กรมคุ้มครองสิทธิฯ เผยสามร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพประชาชน ร่างเสร็จพร้อมเสนอ

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เผยสามร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพประชาชน ร่างเสร็จพร้อมเสนอ

เมื่อ 18 ก.ย. 2556
ไฟล์แนบขนาดไฟล์
ร.บ. 3 ร่าง ของกรมคุ้มครองสิทธิฯ.pdf18.23 MB
18 กันยายน 2556 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดโครงการรณรงค์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และแถลงข่าวเผยแพร่ผลงานการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ที่ห้องธาราเทพ บอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 
 
พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม แถลงถึงร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 3 ฉบับ ได้แก่  
 
ร่างกฎหมายเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีจึงได้ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่...) พ.ศ. ... โดยเพิ่มฐานความผิดใหม่กำหนดให้การทรมานที่ส่วนใหญ่กระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นความผิดตามกฎหมาย ด้านวิธีการพิจารณาคดีก็ต่างจากการพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญาในคดีทั่วไป มีกระบวนการที่หากมีคนร้องต่อศาลว่าถูกซ้อมทรมานให้ศาลไต่สวนโดยเร่งด่วนและให้เจ้าหน้าที่นำตัวคนร้องมาแสดงต่อหน้าศาลทันที โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ คาดหวังว่า การอุ้มฆ่า หรือการซ้อมทรมานผู้คนที่ถูกจับกุมคุมขังจะน้อยลงเรื่อยๆ ให้เหมือนนานาอารยประเทศ
 
ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. ... เนื่องจากคู่รักเพศเดียวกันไม่ถูกรับรองสถานะโดยกฎหมาย คู่รักเพศเดียวกันจึงไม่มีสิทธิต่างๆ อย่างที่คู่รักต่างเพศมีเมื่อจดทะเบียนสมรสกัน เช่น สิทธิในการจัดการทรัพย์สินที่หามาร่วมกัน สิทธิในการรักษาพยาบาลในกรณีที่เป็นข้าราชการ สิทธิในการจัดการทำศพ ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาต่อคู่รักเพศเดียวกันอย่างมาก ทั้งที่กลุ่มคนหลากหลายทางเพศก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากับคนทุกคน จึงไม่ควรมีอะไรมาจำกัดสิทธิที่เขาควรมี กรมคุ้มครองสิทธิหวังว่าถ้าร่างพ.ร.บ.นี้ออกมาเป็นกฎหมาย คู่รักเพศเดียวกันที่จดทะเบียนตามกฎหมายนี้ก็จะมีสิทธิทุกอย่างเทียบเท่าคู่รักต่างเพศ 
 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... เพื่อให้คุ้มครองสิทธิของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เกษตรกรเป็นหนี้สินกว่า 150,000 ราย ในระบบเกษตรพันธสัญญา เนื่องจากเกษตรกรหลายคนก็ต้องการหางานโดยไม่ได้อ่านเงื่อนไขอย่างละเอียดก่อนเข้าตกลงทำสัญญา ร่างกฎหมายจึงกำหนดว่าเงื่อนไขในพันธสัญญาต้องบังคับได้เท่าที่เป็นธรรมเท่านั้น อยู่ๆ จะขึ้นราคาวัตถุดิบฝ่ายเดียวไม่ได้ และเสนอให้มีหน่วยงานกลางมาดูแลระบบเกษตรพันธสัญญา
 
สำหรับสถานะของร่างกฎหมายทั้งสาม พ.ต.อ.ณรัชต์กล่าว อยู่ในขั้นตอนร่างเสร็จเตรียมเสนอแล้ว แต่ในร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต ก็อยากให้ประชาชนเข้าชื่อ 10,000 รายชื่อ ยื่นเสนอกฎหมายด้วย เพื่อให้มีตัวแทนของประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในชั้นพิจารณา จะได้ช่วยให้กฎหมายผ่านเร็วขึ้น
 
ร่างกฎหมายทั้งสามฉบับ สามารถดูได้ตามไฟล์แนบ