระบุให้ปรับเพิ่มค่าผ่านทางทุกระยะเป็นเวลา 5 ปี รวมกำหนดราคาไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ทาง ทำให้ต้นทุนค่าครองชีพของประชาชนสูงขึ้น รวมถึงส่วนแบ่งที่ผู้รับสัมปทานจะส่งให้กับการทางพิเศษฯ ไม่มีความชัดเจน 

เว็บไซต์
สำนักข่าวไทย
 ตัวแทนชาวบ้านตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ยับยั้งการดำเนินการของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ที่เตรียมเข้ายึดกรรมสิทธิ์ ในที่ดินของชาวบ้านกว่า 400 ไร่ ทั้งที่มีโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า 100 ปี โดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตโบราณสถาน โดยไม่ดำเนินการชดเชยหรือ ดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้น

เว็บไซต์
สำนักข่าวไทย
 กลุ่มคัดค้านการสร้างถนน ช.2

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

พิจารณาทบทวน การดำเนินการสร้างถนนจากถนนนวมินทร์สิ้นสุดที่สวนหลวง ร.9 โดยเชื่อว่ามีความไม่โปร่งใสของ กทม. ที่เน้นตัดผ่านที่ดินของเอกชน เพื่อเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม และชาวบ้านกว่า 1,000 ครัวเรือนเข้าข่ายถูกเวนคืนที่ดิน เพื่อใช้ในการก่อสร้าง อีกทั้งดำเนินการผิดขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์และส่อจะใช้งบประมาณก่อสร้างเกินจริง

เว็บไซต์
สำนักข่าวไทย

1ุ8/7/2014น.ส.บุญยืน ศิริธรรม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ให้คัดค้านหนังสือของสาธารณสุข ที่ไม่ให้ร่วมกิจกรรม และจัดทำข้อตกลงใดๆ กับทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ที่เหลือระยะเวลาอีกเพียง 3 เดือนต้องหยุดชะงักลง อีกทั้งคณะกรรมการเยียวยาตามมาตรา 41 เพราดูแลด้านการจ่ายเยียวยาเบื้องต้นให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ซึ่งผู้ป่วยและญาติต่างเดือนร้อนรอความช่วยเหลือนี้อยู่

เว็บไซต์
ประชาไท
21/7/2014กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณสี่แยกคอกวัว ถ.ราชดำเนิน 

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

 ให้มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณสี่แยกคอกวัว ถ.ราชดำเนิน โดยทางผู้ค้ายืนยันจะให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแผงค้าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีภาพลักษณ์ที่ดีตามที่ทางสำนักงานเขตพระนครเสนอแนวทางปฏิบัติ รวมถึงดูแลเรื่องความสะอาดด้วย

เว็บไซต์
INN News
 กลุ่มคัดค้านการทุบแฟลตดินแดง

วิธีการ: แถลงข่าว/ยื่นหนังสือ ขอคสช.

ขอให้ คสช. ตรวจสอบโครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดงของการเคหะแห่งชาติ ให้มีความโปร่งใส พร้อมตรวจสอบเงินอุดหนุนให้เปล่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมโครงการขนาดใหญ่ตามมติ ครม. ปี 2543 จำนวนเงิน 793 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีความเป็นรูปธรรม

เว็บไซต์
INN News
 
 
เรื่องที่เกี่ยวข้อง: