บทกำหนดโทษและการเยียวยาผู้เสียหาย

ร่างพ.ร.บ.อนามัยเจริญพันธุ์ ฉบับ สคส. หวังแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม-แท้งไม่ปลอดภัย

เมื่อ 9 ต.ค. 2556
ออกแบบ
5

บทกำหนดโทษและการเยียวยาผู้เสียหาย


มาตรา ๔๒
การกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๓ ให้ คสอพ.เป็นผู้วินิจฉัยและกำหนดแนวทางการเยียวยาผู้เสียหาย
 
มาตรา ๔๓
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖ และมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดอันยอมความได้